Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 79

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dwutlenek siarki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The mechanism of SO2 absorption in seawater is investigated, and the experiment was carried out accordingly. Emphasis is on applications of seawater scrubbing of ship’s power plant exhaust gas containing SO2. The formulated model is used to predict the influence of various parameters on both pH of tailwater and seawater desulfurization capability, e.g., the partial pressure of SO2, the partial pressure of CO2, tailwater temperature, pH and alkalinity of seawater. Experiment results indicated that the seawater desulfurization capacity increases with both increasing partial pressure of SO2, pH and alkalinity and decreasing partial pressure of CO2 and temperature. The study shows the desulfurization capacity of seawater with 3.5% salinity is approximately twice that of freshwater. Different scenarios in which the required absorbent supply rate for a given SO2 removal efficiency are studied. It is observed a 97% removal efficiency, corresponding to meeting the SOx limits in the SOx emission control areas (SECA) while operating on a heavy fuel oil containing sulfur 3.5 wt. %, requires a minimum water supply rate of 0.0407–0.0683 m3/kWh, depending mainly on the water composition in terms of alkalinity and salinity. Such data are important in assessing the operation cost of the water scrubbing system.
2
Content available remote Cykliczność zmian stężenia ditlenku siarki w powietrzu w środowisku miejskim
PL
Stwierdzono cykliczną zmienność średniego stężenia SO₂ w powietrzu miejskim w zależności od parametrów czasu. Pomiary prowadzono co 1 h przez 7 lat w wybranej stacji w Europie Środkowej. Zbudowany model regresji uwzględniający parametry cykliczności związane z porą dnia, tygodnia i roku w ok. 37,1% wyjaśniał zmienność stężenia SO₂ w atmosferze. Już po uzupełnieniu tego modelu regresji tylko jednym odchyleniem standardowym uzyskano obszar ufności prognozy dla stężenia SO₂wynoszący aż 90,5%.
EN
The data on SO₂ content in air in a large city located in south-eastern Poland measured in 1 h intervals in 2011–2017, were used for developing a math. model of the course of changes of this pollution. The model explained the periodicity in SO₂ conc. course.
3
EN
It is possible to analyse a negative impact on environmental air quality by using living organism’s bio indicative reaction to pollutants. Lichens (Lichenes L.) are very sensitive to gaseous pollutants so may be used to evaluate air pollution. Thirteen points in Raseiniai district were selected for measurements of sulphur dioxide concentrations in ambient air using lichens and passive samplers for comparing. Measured values of SO2 concentrations were compared with limit values set for this pollutant in ambient air according to 2008/50/EC and 2000/69/EC directives. SO2 concentrations determined with lichens was bigger than determined with passive samplers, but in both cases, they were low and did not reach permissible limitary values in ambient air. Further from, the main pollution sources (main industrial enterprises in Raseiniai district) values of SO2 concentration in the ambient air gradually decreased. Average SO2 concentrations in ambient air of Raseiniai district did not reach permissible limitary values set for ambient air (125 μg/m3) during the study period in August 2016. The study results show that the highest concentration of SO2 in the ambient air determined applying lichens was in Raseiniai district (41±2.0 µg/m3) and its surroundings (Gabšiai (40±2.0 µg/m3), Andrušaičiai (41±2.0 µg/m3) and Gruzdiškės (39±2.0 µg/m3). The study results show that the highest concentration of SO2 in the ambient air determined applying passive samplers was in Raseiniai district (5.1±0.50 µg/ m3) and its surroundings (Gabšiai (4.0±0.39 µg/ m3), Andrušaičiai (4.3±0.41 µg/ m3) and Gruzdiškės (3.5 µg/ m3)). The lowest concentration of SO2 was determined in the Nemakščiai and Viduklė elderships where, respectively, the concentration of SO2 was 4±2.0 µg/m m3 and 16±2.0 µg/m m3 determined applying lichens and 2.0±0.18 µg/m m3 and 2.7±0.26 µg/m m3 applying passive samplers. There were significant statistical relationships between measured SO2 concentrations with both methods when Pearson's correlation matrix was applied to the variables at a 95% confidence interval. A strong positive correlation (r = 0.84) between concentrations of SO2 measured with lichens and passive samplers indicates that lichens can be applied for approximation evaluation of SO2 concentrations in ambient air. The lowest concentrations in investigated elderships are influenced by the fact that they are distant from the major industrial enterprises and energetic objects.
PL
Możliwe jest przeanalizowanie negatywnego wpływu na jakość powietrza w środowisku poprzez zastosowanie bio-indykatywnej reakcji żywych organizmów na zanieczyszczenia. Porosty (Lichenes L. ) są bardzo wrażliwe na zanieczyszczenia gazowe, więc można je wykorzystać do oceny zanieczyszczenia powietrza. Trzynaście punktów w okręgu Raseiniai zostało wybranych do pomiarów stężenia dwutlenku siarki w powietrzu z użyciem porostów i próbników pasywnych dla porównania. Zmierzone wartości stężeń SO2 porównano z wartościami granicznymi ustalonymi dla tego zanieczyszczenia w powietrzu zgodnie w dyrektywach 2008/50/WE i 2000/69/WE. Stężenia SO2 określone za pomocą porostów porostów były wyższe niż uzyskane za pomocą próbników pasywnych, ale w obu przypadkach były one niskie i nie osiągały wartości granicznych w powietrzu. Im dalej od górnych źródeł zanieczyszczeń (główne przedsiębiorstwa przemysłowe w okręgu Raseiniai) tym wartości stężenia SO2 w powietrzu spadały. Średnie stężenia SO2 w powietrzu w rejonie Raseiniai nie osiągnęły dopuszczalnych wartości granicznych dla powietrza atmosferycznego (125 μg/m3) w okresie badania (w sierpniu 2016 r.). Wyniki badań wskazują, że najwyższe stężenie SO2 w powietrzu określone z użyciem porostów były w rejonie Raseiniai (41±2,0 µg/m3) i jego otoczeniu (Gabsiai (40±2,0 µg/m3), Andrušaičiai (41±2,0 µg/m3) i Gruzdiškės (39±2,0 µg/m3). Najwyższe stężenie SO2 w powietrzu zmierzone próbnikami pasywnymi było w rejonie Raseiniai (5,1±0,50 μg/m3) i jego otoczeniu (Gabšiai (4,0±0,39 μg/m3), Andrušaičiai (4,3±0,41 μg/m3) i Gruzdiškės (3,5 μg/m3). Najniższe stężenie SO2 zmierzono z zastosowaniem porostów w Nemakščiai i Viduklė (4±2,0 μg/m3 i 16±2,0 μg/m3) i 2,0±0,18 μg/m3 oraz 2,7±0,26 μg/m3 z zastosowaniem próbników pasywnych. Stwierdzono istotne zależności statystyczne między zmierzonymi stężeniami SO2 stosując obie metody. Zastosowano macierz korelacji Pearsona dla zmiennych w przy 95% przedziale ufności. Silna dodatnia korelacja (r = 0,84) między stężeniami SO2 mierzonymi za pomocą porostów i próbników pasywnych wskazuje, że porosty można stosować do oceny stężeń SO2 w powietrzu. Najniższe stężenia w badanych starostwach spowodowane są ich odległością od głównych zakładów przemysłowych i obiektów energetycznych.
EN
The spectral characteristics of cholesteric-nematic mixture intercalated with one-, double- and manywalls nanotubes under the SO2 effect are presented in the paper. Іt has been demonstrated the possibilities of using the nanocomposites based on a cholesteric nematic mixtures doped by carbon nanotubes for material of primary transducer of sulfur dioxide optical sensor. It has been optimized the nanocomposite structure in order to achieve a maximal coefficient of spectral sensitivity which is 6.66 nm/ppm for nanocomposites on the base of cholesteric-nematic mixture intercalated by 0.5% double-walled carbon nanotube.
PL
W artykule zaprezentowano charakterystyki widmowe mieszanki cholesteryczno-nematycznej interkalowanej z jedno-, dwu- i wielowarstwowymi warstwami nanorurek pod wpływem działania SO2. Wykazano możliwości wykorzystania nanokompozytów na bazie mieszaniny cholesteryczno nematycznej domieszkowanej przez nanorurki węglowe na materiał przetwornika pierwotnego dwutlenku siarki czujnika optycznego. Materiał ten został zoptymalizowany w celu uzyskania maksymalnego współczynnika czułości widmowej która wynosi 6,66 nm/ppm dla nanokompozytów na bazie mieszaniny cholesteryczno-nematycznej interkalowanej przez 0,5% dwuściennych nanorurek węgla.
EN
The results of laboratory scale research have been presented on the effects of ozonation of carrier gas containing NOx and SO2 on by-products trapped in Dreschel washers with solution of sodium hydroxide. The controlling parameter in this process was the ozonation intensity determined by the molar ratio O3/NOx. The measured by-products in a scrubber were SO32- , SO42- , NO2- and NO3- ions. It has been shown that ozonation of flue gas favours oidation of nitrites to nitrates and sulfites to sulfates in alkaline solution. Some of these results were confirmed in a pilot scale studies. Pilot plant was located in Wroclaw CHP (Combined Heat and Power), which provided flue gas for testing at a rate of 200 m3/h from the OP-430 boiler. Exhaust gases were ozonized and captured simultaneously with SO2. Sodium hydroxide was used in a pilot scale as an absorbent.
EN
Gaseous emissions during thermal animal waste treatment in a meat production plant have been determined. A dry flue gas system with a multisectional bag filter was installed at a meat production plant. Animal waste was incinerated in a rotary kiln, the capacity of the plant was 700 kg/h. The average thirty-minute (1352 samples) emission values of volatile dust, total organic carbon (TOC), hydrogen chloride (HCl), hydrogen fluoride (HF), sulfur dioxide (SO2), nitrogen oxide (NO), nitrogen dioxide (NO2) and carbon oxide (CO) were obtained during a study period of 1 month. Specific samples were collected to determine dioxin, furane, heavy metal, mercury, cadmium and thallium concentrations. Histograms of the obtained results were prepared, and the results were compared with the permissible emission levels defined by the European Union. Additionally, justification was provided when the observed values exceeded the levels defined by the European Union.
EN
The paper highlights the need to adjust medium-sized combustion plants to the requirements of EU Directive 2015/2193 on the limitation of emissions. The results so far are presentations of reducing emissions of sulphur dioxide, nitrogen oxides and dust in Poland. The Directive’s detailed guidelines are provided for existing and newly built combustion plants. Also analysed are actions to reduce pollutant emissions and the expected impact of new regulations on energy facilities in Poland.
PL
W artykule zwrócono uwagę na konieczność dostosowania średnich obiektów spalania do wymogów Dyrektywy UE 2015/2193 w sprawie ograniczenia emisji zanieczyszczeń. Przedstawiono dotychczasowe wyniki w ograniczaniu emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz pyłów w Polsce. Podano szczegółowe wytyczne dyrektywy dotyczące obiektów energetycznych istniejących i nowo budowanych. Ponadto przeanalizowano działania ograniczające emisję zanieczyszczeń oraz spodziewany wpływ nowych przepisów na obiekty energetyczne w naszym kraju.
8
Content available Analiza zawartości siarki w biosferze Zamojszczyzny
PL
W pracy dokonano oceny zawartości siarki w biosferze obszarów leśnych i rolniczych Zamojszczyzny w latach 2000–2011 na tle Polski. Najbardziej zanieczyszczone rejony w Polsce dwutlenkiem siarki to niektóre części województw śląskiego, dolnośląskiego, małopolskiego i mazowieckiego, w których kilka stref uzyskało klasę powyżej wartości dopuszczalnych lub docelowych. Analiza przeprowadzona na terenie Zamojszczyzny wykazała, że zawartość siarki nie przekraczała wartości dopuszczalnych określonych w uregulowaniach prawnych. Stwierdzono, że zawartość siarki w powietrzu wynosiła 2,1÷6,9 μgSO2/m3, natomiast siarczanów w rzekach 10,0÷76,7 gSO42–/m3, w źródłach 18,6÷24,2 gSO42–/m3, w wodach podziemnych 29,3÷166 gSO42–/m3, w glebach leśnych 8,5÷77,7 mgSO42–/kg, w glebach rolniczych 8,1÷18,8 mgSO42–/kg, w mchach 610÷1090 mgSO42–/kg oraz w roślinach rolniczych 1210÷1370 mgSO42–/kg. Ocena stopnia zanieczyszczenia siarką atmosfery, litosfery i hydrosfery oraz fitocenozy Zamojszczyzny jest bardzo korzystna na tle innych regionów w Polsce i z tego względu w badaniach stanu zanieczyszczenia biosfery można ją traktować jako region kontrolny.
EN
The study assessed sulphur content in the biosphere of forested and agricultural areas of Zamosc region in the period 2000–2011, against the entire territory of Poland. Some areas of Silesian, Lower Silesian, Lesser Poland and Masovian Voivodships are the most polluted with sulphur dioxide regions in Poland. Several zones there were classed as exceeding acceptable or target levels. The analysis of Zamosc Region demonstrated that the sulphur content did not exceed the acceptable limits outlined in legal guidelines. Sulphur content in the air was confirmed at the level of 2.1÷6.9 μgSO2/m3, while sulfate content in the rivers – at the level of 10.0÷76.7 gSO42–/m3, in springs – 18.6÷24.2 gSO42–/m3, in groundwater – 9.3÷166 gSO42–/m3, in forest soils – 8.5÷77.7 mgSO42–/kg, in agricultural soils – 8.1÷18.8 mgSO42–/kg, in mosses – 610÷1090 mgSO42–/kg and in cultivar plants – 1210÷1370 mgSO42–/kg. Assessment results of the levels of atmosphere, lithosphere, hydrosphere and phytocenosis pollution with sulphur in Zamosc Region are very favorable in comparison to other regions of Poland. Therefore, it may serve as a control region in biosphere pollution studies.
PL
W publikacji przedstawiono wyniki badania procesu spalania odpadów z przemysłu spożywczego z węglem kamiennym. Do badań wykorzystano: wytłoczyny z jabłek, aronii, pestki z wiśni w stanie naturalnym oraz wysuszone w temp. 180ºC. Prace były prowadzone z wykorzystaniem kotła zasypowego z paleniskiem rusztowym o mocy 14 kW. Na podstawie wyników badań procesu współspalania wymienionych wyżej odpadów organicznych z przemysłu spożywczego z węglem kamiennym sortymentu ekogroszek zauważono zróżnicowany przebieg procesu spalania w zależności od składu paliwa. Stwierdzono wzrost zawartości tlenu oraz spadek poziomu tlenków azotu, ditlenku siarki, ditlenku węgla i tlenku węgla w spalinach powstałych w trakcie spalania mieszanek węgla z odpadami organicznymi w odniesieniu do wyników spalania samego węgla. Poprawa jakości procesu współspalania odpadów organicznych z przemysłu spożywczego z węglem kamiennym wymaga odpowiedniego doboru składu kompozycji paliwowej i regulacji pracy kotła.
EN
The paper presents the results of the combustion of waste from the food industry with coal. Were used in the research: mill cake from apple, aronia, wetted cherry pits and cherry pits dried in 180ºC. Work was carried out using a grate boiler with a capacity of 14 kW. The based on results of the process of co-firing above mentioned waste from the food industry with coal in the form of so-called ekogroszek ascertained differential combustion process depending on the fuel composition. It was ascertain increases the contents of oxygen and decreases the contents of nitrogen oxides, sulfur dioxide, carbon dioxide and carbon monoxide in the formed exhaust gases during the combustion of mixtures coal with organic waste in compared with the combustion of coal. The improving the quality of co-firing waste from the food industry with coal it requires appropriate selection of the composition of the fuel and regulation of the working boiler.
PL
Przedstawiono wyniki badania procesu współspalania odpadów z przemysłu spożywczego z węglem kamiennym. Do badań wykorzystano makuchy słonecznikowe, produkt uboczny z produkcji olejów roślinnych. Prace były prowadzone na stanowisku badawczym z kotłem rusztowym o mocy 14 kW. Tego rodzaju urządzenia grzewcze stosuje się w budownictwie jednorodzinnym. Celem badań była ocena wpływu składu paliwa na wielkość emisji zanieczyszczeń gazowych do atmosfery. W trakcie prac badawczych wykorzystano sześć paliw, tj. węgiel kamienny w postaci tzw. ekogroszku oraz jego mieszaniny z 5%, 10%, 15%, 20% i 25% makuchów słonecznikowych. Badania prowadzono przy stałej ilości powietrza kierowanego do komory spalania. Oceniano zawartość CO2, CO, O2, H2, NOx, SO2 oraz CxHy w spalinach powstałych po spaleniu wyżej wymienionych paliw. Na podstawie wyników badań procesu współspalania makuchów słonecznikowych z węglem kamiennym sortymentu ekogroszek stwierdzono zróżnicowany przebieg procesu spalania w zależności od składu paliwa. Zawartość CO, NOx, CO2 i H2 w spalinach rośnie ze wzrostem zawartości makuchów w paliwie, natomiast zawartość O2, SO2 i CxHy spada przy wzroście zawartości tego komponentu w mieszankach paliwowych. Poprawa jakości procesu współspalania makuchów słonecznikowych z paliwem konwencjonalnym wymaga odpowiedniego doboru składu mieszanki paliwowej i regulacji pracy kotła.
EN
The paper presents the results of the combustion of waste from the food industry with coal. Were used in the by-pro-ducts of vegetable oils so called oilcake. Work was carried out using a grate boiler with a capacity of 14 kW. The aim of the study was to evaluate the effect of fuel composition on emissions of pollutant gaseous into the atmosphere. To accomplish the research used six fuels such as coal in the form of so-called ekogroszek and mixtures of ekogroszek with 5, 10, 15, 20 and 25% sunflowers oilcake. The study was conducted on constant fuel directed to the combustion chamber. Evaluated the content of CO2, CO, O2, H2, NOx, SO2 and CxHy in exhaust gases produced by burning above-mentioned fuels. Based on results of the process of co-firing sunflower oilcake with coal assortment ekogroszek was found differential progress of process combustion depending of fuel composition. The contents of CO, NOx, CO2 and H2 in the exhaust gases increases with increasing content of the fuel oil-cake, while the content of 02, SO2 and CxHy in the exhaust gases decreases with increasing content of the fuel oil-cake. The improving quality of process co-firing of sunflower oil-cake with conventional fuel it required adequate of selection composition of fuels and control of working boiler.
EN
The results of pilot plant investigations of simultaneous removal of NOx, SO2 and Hg from flue gas with ozone as the oxidizing agent and the spray tower absorber with NaOH solution as the absorbent have been presented. Flue gas was delivered into the pilot plant at the flow rate of 200 m3/h from the coal fired OP-430 boiler. The effectiveness of NOx removal was over 95% when the molar ratio O3/NO reached 2.0. Sulfur dioxide was practically completely washed out from flue gas in the absorber at the liquid-to-gas ratio 7.5 dm3/m3. The effectiveness of Hg removal in the studied system was approximately 80%. It was pointed out that CO concentration in flue gas could considerably increase the ozone consumption. The effect of carbon dioxide in flue gas on the chemistry of absorption due to hydroxides conversion into carbonates and bicarbonates was noticed.
EN
The influence of air pollutants on visibility in Warsaw Agglomeration has been investigated. Following pollutants were considered: PM10, SO2, NO2 and O3, while meteorological parameters included: air temperatures (mean, minimum, maximum), solar radiation, relative air humidity, rainfall rates and wind speed. Initial analyses were performed with the use of principal component analysis (PCA). In next stages, the logistic regression (LR), the analysis of variance (ANOVA), one-way classification and a model path of generalized regression models (GRM) were applied. PCA analysis showed that in the cold season the visibility index depends on PM10, SO2, NO2 and the temperatures: T, Tmin, and Tmax. In the warm season, the index of visibility is mostly shaped by four elements: O3, T, Tmax and solar radiation. Logistic regression model indicated that in the warm season only two variables are significantly related to visibility: PM10 and relative humidity of air. Regularities in the cold season shown by the LR correspond with the conclusions from the PCA. Among meteorological conditions, the most important is air temperature, but only Tmax preserves the same direction of influence as the one pointed by the PCA model.
PL
W tej pracy przedstawiono wyniki badań amperometrycznego czujnika dwutlenku siarki z ciekłym elektrolitem, siarczanortęciową elektrodę odniesienia oraz elektrodę roboczą w postaci membrany wykonanej z polimerowego elektrolitu stałego (Nafionu) pokrytej złotem. Głównym celem przedstawionych badań było określenie wpływu składu elektrolitu wewnętrznego na właściwości czujnika. Przebadano czujnik wypełniony 1M i 5M kwasem siarkowym.
EN
In this work investigation of an amperometric sulphur dioxide sensor with a liquid electrolyte, a mercury sulphate reference electrode and solid polymer electrolyte (Nafion) covered with gold as a working electrode properties is presented. The main goal of this research is to determine the influence of internal electrolyte composition on the sensor properties. Sensor filled with 1M and 5M sulphuric acid has been studied.
14
Content available remote Modelling of the natural stones degradation in polluted atmosphere
EN
This paper describes the effect of air pollutants on Portland limestone and mathematical models of its degradation in form of dose-response function evaluated as the result of exposure in different areas of Europe. The dose-response function was used to calculate stone damage in the area of selected cities in Poland. Based on examinations carried out in Cracow equations being used for an evaluation of soiling of the limestone surface with particulate matter ere appointed.
PL
Przedstawiono wpływ zanieczyszczeń powietrza na wapień portlandzki i matematyczne modele jego degradacji w postaci funkcji dawka-odpowiedź będących wynikiem ekspozycji na różnych obszarach w Europie. Funkcje te zostały zastosowane do oceny przewidywanych zniszczeń na obszarze kilku miast w Polsce. Na podstawie badań w Krakowie wyznaczono także równania służące do oceny zabrudzenia powierzchni wapieni pyłem zawieszonym.
EN
The article presents the changes in long-term endurance of macroporous carbonate rocks by modelling the process of crystallization of salt (sodium sulphate) from the solution and the impact of sulphur dioxide in the presence of humidity. The characteristics of travertine endurance were determined based on the uniaxial compression test of endurance. Tests were conducted in laboratory conditions on monoliths from Poland and Turkey. Rock material from Poland was the so-called "Polish travertine" collected from an active quarry in Raciszyn (RA) and represented by Upper Jurassic limestones. The material from Turkey was a reed-type travertine rock, one of the leading lithotypes from the Denizli region, taken from an active quarry in Hierapolis (HO), and weathered material collected from the ancient opening in Hierapolis (HA). Research shows that the rock materials, regardless of the degree of weathering and location, have an increased susceptibility to lower endurance to uniaxial compression as a result of the impact of SO2 in the presence of humidity, rather than as a result of the crystallization of salt from the solution. This observation demonstrates that the travertine is characterised by relatively high resistance to salt solutions. Within porous material, the salt crystals can freely crystallize in the gaps without damaging the structure.
PL
Przedstawiono cele i zakres badań prowadzonych w programach International Programme of Effects on Materials including Historic and Cultural Monuments (UN/ECE ICP -Materials) i Multi-assess oraz udział w nim Instytutu Mechaniki Precyzyjnej. Opisano wyniki zastosowania danych z monitorowania korozji atmosferycznej na stacjach korozyjnych IMP do modelowania i prognozowania korozji stali i cynku na podstawie równań opracowanych podczas trwania tych programów.
EN
The aims and scope of investigations which have been run in International Programme of Effects on Materials including Historic and Cultural Monuments (UN/ECE ICP -Materials) also in Multi-asses Programme and participation of Institute Precision Mechanics in them are presented. The results of prediction of steel and zinc corrosion losses modelled on the base of chosen equations formulated in the frame of these programmes are described. Data have been taken from IMP corrosion monitoring sites.
EN
An industrial planning is made based on the optimization model. Factor analysis was used to reject relativity among the environmental indicators. Then, thirty nine industries were clustered into four clusters. Lastly, optimization model was used to plan the industrial structure. Adjusting the industrial structure, it is difficult to reduce vast SO2, smoke, and dust with total industrial output value growth; the air pollutant emission only can be decreased by 10%. The parameters of smoke emission are limited constrains for the optimization. The reasonable and feasible way to solve the problem is to introduce the lower smoke emission technique of the cluster 2 and 4 industries.
18
Content available remote Laboratoryjne badania nad skutecznością odsiarczania spalin metodą wapniową
PL
Postęp cywilizacyjny jest przyczyną tego, że obecnie jednym z najważniejszych problemów człowieka jest ochrona środowiska naturalnego. W celu ograniczenia negatywnego wpływu przemysłu na środowisko emisje szkodliwych związków do atmosfery zostały objęte ograniczeniami prawnymi. Stąd konieczność budowania instalacji redukujących stężenia gazów spalinowych. Wśród zanieczyszczeń znajdujących się w spalinach wyróżnia się między innymi produkty spalania spowodowane obecnością w paliwach innych substancji – na przykład tlenki siarki. W przypadku odsiarczania gazów spalinowych najlepszą metodą wiązania występującego w spalinach tlenku siarki (IV) jest metoda polegająca na przepuszczaniu strugi spalin przez roztwór wodorotlenku wapnia Ca(OH)2.
EN
Legal restrictions concerning emission of harmful gases into the atmosphere are causing necessity of building installations which reduce concentration of those gases. The paper presents results of experimental research in the laboratory scale on the removal of sulphur dioxide from the flue gas using lime method. This method consists in passing up, with counter flow direction of phases flux, the flue gas stream through a solution of calcium hydroxide Ca(OH)2. As a result of this process a waste gypsum is precipitated. Experiments were conducted using a installation designed and made in the Department of Water Sludge Technology and Waste Utilisation of Koszalin University of Technology. During experiments effectiveness of the sulphur oxide (IV) removal was tested using following variable parameters: density of absorbent solution spraying, height of the scrubber, the indicator defying dependencies of volume fluxes of absorptional liquid and treated gas and flue gas temperature. Those parameters were changing in given ranges. Finally examined process was described by a approximation equation. Analysis of changes of process parameters and their impact on emissions of SO2, allowed to confirm the fact that the biggest advantage of this method is very high efficiency sulphur dioxide removal from flue gas. During laboratory tests, the maximum efficiency reached was 97%, at the optimal flue gas temperature of about 400 K.
PL
W pracy przedstawiono badania nad zintegrowanym oczyszczaniem spalin z dwutlenku siarki, tlenków azotu i rtęci w układach mokrego odsiarczania spalin, które przeprowadzono w skali laboratoryjnej i pilotowej. Wykazano także, że klasyczne układy mokrego odsiarczania spalin zasilane zawiesiną węglanu wapnia mogą pełnić rolę zintegrowanego absorbera, usuwającego nie tylko dwutlenek azotu, lecz także tlenki azotu i rtęć po przeprowadzeniu zabiegów polegających na konwersji nierozpuszczalnego monotlenku azotu znajdującego się w spalinach do rozpuszczalnej formy dwutlenku azotu lub też wyższych form, a także konwersji rtęci metalicznej do formy rozpuszczalnej. Celem badań było dogłębne poznanie i zbadanie procesów zachodzących w zintegrowanym absorberze, które umożliwiłyby zrozumienie mechanizmów usuwania zanieczyszczeń oraz określenie wpływu kluczowych parametrów na przebieg i sprawność tego procesu. Określono więc wpływ: stężeń stosowanych reagentów, stężeń dwutlenku siarki w gazach wyjściowych, stężeń tlenków azotu w gazach wyjściowych, odczynu zawiesiny reakcyjnej, temperatury, miejsca iniekcji roztworu chlorynu sodu w układzie oczyszczania spalin, utworzenia tzw. strefy odsiarczania i utleniania w absorberze kolumnowym z wymuszonym napowietrzaniem, czasu kontaktu gaz-reagent. Ponadto określono rolę, jaką pełnią dwutlenek siarki i jony siarczanowe(IV) i wodorosiarczanowe(IV) w mechanizmie oczyszczania spalin. Zbadano także reemisję rtęci i dwutlenku chloru ze zintegrowanego absorbera zasilanego zawiesiną węglanu wapnia i chlorynu sodu.
EN
This monograph presents the lab- and pilot-scale research on the integrated control of sulphur dioxide, nitrogen oxides and mercury in the wet flue gas desulphurization systems. It is demonstrated that the classical wet limestone scrubbers could be efficient in a removal of sulphur dioxide, nitrogen oxides and mercury simultaneously after the proper modification of chemical processes in the scrubber, which are mainly based on nitrogen oxides and elemental mercury oxidation. The monograph presents the research focusing on better understanding the pollutant removal processes and indicating the key parameters affecting the pollutant removal efficiencies in the integrated scrubber. A series of experiments were performed to evaluate the effect of the most important parameters present in a flue gas cleaning systems on pollutant removals. The following parameters were under study: the effect of reagent concentrations; the effect of initial sulphur dioxide and nitrogen oxides concentrations in flue gas; the pH of reaction medium; temperature; the place of the oxidant injection in the flue gas system; creation of an oxidation and absorption zones in a wet tower working under forced oxidation mode; the effect of reagent-gas contact time. Moreover, the role which the sulfite/bi-sulfite ions may play in a total removal mechanism, and the chlorine dioxide and mercury reemission from the wet integrated absorber were investigated, too.
EN
Epiphytic lichen distribution and diversity were investigated in seven localities in the centre of Cracow (South Poland). Field studies were carried out in the years 2007-2009. A total of 39 species were recorded at 434 sites; 6 species are new to Cracow. Compared to previous surveys, the overall situation has generally improved, with higher lichen species richness and cover rate. The area of former .lichen desert. in the city centre has disappeared and it has been colonized by SO2 sensitive macrolichen species. Dominance of nitrogen- and dust-tolerant species has been observed. The health of lichen thalli has improved and many young specimens were recorded in the study area. These changes follow air quality improvement, mainly the SO2 decline, during the last twenty years. Transport-related NOx and dust have become the main pollutants in the centre of Cracow. The recolonization process seems to be not completed yet and further improvement in lichen distribution and diversity is expected. Thus long-term biomonitoring is required.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.