Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dyrektywa MID
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Badania temperaturowe gazomierzy – metody chłodzenia strumienia gazu
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z badaniem odporności gazomierzy na ujemne temperatury. Opisano krótko wymagania norm oraz specyfikacji zharmonizowanych z dyrektywą MID, a także przebieg testów temperaturowych, jakie powinien przejść gazomierz przed wprowadzeniem na rynek. W dalszej części przedstawiono wyniki przeprowadzonych testów systemów chłodzenia, umożliwiających doprowadzenie do badanego gazomierza powietrza o wymaganej temperaturze.
EN
The article discusses issues related to the testing of gas meters resistance to negative temperatures. The requirements of standards and specifications harmonized with the MID Directive have been briefly described, as well as the temperature tests to be carried out by the gas meter before being placed on the market. In the following part, are presented, the results of the tests of cooling systems which enable air of the required temperature to be brought to the tested gas meter.
PL
W artykule przedstawiono różne możliwości oceny zgodności gazomierzy z wymaganiami dyrektywy MID przy użyciu norm europejskich, zaleceń OIML oraz innych dokumentów. Pokazano różnice w podejściach zawartych w normach europejskich i zaleceniach OIML w zakresie warunków do przeprowadzenia badania typu oraz zalety i wady każdego z podejść. Przeprowadzono analizę ryzyka.
EN
This paper presents various options of conformity assessment of gas meters with MID directive requirements using European standards, OIML recommendations and other documents. The article shows the differences in approach of European standards and OIML recommendations in the scope of conditions for the type of examination as well as the advantages and disadvantages of each approach. A risk assessment is done.
PL
W artykule przedstawiono dwa sposoby oceny zgodności gazomierzy z wymaganiami dyrektywy MID: pierwszy przy wykorzystaniu norm europejskich, drugi – zaleceń OIML. Dokonano porównania warunków potrzebnych do przeprowadzenia badania typu oraz pokazano zalety i wady każdego z podejść. Przedstawiono możliwości wykorzystania wyników badań uzyskanych zgodnie z normami europejskimi na potrzeby potwierdzenia zgodności z zaleceniami OIML.
EN
This paper presents two ways for conformity assessment of gas meters with MID directive requirements using European Standards or OIML recommendations. A comparison of conditions necessary for performing type examination and the advantages and disadvantages of each approach is presented. Also presented are the possibilities of using results obtained in accordance with European Standards for the purposes of compliance with OIML recommendations.
PL
Prawna kontrola metrologiczna opiera się na wprowadzonej na rynku europejskim dyrektywie metrologicznej 2004/22/WE oraz systemie oceny zgodności. Spełnienie przez wyrób wymagań dyrektywy można wykazać przez udowodnienie zgodności z normami zharmonizowanymi lub innymi specyfikacjami niezharmonizowanymi. Dla badania gazomierzy inteligentnych (z liczydłem elektronicznym) są to przede wszystkim norma zharmonizowana PN-EN 1359:2004+A1:2006 oraz norma niezharmonizowana EN 16314:2013. W artykule przedstawiono funkcjonalności gazomierza inteligentnego, jego główne cechy, wymagania oraz zakres badań do oceny zgodności gazomierzy inteligentnych.
EN
Legal metrological control is based on the Metrological Directive 2004/22/EC and conformity assessment system introduced on the european market. The fulfillment of the requirements of the Directive by the product may be demonstrated by compliance with the harmonized standards or other non-harmonized specifications. For the testing of smart meters (with electronic index) are mainly a harmonized standard EN 1359:2004+A1:2006, and a non-harmonized standard EN 16314:2013. This paper presents the functionality of a smart gas meter, its main features, requirements and scope of the study to assess compliance.
PL
Rozwój nowych technologii, w tym technologii w obszarze pomiaru paliw gazowych, powoduje konieczność dostosowywania nie tylko procedur przemysłowych, ale jest także jednym z czynników wymuszającym zmiany przepisów prawa. Również zmiany w zakresie prawa unijnego wymuszają szereg zmian w ustawodawstwie krajowym, czego przykładem może być wdrażanie postanowień Dyrektywy MID [1]. Równie istotnym czynnikiem powodującym zmiany w zakresie metrologii prawnej w gazownictwie jest wprowadzenie od 1 sierpnia br. rozliczeń gazowych w jednostkach energii.
EN
The development of new technologies, including technologies in the area of measurement of gaseous fuels, makes it necessary to adapt not only industrial procedures, but it is also one of the factors forcing changes in the law. Also changes in the scope of European Union law forces a number of changes in national legislation, as exemplified by the implementation of the MID Directive [1]. An equally important factor causing changes in legal metrology in the gas market is introduced since 1th August this year of settlements in the gas system in energy units.
PL
Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej ustanowili w 2004 r. dyrektywę o przyrządach pomiarowych, zwaną potocznie MID (skrót pochodzi od angielskich słów – Measuring Instruments Directive), której zasięg obowiązywania obejmuje między innymi kategorie przyrządów pomiarowych, takie jak liczniki energii elektrycznej czynnej. Autor publikacji zwraca uwagę na możliwości techniczne współczesnych urządzeń pomiarowych spełniające warunki tej dyrektywy.
PL
W artykule zaprezentowano ogólne informacje o dyrektywie 2004/22/WE (MID) i jej wdrożeniu do prawodawstwa polskiego. Przedstawiono możliwe sposoby wyboru metody oceny zgodności gazomierzy z dyrektywą MID. Zaprezentowano zakres badań według normy zharmonizowanej PN-EN 12261:2005 + PN-EN 12261:2005/A1:2008 Gazomierze. Gazomierze turbinowe, w celu oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy MID (moduł B).
EN
The article presents an overview of the 2004/22/EC directive (MID). The implementation of the MID directive into the Polish legislation. The possible ways to choose the method of conformity assessment of the gas meters with the MID directive. Presents the scope of tests by the harmonized standard PN-EN 12261:2005 + PN-EN 12261:2005/A1:2008 Gas meters. Turbine Gas Meters to conformity assessment with essential requirements MID directive (module B).
PL
W artykule przedstawiono implikacje wynikające z wdrożenia do polskiego prawodawstwa dyrektywy MID, w kontekście kontroli metrologicznej przelicznikow objętości gazu. Porównano podejście do tej kontroli przed i po wprowadzeniu systemu oceny zgodności. Analiza metod badań i oceny przelicznikow została dokonana w oparciu o normę PN-EN 12405-1:2007 oraz przewodnik Welmec 8.8. Zwrocono uwagę na poprawę jakości wyrobów, spowodowaną stawianym im nowym wymaganiom.
EN
The article presents implications from the implementation of MID directive into Polish legislation in the aspect of gas volume conversion devices metrological control. Approach to the metrological control before and after the introduction of Conformity Assessment have been compared. Analysis of the examination and evaluation methods of gas volume conversion devices has been made based on the PN-EN 12405-1:2007 standard and Welmec Guide 8.8. Attention has been drawn to the products’ quality enhancement caused by the new requirements towards them.
PL
Pojęcie "jednolitego rynku" jest jednym z największych osiągnięć naszych czasów. Ta przestrzeń gospodarcza, w ktrórej towary, usługi oraz siła robocza mogą swobodnie przepływac stanowi fundament zasobności Unii Europejskiej. Prace przygotowawcze przed ustanowieniem dyrektyry MID były prowadzone przez wiele lat, a jednym z uczestników tych prac był Główny Urząd MIar.
PL
Od 30 października 2006 r. w Polsce będzie obowiązywała dyrektywa w sprawie przyrządów pomiarowych. Jednak już pół roku wcześniej musi znaleźć swoje odzwierciedlenie w polskim prawodawstwie. Artykuł przybliża niektóre, istotne zapisy MID dot. wodomierzy.
PL
Wraz z wejściem w życie dyrektywy „nowego podejścia” 2004/22/WE będą obowiązywać nowe zasady kontroli metrologicznej przed wprowadzeniem do obrotu i stosowania przyrządów pomiarowych, w tym ciepłomierzy, wodomierzy i gazomierzy. Dyrektywa określa także wymagania zasadnicze i szczegółowe dla poszczególnych przyrządów pomiarowych.
PL
Przedstawiono, zebrane w 2005 roku doświadczenia laboratorium legalizacyjnego, funkcjonującego w Instytucie Techniki Cieplnej w Łodzi. Problemy związane z legalizacją zaprezentowano na tle obowiązujących przepisów prawnych i metrologicznych ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzanej obecnie dyrektywy MID. Omówiono pracę stanowisk pomiarowych laboratorium oraz dokonano oceny poprawności pracy ciepłomierzy na podstawie analizy bazy danych laboratorium ITC.
EN
Experience gained by the laboratory of the Institute of Heat Engineering for the heat meters verification in 2005 has been presented. Problems of legalization are shown in the light of law and measuring regulations (Measuring Instruments Directive). Short description of the measurement stand for testing flow converters is shown. Opinion about the heat meters based on analysis of the laboratory database is given
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.