Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dynamic voltage restorer
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono i porównano właściwości szeregowego kompensatora napięcia przemiennego bazującego na bezpośrednim przekształtniku matrycowym dla trzech metod sterowania „in-phase”, „pre-fault” oraz „energy-optimal”. Zostały wyznaczone podstawowe zależności matematyczne i charakterystyki statyczne opisujące zakres kompensacji. Ponadto pokazano wyniki badań symulacyjnych w celu potwierdzenia poprawności kompensacji.
EN
This paper presents the properties of serial AC voltage compensator based on direct matrix converter for three control methods: in-phase, pre-fault and energy-optimal. In Article has been defined basic mathematical relationships and static characteristics describing the range of voltage compensation. The simulation results are also presented in order to confirm the correctness of the compensation.
EN
Worsened quality of supplied as well as demanded electricity causes in reality a large financial loss. The main quality parameters monitored today are voltage dips and interruptions. In this context there are relevant statistics of measurement results and especially the possibility of their improvement by using Dynamic Voltage Restorer, for which we have proposed a possible method of control. The proposed regulation DVR is based on Park transformation of immediate values of voltage in network and its feedback transformation. The method is shown and verified on simulation model.
PL
Pogorszenie jakości dostarczanej jak również zapotrzebowanej energii elektrycznej powoduje powstawanie dużych strat finansowych. Podstawowymi parametrami jakościowymi monitorowanymi obecnie są spadki napięcia i przerwy w zasilaniu. W tym kontekście istnieją adekwatne statystyki pomiarowe, a w szczególności możliwości ich poprawy poprzez użycie dynamicznego układu odtwarzania napięcia (DVR), dla którego zaproponowaliśmy metodę sterowania. Proponowana metoda sterowania układem DVR bazuje na transformacji Parka wartości chwilowych napięcia w sieci i ich transformacji odwrotnej. Metoda została przedstawiona i zweryfikowana na modelu symulacyjnym.
EN
A rapid voltage sag detection method based on weighted least-squares estimation (WLSE) with harmonic models is proposed to satisfy the requirement of the dynamic voltage restorer. The covariance resetting technique is adopted to detect the voltage sag accurately and rapidly, even in condition the voltage contains considerable amount of harmonic components. The threshold of covariance resetting is larger than the steady state error between the sample and estimation of the voltage for the purpose of favorable covariance resetting only if the voltage sag occurs. The threshold of covariance resetting can be small because the steady state error will contain little harmonic components by the proposed WLSE method which have a positive impact on the detecting speed even if the depth of voltage sag is low. The algorithm has been tested under different conditions so as to verify its performance on voltage sag detection.
PL
Zaproponowano metodę szybkiej detekcji zapadu napięcia bazująca na określaniu średniej ważonej najmniejszych kwadratów. Do detekcji zapadu wykorzystuje się technikę kowariancji co umożliwia szybką detekcję nawet przy znacznej zawartości harmonicznych. (Ulepszona metoda detekcji zapadów napięcia bazująca na określaniu wartości ważonej najmniejszych kwadratów z uwzględnieniem harmonicznych)
EN
Custom Power Devices like the Dynamic Voltage Restorer have been applied for voltage dip mitigation in the last years. These electronic equipments need fast and reliable voltage dip detection algorithms. Such detection methodologies must be able to detect a voltage dip as fast as possible and be immune to other types of perturbations. In this paper we address the problem of voltage dip estimation by different signal processing methods such as Fourier based algorithm and Wavelet processing.
PL
W ostatnich latach odnotowano wzrost zainteresowania układami zapobiegającymi zapadom napięcia po stronie odbiorcy. Szybkie i pewne wyznaczenie początku zapadu jest kluczowym zagadnieniem dla energoelektronicznych urządzeń tego typu. Zapad powinien być wykryty możliwie szybko, jednocześnie algorytm powinien być nieczuły na inne rodzaje zakłóceń. Artykuł omawia zagadnienia wyznaczania parametrów zapadu z wykorzystaniem algorytmu bazującego na transformacie Fouriera oraz z zastosowaniem falek.
EN
The paper deals with the high dynamic properties of singlephase dynamic voltage restorer (DVR) using instantaneous power factor determination. Providing virtual approach and application of orthogonal transform theory the ordinary single-phase system can be transformed into equivalent two-axes system. The new thought is based on the idea that ordinary single-phase quantity can be complemented by virtual fictitious phase so that both of them will create orthogonal system, as is usual in three-phase systems. Application of above-mentioned theory makes it possible to use complex methods of analysis as instantaneous active, reactive power and power factor determination. The later is necessary for using of minimum energy control for dynamic voltage restorer. Practical application of instantaneous active, reactive power and power factor determination method uses moving average technique. The paper shows some examples of the simulation experiments results, which proved fast dynamic response of DVR.
6
Content available remote Układy dynamicznego odtwarzania napięcia. Zastosowanie i właściwości
PL
W artykule rozpatrzono wybrane problemy łagodzenia zaburzeń napięcia w liniach zasilających za pomocą tzw. układów dynamicznego odtwarzania napięcia (DVR). W skrócie przedstawiono i omówiono różne strategie sterowania układami DVR. Główny nacisk został położony na zastosowanie współczesnych rozwiązań układów ergoelektronicznych. Szczególną uwagę autorzy udzielili szacunkowj ocenie wartości mocy znamionowej typowych topologii DVR. Ten problem autorzy uważaja za bardzo ważny, ponieważ w ten sposób jest możliwy optymalny wybór konfiguracji układu DVR oraz pojemności energetycznej dodatkowego zasobnika energii.
EN
This paper focuses on a selected problems of mitigation of the voltage disturbance by the Dynamic Voltage Restorers (DVR’s). In short form presented and discussed are the basis of different control strategies of the DVR. The main emphasis in the paper is placed on application of modern power electronic devices. The authors in particular occupy oneself with analysis of the power rating of the typically DVR topologies. These problems are for the authors of particular importance, because of the possibility to find optimum configuration of the DVR and energy capacity of the additional sources power.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję elastycznego, niezawodnego i inteligentnego układu zasilania (ENIUZ) energią elektryczną. Szczególną uwagę poświęcono stosowanym w ENIUZ układom energoelektronicznym o strukturze zaczerpniętej z rozwiązań stosowanych w elastycznych układach przesyłowych prądu przemiennego (FACTS - Flexible AC Transmission Systems). Do układów tych należą np. kompensator statyczny D-STATCOM, dynamiczny regulator napięcia DVR oraz struktury złożone: uniwersalny sterownik przepływu mocy (D-UPFC) lub uniwersalny kondycjoner jakości energii (UPQC). Przedstawione zostaną m.in. przypadki symulacji stanów przejściowych w modelu ENIUZ, pozwalające ocenić wpływ elementów FACTS na zachowanie się i parametry układu, np. w stanach zakłóceniowych lub wskutek procesów łączeniowych w układzie.
EN
The general concept and structure of flexible, reliable, intelligent energy delivery system (FRIENDS) has been described in the paper. Special attention has been paid to the power electronics arrangements previously designed for flexible alternative current transmission systems (FACTS). These arrangements are e.g. static compensator D-STATCOM, dynamic voltage restorer DVR and complex structures of unified power flow controller D-UPFC or unified power quality conditioner UPQC. Selected simulation cases of transient states in FRIENDS environment will be shown that allow to estimate the influence of FACTS elements on system behavior and its parameters e.g. in fault cases or during switching transients.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.