Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 128

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dust
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
1
Content available remote The measurements of PM2.5 dust concentration by using an integrated optical sensor
EN
Dust measurement depends of analog value of voltage read is equal to the PM2.5 dust concentration. The recorded values were analyzed by the ANOVA multivariate analysis. During the statistical analyzes, it was found the relative humidity influence on the PM2.5 dustiness level. The influence of the air temperature on the PM2.5 dust emissions was also found.
PL
Pomiar zapylenia zależy od wysokości odczytanego napięcia na wyjściu analogowym i odpowiada wartości stężenia pyłów PM2.5. Określone podczas pomiarów wartości jako czynniki materiałowe surowca poddano analizie statystycznej wykorzystując metodę wieloczynnikowej analizy wariancji ANOVA. W świetle analiz statystycznych stwierdzono, że istnieje wpływ wilgotności względnej na poziom zapylenia PM2,5. Dodatkowo, zaobserwowano wpływ temperatury powietrza na poziom emisji pyłów PM2,5.
EN
Dustiness of the mine atmosphere during carrying out exploitation is one of the most hazardous factors threaten to health and life of employees. Also it is large hazard for all type of mechanical and electrical devices operating in mining headings. Coal dust is also very dangerous due to its possibility of explosion. Currently applied technologies of rock mass mining process, entire transport process of output and applied ventilation system cause that rock and coal dust is presented practically in each of the mining heading. Practically, is impossible to eliminate dust from mining headings. However, one can determine its parameters and potential ways its displacement. In the paper there is presented modeling research methodology of dustiness state in a driven dog heading. Developed model is the basis for this methodology, including the diphase flow of mixture of air and dust in the mining heading. Analysis was performed for real driven dog heading. Based on performed analyses, distributions of particular fraction and movement trajectories of selected dust grains were determined. Developed methodology gives a lot of opportunities for analysis of dustiness state in mining headings and in other compartments. It enables to determine parameters of particular grains and their impact on ventilation parameters of the air stream in the tested headings. Obtained results can also be used to reduce dust hazard.
EN
Airborne microplastics smaller than 5 mm in diameter can be easily inhaled by humans, impacting their health. The human exposure to microplastics can occur in indoor environments, and this study investigated the degree of indoor deposition of microplastics in settled dust. The authors assessed the relationship between the number of occupants/people and the amount of microplastics in their indoor environment by determining the indoor microplastic exposure in two offices, two schools, and two apartments in Surabaya, Indonesia. The settled dust was collected using a vacuum cleaner for 10 minutes on a single weekday and the weekend at each study location. The results show that the amount of microplastics collected at each location during workdays exceeded the amount found on weekends. The two offices sampled were found to have the greatest amounts of microplastics (334 particles on a weekday, 242 particles on a weekend; and 351 particles on a weekday, 252 particles on a weekend), and the two apartments produced the least amounts of microplastics (133 particles on a weekday, 127 particles on a weekend; and 108 particles on a weekday, 95 particles on a weekend). The dominant microplastic shape was that of fiber, and the dominant size range of the microplastics collected was 3000–3500 µm. The amount of indoor microplastics is influenced by the activities and the number of occupants/people in the space. The exposure levels indicated here will contribute to the formulation of the environmental health policy recommendations.
EN
The paper presents the problem of dust pollution in the atmosphere of a typical urban agglomeration. !e influence of natural and anthropogenic factors on airborne dust concentration is described. !e results of air pollution tests with PM2.5 and PM10 particulate matter at five measurement points in the Cracow agglomeration are presented. !e use of statistical methods has shown the relationship between airborne dust concentration and the season of the year. !e highest levels of PM2,5 and PM10 dusts are recorded during the autumn and winter months. During the heating season, the municipal and household sector is mainly responsible for dust emissions. Measures to reduce emissions of air pollution from industrial sources and transportation are proposed.
PL
Artykuł prezentuje problem zanieczyszczenia pyłowego atmosfery typowej aglomeracji miejskiej. Opisano wpływ czynników naturalnych i antropogenicznych na stężenie pyłów w powietrzu. Przedstawiono wyniki badań zapylenia powietrza cząstkami PM2,5 i PM10 w pięciu punktach pomiarowych aglomeracji krakowskiej. Przy zastosowaniu metod statystycznych wykazano zależność między stężeniem pyłu w powietrzu a porą roku. Największe stężenia pyłów PM2,5 i PM10 obserwuje się w miesiącach jesiennych i zimowych. W sezonie grzewczym za emisję pyłów odpowiedzialny jest głownie sektor komunalno-bytowy. Zaproponowano sposoby ograniczenia emisji zanieczyszczeń atmosfery ze źródeł przemysłowych i transportu.
PL
Przedstawiono ilość produkowanej surówki wielkopiecowej w trzech kolejnych latach w wybranym zakładzie metalurgicznym. Jednocześnie wskazano ilości powstających podczas procesu technologicznego odpadów takich jak: żużle, pyły, szlamy i skrzepy. Dokonano porównania ilości produkowanych odpadów z ilościami zalecanymi w dokumentach referencyjnych (BREF). Stosowana technologia w wybranym zakładzie metalurgicznym może być uznać za Czystszą Produkcję. Związane to jest ze znaczącymi korzyściami zarówno dla ochrony środowiska, jak i dla przedsiębiorstwa. Zalecane w stosownych dokumentach europejskich metody utylizacji przedstawionych odpadów są zbieżne z najważniejszymi celami ujętymi w działalności tego zakładu.
EN
The amount of blast furnace pig iron produced in three consecutive years at a selected metallurgical plant is shown. At the same time, the amounts of waste generated during the technological process, such as slags, dusts, sludges and skull, were indicated. The amount of waste generated was compared with the amounts recommended in the reference documents (BREFs). The technology used in the selected metallurgical plant can be considered Cleaner Production. This is associated with significant benefits for both environmental protection and the company. The methods of utilization of the presented waste recommended in the relevant European documents are consistent with the main objectives included in the operation of this plant.
EN
The study focus on the occurrence and levels of polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) as contaminants of emerging concern in Poland. In the article, their properties, primary uses and emission sources to the environment were discussed. The review of the available studies on the PBDEs content in the samples of different matrices (groundwaters, surface waters, sediments, air and dust, food, animal and human tissues) was conducted and the results exceeding the available limit values were indicated. It enabled to evaluate the problem of the PBDEs contamination in Poland.
PL
W artykule przedstawiono dane dotyczące występowania i stężeń polibromowanych eterów difenylowych jako nowo pojawiających się zanieczyszczeń w Polsce. W artykule przedyskutowano ich właściwości, wykorzystanie oraz źródła emisji do środowiska. Przeprowadzono przegląd dostępnych badań dotyczących zawartości PBDEs w próbkach różnych matryc środowiskowych (wodach podziemnych, powierzchniowych, osadach, powietrzu i kurzu, żywności, tkanach zwierzących i ludzkich) oraz wskazano wyniki przekraczające ustalone wartości graniczne. Pozwoliło to na ocenę problemu zanieczyszczenia środowiska Polski przez PBDEs.
7
Content available remote Cykliczność zmian stężenia ditlenku siarki w powietrzu w środowisku miejskim
PL
Stwierdzono cykliczną zmienność średniego stężenia SO₂ w powietrzu miejskim w zależności od parametrów czasu. Pomiary prowadzono co 1 h przez 7 lat w wybranej stacji w Europie Środkowej. Zbudowany model regresji uwzględniający parametry cykliczności związane z porą dnia, tygodnia i roku w ok. 37,1% wyjaśniał zmienność stężenia SO₂ w atmosferze. Już po uzupełnieniu tego modelu regresji tylko jednym odchyleniem standardowym uzyskano obszar ufności prognozy dla stężenia SO₂wynoszący aż 90,5%.
EN
The data on SO₂ content in air in a large city located in south-eastern Poland measured in 1 h intervals in 2011–2017, were used for developing a math. model of the course of changes of this pollution. The model explained the periodicity in SO₂ conc. course.
EN
Typcial monitoring procedures for diesel particulate matter (DPM) in mines include the collection of filter samples using particle size selectors. The size selectors are meant to separate the DPM, which is generally considered to occur in the submicron range (i.e.,<0.8 μm), from larger dust particles that could present analytical interferences. However, previous studies have demonstrated that this approach can sometimes result in undersampling, therefore, excluding significant fractions of the DPM mass. The excluded fraction may represent oversized DPM particles, but another possibility is that submicron DPM attaches to supramicron dust particles such that it is effectively oversized. To gain insights into this possibility, a field study was conducted in an underground stone mine. Submicron, respirable, and total airborne particulate filter samples were collected in three locations to determine elemental carbon (EC) and total carbon (TC), which are commonly used as analytical surrogates for DPM. Concurrent with the collection of the filter samples, a low-flow sampler with an electrostatic precipitator was also used to collect airborne particulates onto 400-mesh copper grids for analysis by transmission electron microscope (TEM). Results indicated that, while typical submicron sampling did account for the majority of DPM mass in the study mine, DPM-dust attachment can indeed occur. The effect of exposure to such attached particulates has not been widely investigated.
EN
The livestock rooms with the systems for feeding dry feeds using feeder pipelines are characterized by a relatively high concentration of dust. The studies on the shaping of artificial lighting intensity were carried out in an experimental, non-bedding pig fattening house. In order to improve the lighting, the animal room was modernized by lining the ceiling and walls with aluminum foil. It constitued a reflector screen when light was on, which, however, over time became covered with dust coming from the mechanically fed dry feeders. For the assessment of brightness in the production hall, five equally spaced measuring stations were placed in the pens and five similarly spaced stations were set in the corridor. The intensity of lighting (brightness) was measured with the L-20A lux-meter. The measurements were carried out after a six-month use of the liner, when it was significantly contaminated with the dry fodder particles. As part of operational tests, the differentiation of brightness between the individual stands and gradual changes in lighting at various stages of aluminum foil cleaning were checked: washing the external wall with detergents, washing all the walls in the room and the entire interior, including the ceiling was carried out. Before wet cleaning the reflector screens, a significant differentiation of the brightness between the stands in the pens was observed – it ranged from 134.1 Lx to 176.0 Lx, which indicates uneven pollution of the internal surfaces of building partitions. Similarly, significant discrepancies in the lighting intensity were found on the corridor floor. The values ranged between 50.3 Lx and 65.8 Lx. When washing the next partitions, the average illumination values in the pen area dropped unexpectedly, and the final drop after removing the dust from all the walls and ceiling was 2.8%. A similar tendency was observed in the communication-drive corridor. In this area, the brightness decreased by as much as 4.1%. The reason for the decrease in visual comfort was the mattifying of screens caused by grinding of particles during washing. Therefore, it would be necessary to undertake the research on the removal of dust from the reflector screens using another method, for example mechanical dusting.
EN
The aim of this study was to analyze the dust load in St. Petersburg based on the measurements of dust levels in different areas of the city using a CEM DT-9880 portable dust particle counter. A uniform one-character bottom up zoning was performed to determine the parameters, and the dependencies of dust distribution on various factors were identified using the “Ecolog” software package. The zoning was based on more than 2.5 thousand measurements of dust levels. An effective and rational solution to the problem of increased aerotechnogenic load in different areas of the city through the use of modern technologies of hydro-dedusting of city roads with a dust-binding solution based on surfactants was proposed for increasing the adhesion ability of the solution to the standard roadbed.
PL
Niezwykle duża skala przetwórstwa zboża powoduje, że ryzyko wystąpienia incydentów związanych z zapłonem oraz wybuchem pyłu jest bardzo duże. Tylko w 2018 roku doszło do wielu wybuchów związanych z magazynowaniem i transportem roślinnych materiałów sypkich, z których największy miał miejsce w maju w miejscowości South Sioux City w stanie Nebraska (USA).Polska jest jednym z największych producentów zbóż w Europie i jednym z większych w skali światowej. Roczna produkcja zboża w Polsce to ok. 35 mln ton, w tym ok. 10 mln ton pszenicy, 5 mln ton pszenżyta, 4 mln ton jęczmienia i 1,5 mln ton owsa. Taka ilość materiału zbożowego powoduje, że istnieje duże prawdopodobieństwo awarii w trakcie procesu magazynowania, transportu i przetwarzania. Spośród wszystkich wybuchów pyłów blisko 25% stanowią eksplozje pyłów w przemyśle spożywczo-rolniczym i paszowym, przy czym najbardziej narażone na eksplozje są silosy, systemy odpylające i wentylacyjne (w tym suszarnie i magazyny przeznaczone do suszenia zbóż). W październiku 2013 r. doszło w Terminalu Masowym w Gdańsku do wybuchu i pożaru w silosie zbożowym. Akcja ratownicza trwała blisko 4 godziny, spaleniu uległo ok. 10 ton zboża (20% całkowitej ilości składowanego materiału zbożowego). W artykule opisano wyniki badań dotyczących zjawiska palności i wybuchowości pyłów przemysłowych dotyczących czterech najpopularniejszych w Polsce ziaren zbóż.
EN
Extremely large scale of grain processing leads to a very high risk of incidents related to fire or dust explosion. Only in 2018 there were several outbreaks associated with the storage and transport of grain materials, the largest of which took place in May in South Sioux City, Nebraska. Poland is one of the largest grain producers in Europe and in the world. The annual grain production in Poland is about 35 million tons, including about 10 million tons of wheat, 5 million tons of triticale. 4 million tons of barley and 1.5 million tons of oats. Such an amount of grain material means that there is a high probability of failure during the storage processes (i.e. drying, pouring), transport and processing. Current research shows that of all dust explosions, those related to the food-agricultural and fodder industry account for nearly 25% The most vulnerable are silos, dedusting and ventilation systems (including dryers and warehouses for drying grains). In October 2013, in the Bulk Terminal in Gdańsk, there was an explosion and fire in grain silo. The rescue operation lasted nearly 4 hours and about 10 tons of grain have burned (20%) the total stored grain material) The purpose of this article is to describe the results of research on the phenomenon of flammability and explosibility of industrial dusts on the four most popular grains in Poland.
PL
Spawalnictwo stanowi podstawową technologię łączenia materiałów metalicznych i tworzyw sztucznych. Duże narażenie zawodowe spawaczy wynika z występowania różnorodnych czynników szkodliwych, towarzyszących procesom spawania, w tym emisji mieszaniny drobnodyspersyjnych cząstek stałych (pyłu) oraz substancji chemicznych (gazów) do środowiska pracy. Główną rolę w zmniejszaniu stężenia zanieczyszczeń powietrza w strefach, gdzie prowadzone są prace spawalnicze, odgrywa wentylacja mechaniczna. W artykule przedstawiono charakterystykę dymów spawalniczych, parametry procesowe spawania oraz sposoby rozdziału powietrza poprzez zastosowanie urządzeń i instalacji wentylacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonych do spawania.
EN
Welding is a basic technology for joining metallic materials and plastics. The high occupational exposure of welders results from the presence of various harmful factors that accompany welding processes, including the emission of a mixture of fine particulates (dust) and chemical substances (gases) into the working environment. Mechanical ventilation is the main way to reduce the concentration of air pollutants in the areas where welding works are carried. The article presents the characteristics of welding fumes, welding process parameters and methods of air distribution with ventilation devices and installations in rooms with welding workstations.
13
Content available remote On the Relation between Interstellar Spectral Features and Reddening
EN
It is well known that interstellar spectral features correlate with color excess E(B-V). This suggests that measuring intensities of these features allows one to estimate reddening of stars. The aim of this paper is to check how tight intensities of interstellar diffuse bands (DIBs) are related to the amount of extinction, measured using E(B-V). We have measured equivalent widths of the strongest DIBs (centered at λλ 5780.6 Å, 5797.0 Å, 6196.0 Å, 6379.3 Å, 6613.5 Å, and 8620 Å), as well as of CH (near 4300.3 Å) and CH+ (near 4232.5 Å) in high resolution, high S/N ratio échelle spectra from several spectrographs. The equivalent widths of the 8620 DIB in noisy spectra were measured using a template which was constructed using the high quality spectrum of BD+40 4220. DIB relations with the color excess in the range 0.1-2.0 mag were examined. Our analysis demonstrates that all the above mentioned interstellar spectral features (except for, perhaps, 6379 DIB) do correlate with E(B-V) relatively tightly (with the Pearson's correlation coefficient of 0.8+). Moreover, the observed scatter is apparently not caused by measurement errors but of physical origin. We present several examples where the strength ratios of a DIB/molecule to E(B-V) are different than the average.
PL
Zanieczyszczenia powietrza oddziałują zarówno na człowieka, jak i całe środowisko naturalne: gleby, wody, ziemię, zwierzęta i rośliny. Jednym z nich jest pył zawieszony. Badania stężeń frakcji tego pyłu PM10, PM2,5, PM1,0 z liniowych źródeł komunikacyjnych zaplanowano i wykonano na Woli, jednej z dzielnic Warszawy. Pomiary za pomocą pyłomierza DustTrak II odbywały się dwa razy w ciągu doby w różnym czasie, ale w tych samych punktach pomiarowych, znajdujących się przy wybranych arteriach komunikacyjnych. Wpływ liniowych źródeł emisji pyłu zależy bardzo często od stanu technicznego pojazdów, ale również bardzo duże znaczenie ma sposób organizacji i natężenie ruchu oraz przepustowość dróg. Zwrócono uwagę na to, że bardzo istotny wpływ na rozkład stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu atmosferycznym mają między innymi warunki meteorologiczne. Zjawisko inwersji termicznej w sposób istotny utrudnia ruchy zanieczyszczonych mas powietrza, w wyniku czego masy te kumulują się na danym terenie, powodując gromadzenie się mgły oraz wzmacnianie się smogu na obszarze, gdzie wystąpiła duża emisja zanieczyszczeń.
EN
Air pollution affects both man and the whole natural environment-soil, water, animals and plants. One of the key pollutants of the atmospheric air is the suspended dust. Investigations of the concentrations of this PM10, PM2.5, PM1.0 fractions from linear communication sources were planned and carried out in Wola, one of the Warsaw districts . The measurements using the DustTrak II dust meter took place twice a day at different times, but at the same measuring points located at selected traffic arteries. The influence of linear dust emission sources depends very often on the technical condition of vehicles, but also the manner of organization and volume of traffic as well as road capacity are very important. It has been pointed out that the meteorological conditions have a very significant influence on the distribution of particulate matter suspended in the atmospheric air. The phenomenon of the thermal inversion significantly impedes the movements of the contaminated air masses, as a result of which these masses are cumulated in a given area, causing the accumulation of fog and strengthening the smog in the area where a large emission of pollutants occurred.
PL
Pył - zjawisko nierozerwalnie związane z branżą górniczą. Jest on rezultatem specyfiki technologii przeróbczych, które polegają na dezintegracji surowca i przemieszczaniu rozdrobnionych produktów. Problem dotyka bezpośrednio zakładów górniczych, jak i terenów poza zakładami. Jego całkowita eliminacja jest niemożliwa, można jednak podjąć próby ograniczenia negatywnego wpływu pyłu na człowieka i środowisko.
PL
W artykule przedstawiono informacje dotyczące nowego sposobu klasyfikacji i testowania przeciwpyłowych filtrów powietrza dla wentylacji ogólnej (grupa norm PN-EN ISO 16890). Zwrócono uwagę na powiązanie klasyfikacji z trzema zakresami wymiarów cząstek występujących w powietrzu jako pył i odkładających się w kolejnych odcinkach dróg oddechowych człowieka. Zamieszczono omówienie nowych norm oraz metody konwersji klas filtrów zgodnych z normą PN-EN 779 na nowe klasy według PN-EN ISO 16890-1:2017-01E.
EN
The article presents information on a new system of classification and testing of dust filters for general ventilation (group of standards PN-EN ISO 16890). The attention is drawn to the connection of the classification with the three ranges of particle dimensions occurring in the air as suspended dust and deposited in subsequent sections of the human’s airways. There is a discussion of new standards as well as methods of converting filter classes according to PN-EN 779 to new classes according to PN-EN ISO 16890-1:2017-01E.
EN
Loess constitutes a building site for over 6% area of Poland. Almost the entire area of its occurrence undergoes construction development. In the event of their sudden irrigation, a rapid reduction in the volume of the soil occurs. This process is known as hydrocompression. It is particularly dangerous in urban areas, where there is bulk land next to loess. The increase in humidity of these soils results in large changes in strength and deformation characteristics. At present, most construction damages caused by the phenomenon of hydrocompression are not the result of typical long-term moistening of soils by rainwater, but especially by errors in development: leaky sewerage, rainwater discharge to the ground or waterworks failure. The project encompassed the test of an original subsidence monitoring system in a specially designed physical model fit for this purpose. The aforementioned system was created on the basis of the ARDUINO platform that enabled monitoring of subsidence with an accuracy of 0.2 mm.
PL
W artykule przedstawiono problematykę zagrożeń związanych z występowaniem warstw i obłoków pyłowych w obiektach wielkokubaturowych. Występowanie pyłowych zagrożeń pożarowych i wybuchowych nie jest zjawiskiem rzadkim, zarówno w zakładach wykorzystujących pyły jako surowce, wytwarzających je w procesach obróbki fizycznej ciał stałych, takich jak: cięcie, mielenie, szlifowanie czy skrawanie, jak i w tych, w których pyły stanowią efekt końcowy produkcji. Znajomość podstawowych cech fizykochemicznych występujących wewnątrz hal produkcyjnych pyłów, charakterystyk pożarowo-wybuchowych oraz ich determinantów zwiększa świadomość zagrożeń i wspomaga proces doboru odpowiednich środków bezpieczeństwa.
EN
The purpose of the article isto provide information on the ignitability and explosibility properties of dust layers and clouds. In industries that manufacture, process, generate, or use combustible dusts, the occurrence of fire and explosion hazards is common. The accurate knowledge of fire and explosion hazards of dusts can be used to improve safety in many industrial processes. The basic variables that influence the characteristics of dust ignition and explosion are discussed in general terms without specific reference to particular practical systems.
PL
Poprzedni artykuł z serii o czynnikach szkodliwych w górnictwie dotyczył najbardziej szkodliwego w środowisku pracy - hałasu. Niniejszy porusza problem szeroko rozumianego negatywnego wpływu pyłu na człowieka. Problem tym większy, że niemożliwy do wyeliminowania.
EN
The previous article in a series about noxious agents in mining addressed the most harmful agent in the workplace - noise. This paper deals with the issue of the widely perceived negative impact of dust. It is still bigger since it cannot be eliminated.
EN
Thus, each type of fuel, each installation, is characterized by a certain economic grinding fineness which is determined depending on the fuel’s qualities and on the installation’s special characteristics. The equipment wear currently remains argument that are against the introduction of high granulosity pulverized coal burning. The pneumatic transport needs relatively high speeds of the carrying fluid which produce significant pressure rises, friction and clashing between the solid phase particles and thermal plants erosion. A high concentration leads to the intensification of wear. The quality of the materials the components subject to wear by the fuel dust are made of will influence the wear speed.
PL
Każda instalacja ciepłowni jest projektowana dla paliwa o ściśle określonych parametrach. Proces zużycia instalacji jest obecnie argumentem za spalaniem paliwa o optymalnym uziarnieniu. Transport pneumatyczny jest prowadzonym przy stosunkowo dużych prędkościach nośnika, co powoduje znaczny wzrost ciśnienia, tarcia i ilości zderzeń między cząstkami fazy stałej i ścianami instalacji powodując erozję. Wysoka koncentracja fazy stałej prowadzi do wzrostu erozji. Jakość materiałów z których wykonane są elementy instalacji ma wpływ na prędkość zużycia.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.