Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 237

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dyfuzja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
1
Content available remote Przyczyny zawilgacania budynków
PL
Przedmiotem artykułu są zagadnienia dotyczące hydroizolacji budynków. Omówiono w nim warunki gruntowo-wodne rzutujące na dobór odpowiednich do nich izolacji. Przeanalizowano magazynowanie i transport wody w materiałach porowatych, a także zjawiska sorpcji, kondensacji powierzchniowej i dyfuzji pary wodnej.
EN
This paper concerns the issues related with waterproof insulation of buildings. It also describes the soil and water conditions that affect the selection of proper insulation materials. Storage and transfer of water in porous materials, as well as sorption, surficial condensation and water vapour diffusion have been analysed.
EN
This research explores the extent to which various management accounting practices (MAPs) have been implemented in large Thai manufacturing companies. Although IFAC 1998, which describes management accounting evolution, has been studied extensively in the two decades since its release, MAPs and their diffusion for business value creation has received relatively little attention. This study uses a survey questionnaire to collect information on this subject. Of the 1,500 companies that received the survey, 205 provided usable, complete responses, for a 13.67% response rate. Cluster analysis is used to group a set of data objects into four clusters with hierarchical agglomerative methods, and a discriminant analysis is used to assure the cluster analysis classification’s accuracy. The results show that the respondents used Budgeting for product cost controlling the most. We also discovered that the new, advanced MAPs are used increasingly among many large Thai companies. MAPs are used to create value for large Thai companies, but not yet to the highest stage, based on the IFAC evolution model. Adoption is still far behind compared to the pace of change in production processes, especially in light of increasing competition on the global level.
PL
Niniejsze badanie bada zakres, w jakim różne praktyki rachunkowości zarządczej (MAP) zostały wdrożone w dużych tajskich firmach produkcyjnych. Chociaż IFAC 1998, który opisuje ewolucję rachunkowości zarządczej, był intensywnie badany w ciągu dwóch dziesięcioleci od jego wydania, MAPs i ich rozpowszechnianie w celu tworzenia wartości biznesowej zyskały stosunkowo mało uwagi. To badanie wykorzystuje kwestionariusz do zbierania informacji na ten temat. Spośród 1500 firm, które otrzymały ankietę, 205 dostarczyło użytecznych, kompletnych odpowiedzi za wskaźnik odpowiedzi 13,67%. Analiza skupień jest używana do grupowania zbioru obiektów danych w cztery klastry z hierarchicznymi metodami aglomeracyjnymi, a analiza dyskryminacyjna jest używana do zapewnienia dokładności klasyfikacji analizy skupień. Wyniki pokazują, że respondenci najczęściej stosowali budżetowanie do kontrolowania kosztów produktu. Wskazano również, że nowe, zaawansowane MAP są coraz częściej wykorzystywane przez wiele dużych tajskich firm. MAPy są wykorzystywane do tworzenia wartości dla dużych tajskich firm, ale jeszcze nie do najwyższego etapu, w oparciu o model ewolucji IFAC. Zastosowanie wciąż pozostaje daleko w tyle w stosunku do tempa zmian w procesach produkcyjnych, zwłaszcza w świetle rosnącej konkurencji na poziomie globalnym.
3
EN
Silver diffused into microscope slides made of an AgNO3/NaNO3 alloy. Surface plasmon resonance of the Ag nanoparticle was analyzed by optical spectroscopy. The mechanism of silver crystal growth was analyzed by scanning electron microscopy (SEM) equipped with X-ray energy diffraction (EDS) technique. The evolution of local surface plasmon resonance was studied by UV-VIS spectroscopy. Samples were also analyzed by X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) and ellipsometry.
PL
Srebro dyfundowało do szkiełek mikroskopowych ze stopu AgNO3/NaNO3. Powierzchniowy rezonans plazmonowy nanocząstki Ag analizowano za pomocą spektroskopii optycznej. Mechanizm wzrostu kryształów srebra analizowano za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) wyposażonej w technikę dyfrakcji energii rentgenowskiej (EDS). Ewolucję lokalnego rezonansu plazmonowego powierzchni badano za pomocą spektroskopii UV-VIS. Próbki analizowano również za pomocą rentgenowskiej spektroskopii fotoelektronowej (XPS) i elipsometrii.
EN
This work is focused on transport organic dyes in systems containing humic acids as active reaction agent. Methylene blue was used as a model organic dye which can behave as pollutant and influence many processes in nature. Transport of pollutants in nature is strongly affected by interactions with humic acids or natural organic matter. Their influence is dependent on affinity of pollutant to content and strength of active binding sites. Two different humic samples are used in this study in order to compare their properties on transport of organic dye. Both humic acids are used in original extracted form as well as in the form of samples with selective blocked functional groups.
PL
Niniejsza praca koncentruje się na transporcie barwników organicznych w systemach zawierających kwasy huminowe jako środek aktywny. Błękit metylenowy wykorzystano jako modelowy barwnik organiczny, który może zachowywać się jak substancja zanieczyszczająca i wpływać na wiele procesów w przyrodzie. Na transport zanieczyszczeń w przyrodzie silnie wpływają interakcje z kwasami huminowymi lub naturalną materią organiczną. Ich wpływ zależy od powinowactwa substancji zanieczyszczającej do zawartości i siły aktywnych miejsc wiązania. W badaniu tym zastosowano dwie różne próbki humusowe w celu porównania ich właściwości w transporcie barwnika organicznego. Oba kwasy humusowe stosuje się w oryginalnej postaci ekstrahowanej, jak również w postaci próbek z selektywnie zablokowanymi grupami funkcyjnymi.
5
Content available remote Oxidation kinetics of Zircaloy-4 alloy at 673 K determined by GDOES technique
EN
Oxidation of zirconium alloys is a process that takes place during the operation of nuclear reactors and is essential for assessing the durability of fuel claddings. The present study was aimed to determine the oxidation kinetics of the Zircaloy-4 alloy using GDOES (glow discharge optical emission spectroscopy) at temperature 673 K corresponding to the conditions of use of fuel pellets. The tests were performed on non-oxidized samples as well as after their oxidation for 0.5, 2, 15 and 48 h. Oxygen layer growth was also investigated by thermogravimetric analysis after oxidation for 0.5 h. The naturally generated oxide at room temperature, designated as non-oxidized, had a thickness of 23±2 nm. After 2 h oxidation, an oxide possessing a thickness of 42±4 nm with about 155 nm of oxygen traces was observed. Oxidation for 15 h resulted in formation of an oxide with a thickness of 130±10 nm with a transition distance to the pure alloy of 240 nm. Finally, a layer with a thickness of 235±10 nm appeared after oxidation for 48 h, while the distance after which the measurement included only a pure alloy without the oxygen traces, was about 310 nm. The results show that oxidation can be described by the exponential kinetic equation, that has the parabolic form after 15 or 48 h of oxidation, which well fits the previous results. However, at shorter oxidation times the kinetic equation has the quasi-parabolic form (n < 2). The reason for changing the form of the equation can be attributed to the effect of defective crystalline structure on oxygen diffusion in the oxide layer as the porosity, crevices and cracks.
PL
W wielu pracach opisano masę tlenku cyrkonu powstającego podczas utleniania równaniem parabolicznym, ale według części autorów zależność ta lepiej daje się opisać równaniem kubicznym. Kinetyka opisana przez tę ostatnią zależność dowodzi, że proces dyfuzji atomów tlenu, który determinuje szybkość tworzenia się tlenku, nie jest procesem homogenicznym zachodzącym w idealnym ciele stałym, ale przebiega głównie na granicy ziaren. Celem pracy było określenie zależności ilościowych między czasem utleniania a grubością warstw tlenków w stosunkowo niskiej temperaturze 673 K, odpowiadającej normalnym warunkom pracy reaktorów jądrowych, za pomocą metody GDOES (optyczna spektrometria emisyjna z wyładowaniem jarzeniowym) rzadko stosowanej do badań takich procesów.
EN
In this paper, triple diffusive convection in a Rivlin-Ericksen fluid layer, which is permeated with suspended particles in the porous medium under the effect of compressibility and variable gravity, is investigated. Linear stability theory and normal mode analysis have been used to study the problem under consideration. It is observed that, for stationary convection, suspended particles, compressibility and medium permeability have destabilizing/stabilizing effects under certain conditions. The variable gravity parameter destabilizes the system whereas stable solute gradients have a stabilizing effect.
EN
Filtration plays a major role in managing the rapid increase of environmental pollution and deterioration of atmospheric air quality. One of the most damaging noxious gases in the atmosphere is toluene, which is a common gas that appears in crude oil and is used in various production processes. The adsorption behaviour of activated carbon was examined in dependence of the concentration, temperature and relative humidity. The results showed that increasing air temperature decreased the time to reach the maximum saturation ratio, which occurred due to the increasing pore diffusion coefficient and pore diffusion rate.
EN
The aim of the article is to analyse the spread and diffusion of socio-economic development in Poland in 2004-2016, while considering spatial aspects. Using the linear ordering method in the non-pattern version, a synthetic development measure for all municipalities in Poland was built based on a set of 77 features illustrating various socio-economic aspects, reduced to 25 features. For the measure constructed in this way, the convergence of the beta and sigma type has been examined, divided into 3 groups of municipalities (rural, urban and urban-rural), as well as in regional division. Using the methods of spatial econometrics, the occurrence of spatial effects was examined, in particular the attention was paid to the relationship between the processes of spreading development and spatial forms of diffusion of development. The analysis also allowed to determine the strength of local impacts of spatial connections between individual municipalities.
EN
Casting process takes a major percentage of manufacturing products into consideration. No-bake casting is swiftly developing technology for foundry industries. In the no-bake family, furan no-bake casting process employs resins and acid catalyst to form a furan binder system. However, this process configures castings with augmented strength and quality surface finish. Compressive strength, transverse strength and tensile strength of moulds are also high in this furan binder system. Hence this method is apt for producing accurately dimensioned castings. Our well thought-out deliberations in the subsequent write up entail the numerous effects of variation of resin and acid catalyst on the surface defect i.e. sulfur diffusion on the surface of FNB casting. Furan resin; used in the production of casting is furfuryl alcohol and acid catalyst is sulphonic acid. Sulfur diffusion is tested by Energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDX) analysis and also by the spectrometer with jet stream technology. This paper also comprises economic advantages of optimizing resin because furan resin is expensive and catalyst with reduction of sulfur diffusion defect as it saves machining, labor cost, and energy.
PL
Podczas cynkowania zanurzeniowego bizmut jest często stosowany jako dodatek stopowy do kąpieli. Pierwiastek ten wpływa na stabilizację procesu tworzenia powłoki ochronnej na stali i poprawia jej właściwości powierzchniowe. W pracy przedstawiono wyniki badań zjawisk rozpuszczania stali reaktywnych zawierających krzem w kąpieli cynkowej z dodatkiem 0,5% bizmutu. Zastosowanie warunków modelowych umożliwiło analizę przebiegu procesu rozpuszczania dyfuzyjnego na granicy rozdziału podłoże-kąpiel cynkowa i określenie roli bizmutu. Metodą Boltzmana-Matano wyznaczono wartości współczynnika dyfuzji żelaza w ciekłym cynku w funkcji jego stężenia, w temperaturze 450°C. W przypadku stosowania 0,5% dodatku bizmutu do kąpieli cynkowej można zaobserwować spadek szybkości rozpuszczania dyfuzyjnego podłoża stali reaktywnych. Stwierdzono zmniejszenie szybkości dyfuzji, co jest szczególnie widoczne dla stali sandelinowskiej z krytyczną zawartością 0,05% krzemu, w warstwie dyfuzyjnej powłoki w zakresie występowania fazy ζ.
EN
During hot-dip galvanizing process a bismuth is often applied as alloy addition to zinc bath. This element effects on stabilization of forming process of protective coating on steel and it improves surface properties of coating. The results of investigation of dissolution phenomena of silicon- containing reactive steels in zinc bath with 0,5% bismuth addition have been presented. Due to using the model conditions it is possible to analyse a diffusive dissolution process on the basis metal-zinc bath interface and it determines a bismuth role. The diffusion coefficient of iron dependent on its concentration in liquid zinc has been determined by the Boltzman-Matano method in the temperature of 450°C. Bismuth addition to the zinc bath produces more than twice decrease of dissolution rate of reactive steels. Diffusion rate decreases, that is best visible for Sandelin’s steel with critical silicon addition 0.05%, especially in ζ-phase range in diffusion layer of the coating.
11
Content available remote Drug diffusion transport through human skin
EN
The stratum corneum (SC) forms the outermost layer of the human skin and is essentially a multilamellar lipid milieu punctuated by protein-filled corneocytes that augment membrane integrity and significantly increase membrane tortuosity. The lipophilic character of the SC, coupled with its intrinsic tortuosity, ensure that it almost always provides the principal barrier to the entry of drug molecules into the organism. Drugs can be administered either as suspensions or as solutions and the formulation can range in complexity from a gel or and ointment to a multilayer transdermal path. In this paper, we discuss theoretical principles used to describe transdermal release and we show that relatively simple membrane transport models based on the appropriate solution to the Fick’s second law of diffusion can be used to explain drug release kinetics into such a complex biological membrane as the human skin. To apply the Fick’s law we introduced into our considerations a brick-and-mortar model with two factors of tortuosity. Assuming that the mortar thickness is variable we also introduced the hindrance factor allowing us to model this variability. Having the modified Fick’s equation we presented its general solution and two special cases of this solution frequently applicable in permeation experiments. It seems that the solutions presented herein better approximate the real conditions of drug delivery then these well known.
EN
This paper contains the results of radionuclides transportation modeling under National Radioactive Waste Disposal (NRWD) grounds in Różan (northeast Poland). The disposal is of the low- and intermediate-level waste (LILW) type. We simulated the radionuclides transportation process through sandy soils. The simulation was performed in a self-written simulator in Scilab using the finite difference method. The model included diffusion, advection and radioactive decay. The model was tested according to convergence and stability. Assuming the hydrological gradient being 0.008, the contamination transportation time was 30–46 years depending on the modeled problem. The modeled distance of 600 m was from underneath the disposal to the exudation in the Narew ravine. Radioactive decay for both cesium (Cs 137) and strontium (Sr 90) had a significant impact on the results. The model proved to be a useful tool for performing simple scientific simulations. This survey was part of a PhD thesis.
PL
Artykuł zawiera wyniki modelowania transportu potencjalnego skażenia Cs 137 i Sr 90, przeprowadzonego dla wód podziemnych pod Krajowym Składowiskiem Odpadów Promieniotwórczych w Różanie (północno-wschodnia Polska). KSOP jest składowiskiem odpadów nisko- i średnioaktywnych. Modelowanie zostało przeprowadzone w samodzielnie napisanym symulatorze, w programie SciLab, z wykorzystaniem metody różnic skończonych. Symulowano proces transportu radionuklidów przez piaszczyste gleby. Model zawierał dyfuzję, adwekcję i rozpad promieniotwórczy. Model został przetestowany pod względem zbieżności i stabilności. Modelowany czas transportu skażeń spod dna składowiska do koryta rzeki Narew, przy założeniu gradientu hydrologicznego 0.008, wynosił od 30 do 46 lat w zależności od przyjętego scenariusza. Modelowany dystans wynosił 600 m. Rozpad promieniotwórczy miał znaczący wpływ na uzyskane rezultaty. Modelowanie potwierdziło, że symulator jest użytecznym narzędziem do przeprowadzania prostych, naukowych symulacji. Przeprowadzone badania były częścią pracy doktorskiej.
EN
The purpose of this paper is to depict the effect of diffusion and internal heat source on a two-temperature magneto-thermoelastic medium. The effect of magnetic field on two-temperature thermoelastic medium within the three-phase-lag model and Green-Naghdi theory without energy dissipation i discussed. The analytical method used to obtain the formula of the physical quantities is the normal mode analysis. Numerical results for the field quantities given in the physical domain are illustrated on the graphs. Comparisons are made with results of the two models with and without diffusion as well as the internal heat source and in the absence and presence of a magnetic field.
EN
Hydroxyapatite is the main mineral component in bones and teeth, thus being an important material in bone tissue engineering, e.g., for replacement and elimination of defects. Hydroxyapatite is widely used in real-life applications due to excellent biocompatibility and bioactivity. Wet precipitation synthesis of hydroxyapatite is limited by diffusivity. Hence, choice of a diffusion model becomes critical. The purpose of this work is three-fold. It experimentally validates the use of Ginstling–Brounshtein model for hydroxyapatite synthesis. It determines the effect of Ca(OH)2 concentration on the kinetics and reports a modified model to account for this phenomenon. It reports obtained kinetic constants that describe hydroxyapatite synthesis. Methods: Particle size was determined using scanning electron microscopy and digital microscopy. Conversion kinetics were monitored using powder X-ray diffraction. Results: Experimental validation was provided. Furthermore, the process was found dependent on the calcium hydroxide concentration and the model was modified to account for this phenomenon. Kinetic constants describing the synthesis of hydroxyapatite were obtained and reported. Conclusions: The model was well consistent with the experimental data and can be used for describing synthesis of hydroxyapatite for various suspension concentrations.
EN
Diffusion with a first-order chemical reaction in a spherical pellet of a catalyst with third-type boundary conditions was considered; such a process can be described by a kinetic model based on the continued fraction approximation. Results of calculations obtained from an approximate kinetic model were compared with the exact solution. It was found that the application of this approximate model provides a good level of accuracy and requires short calculation times.
PL
Rozważono dyfuzję z reakcją chemiczną I rzędu w kulistym ziarnie katalizatora z warunkami brzegowymi III rodzaju. Taki proces można opisać modelem kinetycznym opartym na aproksymacji ułamkami łańcuchowymi. Wyniki obliczeń uzyskane z przybliżonego modelu kinetycznego porównano z rozwiązaniem ścisłym. Stwierdzono, że stosowanie przybliżonego modelu zapewnia dobrą dokładność wyników oraz krótkie czasy obliczeń.
EN
In this paper, the application of interval arithmetic in the affine formulation to the determination of time to initialization of corrosion cracking of reinforced concrete structures was formulated. The calculations ware made with the use of the incremental FEM formulation (backward Euler scheme) and the library of numerical procedures for the interval-affine computations INTALB.
17
Content available remote Colorimeter based on color sensor
EN
In this paper colorimeter based on color sensor is considered. The developed colorimeter experimental utilization is shown on example of detection Cu2+, Co2+ ions and Neutral Red indicator. Realized measurement optical system in the colorimeter supports operation with different types of sorbents, as possibility is shown an operation with silica, polyurethane foam and the indicator paper. Dynamic range of device at 12 bit per channel and well stability of characteristic are enough to work with fine reliability that is no more 0.7% for analyzed test systems.
PL
W artykule przedstawiono kolorymetr zbudowany z wykorzystaniem czujnika barwy. Przedstawiono wykorzystanie przedstawionego kolorymetry na przykładzie detekcji jonów Cu2+, Co2+ i neutralnego wskaźnika barwy czerwonej. Zrealizowany system optyczny kolorymetru umożliwia pracę z różnymi rodzajami sorbentów. Możliwości te pokazano z wykorzystaniem krzemionki, pianki poliuretanowej i papierka wskaźnikowego.
EN
This article studies the effect of the gravity field and the diffusion on micropolar thermoelastic medium with dependence on the temperature properties. The analytic method used to obtain the exact formula of the physical quantities was the normal mode analysis. The comparisons established graphically in the presence and the absence of the gravity, the temperature-dependent properties, the diffusion and the micropolar in the context of two types of Green-Naghdi (G-N) theory II and III.
EN
In this work, a proposal of non-diffusional description of surface tension reduction in dynamic conditions in systems containing nonionic surfactant Tween80 is presented. The proposed macroscopic model exploits the conception of mass transfer coefficient in liquid phase. In addition, changes in interfacial surface (surface of a growing bubble in the Maximum Bubble Pressure method) are taken into account in the model. Obtained results were compared with the asymptotic solution of Ward and Tordai equation and experimental results.
PL
Przedstawiono propozycję opisu dynamiki obniżania napięcia powierzchniowego układu roztwór niejonowego surfaktantu TweenSOpowietrze. Zaproponowany model wykorzystuje ujęcie makroskopowe procesu z zastosowaniem koncepcji współczynnika wnikania masy w fazie ciekłej. W obliczeniach uwzględniono zmienność pola powierzchni pęcherza na której gromadzi się surfaktant oraz efekty konwekcyjne. Wyniki porównano z asymptotycznym rozwiązaniem Ward-Tordai dyfuzyjnego modelu transportu surfaktantu do powierzchni międzyfazowej oraz wynikami eksperymentalnymi.
20
Content available remote Badanie szybkości ługowania biocydów z porowatych materiałów budowlanych
PL
Praca dotyczy procesu ługowania biocydów zawartych w tynkach przez wodę zwilżającą ich zewnętrzną powierzchnię. Model matematyczny uwalniania do środowiska biocydów zawartych w materiałach budowlanych pozwala na oszacowanie wielkości strumieni szkodliwych substancji. Określono współczynniki dyfuzji dla trzech typów biocydów w tynkach akrylowym oraz silikonowym.
EN
The paper deals with leaching process of biocides added to façade materials by water wetting the external surface of these materials. A mathematical model dealing with the release of biocides contained in building materials into the environment allows one to estimate released streams of harmful substances. The solid diffusion coefficients for three biocides types in acrylate and silicone resin-based renders were determined.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.