Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dust emission
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
PL
Na przykładzie pożarów składowiska odpadów na terenie byłych zakładów „Boruta” w Zgierzu i składowisk odpadów w Trzebini (Małopolska) przeprowadzono analizę stanu prawnego składowania odpadów i przyczyn tych pożarów. Badano także skutki uwolnienia do atmosfery, gleby i wody dużych ilości szkodliwych substancji powstających w wyniku spalania odpadów komunalnych i niebezpiecznych.
EN
Fires in landfills on the postindustrial areas at Zgierz and at Trzebinia, Poland, were presented. The legal status of waste storage and reasons of the fires were performed. The effects of release of large amts. of harmful substances produced by the incineration of municipal and hazardous waste to the atmosphere, soil and water were also studied.
EN
The paper concerns selected environmental problems of crushing devices operation. The main scope was to determine the dust emission level of hammer, cone and jaw crusher, operating in plant conditions. There were registered dust emissions for these crushers along with determination their distributions. There were also introduced indices that enable us to estimate environmental burdensome of particular crusher, with taking into account technological conditions (comminution ratio, throughput). It appeared that the jaw crusher, despite the highest dust emission level, turned out to be of less environmental nuisance, considering its throughput and achieved comminution ratio.
EN
Selected issues of dust pollution caused by industrial mineral processing operations, were presented in the paper. Two test series of rock material comminution in various crushers were carried out. Dust generation level during operation of each crusher was registered and analyzed from the scope of energy consumption of a device, its throughput and technological effectiveness, measured by achieved comminution degree index (Sx). Results of the analysis show that the proposed indices can help in comparative analysis of effectiveness operation for machines with various capacity or energy consumption. The obtained results also show that the type of comminution forces determines to some extent the dust emission level.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z zanieczyszczeniem pyłami w przeróbce surowców. Przeprowadzono dwie serie testów rozdrabniania surowca w różnych kruszarkach. Dla każdego testu rejestrowano poziom zapylenia a wyniki były analizowane pod kątem energochłonności, wydajności oraz efektywności technologicznej kruszarki, mierzonej uzyskanym wskaźnikiem stopnia rozdrobnienia (Sx). Wyniki analizy wskazują, że zaproponowane wskaźniki oceny zapylenia mogą pomóc w ocenie porównawczej maszyn o różnej wydajności lub zużyciu energii. Uzyskane wyniki pokazują również, że rodzaj sił rozdrabniania w pewnym stopniu określa poziom emisji pyłu.
EN
This paper presents the characteristics of coal quality in Poland as well in Ukraine and Russia – the two largest import sources. The analysis was carried out on the energy coal market for domestic use in all three countries from the perspective of the supply, demand and current prices. Thereupon was the analysis of the potential dust emission during combustion that results from the natural ash content in the coal, and with consideration to the efficiency of the furnace and the combustion method. The results of the analysis and the computation show that there are no significant differences in the quality of the coal from Poland, Ukraine or Russia. However, the important factor is the calorific value and, closely related to it, the content of non-combustible solids and dust emission. The analysis of dust emission proves that the impact on the environment can be significantly reduced by burning coals with a minimum calorific value of 27,000 kJ/kg.
PL
W artykule przedstawiono charakterystyki jakościowe węgla kamiennego występującego i wydobywanego w Polsce oraz na Ukrainie i w Rosji – dwóch najbliższych źródeł jego importu. Przeprowadzono analizę rynku węgla energetycznego ww. krajach pod kątem celów komunalno-bytowych, analizując jego dostępność, zapotrzebowanie oraz aktualne ceny. Następnie wykonano analizę potencjalnej emisji pyłu węglowego wynikającego z naturalnej zawartości popiołu w spalanym węglu, uwzględniając możliwą sprawność kotła i metodę spalania. Wyniki analiz i obliczeń pokazują, że nie ma istotnych różnic jakościowych pomiędzy węglem polskim, ukraińskim i rosyjskim. Istotnym szczegółem jest jednak jego kaloryczność, która ściśle przekłada się na zawartość w nim cząstek stałych i emisję pyłu do atmosfery. Wpływ spalania węgla na środowisko naturalne będzie ograniczony, gdy będą spalane węgle o wartości opałowej minimum 27 000 kJ/kg.
PL
Istotnym źródłem emisji pyłów PM2,5 i PM10 jest spalanie węgla kamiennego lub biomasy w domowych kotłach. W ramach badań określono wybrane właściwości fizykochemiczne pyłów istotne dla przebiegu procesu ich elektrostatycznego odpylania. Uzyskane wyniki posłużyły do opracowania koncepcji prototypu elektrofiltru do zastosowań domowych. Przeprowadzone badania wykazały wysoką skuteczność odpylania, odpowiednio 95,0% i 92,9% przy prędkości przepływu medium w kanale spalinowym 1,5 m/s. Oznacza to, że w warunkach eksploatacyjnych powinno nastąpić zmniejszenie zapylenia spalin z przewidywanego poziomu 300 mg/m3 do wartości nieprzekraczającej 20 mg/m3.
EN
Fly ashes from (i) coal and (ii) biomass combustion were studied for physicochem. properties (d., unburned C content, particle size distribution). The SiO2 content in the fly ash was 54-55% by mass. The alkali contents (Na2O + K2O + CaO) were 6.7% (i) and 6.9% (ii), resp. The results of the study aimed at developing the construction of an electrostatic precipitator, as well as the performance and selection of operating parameters in household applications.
PL
W artykule przedstawiono ocenę możliwości wykorzystania rud żelaza o podwyższonej zawartości chloru w procesie spiekania. Przeprowadzono laboratoryjne próby spiekania ze zwiększonym udziałem rudy żelaza o podwyższonej zawartości chloru. Stwierdzono, że wzrost udziału rudy o zwiększonej zawartości chloru powoduje obniżenie przewiewności mieszanki, a przez to obniżenie wydajności procesu spiekania i zwiększenie zużycia paliwa. Znacząco wzrosły zawartości chloru oraz tlenków metali alkalicznych.
EN
This article presents the assessment of the possibility to use iron ores with an increased content of chlorine for the sintering process. Laboratory sintering tests were carried out with an increased proportion of iron ore with an increased chlorine content. It was found that with the increase in the proportion of ore with an increased content of chlorine the permeability of the sintering mixture decreases and thus the productivity of the sintering process decreases, and fuel consumption increases. The content of chlorine and alkali metal oxides in the dust collected on the casing increased significantly.
PL
Omówiono zagadnienia związane z emisją pyłu oraz zanieczyszczeń w nim zawartych. Analizą objęto instalacje spalania paliw stałych o mocy poniżej 50 MW. Omówiono uwarunkowania prawne UE i krajowe w odniesieniu do instalacji spalania paliw stałych małej mocy (do 0,5 MW). Przeanalizowano dostępne możliwości techniczne i pozatechniczne ograniczenia emisji pyłu oraz związanych z nim zanieczyszczeń w aspekcie dotrzymania obowiązujących i projektowanych standardów emisji.
EN
A review with 17 refs., of air pollutant emission stds. (NOx, SO2, polycyclic arom. hydrocarbons, polychlorinated dioxins, heavy metals and particulate matter) for small and medium-sized combustion plants and the methods for decreasing the emissions.
PL
Artykuł charakteryzuje pyły cementowe spotykane w przemyśle oraz opisuje wyniki badania ich składu chemicznego metodami chemii mokrej i instrumentalnej. Dodatkowo kreśli charakterystykę zachowania tych materiałów w wysokich temperaturach oraz ich skład fazowy. Wskazuje też przyczyny, z powodu których oznaczenie składu chemicznego jest utrudnione, a zawartość związków lotnych w przypadku wstępnej obróbki termicznej próbki jest poważnie zaburzona. Usunięcie związków lotnych wymagałoby prażenia materiałów do temperatury 1200°C, co jest nieuzasadnione tak w celach technologicznych, jak i analitycznych.
EN
This article briefly characterises various types of cement dusts typical for cement industry, and describes the results of chemical analysis, both instrumental and „wet chemistry”. In addition, it describes behaviour of those materials in high temperatures, and their phase composition. Results thus obtained proved, that it’s impossible to verify volatile compounds concentration using only one analytical technique. Volatile compounds removal requires heating to about 1200°C, but that is not justified economically in the technological point of view, nor it solves analytical problems.
PL
Pyły stanowią poważne zagrożenie zdrowia i środowiska ludzi. Istotnym źródłem antropogenicznej emisji pyłów jest transport. Duża ilość pyłów jest wytwarzana w układach hamulcowych samochodów. W Przemysłowym Instytucie Motoryzacji podjęto zadanie opracowania sposobu ograniczenia emisji pyłów z samochodowych układów hamulcowych. Zaproponowana metoda polega na pochłanianiu w filtrze pyłów odprowadzanych z układu hamulcowego dzięki zastosowaniu wymuszonego przepływu powietrza opływającego okładziny cierne. W artykule przedstawiono zasadę działania oraz szczegóły konstrukcji zaprojektowanych urządzeń do zmniejszania emisji pyłów z tarczowych i bębnowych układów hamulcowych samochodu osobowego. Prototypy urządzeń zostały wykonane i zamontowane w samochodzie oraz poddano je badaniom w testach na hamowni podwoziowej i w czasie użytkowania trakcyjnego samochodu.
EN
The dust poses a serious threat to human health and the environment. An important source of anthropogenic emission of dust is transport. A large amount of dust is generated in the braking systems of cars. The Automotive Industry Institute developed a way to reduce dust emissions from automotive braking systems. The proposed method consists of the absorption of the dust discharged from a braking system in a filter through the use of air flow over the friction lining. The article presents the principle of operation and the details of construction of designed devices to reduce emissions of dust from disc and drum braking systems in a passenger car. Prototypes of the devices have been built and mounted in a car and subjected to the tests on a chassis dynamometer as well as to the road tests.
EN
The impact of airborne pollution by slag from magnesium production was analyzed under different climate conditions. The slag is characterized by X-ray diffraction analysis, scanning electron microscopy, differential thermal analysis and atomic absorption analysis. The dominant phase was the �Á modification of dicalcium silicate (�Á-2CaO SiO2) with significant amounts of perclas (MgO), gehlenite - 2CaO Al2O3 SiO2, akermanite - 2CaO MgO 2SiO2 and portlandite Ca(OH)2. The granulometric composition of the slag was within the range of 100 x 10.3-0.090 x 10.3 m. Ad hoc measurements were performed on site in June at 300 and 600 m distance from the slag deposit, which showed high Total Suspended Particles (TSP) concentrations. Imputing the results of an experimental investigation of the dust emission for wind velocities of 5, 7, and 10 m/s and within the range of relative humidity from 10-50% into SCREENVIEW software, the obtained values on the diagram showed good agreement with those of measurements on site. The simulation, that considered the landscape and wind increases over a 20 year period, showed that the dust concentration will be over the Maximum Allowable Concentration (MAC) up to 1400 m from the deposit, for an average wind speed of 3.0 m/s, a relative humidity of 37% and up to 4000 m under unstable weather conditions.
PL
Analizowano wpływ żużlu z produkcji magnezu na zanieczyszczenie powietrza w różnych warunkach klimatycznych. Żużel scharakteryzowano z wykorzystaniem rentgenowskiej analizy dyfrakcyjnej, skaningowej mikroskopii elektronowej, różnicowej analizy termicznej i atomowej analizy absorpcyjnej. Dominującą fazą była modyfikacja ? z krzemianu dwuwapniowego (?-2CaO SiO2) ze znaczną ilością MgO, 2CaO Al2O3 SiO2, 2CaO MgO 2SiO2 i Ca(OH)2. Skład granulometryczny żużlu obejmował przedział 100 x 10-3÷0,090 x 10-3 m. Pomiary, wykonane in situ w czerwcu w odległość 300 i 600 m od miejsca złożenia żużla, pokazały duże stężenia cząstek zawieszonych (TSP). Porównanie danych doświadczalnych z modelem emisji implementowanym w programie SCREENVIEW, przy założeniu prędkości wiatru wynoszącej 5, 7 i 10 m/s oraz w zakresie wilgotności względnej 10÷50%, wykazało dobrą zgodność obu wyników. Symulacje, które uwzględniały zmiany krajobrazu i prędkości wiatru w ponad 20-letnim okresie, wykazały, że stężenie pyłu przekracza maksymalne dopuszczalne stężenie (MAC) w odległości do 1400 m od depozytu, przy średniej prędkości wiatru 3,0 m/s, wilgotności względnej 37% i do 4000 m w niestabilnych warunkach pogodowych.
12
Content available remote Badania imisji cząstek stałych PM10, PM2.5 i PM1 w aglomeracji miejskiej
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań imisji frakcji pyłów PM10, PM2.5 i PM1 w aglomeracji czeskiego miasta Brna. Na podstawie wyników badań empirycznych na stacjach nadzorowania jakości powietrza w Brnie przeprowadzono identyfikację modeli matematycznych imisji cząstek stałych PM2.5 i PM1. Przeprowadzono analizę modeli imisji cząstek stałych PM2.5 i PM1 w zależności od źródeł emisji pyłów i warunków ich rozprzestrzenia.
EN
The paper presents results of the tests of PM10, PM2.5 and PM1 fraction particulates in the agglomeration of the Czech city of Brno. Based on the empirical tests conducted at the air quality monitoring stations in Brno there has been an identification carried out of the mathematical models of the imission PM2.5 and PM1 particulates. The analysis has been conducted of the imission model of the PM2.5 and PM1 particulates depending on the pollutants emission source and conditions of their proliferation.
EN
Dust is one of the factors that pose most serious danger to human health, especially in densely populated central parts of urban agglomerations. A significant part of dust emissions comes from the motor traffic. Among the dust emission sources related to the vehicle traffic, an important item is the emission of dust from braking systems. A concept to reduce the dust emission from braking systems was developed at PIMOT. A test facility was built, which included a laboratory system to reduce dust emission from braking systems. Preliminary results of the tests carried out showed the proposed solution to be very effective. Empirical tests of the laboratory system were carried out and used for the construction of a mathematical model of the dust emission reduction processes, with the model having been built in accordance with the principle of functional similarity (a behaviouristic model); the results of the tests have been presented in this paper. To identify the model, results of empirical tests carried out on a Krauss test stand were employed. The model examination results presented here provide a possibility of reasonable selection of parameters of the laboratory system. Tests were also carried out to determine the correlation between the coefficient of effectiveness of the reduction of dust emission from the braking system and the independent variables of the model. The examination of the mathematical model unequivocally showed that the effectiveness of the reduction of dust emission most strongly depended on the negative pressure in the pneumatic system. Guidelines for the development work on the proposed concept of a system to reduce dust emission from braking systems have also been presented in this paper.
PL
Pyły należą do najpoważniejszych zagrożeń zdrowia ludzi szczególnie w gęsto zamieszkałych centrach aglomeracji miejskich. Znaczna część emisji pyłów pochodzi z ruchu pojazdów samochodowych. Spośród źródeł emisji pyłów, związanych z ruchem pojazdów, istotną pozycję stanowi emisja pyłów z układu hamulcowego. W PIMOT została opracowana koncepcja zmniejszania emisji pyłów z układów hamulcowych. Zbudowano stanowisko badawcze z laboratoryjnym urządzeniem do zmniejszania emisji pyłów z układu hamulcowego. Wstępne wyniki badań wykazały dobrą skuteczność zaproponowanego rozwiązania. W pracy przedstawiono wyniki badań empirycznych laboratoryjnego urządzenia, wykorzystanych do budowy modelu matematycznego procesów zmniejszania emisji pyłów, stworzonego zasadzie podobieństw funkcjonalnego (model behawiorystyczny). Do identyfikacji modelu wykorzystano wyniki badań empirycznych, przeprowadzonych na stanowisku Kraussa. Przedstawione wyniki badań modelu umożliwiają racjonalny dobór parametrów urządze urządzenia. Przeprowadzono również badania korelacyjne miedzy współczynnikiem skuteczności zmniejszania emisji pyłów z układu hamulcowego a zmiennymi niezależnymi modelu. Z badań modelu matematycznego jednoznacznie wynika, że najsilniejszy wpływ na skuteczność zmniejszania emisji pyłów ma podciśnienie w układzie pneumatycznym. Przedstawiono również w pracy założenia do prac rozwojowych nad zaproponowaną koncepcją urządzenia do zmniejszania emisji pyłów z układu hamulcowego.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono ograniczenie zanieczyszczeń środowiska naturalnego, związane z wykorzystaniem odpadów w przemyśle cementowym. Przeanalizowano problematykę emisji gazów i pyłu w procesach produkcji cementu oraz możliwości utylizacji odpadów z innych gałęzi gospodarki w procesach produkcyjnych cementu.
EN
In the paper there are presented limitations of environment pollution related to make use of wastes in cement industry. There were analyzed problem concerning gas and dust emission in cement production process and possibility of wastes recycling from others industries during cement production.
15
Content available Zwężka cylindryczna w pyłomierzu
PL
W artykule podano budowę pyłomierza grawimetrycznego EMIOTEST 2598 służącego do pomiaru stężenia pyłu i strumienia masy pyłu w gazach odlotowych z procesów technologicznych i operacji technicznych. Przedstawiono rozwiązanie podsystemu pomiaru aspirowanego strumienia objętości z zastosowaniem zwężki pomiarowej typu cylindrycznego. Omówiono sposób wyznaczenia stałej zwężki Kv, na stanowisku do wzorcowania strumienia objętości w Laboratorium Wzorcującym firmy EMIO we Wrocławiu.
EN
The paper describes the construction of a gravimetric dust meter EMIOTEST 2598 which measures dust concentration and the stream of dust mass in waste gases from technological processes and technical operations. There is presented the technical solution of a subsystem for aspirated flow volume measurement using a cylindrical measuring orifice. Such a solution is used in the gravimetric dust meter EMIOTEST 2598 manufactured by EMIO. It was justified why this type of orifice was applied. The way of determining the orifice constant Kv was discussed. This determination was performed at the stand for calibrating the volume flow in the EMIO laboratory in Wroclaw, Poland. The conditions for application of the orifice to devices measuring the volume flow are given.
PL
W pracy przedstawiono metodę ograniczania emisji płynów z układu hamulcowego samochodu. Wytypowano wielkości fizyczne, mające wpływ na skuteczność opracowanej metody ograniczania emisji pyłów, oraz zaproponowano behawiorystyczny model matematyczny tego zjawiska. W celu identyfikacji modelu matematycznego wykonano badania empiryczne na stanowisku Kraussa. Przeprowadzono badania zidentyfikowanego modelu ograniczania emisji pyłów z układu hamulcowego samochodu. Stwierdzono powtarzalną wrażliwość modelu na jego parametry, co upoważnia do podjęcia badań optymalizacyjnych układu ograniczania emisji cząstek stałych z układu hamulcowego w warunkach symulujących eksploatację pojazdu.
EN
This paper presents a method for limiting the emission of dust from automobile brake systems. Physical values with an impact on the effectiveness of the method developed for limiting dust emissions were identified and a behavioristic methematical model of this phenomenon has been proposed. Empirical tests on a Krauss stand were conducted in order to identify a mathematical model. Tests were conducted on the identified model for limiting dust emissions from the automobile brake system. Repeatability of model sensitivity to its parameters was confirmed, which provides a basis for undertaking research into optimizing systems limiting particulate matter emissions from brake systems under conditions simulating vehicle operation.
PL
Do głównych czynników antropogenicznych powodujących wzrost koncentracji metali ciężkich w środowisku rolniczym zaliczyć można emisje z hutnictwa metali nieżelaznych. Gazy i pyły metalonośne emitowane do atmosfery przez przemysł hutniczy w wielu przypadkach przyczyniają się do skażenia agrocenoz w najbliższym sąsiedztwie emitorów zanieczyszczeń. Źródłem metali ciężkich dla roślin uprawianych w rejonie emisji jest zanieczyszczona gleba i atmosfera. Zakłady przemysłowe emitujące substancje toksyczne zobowiązane są do podjęcia działań proekologicznych, takich jak zmiana technologii produkcji oraz wprowadzenie skutecznych urządzeń oczyszczających. Przykładem zakładu, który ostatnio znacznie ograniczył emisję gazową i pyłową jest Huta Miedzi GŁOGÓW.
EN
Emissions from the metallurgy of non-ferrous metals can be included to main anthropogenic factors causing increased heavy metal concentrations in the agricultural environment. Gases and metal-containing dusts emitted into the atmosphere by the metallurgical industry contribute very frequently to the contamination of agrocenoses situated in the closest neighbourhood of pollutant emitters. Both soil and atmospheric air are sources of heavy metals for crop plants cultivated in the region of emissions. The membership of Poland in the European Union requires adaptation of the Polish ecological law to the Union's regulations. Industrial plants emitting toxic substances have been obliged to take up eco-friendly activities, such as the change of production technology and introduction of effective purifying equipment. Copper Smelter GŁOGÓW which has recently considerably decreased air and dust emissions can serve as an example.
PL
W artykule przedstawiono założenia metody oceny emisji substancji przenoszonych powietrzem z maszyn zgodnie z zaleceniami PN-EN 1093-2. W normie tej określono sposoby postępowania podczas wyznaczania wielkości emisji zanieczyszczeń z maszyny, w określonych warunkach pracy maszyny, z zastosowaniem metody znaczników gazowych. Zasadą metody pomiarów jest generowanie znacznika gazowego ze znanym i stałym strumieniem, symulującym aerodynamiczne zachowanie się rzeczywistego zanieczyszczenia, a następnie na prowadzeniu pomiarów stężenia znacznika gazowego i rzeczywistego zanieczyszczenia w otoczeniu źródła emisji.
EN
This article presents a method of determining emission of airborne pollutants by machines. It complies with Standard No. PN-EN 1093-2. This standard describes a method of measuring emission rates of airborne pollutants from a single machine, whose operation can be controlled, using tracer gas techniques. The principle is based on the use of a tracer gas generated at a known and constant emission rate to provide the best representation of the pollutant source. Mean tracer gas and pollutant concentrations are measured in the vicinity of the source.
PL
W referacie przedstawiono propozycję modelu bazy wiedzy szacowującego ilość emisji pyłów powstałych przy spalaniu badanego węgla. Baza ta może być wykorzystana w systemie ekspertowym. Przeprowadzono wielokrotnie dwuetapową klasyfikację próbek węgla znajdujących się w bazie danych i wskazano optymalny ich podział. Pierwszy podział został dokonany ze względu na udział łącznej frakcji frm o gęstości p < 1800 kg/m3. W drugim etapie klasyfikacji wewnątrz utworzonych klastrów dokonano podziałów ze względu na zawartość popiołu w łącznej frakcj i yr/23. Dla optymalnej liczby klas węgla utworzono regułowy model bazy wiedzy do oszacowania ilości emisji pyłów w kotłach rusztowych i pyłowych.
EN
In the article a proposition of the knowledge base model to estimate amount of dust emission is presented. This knowledge base can be adapt to expert system. Many times the 2-stage clustering of coal samples from data base was done. Next optimal classification was pointed. The first stage classification was done according to summary fraction contents of density p < 1800 kg/m3. The second stage classification was done according to ash contents in clusters delimitated before. Based on the optimal number coal clusters the rule model of knowledge base is formed. This model can be useduses to estimate amount of dust emission, which is produced in fire-grate kettles or dust kettles.
PL
W artykule zaproponowano wykorzystanie utworzonego regułowego modelu bazy wiedzy do oszacowania ilości emisji pyłu powstałego w procesach spalania węgla reprezentowanego przez pobrane próbki.
EN
A use of a created rule model of knowledge base has been proposed in the paper to estimate amount of dust emission resulted from combustion of coal represented by samples which were taken.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.