Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 117

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  droga wodna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Przedstawiono refleksje na temat znaczenia i perspektyw rozwoju śródlądowych dróg wodnych. Wskazano potencjalne trudności związane z realizacją drogi wodnej E40. Przedstawiono propozycję rozwiązań alternatywnych.
EN
The article presents a reflexion on the importance and development perspectives of inland waterways. It points to potential difficulties related to implementation of the E40 waterway and proposes alternative solutions.
2
Content available remote Nie tylko przekop : budowa drogi wodnej Zalew Wiślany-Zatoka Gdańska
PL
Mimo kontrowersji, które towarzyszyły rozpoczęciu realizacji projektu budowy drogi wodnej, która połączy Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, prace trwają - również te obejmujące przekop przez Mierzeję Wiślaną. Poza przekopem realizowane są też inne prace, m.in. budowa mostów obrotowych.
3
Content available remote Największe projekty wymagają zastosowania najlepszego sprzętu
PL
Budowa drogi wodnej to olbrzymie wyzwanie, a sukces realizacji takiej inwestycji zawsze uzależniony jest od połączenia wielu czynników, w tym doświadczenia wykonawcy robót budowlanych oraz dostawcy sprzętu. Ważne, jeśli dostawca może pochwalić się kooperowaniem z klientami na całym świecie. Z jednej strony nabywa wtedy wszechstronności, a z drugiej - spostrzeżeniami może dzielić się z kolejnymi zamawiającymi. Wynikiem jest wybór właściwego, najlepszego dla danego projektu sprzętu. Tak jak w przypadku trwającej obecnie budowy drogi wodnej Zalew Wiślany-Zatoka Gdańska.
4
Content available remote Budowa drogi wodnej to olbrzymie wyzwanie
PL
Pandemia koronawirusa nie przerwała kluczowych z punktu widzenia naszego państwa inwestycji. Do takich z pewnością należy budowa drogi wodnej, która połączy Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Obecnie trwa realizacja pierwszej części tej inwestycji. Jednym z głównych jej elementów jest przekop przez Mierzeję Wiślaną. Tego typu zadania zawsze wiążą się z wieloma wyzwaniami geo- i hydrotechnicznymi. Nie inaczej jest tym razem.
5
Content available O czym się mówi w gospodarce wodnej w Polsce?
PL
Przedstawiono, na tle siedemnastu celów zrównoważonego rozwoju ONZ, wagę właściwego gospodarowania zasobami wodnymi i racjonalnego korzystania z nich. Podkreślono zasadnicze znaczenie gospodarki wodnej w przeciwdziałaniu niekorzystnym skutkom zmian klimatycznych. Na podstawie ogólnie dostępnych informacji opisano najważniejsze plany w zakresie żeglugi śródlądowej i przeciwdziałania powodziom i suszom w Polsce. Na tle historycznym i porównań z rozwiązaniami zagranicznymi pokazano złożone uwarunkowania realizacji i efektywności planowanych przedsięwzięć lub działań. W podsumowaniu wskazano na integralność gospodarki wodnej i konieczność wielokryterialnej optymalizacji projektowanych działań.
EN
The importance of proper water resource management and rational use was presented in comparison with seventeen UN sustainable development goals. The fundamental importance of water management was emphasized in counteracting the adverse effects of climate change. The most important plans in the field of inland navigation and prevention of floods and droughts in Poland were described based on publicly available information. Complex conditions of implementation and effectiveness of planned projects or activities were shown in comparison to historical, and foreign solutions. The summary indicates the integrity of water management and the need for multi-criteria optimization of planned activities.
6
Content available remote Waterways - in reference to the previous comments
EN
The comments to the assumptions for development of waterways in Poland, as submitted in the article entitled „Expertise on the development of inland waterways in Poland in the years 2016-2020 with the perspectives up to 2030” have been presented. The conception of implementing another (authorial) solution together with the arguments, supporting the mentioned proposals has been suggested.
PL
W artykule przedstawiono uwagi do zamierzeń rozwoju dróg wodnych w Polsce przedstawionych w artykule pt. „Ekspertyza w zakresie rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030”. Zaproponowano koncepcję realizacji innego (autorskiego) rozwiązania wraz z argumentacją uzasadniającą te propozycje.
PL
1 lipca 2019 r. katalog śródlądowych dróg wodnych w Polsce - w znaczeniu prawnym - został określony na nowo. Dotychczasowe i nowe szlaki ujęto w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie śródlądowych dróg wodnych. Uwzględnienie w toku prac postulatów środowiska zainteresowanego uprawianiem żeglugi pozwoliło na lepsze dopasowanie istniejącej sieci dróg wodnych w Polsce do potrzeb tego środowiska i lokalnych społeczności, co może przełożyć się zwłaszcza na rozwój turystyki i rekreacji wodnej.
PL
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) przywraca należną rolę gospodarczą najważniejszym polskim rzekom. W celu odpowiedniego zaplanowania inwestycji koniecznych do osiągnięcia międzynarodowych parametrów oraz kierując się potrzebą zapewnienia warunków do rozwoju zrównoważonego systemu transportowego kraju, resort opracowuje programy rozwoju śródlądowych dróg wodnych.
PL
Regulacja Wisły i przywrócenie na niej regularnej żeglugi od dziesięcioleci pozostaje tematem nie do rozwiązania. Zmieniają się uwarunkowania polityczne i cywilizacyjne, a królowa polskich rzek wciąż pozostaje niewykorzystaną drogą wodną o międzynarodowym znaczeniu, która z trudem pamięta już lata swojej świetności. Spójrzmy zatem jak sprawa regulacji Wisty wyglądała niemal sto lat temu i jak niewiele zmieniły się stawiane jej dziś wymagania.
EN
The issue of the Vistula River regulation and restoration of normal navigation along its course has not been solved for decades. The political and civilizational conditionschange, but the queen of Polish riversstill remains an underused waterway of international importance, barely remembering the years of its splendour. Let’s see how the issue of the Vistula River regulation looked like a century ago and how little the requirements with regard to it have changed ever sińce.
PL
W artykule przedstawiono etap przygotowawczy do przeprowadzenia analiz i wskazania rozwiązań umożliwiających uzyskanie na Odrze granicznej klasy żeglowności Va. Prace polegały na budowie modelu hydrodynamicznego tego odcinka Odrzańskiej Drogi Wodnej przy wykorzystaniu najnowszego środowiska modelowego HEC-RAS. Model hydrodynamiczny Odry granicznej stanowią dwa osobne submodele, powiązane warunkami brzegowymi w węźle wodnym ujścia Warty. Pierwszy submodel, o akronimie Odra_T0, obejmuje odcinek Odry od ujścia Warty do rozdziału na Odrę Wschodnią i Zachodnią poniżej przekroju Widuchowa. Drugi, Odra_T1-K, zawiera odcinek tej rzeki pomiędzy ujściem Nysy Łużyckiej a ujściem Warty, z uwzględnieniem kanału ulgi Kietz. Budowę obu submodeli oparto na zbiorze dostępnych danych GIS w zakresie topografii rzeki, na numerycznym modelu terenu opisującym morfologię dna rzeki i jej doliny zalewowej oraz na zbiorze cyfrowych przekrojów sondażowych. W artykule przedstawiono także proces kalibracji obu submodeli i ocenę odtwarzania sytuacji rzeczywistych dla batymetrii istniejącej, aby potwierdzić poprawność ich działania i możliwości realizacji za ich pomocą obliczeń dla różnych scenariuszy poprawy żeglowności Odry granicznej.
EN
The article presents the preparatory stage of analyses and indication of solutions allowing the border Oder River to be granted the Va navigation class. The works consisted in elaboration of a hydrodynamic model of this section of the Oder Waterway with the use of the state-of-the-art HEC-RAS modelling environment. The Oder hydrodynamic model is composed of two separate submodels, related to the bank conditions in the Warta River mouth water node. The first submodel, referred to as Odra-T0, covers the Oder section from the Warta mouth to the conjunction of the Eastern Oder and the Western Oder, downstream of the Widuchowa cross-section. The other, referred to as Odra_T1-K, includes the section of the river between the Nysa Łużycka mouth and the Warta mouth, including the Kietz flood relief channel. The construction of both submodels was based on the data available in the GIS database in the scope of the river topography, numerical model illustrating the river bottom morphology and its flood valley, as well as on the set of digital cross-sections. The article also presents the process of calibration of both submodels, as well as an assessment of recreation of real-life situations for the existing bathymetry, in order to confirm the correctness of their operation and possibility to use them in calculations of different scenarios for improvement of the border Oder navigability.
PL
Dostosowanie Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 na odcinku Odra-Wisła do parametrów min. IV klasy żeglowności pozostaje tematem, który wciąż nie doczekał się kompleksowej dokumentacji studialnej. Pierwszy krok w tym kierunku zrobiły województwa: lubuskie, wielkopolskie i kujawsko-pomorskie, które w ramach ponadregionalnej współpracy zainicjowały potrzebę sporządzenia studium wykonalności dla tego odcinka. Artykuł prezentuje przesłanki do zajęcia się tym tematem, jak również planowaną „mapę drogową" jego realizacji.
EN
Adaptation of the E70 International Waterway in the Oder-Vistula section to the parameters of, among other things, navigation class IV remains a subject that still has no complex study documentation. The first step towards it was made by the Lubuskie, Wielkopolskie and Kujawsko-Pomorskie Voivodeships that, as part of supraregional cooperation, initiated the need to carry out a feasibility study for this section. The article presents the premises for taking care of this subject as well as the planned roadmap of its implementation.
PL
Jest to kontynuacja artykułu pt. „Kanał Bydgoski i kanał Finom - Jedna historia. Dwa kanały. Wspólna przyszłość" opublikowanego w „Gospodarce Wodnej" nr 12/2016. Przedstawia zarys historii kanału Finów, będącego najstarszą czynną drogą wodną w Niemczech. Postać Fryderyka II Wielkiego odegrała ważną rolę w jego rozwoju. Jest on również „budowniczym" Kanału Bydgoskiego. Pomysł połączenia sił i „uratowania kanałów" od zapomnienia to jedno z wyzwań, przed którym stoimy. Wspólna historia to początek do rozpoczęcia tych działań. Warto ją poznać.
EN
This article is a continuation of another one, entitled „Bydgoszcz Canal and Finow Canal - one story. Two canals. Common future" published in Gospodarka Wodna No 12/2016. It outlines the history of the Finow Canal, the oldest operational waterway in Germany. Frederick II the Great played an important role in its development, as he did in the case of the Bydgoszcz Canal. The concept of joining forces and ‘saving' the canals from oblivion is one of the challenges we currently are facing. Common history is a good starting point, it is therefore worth getting to know it.
PL
Rozwój infrastruktury transportu zmienia środowisko. Zrównoważony rozwój wymaga dokonywania w procesie rozwoju infrastruktury transportu wyboru wariantu najkorzystniejszego dla środowiska. Celem artykułu jest wykazanie, że kompleksowe zagospodarowanie śródlądowych dróg wodnych umożliwia osiąganie wielu efektów środowiskowych oraz łagodzenie zagrożeń dla bioróżnorodności związanych z powodzią, czy brakiem wody.
EN
Expansion of transport infrastructure impacts the environment. Sustainable development requires choosing the most environmentally friendly option of the transport infrastructure evolution. The goal of the article is to prove that complex development of inland waterways enables the achievement of numerous environmental effects and mitigation of threats to biodiversity related to floods or lack of water.
PL
Kanał Mazurski stanowi nieukończoną drogę wodną łączącą Wielkie Jeziora Mazurskie z Bałtykiem poprzez Łynę i Pregołę. Prace nad jego budową zostały przerwane przez obie wojny światowe, a następnie przez podział Prus Wschodnich. Śluzy na Kanale Mazurskim mają najwyższe konstrukcje w Polsce za Leśniewo Górne - spad 17,0 m).
EN
The Masurian Canai constitutes an unfinished waterway connecting the Great Masurian Lakes and the Baltic Sea, passing through the Łyna and Pregoła Rivers. The works on its construction were interrupted by the two world wars and then by the East Prussia partition. The locks on the Mazurski Canal have the highest structures in Poland (pitch of the Leśniewo Górne lock -17.0 m).
PL
Europejska sieć śródlądowych dróg wodnych charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem warunków nawigacyjnych oraz licznymi wąskimi gardłami. Doświadczenia wielu krajów Europy w zakresie rozwoju śródlądowych dróg wodnych mogą stanowić ważną pomoc przy opracowywaniu i realizowaniu inwestycji w innych państwach. Celem artykułu jest przedstawienie dobrych praktyk w zakresie śródlądowych dróg wodnych, czyli inwestycji, które przynoszą korzyści społeczeństwu, gospodarce i środowisku.
EN
The European network of inland waterways is characterized by a large variety of nautical conditions and numerous bottlenecks. The experience of many European countries in the inland waterways development can constitute an important input for development and implementation of investments in other countries. The aim of the article is to present good practices related to inland waterways, i.e. investments that benefit the society, the economy and the environment.
EN
This paper describes guidelines and recommendations for emergencies and incidents on inland waterways. It also provides a review of existing knowledge of an LNG incident that occurred along the European inland waterway corridors. The article also reports on the latest progress in incident guidelines and describes the tools for port authorities to control credible scenarios produced by human or technical failures. This paper aims to analyse the risks that occur during transportation of liquefied natural gas. The possible strategies for the elimination of LNG spills and accidents are also discussed.
PL
Dla międzynarodowej drogi wodnej E70 (MDW E70) strategicznym odcinkiem jest dolna Wisła. Celem artykułu jest wykazanie, że dolna Wisła, dzięki swojemu potencjałowi i wyjątkowemu położeniu, jest odcinkiem, który determinuje znaczną część popytu na przewozy całą drogą wodną, a jednocześnie stwarza możliwości osiągania częściowych efektów już w trakcie modernizacji MDW E70, wpływając tym samym na efektywność całego przedsięwzięcia.
EN
Lower Vistula is a strategic section of the E70 International Waterway (E70 IW). The aim of the article is to prove that the Lower Vistula, due to its potential and unique location, is a section that determines a huge part of the demand in transport along the entire waterway, while offering the possibility to achieve partial results already during the modernization of the E70 IE, thus influencing the effectiveness of the entire undertaking.
PL
Celem artykułu jest analiza problematyki dotyczącej żeglugi śródlądowej w polskim systemie transportowym ze szczególnym uwzględnieniem Międzynarodowej Drogi Wodnej MDW E70 w relacji Bydgoszcz-Kostrzyn, przedstawienie oczekiwań społeczności lokalnej, środowisk turystki wodnej i armatorów żeglugi śródlądowej w odniesieniu do infrastruktury transportowej dla transportu śródlądowego, a także zwrócenie uwagi na problem rozwoju żeglugi śródlądowej, przy jednoczesnym omówieniu stanu żeglugi śródlądowej na MDW E70.
EN
The aim of the article is to analyse the issues of inland navigation in the Polish transports system, with particular focus on the E70 international waterway connecting Bydgoszcz and Kostrzyn. It presents expectations of the local community, water tourism circles and inland navigation shipowners with regard to the inland navigation transport infrastructure. It points to the problem of the inland navigation development, while discussing its state on the E70 International Waterway.
PL
Żegluga śródlądowa ma ugruntowane miejsce w polityce transportowej Unii Europejskiej i w systemach transportowych wielu europejskich krajów. Najbardziej ekologiczna ze wszystkich lądowych gałęzi transportu, niskoemisyjna, tania – to silne strony żeglugi śródlądowej. Wyzwaniem dla Polski jest kwestia, jak budować sektor transportu wodnego śródlądowego, aby zalety żeglugi śródlądowej równoważyły jego ryzyka: skomplikowany proces przygotowania i realizacji inwestycji czy też uzależnienie od warunków naturalnych rzek na odcinkach swobodnie płynących.
EN
Inland navigation has well-established place in the EU transport policy and in transport systems of many European countries. The most green of all the land transport sectors, emitting low levels of pollution, cheap – these are strong points of the inland navigation. A challenge for Poland is the development of the inland water transport sector so that the advantages of the inland navigation balance its risks: complicated process of the investment preparation and implementation or sensitivity to rivers natural conditions in free flowing sections.
PL
Przestawiono sposób odbudowy koryta Odry poniżej stopnia wodnego Malczyce poprzez podniesienie dna. Koncepcja ta jest warunkiem ukończenia budowy tego stopnia. Założono, że podniesienie dna rzeki na odcinku Malczyce-Ścinawa powinno być wykonane poprzez uzupełnienie ubytków erozyjnych oraz tzw. „dokarmianie" materiałem rzecznym. Koncepcję wykonali: spółka Water Service we Wrocławiu oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Do tego celu wykorzystano doświadczenia zdobyte podczas dokarmiania Renu poniżej stopnia Iffezheim i Gambsheim oraz na Dunaju i Łabie. Przeniesienie doświadczeń europejskich na warunki krajowe wymagało wykonania różnorodnych prac studialnych i badawczych. W wyniku tych prac i analiz powstały trzy warianty odbudowy koryta Odry poniżej Malczyc. Autorzy zwracają uwagę na fakt, że zabiegi regulacyjne na tym odcinku rzeki mogą przyczynić się tylko do częściowego przywrócenia stanu z okresu poprzedzającego jej kanalizację. Nie gwarantują natomiast osiągnięcia przez Odrę co najmniej III klasy drogi wodnej.
EN
The article presents a method of restoration of the Oder riverbed downstream of the Malczyce barrage by raising its bottom. This concept is a condition for completion of the barrage construction. It assumes that the bottom of the river in the Malczyce-Ścinawa section should be raised by restoring the erosion damage and through gravel replenishment with the load material. The concept was prepared by the Water Service company in Wroclaw and the University of Life Sciences in Wroclaw. For the purpose of its elaboration, the authors used the experience acquired in gravel augmentation carried out for the Rhine River downstream the Iffezheim and the Gambsheim barrages and for the Danube and the Elbe rivers. Transposition of the European experience into the national conditions required performance of various studies and researches. As a result of these works and analyses, three variants of the Oder riverbed restoration were elaborated. The authors notice that any regulation works in this section of the river may contribute to solely partial restoration of the state preceding its canalization. They do not guarantee achievement by Oder of at least the waterway class 3.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.