Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  droga miejska
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Nawierzchnie drogowe w strefach ruchu uspokojonego
PL
Nawierzchnie drogowe są bardzo ważnym elementem publicznych przestrzeni miejskich i kształtowania stref ruchu uspokojonego. Obok swojej podstawowej funkcji ruchowej, w zależności od klasy ulicy i jej charakteru, mogą znacznie poprawić estetykę przestrzeni. Nawierzchnie w połączeniu z elementami małej architektury mają szczególne znaczenie w przestrzeni miejskiej. W przypadku odpowiedniego zastosowania elementów małej architektury i zieleni ulicznej dla wielu użytkowników nawierzchnia jest najłatwiej dostrzegalnym elementem wdrażanych rozwiązań.
EN
Road pavements are a very important element of public urban spaces and shaping traffic calming zones. In addition to its basic traffic function, depending on the street class and its character, they can significantly improve the aesthetics of space. The role of the pavement in combination with the elements of small architecture has a special meaning as it is “the floor” of street interiors. Appropriate development in the elements of small architecture and street greenery, causes that for many users the surface is the most easily visible element of the implemented solutions and has a synergistic effect on the perception by users.
PL
W dokumentach Unii Europejskiej i jej agend zapisano komunikację rowerową jako pełnoprawny element współczesnych systemów komunikacyjnych. Tym samym powstał problem organizacji tras rowerowych - funkcjonalnych i bezpiecznych. W Polsce problem bezpieczeństwa rowerzystów poruszających się po drogach jest bardzo istotnym, na co wskazują statystyki policyjne, odnotowujące w latach 2007-2009 32865 kolizji, w wyniku których zmarło 1354 osób. Wiele nowych realizacji tras rowerowych w Polsce budzi kontrowersje, pod względem przebiegu, konstrukcji, oświetlenia, oznakowania i innych elementów. W pracy przedstawiono szereg rozwiązań ukierunkowanych na poprawę istniejącej sytuacji.
EN
In the documents of the European Union and its agencies has been recorded communication by bike as a rightfull part of modern communication systems. Thus arose the problem of cycling organization - functional and safe. In Poland the problem of safety of cyclists traveling on the roads is very important, as indicated by police statistics that record in 2007-2009 32,865 collisions, resulting in 1,354 people died. Many of the new implementation of bike routes in Poland is controversial, in terms of location, design, lighting, signage and other elements. The paper presents a range of solutions aimed at improving this situation.
PL
Artykuł przedstawia nowe ujęcie obliczania struktury rodzajowej ruchu pojazdów, która obliczana jest z reguły w sposób dynamiczny, z wykorzystaniem pomiaru natężenia ruchu w przekroju drogi w określonym okresie pomiaru oraz z założonym interwałem pomiarowym. W niniejszym artykule zaproponowano metodę pomiaru struktury rodzajowej ruchu w ujęciu statycznym. Przedstawiono kilka przykładów obliczeniowych na wybranych odcinkach dróg miejskich i krajowych. Wyniki obliczeń porównano z orientacyjnymi rezultatami badań dynamicznych oraz danymi statystycznymi.
EN
This article presents a new approach for calculating the structure of a generic vehicle traffic, which is usually calculated in a dynamic way, using the traffic measurement incross-section of the road in a certain period of measurement and with the measurementinterval. The paper presents a method for measuring the type structure in a static traffic. Several examples of calculation of selected sections of urban roadsand national was shown. The calculation results were compared with the approximate results of dynamic tests and statistical data.
PL
Drogi miejskie są szczególnym elementem zagospodarowania terenu mającym niebagatelny wpływ na funkcjonowanie miasta. Rozwiązania komunikacyjne mają wpływ na życie gospodarcze, edukacyjne i rekreacyjne miasta.
EN
The paper concerns on selected issues of design and realization of the streets in the city that can influence the road safety. The author describes many examples of good and bad solutions that can be observed it the streets of Polish towns.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów tekstury i współczynnika tarcia nawierzchni drogi miejskiej, która została poddana zabiegom utrzymaniowym. Zniszczenia powierzchniowe usunięto za pomocą kilku różnych technik napraw.
EN
Measurement results of the texture and the surface friction factor of city road, which has been subjected to maintaining exertions are presented in the article. Surface damages were removed with several repairing techniques.
PL
Stan dróg publicznych w miastach nie przynosi chluby samorządom i zarządom dróg, a niska jakość i trwałość nawierzchni oraz wyboje pojawiające się po każdej zimie dają pole do popisu wszelkim środkom masowego przekazu.
PL
Cytat pochodzący z okresu kiedy Niepodległa Polska stała u progu rozwoju motoryzacji w znacznej części i dzisiaj nie stracił na aktualności. Dzielące nas od tamtych lat różnice w poziomie motoryzacji, w wykorzystywaniu samochodu oraz w sposobie rozwiązywania zagadnień urbanistycznych tylko w części zmieniły poglądy mieszkańców miast, zarządzających drogami, a nawet władz miejskich na sprawę ulic. Wyraźnymi tego przykładami są utrzymujące się od lat niskie nakłady na ulice - chociaż od lat 90 sytuacja jest wyraźnie lepsza - stałe utyskiwania na nieefektywne wykorzystywanie nawet tych niewystarczających nakładów na rozwój sieci ulicznej i jej remonty oraz na zły stan techniczny ulic. Bez właściwego zrozumienia pozostaje sprawa specyfiki ulic jak i działań gospodarczych przy ich budowie, remontach i utrzymaniu z powodu czego nie zauważa się znaczących różnic pomiędzy ulicą, a drogą zamiejską.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.