Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 39

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dyeing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Polyester fibers include industrially important cellulose acetate, poly(ethylene terephthalate) (PET), poly(1,4-cyclohexane dimethylene terephthalate) (PCDT), poly(trimethylene terephthalate) (PTT), poly(lactic acid) (PLA) fibers; however, it is the last one that has been considered to be a “green“ one. PLA is an eco-friendly polyester material that is obtained from renewable resources. The effect of chromophoregens and substituents on exhaustion, colorimetric and fastness properties of PLA with newly developed disperse dyes has been outlined. The differences in colorimetric properties, wavelength-shift and deep-dyeing behavior of PLA as compared to PET have been explained. Use of non-aqueous dyeing media such a super critical carbon dioxide (sc-CO2 ), various organic solvents and carriers have been discussed.
PL
Ważne dla przemysłu włókna poliestrowe bazują na: octanie celulozy, poli(tereftalanie etylenu) (PET), poli(tereftalanie 1,4-cykloheksanodimetylenu) (PCDT), poli(tereftalanie trimetylenu) (PTT) i, ostatnio uznanym za „zielony”, poli(kwasie mlekowym) (PLA). PLA to ekologiczny materiał poliestrowy pozyskiwany z zasobów odnawialnych. W artykule omówiono wpływ chromoforegenów i podstawników obecnych w cząsteczkach nowo opracowanych barwników dyspersyjnych na właściwości zmęczeniowe, kolorymetryczne i trwałość barwionych włókien PLA. Wyjaśniono różnice we właściwościach kolorymetrycznych, przesunięciu długości fali i głębokości zabarwienia PLA i PET. Przedstawiono zastosowanie w procesie barwienia włókien PLA niewodnych środków barwiących, takich jak: nadkrytyczny ditlenek węgla (sc-CO2 ), różne rozpuszczalniki organiczne i nośniki.
EN
Before dyeing, woven cotton fabrics have been passed through different pretreatments like desizing, scouring, bleaching and mercerising to enhance quality. In every treatment cotton fabric is treated with different chemicals and mechanical processes. After these treatments, the feel of the fabric has been changed. The change in feel or in terms of the hand value of treated fabrics were analysed by determining the bending length, crease recovery angle, SEM, FTIR, surface roughness and smoothness properties. Other physical properties viz. the tear and tensile strength were also evaluated. Fabric surface roughness and smoothness were determined using the Kawabata Evaluation System (KES) and digital image processing method. Using MATLAB software, digital image processing techniques were used to evaluate the roughness index. The study revealed that the pretreatment process alters the fabric surface. Statistical analysis (ANOVA) was carried out using SPSS software in order to establish the relationship between the pretreatment process effect on the bending length, smoothness and crease recovery angle.
PL
W celu poprawy jakości tkaniny bawełniane przed barwieniem poddawane są obróbce wstępnej składającej się z następujących etapów: odklejanie, szorowanie, wybielanie i merceryzowanie. Podczas każdego etapu tkanina bawełniana jest poddawana różnym procesom chemicznym i mechanicznym. Przebadano tkaniny SEM, FTIR, określono chropowatości powierzchni i gładkość. Oceniono również wytrzymałość na rozdarcie i rozciąganie. Chropowatość i gładkość powierzchni tkaniny określono przy użyciu Kawabata Evaluation System (KES), metody cyfrowego przetwarzania obrazu i oprogramowania MATLAB. Badanie ujawniło, że proces obróbki wstępnej zmienia powierzchnię tkaniny. Wyniki badań poddano analizie statystycznej.
EN
The development of textile finishing techniques and technologies outside of reports in world-wide publications is also very visible at subsequent fairs. At international fairs, such as ITMA, ATMA and FESPA, machine, equipment and dye manufacturers present new techniques and technologies. The development of chemical fibre processing nowadays goes mainly towards the “ecological optimisation” of technological processes as well as theeconomics of processes. In this article, the main development directions of the chemicaltreatment of textiles in the field of the pre-treatment, bleaching, dyeing, printing and finishing of textile products are discussed.
PL
Rozwój technik i technologii wykańczalniczych we włókiennictwie poza doniesieniami w publikacjach o światowym zasięgu również bardzo widoczny jest na targach takich jak np. ITMA czy ATMA. Producenci maszyn i urządzeń oraz barwników prezentują nowe techniki i technologie. Rozwój chemicznej obróbki włókien w obecnych czasach idzie głównie w kierunku „ekologicznej optymalizacji” procesów technologicznych i ekonomii. W artykule przedstawiono główne kierunki rozwoju technologii chemicznych w zakresie obróbki wstępnej włókien, bielenia, barwienia, drukowania oraz wykańczania wyrobów włókienniczych.
4
Content available remote Profile dyfuzji barwnika solwatochromowego w poliamidzie 6
PL
Przedstawiono wyniki badań dyfuzji wybranego barwnika solwatochromowego w poliamidzie 6. Badania przeprowadzono w trzech różnych temperaturach wcześniej zaproponowaną przez autorów metodą wyznaczania profili dyfuzji na podstawie mikroskopowych obrazów przekrojów granulek polimeru. Stwierdzono, że dyfuzję w badanym polimerze można scharakteryzować za pomocą jednego współczynnika dyfuzji, którego wartość wyliczono z równania wynikającego z II prawa dyfuzji Ficka, z wykorzystaniem funkcji erf.
EN
Com. polyamide grains were dyed at 66–86°C for 192 h with 5-(5-nitro-6-hydroxynaphtholane-2)-7,7-dimethyl-7H-indolyl[1,2-a]quinolinium dye to det. the diffusion coeffs. The dyed grains were sliced and studied by light microscopy for dye diffusion profiles. The results were approximated math.
5
Content available Ultrasonic Assisted Dyeing of Angora Fi̇bre
EN
In this study it was aimed to determine the effect of ultrasound usage on the colour yield in dyeing angora fibres, and it was found that dyeing in the presence of ultrasound energy increases the dye-uptake of angora fibres, hence higher colour yield values were obtained. According to experimental results, it can be said that at all points the colour yield values were higher in the presence of ultrasound than in its absence . The difference between them was greater for darker shades and for dyeing carried out in an acidic medium (pH 5), and also for moderate dyeing periods (90 min.). Furthermore there is no important difference between washing fastness, alkali solubility and strength values of fibres dyed in the presence and absence of ultrasound.
PL
Badania poświęcone były określeniu wpływu ultradźwięków na właściwości kolorystyczne barwionych włókien angora. Stwierdzono, że barwienie przy zastosowaniu ultradźwięków zwiększa pobieranie barwnika przez włókna angory, w wyniku czego uzyskuje się większą intensywność barwy. Różnice w barwieniu były większe w przypadku ciemniejszych odcieni i dla barwienia przeprowadzonego w kwaśnym środowisku (pH 5), jak również dla średnich czasów barwienia (90 min). Stwierdzono również brak wyraźnego wpływu odporności na pranie i wytrzymałość włókien barwionych w obecności, jak i bez ultradźwięków. Nie stwierdzono istotnych różnic w barwieniu przy stosowaniu różnych częstotliwości ultradźwięków.
EN
The aim of this research work was to evaluate the one bath dyeing of polyester/cotton blend and to compare the results with those of two bath dyeing. Polyester/cotton (50:50) blend fabrics were studied using dichlorotriazine based reactive dye and compatible disperse dye. The one bath one step method was used to shorten the dyeing process, increase yield and reduce the utility and chemical cost. Trichloroacetic acid (TCAA) was used to provide an acidic and basic medium with a change in temperature. A TCAA/sodium carbonate buffer was also used to obtain the best colour yield. In two bath dyeing disperse dye was fixed on polyester fibre in an acidic medium, whereas reactive dye was fixed on cellulosic fibre in an alkaline medium. In the final stage, the dyed fabric was evaluated by testing the light, washing and rubbing fastness and colour yield strength properties of the dye. The results clearly show that polyester/cotton fabric presents good fastness and colour strength values when the one bath one step dyeing method is used.
PL
Celem badania było opracowanie barwienia jednostopniowego w jednej kąpieli materiałów z mieszanek poliestrów i bawełny, oraz porównanie wyników z wynikami z procesu barwienia w dwóch kąpielach. Badano materiały z mieszanki 50:50 poliester/bawełna. Stosowano barwniki reaktywne oparte na dichlorotriazine i odpowiednie barwniki dyspersyjne. Metoda barwienia jednostopniowego w jednej kąpieli była używana dla skrócenia procesu barwienia, wzrostu wybarwialności i zmniejszenia kosztów. Kwas trójchlorooctowy (TCAA) stosowano dla uzyskania kwaśnego i zasadowego medium zmieniającego swoją kwasowość ze zmianą temperatury. Bufor TCAA/węglan sodu był również stosowany dla uzyskania najlepszego wybarwienia. W barwieniu dwu-kąpielowym barwnik dyspersyjny był utrwalany na włóknach poliestrowych w kwaśnym medium podczas gdy reaktywny barwnik był utrwalany na włóknach celulozowych w medium alkalicznym. W końcowym stadium barwiony materiał był poddany badaniom na odporność na światło, pranie i tarcie. Badano również wybarwienie. Wyniki jasno wskazują, że materiały poliestrowo-bawełniane mają dobrą odporność oraz jakość koloru przy barwieniu metodą jednostopniową w jednej kąpieli.
EN
Viscose/wool powder blended fibres with 0, 5, 10, 15 and 20% wool powder were produced with the method of wet spinning. SEM, FT-IR spectroscopy, WAXD and TG analysis were used to study the chemical composition and structure of viscose/wool powder blended fibre. The experimental results show that the macromolecule composition, aggregation structure, morphological structure and thermal properties of these viscose/wool powder blended fibres were similar, which mainly show the characteristics of viscose fibre. Absorption studies were carried out to investigate the protein characteristics of the blended fibre. The results showed that the affinity of the blended fibre to acid dye increased with the wool powder content.
PL
Wyprodukowano włókna wiskozowe z dodatkiem sproszkowanej wełny w ilości 0,5, 10, 15 i 20% metodą mokrego przędzenia. Do badań składu chemicznego i struktury zastosowano SEM, FTIR, WAXD i analizę TG. Wyniki wykazały, że skład makromolekularny, struktura agregatowa i morfologiczna oraz właściwości termiczne włókien były podobne, z dominacją właściwości włókien wiskozowych. Przeprowadzono badania absorpcji dla zbadania oddziaływania proteiny w otrzymanych włóknach. Stwierdzono, że powinowactwo mieszanek włókien do kwaśnych barwników zwiększa się ze wzrostem zawartości proszku wełnianego.
EN
The simultaneous finishing and dyeing of nylon fabric were investigated through exhaustion using acid dye and colloidal silver nanoparticles to obtain colored nylon with antimicrobial properties. The antimicrobial property of the fabrics was evaluated against two pathogenic bacteria including E. coli and S. aureus. The durability of antibacterial properties and the colour coordination of the fabrics treated against washing were investigated. In addition, some properties of the fabrics treated, including the surface morphology, and XRD and EDX diagrams were reported and discussed.
PL
Badano właściwości antybakteryjne tkanin nylonowych po procesie jednoczesnego barwienia barwnikami kwasowymi i nanoszenia preparacji antybakteryjnej z zastosowaniem nanocząstek srebra koloidalnego. Właściwości antybakteryjne tkanin oceniano w kierunku dwóch bakterii chorobotwórczych, tj: E. coli i S. aureus. Badano trwałość właściwości antybakteryjnych i wybarwienia tkanin po praniu. Ponadto omówiono morfologię powierzchni oraz wykresy XRD i EDX otrzymanych tkanin.
9
Content available Dyeing of Textile Fabrics with Bio-dyes
EN
EU directives define in detail guidelines which modern industrial technologies should meet in order to eliminate or minimise their share in contaminating the natural environment. Reducing energy and water consumption, and restricting the use of hazardous substances in the environment are the basic criteria that should characterise new technologies. Due to restrictions in the use of azo dyes, especially of those which can be reduced to amino products (Directive 2002/61/EC), the dyestuff industry is constantly looking for new colouring substances. Particular emphasis is placed on the implementation of new technologies of synthesis which have a minimal impact on the environment and at the same time decrease manufacturing costs by reducing the consumption of raw materials and energy and reduce waste. Industrial processes belonging to white biotechnology successfully exploit the potential of natural biological systems in industrial processes, making industrial activity more environmentally friendly. Bio-dyes obtained in this way are durable, environmentlly friendly, and have interesting and fast colours. The process of bio-dye synthesis occurs during processes applying enzymes or fungi with precursors that are used to synthesise chemical dyes. This paper presents newly synthesised bio-dyes. In their synthesis enzymes or fungi were used. During the research work, the dyeing properties of the bio-dyes were tested as well as the colour fastness of textiles made of protein and synthetic fibres. The resulting colours obtained after bio-dye application are more uniform than in the case of chemical dyes and have good colour fastness.
PL
Dyrektywy unijne szczegółowo określają wytyczne, które powinny spełniać nowoczesne technologie przemysłowe tak aby wyeliminować lub zminimalizować ich udział w zanieczyszczeniu wszystkich elementów środowiska naturalnego. Zmniejszenie zużycia energii i wody oraz ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych dla środowiska naturalnego to podstawowe kryteria, którymi powinny się charakteryzować nowe technologie. Ze względu na ograniczenia w stosowaniu barwników azowych (Dyrektywa 2002/61/WE), przemysł farbiarski ciągle poszukuje nowych substancji barwiących. Szczególny nacisk kładzie się na wdrażanie nowych technologii syntezy z minimalnym wpływem na środowisko i jednoczesnym obniżeniem kosztów wytwarzania poprzez zmniejszenie zużycia surowców i energii oraz redukcję odpadów. Procesy przemysłowe zaliczane do tzw. „białej biotechnologii”, z powodzeniem wykorzystują naturalny potencjał biologicznych systemów w procesach przemysłowych, czyniąc aktywność przemysłową bardziej przyjazną dla środowiska. Otrzymane w ten sposób biobarwniki są trwałe, przyjazne dla środowiska, posiadają ciekawe, trwałe barwy. Sam proces syntezy biobarwników zachodzi przy wykorzystaniu procesów enzymatycznych lub grzybowych z zastosowaniem prekursorów, które stosuje się do otrzymywania barwników syntetycznych. W publikacji przedstawiono nowo otrzymane biobarwniki wykorzystując do ich syntezy enzymy lub grzyby, sprawdzono ich właściwości barwiące oraz odporności wybarwień wyrobów z włókien proteinowych i syntetycznych. Uzyskane wybarwienia przy wykorzystaniu biobarwników charakteryzują się większą równomiernością niż jest to w przypadku barwników syntetyzowanych chemicznie oraz dobrymi opornościami wybarwień.
EN
This study evaluates the wrinkle behaviour and wrinkle resistant properties of cotton fabrics dyed by Direct Blue 2B in the presence and absence of nano-TiO2 particles. A finishing process on samples was performed before dyeing by means of 1,2,3,4-butanetetracarboxylic acid (BTCA) and sodium hypophosphite (SHP) using a pad dry cure method. Such experiments as wrinkle recovery test (AATCC-128), water drop test and dye fastness determination (ISO 105-C01) were conducted to understand how current treatment impacted the cotton fabrics’ properties. Finally, samples were characterised using the X-ray diffractometery method to scrutinise how crystallinity changes and dominates the structural parameter (wrinkle behaviour) of cotton fabrics. Furthermore, scanning electron microscopy (SEM) was used to visualise the surface variations of the samples before and after dyeing process. The results showed that the wrinkle resistant of cross-linked fabrics have been improved after direct dyeing. Furthermore, levelness dyeing and good fastness properties of dyes on cross-linked fabrics were observed.
EN
The infl uence of using formic, oxalic, citric, tartaric, hydrochloric, nitric, sulphuric and phosphoric acid for dyebath pH adjustment was investigated upon the dyeing of polyester fabric with CI Disperse Yellow 60. The positions of colour in CIELab coordinates of the samples dyed with the addition of tested acids were assessed and compared to those dyed with the addition of acetic acid. It was found that the differences in dyeabilities obtained with the addition of citric, oxalic, hydrochloric, nitric and sulphuric acid are entirely acceptable according to both M&S 83A and CMC (2:1) standards in comparison to the dyeability obtained with the addition of acetic acid.
EN
A production technology for agricultural biodegradable strings composed of polylactide (PLA) staple fibres was developed that uses the ring spinning method. During complete relaxation, strings with an unbalanced twist tend to detwist because of torque, which can be eliminated by thermal stabilisation. This study assessed the effects of fibre twist stabilisation on the PLA crystalline structure and also analysed the effect of those crystalline structure changes on strength. In addition, some strings were dyed a dark colour to analyse the effect of dyeing on the structural and physical properties. Dyeing at 80 - 90 ºC with a TERASIL Schwarz B, dyeing with a TERASIL Schwarz W-NS without a carrier and stabilising undyed strings in water at 80 ºC resulted in considerable reduction in unbalanced twist while maintaining a reasonable tenacity of 10 cN/tex. The quality of the strings processed met the requirements for application in horticulture.
PL
W ramach realizacji projektu badawczego Biogratex opracowano technologię wytwarzania rolniczych sznurków biodegradowalnych z włókien PLA. Jego właściwości fizyczne dopasowane są do trudnych warunków panujących na polu i w szklarni. Sznurek charakteryzuje się, między innymi, miękkością w dotyku przez co staje się przyjazny dla roślin. Istotnym osiągnięciem jest opracowanie metod barwienia sznurków z włókien PLA i ocena wpływu warunków barwienia na strukturę polimeru oraz właściwości użytkowe sznurków.
EN
In this paper, hemicyanine fluorescent dye, namely, trans-4-[p-(N,N-diethylamino) -styryl]-N-methyl pyridinium bromide (DEASPBr), was synthesised and applied to the dyeing of acrylic fabric using the traditional cationic dyeing procedure. The absorption spectra of the novel dye were studied under various pHs, and the dyeing properties, fluorescent reflectance, and colorimetric properties were also explored. The results showed that the adsorption mechanism of DEASPBr on acrylic fibre was in good accordance with the Langmuir type, and the dye had an obvious fluorescent effect. In addition, according to the EN-471 standard, the dye could meet the requirements of the fluorescent orange dye for high visibility warning clothing in terms of chromaticity co-ordinates and luminance factors when its concentration was limited in the appropriate range.
PL
W pracy przeprowadzono syntezę barwnika fluorescencyjnego bromku trans-4-[p-(N,Ndietyloamino)-styryl]-N-metyl pyrydinium (DEASPBr) oraz zastosowano go do barwienia dzianin akrylowych klasyczną metodą barwienia kationowego. Spektra absorpcji nowego barwnika były badane przy różnych wartościach pH, a następnie badano właściwości wybarwionych dzianin, takie jak fluorescencyjny współczynnik odbicia i właściwości kolorymetryczne. Badania wykazały, że mechanizm absorpcji barwnika do włókien akrylowych był w dobrej zgodności z modelem Langmuira i dawał oczywisty efekt fluorescencyjny. Zgodnie z normą EN-471 barwnik daje fluorescencyjny efekt barwnika pomarańczowego o dobrej widzialności, mogącego mieć zastosowanie w odzieży ostrzegawczej.
EN
Raw flax fibres consist of over 70% cellulose, over 20% hemicelluloses, pectins and lignins, 2.5% wax and fat, and 3% proteins. Non-cellulosic substances constitute a glue connecting elementary fibres. Because of the huge content of hydrophobic substances, raw flax fibres are difficult to wet by water. There is a necessity of removing hydrophobic substances from fibres before further chemical treatments. Classical bleaching of flax woven fabric is a long-running process that includes four stages, each starting from the scouring process in an alkaline bath. In order to obtain full whiteness, there is a necessity of carrying out four full stages of scouring and bleaching. The results of changes in a selected heavy metal content in flax fibres after a particular bleaching stage and dyeing process were shown. The content of heavy metals in flax fibres was determined using the qualitative (ICP-MS) and semi-qualitative (LA-ICP-ToF-MS) methods. Also changes in the content of extractable elements to artificial acid sweat was determined. The content of selected metals in flax fibres fell with a decrease in non-cellulosic polysaccharide content in the fibres. The important influence of dye fixation on the extractable copper content was also shown.
PL
Surowe techniczne włókna lnu składają się w ponad 70% z celulozy, ponad 20% z hemicelulozy, pektyn i ligniny oraz 2,5% z wosków i tłuszczy i 3% z substancji białkowych. Substancje niecelulozowe stanowią spoiwo sklejające ze sobą poszczególne włókienka elementarne. Z uwagi na dużą zawartość substancji hydrofobowych surowe włókna lnu trudno zwilżają się wodą, dlatego przed bieleniem i dalszą obróbką (barwienie, drukowanie) konieczne jest usunięcie z włókna składników hydrofobowych. Klasyczne bielenie tkanin lnianych jest procesem długotrwałym i obejmuje cztery cykle, z których każdy rozpoczyna się od procesu obgotowania w alkalicznej kąpieli. Do uzyskania pełnej bieli tkanin lnianych wymagane są cztery cykle obgotowania i bielenia. W pracy przedstawiono wyniki badań zawartości wybranych metali ciężkich we włóknach lnu po kolejnych etapach klasycznego bielenia oraz barwienia. Zawartość metali ciężkich we włóknach lnu określono z zastosowaniem metod ilościowych (ICP-MS) oraz półilościowych (LA-ICP-MS). Oznaczono również zawartość metali ciężkich ekstrahowanych do sztucznego potu. Stwierdzono, że zawartość wybranych metali ciężkich we włóknach lnu obniża się wraz z kolejno postępującymi etapami procesu klasycznego bielenia lnu. Zaobserwowano również istotny wpływ procesu kationoczynnego utrwalania wybarwień na obniżenie zawartości miedzi w ekstraktach.
PL
Celem przeprowadzonych badań było zastosowanie podłoży z dodatkiem gliceryny odpadowej z produkcji biodiesla do hodowli wybranych szczepów drożdży i przeprowadzenie barwienia wewnątrzkomórkowego tłuszczu. Zastosowano szczepy z gatunku Candida utilis ATTC 9950 oraz z gatunków Rhodotorula glutinis, Rh. gracilis oraz Rh. mucilaginosa. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że badane szczepy były zdolne do wzrostu w podłożach, w których jako źródło węgla zastosowano glicerynę. Na podstawie wyników barwienia czernią Sudanu B wykazano obecność wewnątrzkomórkowego tłuszczu u wszystkich szczepów drożdży z podłoży hodowlanych o wyższych stężeniach gliceryny (10 i 15%) źródła węgla. W większości przypadków tłuszcz w obrazie mikroskopowym komórek pojawiał się dopiero po 48 h hodowli. W przypadku mniejszych stężeń glicerolu w podłożach (2 i 5% ) nie stwierdzono obecności tłuszczu w komórkach drożdży.
EN
The aim of the study was to employ a crude glycerol from biodiesel production to cultivate selected yeast strains and perform intracellular fat staining. Selected strains were as follows: Candida utilis ATCC 9950, Rhodotorula glutinis, Rh. gracilis, and Rh. mucilaginosa. The results found that all of the selected strains were able to grow in media where crude glycerol was used as a carbon source. The presence of intracellular fat in all strains was observed but only in case when higher concentrations of carbon source were used. In most cases, fat presence in microscopic preparations was observed after 48h of cultivation. In case of lower concentration of glycerol in media (2 and 5%), fat presence in yeast cells was not detected.
EN
This research was concerned with dye extraction from the leaves of eucalyptus and with the application of this dye for silk and wool fabric dyeing by the exhaustion process. Optimal results were achieved when dyeing at 90 °C for 40 minutes and at pH 4. Silk and wool fabrics dyed in a solution composed of eucalyptus extract from leaves in combination with a mordant compound showed a shade of yellowish-brown. An exception was when the fabrics were dyed with FeSO4 mordant, resulting in a shade of dark grayish-brown. The colour fastness to light and rubbing after dyeing the silk and wool fabrics treated with the mordant was investigated, the results of which showed fair to good fastness, whereas the colour fastness to washing was at a good to very good level. The results confirmed that natural dyes from eucalyptus leaf extract have potential applications for fabric dyeing and producing ultraviolet (UV) protective silk and wool fabrics.
PL
Badano barwienie jedwabiu i wełny ekstraktem z liści eukaliptusowych. Optymalne wyniki uzyskano barwiąc w temperaturze 90 °C przez 40 minut przy pH 4. Przy zastosowaniu odpowiedniej zaprawy uzyskiwano odcień żółtobrązowy, za wyjątkiem zastosowania zaprawy z FeSO4, kiedy to uzyskano ciemny odcień szarobrązowy. Badano trwałość barwnika i stwierdzono średnią lub dobrą trwałość, odporność na pranie natomiast była dobra lub bardzo dobra. W efekcie stwierdzono potencjalną przydatność praktyczną badanego barwnika.
17
Content available remote Dyeing of glass fibres by the sol gel method
EN
This study focused on the dyeing of glass fibres by colour layers created by the sol gel method. Glass fibres are used as a typical example of fibres with non-ideal dyeing properties. Glass and similar dyes are rigid, the internal fibre structure is non-porous and the glass transition temperature is very high. The sol gel method is used for the fixation of selected dyes on the fibre surface. In this study , we compared basic, disperse and met al complex dyes. The properties of coloured textiles were tested by standard and modified fastness tests. The stability to temperature, washing and light was different according the basic properties of the used dyes. The results of the tests are discussed in this paper. The process of dyeing fibres with sol simultaneously results in reasonable dye fastnesses to the fibres; at the same time, bright and dark shades can also be obtained. The sol used is based on the blending of 3-trimethoxysilyl propyl methacrylate in isoprop anol with supporting chemicals (water , HCl, benzoyl peroxide).
18
Content available remote Influences of proteases and trans-glutaminases on wool
EN
In this study wool fabrics were treated first with proteases (Savinase 16L) at different temperatures over various periods of time. The samples were then tested for some mechanical and physical properties. To overcome the strength loss of the fabric as a result of the protease treatment, the after-treatment with trans-glutaminases was examined. The results show that the felting behaviour of the proteases treated wool was improved and the degree of whiteness enhanced. Furthermore, the pilling performance of the samples was also improved; however, such treatment can cause irreversible and excessive damage to the fibre cuticle, with consequent high levels of weight and strength loss. The dyeing of untreated and enzyme treated wool with madder leads to an improved dyestuff uptake and a distinctive difference in the colour shade of the latter. In addition, treatment with T-Gases leads to a significant increase in tensile strength and may compensate for the damage caused by protease.
PL
Badania polegały na obróbce wełny na początku za pomocą proteazy (Savinase 16L) przy różnych temperaturach i czasach działania. Następnie badano wybrane parametry fizyczne w tym mechaniczne próbek. Aby zapobiec spadkowi wytrzymałości tekstyliów po użyciu proteazy, próbki traktowano transglutaminazą i badano jej efekt. Wyniki wskazują, że filcowanie wełny pod działaniem proteazy ulega polepszeniu oraz wzrasta stopień bieli. Dodatkowo odporność na piling uległa zwiększeniu. Jednakże tego typu obróbka może spowodować nieodwracalne i intensywne zniszczenia kutikuli włókna objawiające się dużymi ubytkami masy i wytrzymałości. Barwienie nie obrobionych jak i poddanych obróbce enzymatycznej włókien wełny marzanną prowadzi do polepszenia pochłaniania barwnika i istotnych różnic w odcieniach kolorystycznych badanych próbek. Dodatkowo stwierdzono, że obróbka transglutaminazy prowadzi do istotnego wzrostu wytrzymałości i może kompensować negatywne efekty wywołane proteazą.
EN
This paper investigates the effect of fabric weight on the spirality of single jersey fabrics. For this aim, ten knitted fabrics with different weights were knitted with 100% cotton and Tt 19.7/1 combed ring spun yarn, carded S ring spun yarn and carded Z ring spun yarn to investigate the effect of the type of yarn on spirality. Furthermore, these samples were dyed to explore the dyeing effect on spirality. After the dyeing process, the twenty fabrics produced were laundered and dried according to domestic laundering and drying test procedures. It was observed from the study that the fabric weight per m˛ has a significant effect on spirality for all the yarn types. Another finding obtained was that the dyeing process reduces the spirality by about half, which shows that fabrics knitted from carded S ring spun yarns give lower spirality values.
PL
Opisano badania wpływu masy powierzchniowej, barwienia i rodzaju skrętu na spiralność pojedynczych dzianin lewo-prawych. W tym celu wyprodukowano dzianiny o rożnej masie powierzchniowej z 100% przędzy bawełnianej, masie liniowej 19,7 tex, przędzionych na przędzarce obrączkowej, czesanych oraz zgrzeblonych o skręcie S i Z dla zbadania wpływu rodzaju przędzy na spiralność dzianiny. Wyprodukowane próbki zostały wybarwione dla dodatkowego zbadania wpływu danego zabarwienia. Po wybarwieniu 20 próbek zostało wypranych przy użyciu domowych środków piorących. Stwierdzono, że ciężar powierzchniowy istotnie wpływał na spiralność wszystkich próbek. Stwierdzono również, że zabarwienie próbek zmniejszało do połowy spiralność a także, że próbki dziane z przędzy zgrzeblonej o skręcie S wykazywały mniejszą spiralność.
EN
Numerous, often contradictory, literature reports concerning the influence of various types of atmospheric plasma on the dyeing properties of fibres inclined us to undertake investigations into the use of corona discharge for the preliminary modification of textiles. These discharges were generated and applied by means of original multi-segment electrodes installed in a generator specially constructed to operate continuously and to make it possible to carry out the modification process under conditions similar to those in industry. This paper presents findings concerning the effect of corona discharge on the dyeing properties of woven fabrics made of polyester (PET), polyamide (PA6) and polypropylene (PP) continuous filament yarns. Pretreated with corona discharge, these fabrics were dyed by the exhaustion (dye exhaustion from a dyebath at an elevated temperature/pressure) and continuous Thermosol processes using hot air to fix the dye. The differences in color, ÄE, between corona treated and untreated samples were determined on the basis of spectrophotometric measurements in the CIE L*a*b colour system. Although no improvement in the effectiveness of dyeing by exhaustion was found, the intensity of dyeing by the continuous Thermosol process was considerably increased, especially in the case of woven fabrics of PET and PP yarns. Based on the tests of the surface properties of modified fibres, reasons are presented for the effect of corona discharge modification on the dyeing results obtained.
PL
Liczne, często sprzeczne, doniesienia w literaturze specjalistycznej, dotyczących wpływu rożnych rodzajów plazmy atmosferycznej na właściwości farbiarskie włókien, skłoniły nas do podjęcia badań, z zastosowaniem wstępnej modyfikacji tekstyliów wyładowaniami koronowymi. Wyładowania te były generowane i aplikowane za pomocą oryginalnych wielosegmentowych elektrod, zainstalowanych w skonstruowanym aktywatorze o pracy ciągłej, umożliwiającym prowadzenie procesu modyfikacji w warunkach zbliżonych do przemysłowych. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu wyładowań koronowych na właściwości farbiarskie tkanin typu jedwabnego - poliestrowych (PET), poliamidowych (PA6) i polipropylenowych (PP). Wstępnie modyfikowane tkaniny poddawano barwieniu metodą okresową - wyczerpywania barwnika z kąpieli w warunkach podwyższonej temperatury (ciśnienia) oraz metodą ciągłą - Thermosol, z utrwalaniem barwnika w środowisku gorącego powietrza. Różnice barwy ΔE między probami aktywowanymi i nie poddanymi aktywacji oznaczono na podstawie pomiarów spektrofotometrycznych dla układu barw CIE L*a*b. W wyniku badań nie stwierdzono poprawy efektywności barwienia tkanin metodą okresową, natomiast stwierdzono istotne zwiększenie intensywności wybawień metodą ciągłą. Thermosol, szczególnie widoczne w przypadku tkanin z włókien PET i PP. Na podstawie badań zmian właściwości powierzchniowych włókien modyfikowanych, przedstawiono uzasadnienie wpływu modyfikacji wyładowaniami koronowymi na uzyskiwane wyniki barwienia.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.