Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  driving system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available Monorail mobile platform
EN
This paper presents the construction of a remote-controlled monorail platform that, depending on the equipment, allows the inspection and maintenance work on various sizes of crane rails. A three-wheel driving system with magnetic drive wheels provides continuous contact of the platform with the upper surface of the raił head. A flexible roller guide system enables the elear positioning of the platform relative to the lateral surface of the head. The power source for the propulsion and devices placed on the platform are two batteries working alternately. The communication of the remote control system (wired or wireless) with the platform drive controller is through a multifunctional electrical connection. The compact design of the platform allows for efficient implementation of various kinds of work on the crane rails both on the ground and on high-rise structures.
PL
W artykule przedstawiono budowę jednoszynowej, zdalnie sterowanej platformy pozwalającej na prowadzenie, w zależności od wyposażenia, prac inspekcyjnych i serwisowych różnej wielkości szyn suwnicowych. Trójkołowy system jezdny z napędowymi kołami magnetycznymi zapewnia stały kontakt platformy z górną powierzchnią główki szyny. Elastyczny system prowadnic rolkowych umożliwia jednoznaczne pozycjonowanie platformy względem powierzchni bocznej główki. Źródłem zasilania dla napędu jak również urządzeń umieszczanych na platformie są dwa pracujące naprzemiennie akumulatory. Komunikacja posadowionego na platformie systemu zdalnego sterowania (przewodowego lub bezprzewodowego) z kontrolerem napędu platformy odbywa się poprzez wielofunkcyjne złącze elektryczne. Zwarta konstrukcja platformy pozwala na efektywne wykorzystanie do realizacji różnego rodzaju prac na szynach suwnicowych zarówno naziemnych, jak i posadowionych na konstrukcjach wysokościowych.
EN
This paper provides characteristics of the evacuation and technical rescue heavy vehicles. Heavy tactical evacuation and technical rescue vehicles are built on the chassis of tactical vehicles with high loading capacity, generally with8x8 driving system. In each analysed case, the vehicles are one of the family members of the tactical heavy-duty vehicles. Evacuation equipment of such vehicles is as follows: main winch, arm or towing device, and lifting equipment. A domestically manufactured vehicle, developed under the project No. 356/BO/1, was presented. The testing process that such type of vehicles, including the above mentioned, are subject to have been discussed herein. Revision of parameters received and as specified in the requirements and relevant standards enforces an adequate scope of testing. In the case of the MAMUT vehicle, the following requirements have been checked: structural design, engine, driving system, cab, main winch, auxiliary winch, winch for self-recovery, hydraulic crane, hydraulic hoisting and towing equipment, power generator, electrical system, safety, ergonomics and technical aesthetics, specialist equipment, secret camouflage, and transportability.
PL
Artykuł jest poświęcony układom napędowym stosowanym w trakcyjnych pojazdach szynowych. Zaprezentowano w nim wykorzystywane obecnie układy napędowe hydrostatyczne zastosowane w wózkach motorowych, pojazdach specjalnych oraz pojazdach szynowo-drogowych. Przedstawiono ponadto koncepcje (propozycje) hydrostatycznego układu napędowego możliwego do zastosowania w krajowych lekkich pojazdach szynowych, przeznaczonych do obsługi ruchu pasażerskiego.
EN
This paper is devoted to the driving systems used in the traction rail vehicles. Now the used driving hydrostatic systems applied in the motor bogies, the special vehicles and in the railroad vehicles are presented in it. Moreover, the conceptions (proposals) of the hydrostatic driving system being possible for using in the domestic light rail vehicles intended for service of the passenger traffic are presented in it.
PL
W artykule zostanie omówiony cyfrowy układ sterowania i zabezpieczeń przekształtników przeznaczonych do zasilania przekształtnikowych układów napędowych maszyn wyciągowych z silnikami prądu stałego. W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze sterowaniem przekształtnika w oparciu o algorytmy sterowania 12-pulsowego sekwencyjnego oraz równoczesnego. Ponadto zostanie omówiony system sterowania maszyn wyciągowych dwusilnikowych największych mocy pracujących w układzie Punga oraz w układzie z dwoma obwodami głównymi, opracowany w ITI EMAG.
EN
The articles describes a digital control and protection system for converters used to supply converter driving systems of hoisting machines with DC motors. The article features the issues related to the control of a converter based on the algorithms of 12-pulse sequential and simultaneous control. Additionally, the articles presents a control system of two-motor high-power hoisting machines working in the Punga system and in the system with two main circuits which was developed at EMAG.
5
EN
The selection of the dynamical properties of machines is one of the methods enhancing their durability and reliability. Such task may be accomplished with the use of the analysis and synthesis algorithm. Accordingly, the issue of the synthesis, enabling the determination of the parameters and structure of the systems in view of their dynamical characteristics, may be applied as a tool supporting the design process under any operating conditions. The scope of discussion is the mixed method of synthesizing dynamic characteristics enabling the derivation of the parameters and models of drive systems.
PL
W pracy przedstawiono koncepcję budowy nowego typu układów napędowych z metalowym sprzęgłem podatnym skrętnie. W zależności od potrzeb, od rodzaju maszyny, zastosowane w układach napędowych sprzęgło, może mieć różną postać konstrukcyjną. Zaletami nowego sprzęgła są m.in. duża trwałość przy braku niemetalowych elementów podatnych, możliwość przenoszenia dużych momentów obrotowych oraz znacznego łagodzenia chwilowych przeciążeń.
EN
At work a conception was presented of structure of the new type of driving systems with the metal flexible torsional coupling. depending on needs, from the type it coupled machines, applied in driving arrangements, it can have a different structural form. the advantages of the new coupling among others is the great permanence of a lack of non-metallic susceptible elements, possibility of moving great torques and considerable relieving momentary overload.
EN
The paper shows the need of using the condition based maintenance of belt conveyor driving systems to monitor their condition for presenting vibro-acoustic severity and preventing its effect development by replacing the rolling elements bearings, which are characterized by increased over limit backlash. It is shown that the vibro-acoustic (vibration and noise) effect/result given by a belt conveyor driving system depends of their condition. The condition of belt conveyor driving systems are the result of several factors that can be divided into four groups namely; design, production technology, operation, change o condition. The influence of mentioned four groups of factors on the vibro-acoustic severity is considered in the paper. The consideration leads to conclusion that suitable vibration parameters should be evaluate which shows the increase of a backlash in rolling elements bearings. The parameters are characterised by a load-yielding characteristic that gives relation a vibration diagnostic parameter as the function of load or function of RPM. These two characteristics are equivalently positively and negatively correlated. That means that if the load increase the vibration parameter also increase but if RPM increase the vibration parameter decrease.
PL
Praca przedstawia potrzebę wykorzystania sposobu utrzymania układów napędowych zależnego od stanu technicznego aby monitorować zagrożenie wibroakustyczne i zapobiegać rozwojowi tego zagrożenia poprzez wymianę łożysk tocznych, które charakteryzują się zwiększonym luzem. Pokazano, że zagrożenie wibroakustyczne zależy od stanu technicznego układu napędowego przenośnika taśmowego. Stan techniczny układu napędowego zależy od wielu czynników, które podzielić można na cztery grupy mianowicie: konstrukcyjne, technologiczne, eksploatacyjne i zmiany stanu. Przedstawione rozważania prowadzą do wniosku, że odpowiednie parametry procesu wibroakustyczncgo powinny być wyznaczone, które wskazują na zwiększający się luz w łożyskach tocznych. Parametry te są scharakteryzowane przez charakterystykę podatności na zmianę obciążenia, która pokazuje parametr drganiowy jako funkcję obciążenia lub prędkości obrotowej [obr/min]. Te dwie charakterystyki pokazują, że te dwie wielkości są negatywnie skorelowane. To oznacza, że jeśli obciążenie rośnie, prędkość obrotowa maleje.
8
Content available remote Projektowanie układów napędowych maszyn ze względu na widmo częstości
PL
Dobór własności dynamicznych maszyny jest jedną z metod zwiększenia jej trwałości i niezawodności. Zadanie to może by zrealizowane przy wykorzystaniu algorytmu analizy i syntezy. W pracy zaprezentowana zostanie metoda doboru parametrów dynamicznych ukadow napdowych maszyn przy wykorzystaniu algorytmu syntezy.
EN
The selection of the dynamical properties of machines is one of the methods enhancing their durability and reliability. Such task may be accomplished with the use of the analysis and synthesis algorithm. The scope of this paper is a method of selecting the dynamical parameters of machine drive systems on the grounds of the synthesis algorithm.
9
PL
W artykule przedstawiono liniowy model układu napędowego składającego się z przekładni zębatej oraz sterowanego wektorowo klatkowego silnika elektrycznego. Do budowy modelu dynamicznego przekładni zębatej wykorzystano metodę sztywnych (koła zębate, wirnik silnika) oraz odkształcalnych elementów skończonych (wały, obudowa przekładni). Ponadto zastosowano redukcję liczby stopni swobody modelu MES korpusu przekładni, co umożliwiło zamodelowanie napędu wraz z korpusem. Opracowany model układu umozliwia uwzgldnienie drgań giętno-skrętnych.
EN
A linear model of a driving system consisted of a gearbox and a vector controlled electrical motor in the paper is presented. Both, FEM and the rigid body method was used to obtain the dynamical model of the gearbox. In order to reduce the number of degrees of freedom of FEM model a reduction method was implemented. The final dynamical model of the system makes possible to analyze bending and torsional vibrations coupled.
PL
W pracy przedstawiono sposób wyznaczenia wartości momentów obrotowych występujących w układzie napędowym ciągnika z napędem na cztery koła, pracującego w zmiennych warunkach trakcyjnych, stosując opracowany model matematyczny i symulacyjny program komputerowy. Program zweryfikowano porównując uzyskane wyniki symulacji z wynikami badań eksperymentalnych odpowiednio oprzyrządowanego ciągnika.
EN
The way of torque calculation in a driving system of four-wheel drive tractor working in variable traction conditions is presented in the paper. Calculation is based on the developed mathematical model and simulation software. The software was verified by comparison of simulation results with experimental ones.
11
Content available remote Modelling of operation of a diesel engine equipped with an all-speed governor
EN
A model of a diesel engine equipped with an all-speed governor is presented in the paper. It is designed for investigations of unsteady movement and transition processes taking places in driving systems of tractors, mobile machines and heavy vehicles during movement starting, stopping and during changing gears under load - using computer simulation methods. The model affords possibilities for simulations of engine operation under changes of engine load and under changes of all-speed governor settings. A diesel engine equipped with an all-speed governor is an automatic control system. The presented model of this system is composed from: a motion equation of an engine mechanical system, a function describing an engine performance as effects of the energy conversion, a function describing a characteristic of an engine fuel feed system and a motion equation of the all-speed centrifugal governor. Conditions of governor motion stability during cooperation with engine have been formulated. The model has been formulated in a dimensionless form. That affords possibility for using the model to movement simulations of vehicles equipped with engines which power is different - directly or after simple modifications. The dimensionless form allows simplifying a describing of signals which are transmitted between elements of model and allows estimate values of model parameters without detailed knowledge about engine and governor constructions. Principles of a model parameters assorting have been presented. This assorting can be done by using an engine performance and conditions of stability in dimensionless forms. A computer program using described model has been written. Numerical simulations results of the processes succeeding sudden changes of the all-speed governor settings, following jumps of engine load and concomitant with harmonic load have been presented.
EN
This paper deals with models of driving system of sailing vessels developed by applying methods of regression analysis and artificial neural networks. In particularly, a general form, identification process, and comparison of these models are presented.
PL
Celem zaprezentowanych badań odzysku energii hamowania było poznanie możliwości badanego, hybrydowego układu napędowego oraz zaproponowanie parametrów pracy układu przy uzyskaniu możliwie niskiego zużycia paliwa i niskiej toksyczności spalin. Istotnym zagadnieniem prowadzonych badań było zidentyfikowanie fragmentu zaproponowanego modelu układu napędowego związanego z odzyskiem energii hamowania. W efekcie przeprowadzonych badań otrzymano przebiegi wielkości charakterystycznych dla omawianego procesu, które pozwoliły zaproponować parametry jego realizacji i zidentyfikować przyjęty do badań model.
EN
The aim of presented research of breaking energy recuperation was to discover performances of hybrid power transmission and to propose as optimal as possible work parameters for control system. Parallel to this was important to achieve low fuel consumption and reduce emission of pollutants. Important case was also to identify proposed mathematical model of the drive system part which is connected with breaking energy recuperation. The effects of conducted research were courses of characteristic quantities for the process which let to propose optimal parameters of its realization and to identify proposed model.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnego układu małej mocy "ogniwo paliwowe - silnik elektryczny". Opisano specyfikę pracy alkalicznego ogniwa paliwowego i aspekty jego zastosowania w elektrycznym układzie napędowym. Zaprezentowano wpływ czynników eksploatacyjnych ogniwa na charakterystykę prędkościowo-obciążeniową zasilanego silnika. Analizie poddano dwa różne typy silników prądu stałego.
EN
Paper presented results of the research of low power laboratory system "fuel cell - electric motor". The operation specificity of an alkaline fuel cell and aspects of its application in electric driving system, were described. The influence of the cell exploitation factors on speed-load characteristics of supplied motor was presented. Two different types of DC electric motors were analyzed.
PL
W artykule tym pokazano stosunkowo prostą i tanią metodę wyznaczania parametrów napędów obrotu, takich jak: momenty oporowe: statyczne i dynamiczne, luzy przekładni oraz momenty bezwładności. Metoda ta polega na wykorzystaniu w tym celu silnika elektrycznego o znanej stałej momentu i stałej napięciowej. Opisane zostało zbudowane stanowisko, metoda i wyniki badań przykładowego układu napędowego maszyny typu koparki.
EN
This paper describes methods of defining such mechanic parameters of existing driving unit like inertia, torque friction; backlash etc. with use of electric DC. Basing on motor current and its torque-current rate and motor speed and acceleration it is possible to define static friction, inertia. By measuring the free movement motor shaft the backlash of particular stages of gear can be defined. Authors present diagram of testing circuits methodology and results of real tests provided for excavator rotary drive.
PL
W pracy przedstawiono metodę modelowania koparki z użyciem systemu ADAMS. Opisano zasady modelowania układu mechanicznego koparki oraz hydrostatycznego układu napędowego. Uzyskany model wykorzystano do wyznaczania ruchu i obciążeń osprzętu oraz ciśnienia i przepływów w układzie hydraulicznym. Zaprezentowano wybrane rezultaty symulacji przykładowego cyklu roboczego koparki.
EN
The work presents the method of modelIing of the earth-moving machine using the computer code ADAMS. The principles of modelIing of the mechanical and hydraulic systems of the machine have been described. The model built within ADAMS has been used for simulation of motion, loading of the working equipment, pressures and flow in the hydraulic system. Some chosen results from simulation of the working cycle have been presented.
EN
On the base of technical documentation physical model driving system of the railway vehicle was elaborated and it was digitized by rigid element method (REM) and finite element method (FEM). The elaborated mathematical model of driving system enables to model torsional vibration. In the article the mathematical modelling subjects of drive system of wheel sets driven by series-connected direct current (DC) motor will be presented. The sets of mathematical equations described dynamical behaviour of series-connected DC motor and coupled drive system of wheel sets will be formulated and shown. Formulated mathematical models of DC motor and drive system of wheel set in Matlab/Simulink in graphical form ware implemented.
PL
W pracy przedstawiono metodykę modelowania i optymalizacji cech dynamicznych elektromechanicznych układów napędowych dużej mocy. Opracowane algorytmy obliczeń numerycznych umożliwiają dobór cech konstrukcyjnych układu, które zapewnią otrzymanie charakterystyk dynamicznych układu maszynowego odpowiednich z punktu widzenia minimalizacji oddziaływań w parach kinematycznych oraz obniżenia poziomu drgań.
EN
The paper deals with methodology of modeling and optimization of dynamic features of high power electromechanical drive systems. The elaborated algorithms of numerical calculations enable selection of design features which ensure suitable dynamic characteristics of machine from a standpoint of minimizing reactions in kinematic pairs and decreasing vibration level.
PL
W artykule omówiono modernizację układu napędowego koparek typu SRs-1200 pracujących w KWB "Konin". W dotychczasowym rozwiązaniu zespół napędowy nie posiadał układu hamującego, co stwarzało szereg problemów eksploatacyjnych. Brak bowiem takiego układu podczas nagłego zatrzymania koła czerpakowego powodował występowanie bardzo niekorzystnych drgań konstrukcji nośnej a szczególnie wysięgnika przeciwciężaru. Brak tego układu pozwalał także na szybkie zatrzymanie koła czerpakowego w momencie zablokowania się kamienia w czerpaku. W następstwie powodowało to uszkodzenie zsuwni, ślizgu i innych elementów wysypu. Po szczegółowej analizie zastosowano w układzie napędowym niekonwencjonalny sposób hamowania tj. hamowanie elektromechaniczne.Wykonane pomiary drgań w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych potwierdziły, że w czasie eksploatacji dynamika przekładni leży daleko poza sferą rezonansową koparek.
EN
The article discusses the modernization of driving system of SRs type excavators working in "Konin" Lignite Mine. In the solution used up to now the driving system had no brakes, which caused many exploitation problems. The lack of the brake system with a rapid stoppage of the bucket wheel resulted in unfavorable vibration of the bearing construction, especially the counterweight extension arm. It also did not allow fast stoppage of the bucket wheel a stione was blocked in the bucket. As a result the chute, the slide and other elements could be damaged. After the detailed analysis in the driving system there was applied an unconventional method of braking, i.e. electrochemical braking. The measurements of vibrations in real exploitation conditions confirmed that during the exploitation the gear dyanmics is outside the resonance zone of excavators.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.