Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 76

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dylatacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W artykule w dużym skrócie opisane zostały etap przygotowania odcinka autostrady A1 do realizacji, problemy związane z samą realizacją, a także etap utrzymania. Funkcjonowanie obiektu WA-470 – estakady w ciągu autostrady A1 w Knurowie – oraz problemy związane z jego oddziaływaniem na otoczenie (w zakresie hałasu od dylatacji) są głównymi przedmiotami analizy.
PL
Wisła przepływa przez Toruń na długości 21 kilometrów, od 725 do 746 kilometra jej całościowego przebiegu. Aktualnie w Toruniu znajdują się cztery mosty przez Wisłę – dwa w centrum miasta: obiekt kolejowy im. E. Malinowskiego, którego początki sięgają 1873 roku, drogowy Most im. J. Piłsudskiego z 1934 r., następnie nowy most drogowy we wschodniej części miasta oraz drogowy obiekt (dwie równoległe konstrukcje autostradowe) zlokalizowany na obrzeżach miasta.
4
Content available remote Maty kompensacyjne. Cz. 1, Wymagania stawiane podłożom
PL
W pierwszej części artykułu wymieniono wymagania stawiane podłożu, na którym mają być przyklejone okładziny ceramiczne.
EN
The first part of the article lists requirements for base layers, to which ceramic coverings are to be applied.
5
Content available remote Role of dilatancy angle in plasticity-based models of concrete
EN
The so-called concrete damaged plasticity (CDP) model is frequently employed by ABAQUS users to simulate the behaviour of concrete. One important aspect of the model, namely the representation of material dilatancy, is evaluated in the paper. The role of the dilatancy angle in pressure-dependent plasticity models is reviewed. The plastic potential adopted in the CDP model is discussed. It is shown that the definitions of the angle in the CDP model and in the Burzynski–Drucker–Prager (BDP) plasticity model for a continuum can lead to different angle magnitudes. Two tests on concrete configurations are simulated to illustrate how strongly the angle influences the results: the Kupfer benchmark of a panel under uniaxial or biaxial compression and the punching shear response in a slab-column connection. The importance of viscosity in cracking simulation is thereby mentioned, the results are compared with experimental ones and mesh sensitivity is verified. Recommendations for analysis of concrete mechanics problems are formulated.
6
Content available remote Układanie wielkoformatowych płyt ceramicznych
7
Content available remote Projektowanie ocieplenia w obrębie dylatacji budynków
PL
W artykule przedstawiono analizę rozwiązań projektowych na przykładzie wybranych szczelin dylatacyjnych, w aspekcie poprawnego projektowania detalu projektowego.
EN
The paper presents an analysis of design solutions concerning correct design of details, using the example of selected expansion joints.
EN
The concern of this article is the analysis of the impact of increased volume (dilation) and decreased strength of the rock material in the plastic zone on the displacement field in the vicinity of the roadway. Elastic-plastic model of the behaviour of the rock material and the strength criterion of Coulomb-Mohr were assumed. The volume change of the rock material is controlled by the angle of dilation ψ, which determines dilation parameter β that is taken into account in the analysis. The influence of parameter β and the strength of the rock material, after crossing the border state of stress, in the field of displacements in the vicinity of the excavation and rock pressure on the elastic support of the excavation was proved. The relationships determining displacement fields in the plastic zone which were obtained with consideration to in this zone of both the elastic and plastic displacement, as well as the relationships which were obtained without elastic deformations was discussed. The exact form of the equation for the displacement field in the plastic zone depends on how the elastic deformation in the plastic zone is defined. There are three ways of describing these deformations. In the first method it is assumed that in plastic deformation area the elastic deformation constants are equal to the deformation constants at the plastic and elastic border. The second method of description is based on the assumption that the plastic zone is a thick-walled ring whose edges: internal and external have been appropriately debited. In the third method, elastic deformations in the plastic zone were made dependent on the state of stress in the zone. The results are illustrated in a form of response curves of the rock mass.
PL
Według PN-EN 1992–3 obliczenia dotyczące kontroli zarysowania, od obciążeń wymuszonych, można wykonać poprzez zastosowanie odpowiednio dużej powierzchni zbrojenia, która zapewni ograniczenie maksymalnej szerokości rysy lub poprzez zastosowanie połączeń ruchomych, zapewniających całkowitą lub częściową swobodę przemieszczeń przyległych krawędzi elementów. Drugie podejście nie zostało w PN-EN 1992–3 szczegółowo objaśnione. Brak jest chociażby informacji, czy w połączeniu ruchomym należy dążyć do zapewnienia całkowitej czy też częściowej swobody przemieszczenia. W niniejszym artykule przedstawiono możliwości stosowania połączeń konstrukcyjnych oraz ruchomych w ścianach zbiorników w świetle znacznie obszerniejszych wytycznych normy BS 8007.
EN
According to PN-EN 1992-3 Crack control calculations from imposed loads, can be made by using a suitably large reinforcement area that will provide the limitation of maximum width of the crack or by using movable joints to provide complete or partial freedom of displacement of the adjacent edges of the elements. The second approach was not explained in detail in PN-EN 1992-3. There is no information, for example, whether the mobile joint should be aimed at ensuring complete or partial freedom of displacement. This thesis presents the possibilities of using structural and movable connections in tank walls in light of much broader BS 8007 guidelines.
EN
In this paper, the micro-cracks in the brittle rocks are assumed to be penny shaped and evenly distributed; the damage and dilatancy of the brittle rocks is attributed to the growth and expansion of numerous micro-cracks under the local tensile stress. A single crack’s behaviour under the local tensile stress is generalized to all cracks based on the distributed damage mechanics. The relationship between the local tensile stress and the external loading is derived based on the Maxwell model. The damage factor corresponding to the external loading is represented using thep–alpha (p–α) model. A dilatancy equation that can build up a link between the external loading and the rock dilatancy is established. A test of dilatancy of a brittle rock under triaxial compression is conducted; the comparison between experimental results and our theoretical results shows good consistency.
12
Content available remote Słabe miejsca izolacji przeciwwodnej płyty dennej
PL
W artykule zaprezentowano słabe miejsca izolacji przeciwwodnej płyty dennej, która stanowi obecnie powszechnie stosowany sposób posadowienia bezpośredniego obiektów budowlanych. Na podstawie własnych doświadczeń do tych miejsc zaliczyliśmy: rysy, przerwy robocze podczas betonowania, styki technologiczne i dylatacje. Podano również sposoby wykonania uszczelnienia tego typu miejsc w trakcie realizacji płyty, jak i w przypadku płyty istniejącej, co jest znacznie trudniejsze.
EN
This paper indicates the weak spots in the waterproofing of the bottom foundation slab which is increasingly used in the shallow foundations of civil structures. On the basis of experiments the authors have identified cracks, concreting phases, construction joints and expansion joints as the weak spots. Exemplary ways of sealing such places during the construction of a bottom slab and in an existing slab, which is more difficult in the latter case, are presented.
13
Content available remote Dylatacje w betonowych posadzkach bezspoinowych
14
Content available remote Dylatacje konstrukcji - newralgiczne miejsca szczelności izolacji wodochronnych
PL
Szczelność i trwałość izolacji wodochronnych jest zwykle warunkowana jakością wykonania newralgicznych miejsc, których przykład stanowią dylatacje budowlane. Artykuł podsumowuje sposoby projektowania uszczelnień dylatacji w zależności od rodzaju obciążenia wodą, prezentuje skutki przecieków przez szczeliny dylatacyjne oraz zasady wykonania ich napraw.
EN
The tightness and durability of waterproof insulations is usually conditioned by craftsmanship of the sensitive details, an example of which are the building expansion joints. Article summarizes how to design seal expansion joints depending on the type of water load, shows the effects of leakages through joints and provides rules for the implementation of their repairs.
15
Content available remote Trudne detale tarasów i balkonów. Cz. 2. Dylatacja brzegowa
PL
W drugiej części artykułu o trudnych detalach tarasów i balkonów omówiono problemy związek z wykonaniem dylatacji brzegowej. Przedstawiono schematy układu warstw i wykonania detali konstrukcji z powierzchniowym i drenażowym odprowadzaniem wody.
EN
The second part of the article on the difficult details of terraces and balconies discusses problems related to the performance of edge expansion joints. It also presents diagrams of the arrangement of layers and the performance of details of the structure with surface water disposal and inner drainage.
PL
Przedstawiono przykłady realizacji w Irlandii zintegrowanych wiaduktów drogowych, których przęsła wykonano z prefabrykowanych dźwigarów sprężonych. Opisano zasady kształtowania i modelowania mostów zintegrowanych. Skoncentrowano się na projektowaniu, budowie, kosztach wykonania oraz zachowaniu się mostów zintegrowanych w trakcie ich użytkowania. Omówiono zalety i wady tego rodzaju obiektów.
EN
The paper presents examples of integral bridges built using precast prestressed beams. At the beginning, the design principles and modelling of an integral bridge have been described. Furthermore, the author presents integral bridges, which have been designed or design checked by him. All the structures have been constructed in Ireland. The author is focused in particular on an integral bridge design, its construction process, construction cost, and behavior during its service.
17
Content available Dylatacje podłóg przemysłowych
PL
Podłogi przemysłowe należą do najbardziej narażonych na uszkodzenia elementów budownictwa przemysłowego. Właściwe i bezawaryjne ich użytkowanie zależy, w dużej mierze, od wybranego systemu dylatacji. Stosowanie szczelin dylatacyjnych ma na celu przeciwdziałanie pękaniu płyty spowodowanemu skurczem betonu i siłami termicznymi. Wymiary płyty dobiera się tak, aby siły powstające w nawierzchni pod wpływem oddziaływań nie przekraczały wytrzymałości na rozciąganie betonu lub żelbetu.
EN
Industrial floors are one of the elements of industrial construction most susceptible to damage. The ability to use such floors properly and without malfunctions depends to a large extent on the selected system of expansion joints. These are used to prevent the cracking of slabs as a result of concrete shrinkage and thermal forces. Slab dimensions are chosen so that the forces produced in the surface as a result of action on the floor do not exceed the tensile strength of the concrete or reinforced concrete.
18
Content available remote Posadzki bezspoinowe z włóknami syntetycznymi
PL
Hałas drogowy generowany na mostach jest propagowany na dużo większe odległości niż ma to miejsce w przypadku hałasu na odcinkach autostrad. W związku z tym również tutaj stawia się ekrany akustyczne, które jednak nie tylko chronią przed hałasem, ale również pełnią funkcję ochrony pojazdów przed silnym wiatrem, a także ptakami.
EN
Transparent noise barriers on motorway bridges are one part of noise protection. The other one is the proper selection of expansion joints for bridge structures, which can also reduce noise propagation. Transparent panels in noise barriers, like Plexiglas SoundStop and mineral glass, have got many specific technical parameters, very important for their durability. Noise protection near motorway bridges is a multi-topic subject.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.