Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dynia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Dynia należy do rodziny Cucurbitaceae i może być uprawiana na całym świecie – nie tylko ze względu na walory sensoryczne, ale także z uwagi na cenne właściwości prozdrowotne. Udowodniono, że jako roślina lecznicza ma właściwości: przeciwcukrzycowe, przeciwzapalne, przeciwwirusowe, przeciwbólowe, przeciwwrzodowe, przeciwutleniające, przeciwdziała chorobom serca oraz wspomaga leczenie chorób układu moczowego, gojenie się ran i poprawia przemianę materii. Ze względu na swoje walory odżywcze i brak dominujących cech sensorycznych miąższ dyni jest coraz częściej wykorzystywany w gastronomii oraz produkcji żywności. W ostatnich latach dynia zyskała status cennego materiału używanego w procesie wzbogacania matrycy roślinnej w różne składniki, m.in. związki mineralne i witaminy, ukierunkowanym na uzyskanie produktu wspomagającego dietoterapię wielu chorób.
EN
Pumpkin, belonging to the family Cucurbitaceae, can be grown all over the world not only because of its sensory qualities, but also for its valuable health-promoting properties. As a medicinal plant, it has proven anti-diabetic, anti-inflammatory, antiviral, analgesic, anti-ulcer, antioxidant properties, prevents heart disease and supports the treatment of urinary tract diseases, wound healing and improves metabolism. Due to its nutritional value and lack of dominant sensory features, pumpkin pulp is widely used in gastronomy and food production. In recent years, pumpkin has gained the status of a valuable material used in the process of enriching the plant matrix with various ingredients, including mineral components and vitamins, aimed at obtaining a product supporting diet therapyof many diseases.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę surowców, które są bazą tzw. mąk niekonwencjonalnych. Zapotrzebowanie na nowe produkty bezglutenowe, żywność dla dzieci czy żywność dietetyczną przyczyniło się do projektowania receptur bazujących na surowcach niekonwencjonalnych. Producenci dążą do częściowego lub całkowitego zastąpienia w składzie recepturowym produktów mąki pszennej mąkami alternatywnymi. Wśród surowców do produkcji mąk niekonwencjonalnych wymienia się m.in.: migdały, orzeszki ziemne, konopie siewne, kokos, topinambur, ciecierzycę, dynię oraz sezam. Mąki z tych surowcow mogą zawierać dużo składników mineralnych (np. Fe, Zn, Ca, Mg), witamin (np. A, C, B6, B12), aminokwasów egzogennych, niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz przeciwutleniaczy (np. tokoferole, resweratrol, związki fenolowe). W związku z tym spożywanie produktów z udziałem mąk niekonwencjonalnych może wywierać korzystny wpływ na zdrowie, np. poprzez działanie przeciwdrobnoustrojowe, antykancerogenne, hipocholesterolemiczne czy hipoglikemiczne.
EN
The aim of review was to highlight the characteristics of raw materials, which are source of unconventional flour. The demand for new gluten-free products, baby food or dietetic food has contributed to the design of recipes based on unconventional raw materials. Manufacturers strive for partial or total replacement of wheat flour in the recipe composition with alternative flour. Among unconventional flour raw materials, there are: almonds, peanuts, true hemp, coconut, Jerusalem artichoke, chickpeas, pumpkin and sesame. These flours may contain a lot of minerals (e.g. Fe, Zn, Ca, Mg), vitamins (e.g. A, C, B6, B12), essential amino acids, essential fatty acids and antioxidants (e.g. tocopherols, resveratrol, phenolic compounds). Therefore, the consumption of alternative-flour-based products may have a beneficial influence on health, e.g. by antimicrobial, anticarcinogenic, hypocholesterolemic or hypoglycemic effects.
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczących składu chemicznego sproszkowanego miąższu dyni odmiany Bambino. Odwadnianie miąższu przeprowadzono, wykorzystując suszenie konwekcyjne i sublimacyjne. Wysuszony miąższ rozdrobniono do postaci proszku, a następnie określono jego podstawowy skład chemiczny. Wyniki badań porównano do danych z doświadczeń innych badaczy w tym zakresie. Uzyskane wyniki badań i ich analiza wskazują, że miąższ dyni charakteryzuje się różnorodnym składem i zawiera wiele cennych składników, zwłaszcza witamin i składników mineralnych. Jest bogaty w witaminę C oraz składniki mineralne, takie jak magnez, potas, żelazo, wapń, fosfor. Jest on doskonałym źródłem białka i błonnika.
EN
Bambino type pumpkin pulp was shredded to pieces about 10 mm and dried by air convection down to humidity 12% and then by freeze-drying to down to 5%. The product was powdered by using a lab. disc crusher and then studied for chem. compn. in accordance with the relevant stds. A 100 g sample of powdered pulp contained approx. 11 mg of vitamin C, 25 mg of carotenes, as well as K, P, Ca, and Mg, in amts. of approx. 200 mg, 31 mg, 14 mg, and 7.7 mg, resp.
EN
Biodiesel has become more attractive material for its properties such as biodegradability, renewability and very low toxicity of its combustion products. A higher quality of this fuel is essential in its potential commercialization. Analytical methods used in biodiesel analysis are constantly refined. The most popular analytical techniques include chromatography and molecular spectroscopy. The ATR-FTIR spectroscopy is one of the most important methods of spectroscopy. This paper presents the results of studies on selected oils of natural origin using ATR-FTIR infrared absorption spectroscopy. Three types of oils from pumpkin seeds and winter rapeseed were analysed. The main fatty acids were also determined in all the samples.
PL
Biodiesel staje się coraz bardziej atrakcyjnym materiałem ze względu na swoje właściwości takie jak: biodegradowalność, odnawialność oraz bardzo niską toksyczność produktów powstających z jego spalania. Jakość tego paliwa ma również docelowo zasadnicze znaczenie w jego potencjalnej komercjalizacji. Metody analityczne używane w badaniach biodiesla są cały czas udoskonalane. Do najpopularniejszych technik analitycznych zaliczyć należy chromatografię oraz metody spektroskopii molekularnej, a wśród nich spektroskopię w podczerwieni ATR-FTIR. W prezentowanym artykule przedstawiono wyniki badań wykonanych za pomocą spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni ATR-FTIR wybranych do badań olejów pochodzenia naturalnego, tj. z nasion dyni oraz rzepaku ozimego. We wszystkich próbkach oznaczono także zawartość głównych kwasów tłuszczowych.
PL
Zastosowanie powłok jadalnych na bazie karboksymetylocelulozy oraz karboksymetylocelulozy i wosku pszczelego pozwala przedłużyć okres przechowywania owoców dyni olbrzymiej o cztery tygodnie w porównaniu do owoców niepowleczonych. Jednocześnie zachowana zostaje wysoka jakość przechowywanego surowca.
EN
The application of edible coatings based on carboxymethylcellulose and carboxymethylcellulose with beeswax enables to extend the shelf-life of pumpkin fruits for four weeks in comparison to uncoated fruits. At the same time, a high quality of the stored raw material is maintained.
PL
Dynia jest rośliną zielną, która należy do rodziny dyniowatych (Cucurbitaceae). Najpowszechniej występującymi gatunkami są: Cucurbita pepo (dynia zwyczajna), Cucurbita moschata (dynia piżmowa) i Cucurbita maxima (dynia olbrzymia). Część jadalną dyni stanowią owoce, pestki, liście i kwiaty. Wysoką wartością odżywczą charakteryzują się pestki. Są one bogate w białko, kwas linolowy, błonnik pokarmowy, a także inne związki bioaktywne, takie jak kwasy fenolowe, tokoferole czy sterole. W tradycyjnej medycynie pestki oraz olej z pestek dyni były stosowane w leczeniu chorób układu moczowego, nadciśnienia tętniczego oraz w zwalczaniu pasożytów jelitowych. Przeprowadzone w ostatnich latach badania wskazują na działanie hipotensyjne, hipolipemiczne oraz hipoglikemiczne pestek dyni. Przypisuje się im również działanie przeciwdrobnoustrojowe oraz wysoką aktywność przeciwutleniającą.
EN
Pumpkin is an herbaceous plant that belongs to the family Cucurbitaceae. The most common species are: Cucurbita pepo, Cucurbita moschata and Cucurbita maxima. Almost all parts of the pumpkin plant are edible, including fruit, seeds, leaves and flowers. Pumpkin seeds possess a high nutritional value; they are rich in protein, linoleic acid, fiber, and other bioactive compounds, such as phenolic acids, tocopherols and sterols. Pumpkin seeds and seed oil have been widely used in the traditional medicine in the treatment of urinary dysfunction, hypertension and in intestinal parasites control. Recent years studies indicate the hypotensive effect, lipid lowering and hypoglycemic properties of pumpkin seeds. They also possess antimicrobial and high antioxidant activity.
7
Content available Geometrical features of seeds of new pumpkin forms
EN
Plant growers are looking for new crops which would make farms and processing plants more profitable. Currently, in Poland, waste-free pumpkin processing is mainly associated with pumpkin seed production, oil extraction, pulverization of pumpkin oil cake to obtain pumpkin meal, the small-scale use of flesh in food production, but mainly the utilisation of flesh as a feed additive. During technological processes applied for the processing of pumpkin seeds it is important to be familiar with their physical characteristics. The aim of this study was to analyse the geometric characteristics of the seeds of new nine forms of the pumpkin variety Olga, which were bred by researchers from the Department of Plant Genetics, Breeding and Biotechnology at the Warsaw University of Life Sciences. Geometrical features were measured using the Digital Image Analysis (DIA) set, consisting of a digital camera (Nikon DXM 1200), computer and lighting (KAISER RB HF). The following geometrical features were measured: length, width, diameter, perimeter, area, circularity and elongation. Additionally, thickness of the seeds was measured by a calliper. Seeds of the studied forms of hull-less pumpkins differed from the standards in the dimensions and shape, whereas significant differences were demonstrated for the Olga variety standard. The most variable geometric characteristic of the seeds under study was area, while the least variable geometric characteristics of the pumpkin seeds turned out to be the circularity and width.
PL
Hodowcy roślin szukają nowych roślin, które sprawiają, że gospodarstwa i zakłady przetwórcze są bardziej opłacalne. Obecnie w Polsce, bezodpadowe przetwarzanie dyni jest związane przede wszystkim z produkcją nasion dyni, wydobyciem oleju, rozdrabnianiem makucha do postaci mączki dyniowej, wykorzystaniem na małą skalę miąższu w produkcji żywności, ale przede wszystkim wykorzystanie miąższu jako dodatku do pasz. Podczas procesu technologiczne stosowanego do obróbki nasion dyni ważna jest znajomość ich cech fizycznych, dlatego celem niniejszej pracy była analiza cech geometrycznych nasion nowych dziewięciu form odmiany dyni Olga, które zostały wyhodowane przez naukowców z Katedry Genetyki, Hodowli Roślin i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Warszawie. Cechy geometryczne były mierzone za pomocą zestawu do Cyfrowej Analizy Obrazu (DIA) składającego się z kamery cyfrowej (Nikon DXM 1200), komputera i oświetlenia (KAISER RB HF). W pracy zostały zmierzone takie cechy geometryczne jak: długość, szerokość, średnica zastępcza, obwód, pole powierzchni, kolistość i wydłużenie. Dodatkowo zmierzono grubość nasion za pomocą suwmiarki. Nasiona badanych form dyni bezłuskowej różniły się od standardów wymiarami i kształtem, przy czym istotne różnice wykazano w porównaniu ze standardem odmiany Olga. Najbardziej zmienną cechą geometryczną badanych nasion było pole powierzchni, natomiast najmniej zmienne okazały się takie cechy jak kolistość i szerokość.
EN
The objective of the research was to indicate the impact of sirup type used for osmotic dehydration and the microwaves power for microwave and vacuum drying on the selected mechanical and rheological properties of dried pumpkin. Pumpkin cultivar Rugosa was osmotically dehydrated in three concentrates: apple, aronia and cherry. Initially prepared material was dried with microwave method in the reduced pressure conditions which was within 6-4 kPa at the microwave power which was 240 and 480 W. Dried material was subjected to compression tests and stresses relaxation tests. Compression work values (Pś), cutting work (Pp) and indicators describing material elasticity (a and b) were computed. An initial treatment in the form of osmotic dehydration carried out before microwave drying in the reduced pressure conditions allows obtaining dried pumpkin with a raised resistance to compression and cutting and the decreased elasticity in comparison to dried material obtained from a pumpkin which was not subjected to the initial treatment. Microwaves power influences the values of compression and cutting of dried pumpkin.
PL
Celem badań było wykazanie wpływu rodzaju syropów użytych do odwadniania osmotycznego oraz mocy mikrofal suszenia mikrofalowo-próżniowego na wybrane cechy mechaniczne i reologiczne suszonej dyni. Dynię odmiany Rugosa odwodniono osmotycznie w trzech koncentratach: jabłkowym, aroniowym i wiśniowym. Wstępnie przygotowany materiał suszono metodą mikrofalową w warunkach obniżonego ciśnienia wahającego się w zakresie 6-4 kPa, przy mocach mikrofal wynoszących 240 i 480 W. Susze poddano testom ściskania, przecinania oraz relaksacji naprężeń. Obliczono wartości pracy ściskania (Pś), pracy przecinania (Pp) oraz wskaźniki opisujące sprężystość materiału (a i b). Zabieg wstępny w postaci odwadniania osmotycznego, wykonany przed suszeniem mikrofalowym w warunkach obniżonego, ciśnienia pozwala uzyskać suszoną dynię o podwyższonej odporności na ściskanie i na przecinanie oraz obniżonej sprężystości w stosunku do suszy uzyskanych z dyni nie poddanej zabiegowi wstępnemu. Moc mikrofal istotnie wpływa na wartości prac zarówno ściskania, jak i przecinania suszonej dyni.
PL
Aktywne roślinne metabolity wtórne z grupy związków fenolowych (polifenole i hydroksykwasy karboksylowe) były ekstrahowane 80- proc. metanolem z miąższu dwunastu odmian należących do trzech gatunków dyni (Cucurbita sp.). Metodą Folina i Ciocalteu oznaczano sumę fenoli, a techniką wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC UV-Vis) dokonano identyfikacji 6 kwasów fenolowych (kwas p-hydroksybenzoesowy, chlorogenowy, kawowy, syryngowy, p-trans-kumarowy oraz ferulowy) oraz jednego flawonoidu (rutyna). Badano również aktywność antyoksydacyjną ekstraktów, a odnotowane statystycznie istotne różnice w uzyskanych wynikach wskazują na istnienie dużego zróżnicowania pod względem walorów prozdrowotnych pomiędzy badanymi odmianami oraz gatunkami dyni.
EN
Twelve cultivars of 3 pumpkin species (Cucurbita sp.) were extd. with 80% MeOH. The exts. were analyzed for contents of phenolic compds. by high-performance liq. chromatog. and for antioxidant properties by 2 spectroscopic methods: ferric ion-reducing ability of plasma and a 2,2-diphenyl- 1-picrohydrazyl-radical-based one. Six phenolic acids (p-hydroxybenzoic, chlorogenic, caffeic, syringic, p-transcoumaric and ferulic acids) and one flavonoid (rutin) were found in the exts. Significant differences obsd. for the tested cultivars suggest various health-promoting qualities of particular pumpkin genotypes.
EN
Basic dimensions (length, width and thickness), critical velocity of transporting seeds, sliding friction angle and the mass of pumpkin seeds, obtained from four fruit of various mass were determined. Based on the measurements, volume and thickness of each seed and its spherical index were calculated. Interdependence between the tested properties and indexes was evaluated based on the test for independent samples, analyses of variance, correlation and regression. It was found that the seeds mass is the most variable property and their length is the least variable. Empty and full pumpkin seeds should be separated with a pneumatic separator, where a vertical air stream of velocity approx. 5 m·s-1 is a separating element. Length and mass of seeds may be used at separation of seed material into quality fractions. As a result of separating the smallest seed fraction, a seed material may be obtained in which after the process of removing the fruit-seed coat, 95% of ripe seeds will be available.
PL
Określono podstawowe wymiary (długość, szerokość i grubość), prędkość krytyczną unoszenia, kąt tarcia poślizgowego i masę pestek dyni zwyczajnej, pozyskanych z czterech owoców o różnej masie. Na podstawie pomiarów obliczono objętość i gęstość każdej pestki oraz jej wskaźniki sferyczności. Współzależność między badanymi cechami i wskaźnikami oceniono na podstawie testu t dla prób niezależnych, analizy wariancji, korelacji i regresji. Stwierdzono, że cechą fizyczną o największej zmienności jest masa pestek, a o najmniejszej – ich długość. Puste i pełne pestki dyni najlepiej jest rozdzielać za pomocą separatora pneumatycznego, gdzie elementem rozdzielczym jest pionowy strumienia powietrza o prędkości ok. 5 m·s-1. Przy rozdzielaniu materiału nasiennego na frakcje jakościowe można wykorzystać jako cechę rozdzielczą długość lub masę pestek. W wyniku oddzielania najmniejszej frakcji pestek można uzyskać materiał nasienny, w którym po procesie usuwania okrywy owocowo-nasiennej znajdować się będzie ok. 95% nasion dorodnych.
PL
Analizowano jakość dyni suszonej fontannowo z nagrzewaniem mikrofalowym. W trakcie suszenia fontannowego wykorzystano dwa poziomy mocy mikrofal: 100 W i 250 W. Badania wykonano dla surowca blanszowanego oraz niepoddanego obróbce wstępnej. Metodami instrumentalnymi określono wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na przecinanie, wskaźniki relaksacji naprężeń oraz barwę suszu. Produkt poddano ocenie sensorycznej, uwzględniającej intensywność występowania wyróżników twardości, kruchości, sprężystości oraz barwy. Stwierdzono, że sensoryczna ocena twardości i kruchości suszu jest ściśle związana z odpornością badanego materiału na ściskanie. Istnieje zależność pomiędzy barwą określoną metodami instrumentalnymi a sensorycznie ocenioną intensywnością występowania wyróżnika barwy. Suszenie fontannowo-mikrofalowe bardzo niekorzystnie wpływa na elastyczność suszu z dyni. Blanszowanie wpływa na twardość i kruchość suszonej dyni oraz zwiększa elastyczność suszu w stosunku do produktu pochodzącego z surowca bez obróbki wstępnej.
EN
The quality of pumpkin dried with a spouted method with microwave heating was analysed. During spouted drying, two levels of microwaves power were applied: 100W and 250W. The research was carried out for blanched material and not subjected to pretreatment. Compressive strength, cutting strength, stress relaxation index and dried material colour were determined with instrumental methods. The product was subjected to sensory evaluation including intensity of occurrence of hardness, brittleness, elasticity and colour ratio. It was determined that sensory evaluation of hardness and brittleness of dried material is strictly related to compressive strength of the investigated material. There is a relation between the colour determined with instrumental methods and sensory evaluated intensity of occurrence of colour ratio. Spouted-microwave drying negatively influences elasticity of dried pumpkin. Blanching influences hardness and brittleness of dried pumpkin and increases elasticity of dried pumpkin in comparison to the product of material which was not pretreated.
PL
W laboratoryjnej suszarce fontannowej przeprowadzono doświadczenie nad suszeniem miąższu dyni zmieszanego z suchymi wytłokami z jabłek. Celem pracy była ocena dynamiki wysychania zgranulowanej mieszaniny odpadowej miazgi z miąższu dyni olbrzymiej i suchych rozdrobnionych wytłoków z jabłek w warunkach złoża fontannowego Suszenie prowadzono przy temperaturze czynnika suszącego 40, 60, 70ºC. Prędkość przepływu czynnika suszącego wynosiła 5,5 m.s-1, a początkowa grubość warstwy 0,07 m. Wzrost temperatury czynnika suszącego z 40ºC do 70ºC spowodował wzrost wartości średniego objętościowego strumienia odparowania wody od 4 do 11 kg H2O.h-1 w przeliczeniu na 1 m3 objętości komory suszenia.
EN
The trials were carried out in laboratory spouted dryer. The aim of this study was to assess the dynamics of dry granular mixture of waste pulp from the flesh of winter squash and dried apple pomace crushed under the fountain bed. Measurements were taken at constant air flow velocity (v=5,5 m.s-1) and theree temperaturas 40, 60, 70ºC. Interesting of the temperaturę of drying medium from 40 to 70ºC caused in the experiment conditions growth of average volumetric moisture flux value of ca 2,5 time.
15
Content available remote Wpływ odwadniania osmotycznego na właściwości fizykochemiczne dyni
PL
W pracy podjęto badania, nad określeniem wpływu stężenia (20— 66,3%) i temperatury (20-60"C) roztworu syropu skrobiowego na zmiany właściwości fizykochemicznych dyni wywołane odwadnianiem osmotycznym. Czas procesu mieścił się w zakresie 0—300 minut. Analiza właściwości fizykochemicznych obejmowała: aktywność wody, barwę, zawartość cukrów i karotenoidów. Największe zmiany odnotowano dla próbek odwadnianych w 66.3 % roztworze syropu skrobiowego i temperaturze- 60"C przez 300 minut.
EN
The aim of investigations was to explain an influence of concentration j (20—66.3%) and temperature (20—60°C) of starch syrup solution on i physicochemical properties of pumpkin. Time of dehydration of the i process varied from 0 to 300 minutes. Water activity, colour, total su- f gar and carotenoids content were analyzed. The most significant changes took place during osmotic dehydration in 66.3% starch syrup at temperature of 60°C kept during 300 minutes.
17
PL
Przedstawiono wyniki pomiarów kinetyki suszenia krajanki dyni w konwekcji wymuszonej, które posłużyły do obliczeń wartości strumienia wody. Pomiary przedstawiono w pięciu temperaturach suszenia: 40 stopni C, 50 stopni C, 60 stopni C, 70 stopni C i 80 stopni C i trzech prędkościach przepływu czynnika suszenia: 0,6 m/s, 09 m/s i 1,2 m/s przy obciążeniu sit wilgotną masą 8 kg/m2. Wyniki badań wykazały wpływ temperatury i prędkości przepływu czynnika suszącego na wartość strumienia wody.
EN
Paper described the study on the kinetics of drying sliced pumpkin under forced convection. On the basis of measurement results the calues of moisture flux were calculated. The investigations were conducted at five drying temperature (40, 50, 60, 70, 80 degree), three velocities of drying agent flow (0.6, 0.9, 1.2 m/s) and tray load with pumpkin fresh matter 8 kg/m2. Obtained results showed that the value of moisture flux was significantly affected by the temperature and air flow velocity.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.