Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dustiness
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Polish experience from the operation of helicopters under harsh conditions
EN
The result of operating the military helicopters in a dusty environment is a loss of performance and premature failures of gas paths of the engines. The efficient protection of the power plant against dust ingestion is tough, especially in the desert. The article summarises the experience accumulated while operating the military helicopters under harsh conditions in Poland and during foreign missions. There were characterised the types of conducted missions, operated helicopters, protection methods of engines and common failures. It was stated that the performance of TV3-117 engines and their particle separation systems was insufficient in the mountains and on the desert (Iraq and Afghanistan). The deterioration of gas paths resulted in the loss of helicopters’ performance and substantially contributed to the few aircraft incidents. The experience gained during foreign missions is used in training the crews and ground personnel and in the programmes of modernisation and renewal of the helicopter fleet.
PL
Wynikiem użytkowania śmigłowców wojskowych w warunkach zapylenia jest zmniejszenie osiągów i przedwczesne uszkodzenia traktów gazowych silników. Skuteczna ochrona zespołu napędowego przed pyłem jest bardzo trudna, szczególnie w terenie pustynnym. W artykule zebrano doświadczenia z użytkowania śmigłowców wojskowych w trudnych warunkach w kraju i na misjach zagranicznych. Scharakteryzowano rodzaje wykonywanych misji, stosowane typy śmigłowców, metody ochrony silników i typowe uszkodzenia. Stwierdzono, że osiągi stosowanych silników rodziny TV3-117 i ich systemów odpylania były niewystarczające w warunkach górskich i pustynnych (misje w Iraku i Afganistanie). Deterioracja traktów gazowych silników spowodowała zmniejszenie osiągów śmigłowców i istotnie przyczyniła się do kilku incydentów lotniczych. Doświadczenia zdobyte w trakcie misji zagranicznych są wykorzystywane przy szkoleniu załóg i personelu technicznego oraz w programach modernizacji i wymiany floty śmigłowców.
PL
Artykuł przedstawia koncepcję układu do regulacji wydatku zraszania w zależności od wielkości zapylenia na organach urabiających kombajnów górniczych. Układ został opracowany dla systemu zewnętrznego zraszania powietrzno-wodnego dla kombajnu chodnikowego oraz zraszania wewnętrznego dla kombajnów ścianowych. Przedstawiono ideę układu regulacji, założenia dla doboru rzeczywistych urządzeń, parametry pracy układu i propozycję montażu jego elementów oraz algorytm sterujący.
EN
The article presents the concept of a system for spraying flow rate regulation depending on the dustiness value on the mining heads of underground mining machines. The system has been developed for the air-water spraying system for roadheaders and for internal water sprinklers for longwall shearers. The idea of the control system, the assumptions for the selection of actual devices, the parameters of the system operation, the proposed assembly of its components and the control algorithm are presented.
PL
W artykule przedstawiono analizę zagrożeń w przemyśle metalurgicznym na przykładzie huty stali wraz z oceną stanu bezpieczeństwa na wybranych stanowiskach tego zakładu, ze szczególnym uwzględnieniem hałasu i szkodliwych czynników chemicznych, a także zaproponowaniem rozwiązań zmniejszających wpływ ww. czynników na pracownika.
EN
The article presents an analysis of the hazards in the steelmaking industry on the example of the steelworks together with the safety assessment at selected sites of this plant, with particular regard to noise and harmful chemical factors, and to propose measures to reduce the impact of these factors on the worker.
PL
W ostatnich latach jest obserwowany dynamiczny rozwój nanotechnologii w bardzo wielu dziedzinach przemysłu. Z tego względu, coraz istotniejsze stają się badania mające na celu prognozowani narażenia na nanomateriały podczas procesu ich wytwarzania i wykorzystywania. Jednym z parametrów wpływającym m.in. na narażenie inhalacyjne na nanomateriały (w postaci proszków) jest ich pylistość. Dotychczas opracowano wiele metod badania pylistości materiałów. W większości tych metod do badania pylistości materiałów zastosowano metodę grawimetryczną. Metoda ta jest jednak metodą niewystarczającą podczas charakteryzowania pyłu uwalnianego z nanomateriałów. Pylistość jest bowiem parametrem, który jest uzależniony nie tylko od właściwości badanego materiału, lecz także od metody, jaką została ona określona, dlatego istnieje potrzeba opracowania znormalizowanego podejścia do zagadnienia badania pylistości nanomateriałów. Prace nad opracowaniem znormalizowanego podejścia do zagadnienia badania pylistości nanomateriałów są obecnie prowadzone w ramach współpracy międzynarodowej na zlecenie Komisji Europejskiej. W artykule omówiono zagadnienia związane z badaniem pylistości materiałów, przedstawiono działania prowadzone nad przystosowaniem już istniejących metod badawczych do charakteryzowania pyłu uwalnianego z nanomateriałów oraz działania związane z opracowywaniem nowych metod badania pylistości nanomateriałów. W artykule opisano metodę małego bębna obrotowego do badania pylistości nanomateriałów. Metoda polega na generowaniu aerozolu w ściśle określonych warunkach podczas ruchu obrotowego bębna. Uwolniony podczas procesu pył jest analizowany grawimetrycznie oraz metodami matematycznymi.
EN
Nanotechnology is a fast-growing area in many industries. Therefore, research related to potential risks (especially inhalation exposure) linked to the processes of production and handling of nanomaterials is even more important. Dustiness of nanomaterials is a major risk factor in inhalation exposure to airborne particles released from powdered nanomaterials. There are many methods for evaluating the dustiness of materials. Most of them use gravimetric analysis, which is insufficient to characterize dust released from nanomaterials. Since dustiness is a parameter that depends not only on the properties of a material, but also on the method of its determination, it is necessary to develop a standardized approach. This has been commissioned by the European Commission. This paper describes issues related to methods of testing dustiness, adapting existing methods and creating new methods for characterizing dust released from nanomaterials. It also describes a method of testing dustiness of nanomaterials with a small rotating drum. This method generates an aerosol under controlled conditions during drum rotation. Dust released during the process is analysed gravimetrically and by counting.
EN
Problem of air pollution in the aspect of coal dust explosion hazard and risk of pneumoconiosis among workers in a result of exposure of their respiratory systems to airborne stone dust are discussed. Air-andwater spraying systems designed at KOMAG, i.e. VIRGA spraying system, Bryza-1200 sprinkler for transferring points and CZP Bryza spraying instalation, are characterized. Design and use of these installations in hard coal mines underground are presented. Results of dust concentration measurements show that effectiveness of reduction of dust concentration by spraying installations used over transferring points exceeded 70%. Use of CZP Bryza spraying installation in the roadways reduced dust concentration by about 50% and time for renewal of protecting zone was elongated by about 50%.
PL
W artykule zasygnalizowano problem zanieczyszczenia powietrza w aspekcie zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz narażenia pracowników na zachorowanie na pylicę płuc w wyniku ekspozycji ich układów oddechowych na pył kamienny zawieszony w powietrzu. W treści scharakteryzowano powietrzno-wodne instalacje zraszające zaprojektowane w ITG KOMAG: system zraszania VIRGA, zraszacz przesypów Bryza-1200 oraz chodnikowe urządzenie zraszające CZP BRYZA. Przedstawiono budowę oraz zastosowanie tych instalacji w podziemiach kopalń węgla kamiennego. Wyniki pomiarów stężenia zapylenia wykazały, że powietrzno-wodne instalacje zraszające, stosowane nad przesypami, osiągnęły skuteczność redukcji zapylenia przekraczającą 70%. Zastosowanie w chodnikach urządzeń CZP BRYZA spowodowało ok. dwukrotne zmniejszenie zapylenia i wydłużenie o ok. 50% okresu pomiędzy czynnościami odnawiania strefy zabezpieczającej.
PL
Pył – zjawisko powszechnie występujące w zakładach produkcji kruszyw, dostrzegalne gołym okiem, ale tak naprawdę wiedza na temat unosu, propagacji i jego szkodliwości, jest dość ograniczona. Znane są metody redukcji zapylenia, ale czy wykorzystujemy je właściwie? Czy prawidłowo oceniamy ich skuteczność? Od czego zależy szkodliwość pyłu, jaka jest dynamika zmian stężenia pyłu w czasie i w przestrzeni? Artykuł jest próbą odpowiedzi na tego typu pytania i jednocześnie wskazuje, że w temacie pyłu jest jeszcze dużo do zrobienia.
7
Content available remote Ryzyko zawodowe związane z zapyleniem w kopalni węgla kamiennego
PL
W artykule poddano analizie rozmiar zagrożenia pyłowego na stanowiskach pracy w kopalni węgla kamiennego. Zbadano narażenie górnika w przodku ścianowym w dolnej i górnej wnęce w trzech wybranych ścianach. Na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka, według normy PN-N-18002, ryzyko związane z zapyleniem oznaczono jako średnie i duże. Dla badanych stanowisk zaproponowano profilaktykę mającą na celu obniżenie poziomu ryzyka. Po zastosowaniu wyznaczonej profilaktyki i ponownej ocenie ryzyka stwierdzono obniżenie jego poziomu do dopuszczalnej wielkości.
EN
This paper presents an analysis of the magnitude of dustiness hazard on workplace in a hard coal mine. It was estimated how far a miner is endangered, on the basis of three selected longwalls in the top and bottom cavity. According to the PN-N-18002 standard and performed analysis, the risk of dustiness was indicated on medium/high level. Preventive measures to lower the risk level in the aspect of the tested workplaces were put forward. After application of the preventive treatment, the reassessment which followed revealed that the risk decreased to an acceptable level.
8
Content available Metody badania pylistości nanomateriałów
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze standardowymi i alternatywnymi metodami badania pylistości materiałów w odniesieniu do ich frakcji wymiarowych (wdychalnej, torakalnej i respirabilnej), zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie EN 15051:2006 (PN-EN 15051:2006)2. Podano zasady kategoryzacji pylistości materiałów określonych standardowymi lub alternatywnymi metodami. Omówiono także działania zmierzające do opracowania metod badania pylistości nanomateriałów, które powinny obejmować zarówno badania związane z frakcjami wymiarowymi określonymi metodą grawimetryczną, jak również badania konieczne z uwagi na nanospecyfikę tych materiałów, a mianowicie określanie co najmniej stężenia liczbowego i rozkładu wymiarowego nanoobiektów.
EN
This article presents issues associated with standard and alternative dustiness test methods for materials with reference to their size fractions (inhalable, thoracic and respirable) according to standard EN 15051: 2006 (PN-EN 15051: 2006). It discusses the principles of classifying the dustiness of materials determined with the standard or alternative methods. The article also discusses developing methods for testing dustiness for nanomaterials, which should embrace both investigations associated with size fractions determined with the gravimetric method and necessary due to the nanospecificity of those materials, i.e., at least determining the number concentration and the size distribution of the nano-objects.
EN
This paper estimates the dust hazard at the selected job positions in KWK "Jas-Mos" coal mine. The highest dustiness (total dust) has been observed at the position of shearer operator, while the lowest dustiness refers to conveyor belt employees. Occupational risk assessment at the selected positions localized in the area of the wall 25 W-3 seam 505/2 has shown high risk resulting from the harmful effects of dust on human health, while the risk level at the walls 24 W-3 seam 505/2 and 2 Z1Z2 seam 510/2 has been defined as medium and high. Preventive measures, aimed to reduce risk, have been specified and implemented for all tested job positions. After applying designated prevention measures and re-assessment of risk for all job positions, the risk level has been reduced to the desired size. Miner's pneumoconiosis prevention used in KWK "Jas-Mos" mine is included in "Institutional programme for prevention of pneumoconiosis in KWK "Jas-Mos" miners", which mainly involves the modernization of machinery, reduction of dust directly in the place of its generation and unlimited access to personal protective equipment for all miners.
PL
W artykule poddano analizie rozmiar zagrożenia pyłowego na wybranych stanowiskach pracy w KWK "Jas-Mos" Najwyższe zapylenie jednostkowe pyłem całkowitym zaobserwowane zostało na stanowisku "górnika kombajnisty", natomiast najmniejsze odnotowano na stanowisku pracownika "obsługi przenośnika taśmowego". W wyniku przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego podaną metodyką na stanowiskach zlokalizowanych w rejonie ściany 25 W-3 pokł. 505/2 stwierdzono duże ryzyko związane ze szkodliwym działaniem pyłu na organizm ludzki, natomiast w badanych ścianach 24 W-3 pokł. 505/2 i 2 Z1Z2 pokł. 510/2 poziom ryzyka określono jako średni i duży. Dla badanych stanowisk określono i wdrożono profilaktykę mającą na celu obniżenie poziomu ryzyka. Po zastosowaniu wyznaczonej profilaktyki i ponownej ocenie ryzyka na wszystkich stanowiskach stwierdzono obniżenie poziomu ryzyka do pożądanej wielkości. Stosowana w kopalni profilaktyka pylicy płuc górników została zawarta w "Zakładowym Programie Profilaktyki Pylicy Płuc Pracowników KWK "Jas-Mos", która zakłada w głównej mierze modernizację parku maszynowego, redukcję zapylenia bezpośrednio w miejscu jego powstawania oraz nieograniczony dostęp pracowników do środków ochrony indywidualnej.
PL
Celem realizowanego tematu było przeprowadzenie badań zapylenia na stanowiskach pracy w zakładach przemysłu zbożowego. Badania dozymetryczne prowadzone były na stanowiskach pracy typowych dla danego zakładu pracy, gdzie podczas wykonywania czynności roboczych występuje potencjalne narażenie na występowanie pyłu. Wyniki pomiarów wykazały wysoki stopień zapylenia. Na stanowisku pakowacza oraz operatora elewatora we wszystkich badanych młynach przemysłowych zostały przekroczone wartości NDS (Najwyższego dopuszczalnego stężenia) dla pyłu całkowitego przy nie przekroczeniu wartości NDS dla pyłu respirabilnego.
EN
The purpose of the research was to test dustiness at workplaces in grain processing industry plants. Dosimetric tests have been carried out at work-stands typical for a given plant, where potential exposure to dust exists during the execution of work. Measurement results have proven a high dustiness level. In all examined industrial mills at work-stands of packer and elevator operator, the Maximum Exposure Level values for total dust were exceeded. At the same time, the MEL value was not exceeded for respirable dust.
PL
Głównym celem pracy jest przedstawienie komputerowego systemu sterowania układem wentylacyjnym i odpylającym w młynie zbożowym. Dzięki zastosowaniu takiego systemu możliwe jest zwiększenie poziomu ochrony zdrowia pracownika poprzez zabezpieczenie go przed warunkami niebezpiecznymi dla jego zdrowia. Jednym z takich czynników zagrażającym zdrowiu pracownika w młynie jest pył zbożowy i mączny. W pracy przedstawiono idee kompleksowego systemu kontrolującego poziom zapylenia w młynie zbożowym. Zastosowanie takiego zintegrowanego systemu powoduje zmniejszenie wpływu czynnika szkodliwego (pyłu zbożowego i mącznego) na zdrowie pracownika.
EN
The main purpose of this work is to present a computer control system for ventilation and dust extraction system in a grain mill. Owing to the use of this system it is possible to increase the health protection level for employees by securing them against conditions hazardous for their health. One of the agents threatening employee's health in a mill is grain and flour dust. The work presents the ideas of a complex system controlling the dustiness level in a grain mill. Using this integrated system allows to reduce the impact of this noxious agent (grain and flour dust) on employee's health.
PL
Rozwojowi procesów spawania towarzyszy wzrost wydajności pracy oraz poprawa jakości konstrukcji spawanych, ale często są z tym niestety związane nowe, potencjalne zagrożenia dla zdrowia pracujących ludzi i środowiska. Znajomość stężenia substancji szkodliwych dla zdrowia w powietrzu oraz wielkość wchłoniętych dawek pozwala przewidywać skutki zdrowotne, a także odpowiednio wcześnie stosować środki zaradcze w celu zmniejszenia ryzyka zawodowego. W artykule przedstawiono wyniki badań substancji toksycznych i zapylenia podczas stapiania drutu pełnego metodą 135, drutu proszkowego metodą 136 i drutu samoosłonowego metodą 114. Badania przeprowadzono na stanowisku badawczym wyposażonym w pełną wentylację ogólną i stanowiskową. Dla celów porównawczych przy stapianiu drutu samoosłonowego ostatni etap badań przeprowadzono przy wyłączonej wentylacji stanowiskowej.
EN
Increase of productivity and improvement of quality of welded constructions accompany by development of welding processes, but unfortunately frequently new potential danger to health of working people and environment are connected with it. Knowledge of concentration of matters damaging to health in air and volume of dosages absorbed allow for forecasting health effects and also to use remedial measures early enough to decrease occupational risk. The results of tests of toxic matters and dustiness during fusion of solid welding wire with method 135, flux-cored wire with method 136 and self-shielded welding wire with method 114 were presented. The tests were performed on a test stand equipped with complete both general and stand ventilation systems. For comparative purposes, during fusion of self-shielded welding wire, the last stage of tests was performed at a stand ventilation system switched off.
13
Content available remote Laboratory and underground tests of cutting heads with disc cutters
EN
Brief description of the construction process of cutting head equipped with disc cutters, including laboratory and underground testing procedure, have been presented in this study. Realization of laboratory tests allowed assessment of the cutting head operation, including elimination of the construction imperfections. Finally, the cutting head with discs was designed. After suitable laboratory tests, the cutting head was qualifi ed for underground tests. The underground tests allowed assessment of the cutting head operation, including directives for the disc cutters application.
PL
W niniejszym artykule opisano proces tworzenia frezującego organu ślimakowego wyposażonego w narzędzia dyskowe oraz procedurę badań stanowiskowych i ruchowych (dołowych). W pierwszej części przedstawiono i opisano poszczególne wersje organów ślimakowych, wyposażonych w narzędzia dyskowe, które były przedmiotem badań. W następnym rozdziale opisano budowę specjalnego stanowiska laboratoryjnego do badania frezujących organów urabiających, będącego na wyposażeniu katedry Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. Przedstawiono plan i metodykę oraz przebieg badań stanowiskowych. Badania przeprowadzono jako porównawcze dla organu z narzędziami dyskowymi oraz z nożami styczno-obrotowymi. W trakcie badań mierzono moment oporu urabiania, siły oddziaływania organu w kierunku posuwu i zawrębiania oraz wartość zapylenia dla zadanych parametrów pracy. Realizacja badań stanowiskowych umożliwiła ocenę pracy przedmiotowych organów oraz konieczność usunięcia niedociągnięć konstrukcyjnych. Końcowym efektem tych prac było opracowanie organu z dyskami, który po pozytywnym przejściu badań stanowiskowych przeznaczony został do prób ruchowych (badania dołowe), w wybranej kopalni węgla kamiennego, w ścianie węglowej. Badania przeprowadzono na kombajnie węglowym KSW-460NZ, na którym na lewym ramieniu zabudowano organ z narzędziami dyskowymi a na prawym pozostawiono standardowy organ z nożami styczno-obrotowymi. W czasie prób prowadzono obserwację pracy kombajnu oraz mierzono i rejestrowano jego obciążenie. Różnice parametrów konstrukcyjnych badanych organów oraz parametrów kinematycznych nie pozwoliły na bezpośrednie ich porównanie, jednak można stwierdzić, że badany prototypowy organ wyposażony w narzędzia dyskowe może być zarekomendowany do pracy w wyrobiskach ścianowych. Realizacja badań dołowych umożliwiła ocenę tego organu oraz opracowanie wytycznych do stosowania narzędzi dyskowych na organach urabiających kombajnów węglowych.
PL
W artykule przedstawiono rolę środków ochrony zbiorowej przed zapyleniem w systemach zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Omówiono metody badania i zasady klasyfikacji filtrów powietrza (wstępnych, dokładnych i wysoko skutecznych) stosowanych w systemach wentylacyjnych.
EN
his article presents the role of collective protective equipment in quality, environmental and occupational health and safety management systems. Methods of testing and principles of classifying air filters (coarse, fine and high efficiency) used in ventilation systems are discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.