Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  drivers training
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule omówiona została przykładowa ocena kondycji finansowej i majątkowej przedsiębiorstwa działającego w branży szkolenia kandydatów na kierowców. Autorzy posłużyli się danymi pochodzącymi z ksiąg rachunkowych firmy za lata 2013 – 2014. Wykorzystywanie tego rodzaju kalkulacji nie jest popularnie stosowaną metodą analityczną w ośrodkach szkolenia kierowców. Osią przewodnią artykułu jest teza, że zastosowanie specjalistycznych narzędzi analitycznych jest czynnikiem wpływającym na jakość procesu zarządzania specyficznym rodzajem niskobudżetowych przedsiębiorstw szkoleniowych, funkcjonujących na konkurencyjnym rynku.
EN
The article discussed the model assessment of the financial standing of the company operating in the field of training candidates for drivers. The authors used the data from the accounting records of the company for the years 2013 - 2014. Using this type of calculation is not a commonly used analytical method in the drivers training centers. The pivot of the article is the thesis saying that the use of specialist analytical tools is a factor influencing the management process quality of specific type of low-budget training enterprises, operating on the competitive market.
PL
Artykuł przedstawia program szkoleniowy realizowany w ramach programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy". Celem programu była modyfikacja zachowań i postaw kierowców. W artykule zaprezentowano cele i zakres szkoleń, omówiono wybrane zagadnienia oraz zasady dopasowania szkoleń do indywidualnych potrzeb kierowców Praktyczną przydatność programu potwierdziło od 89,7do 100% uczestniczących w nim kierowców, w zależności od ocenianego obszaru oddziaływania.
EN
This article presents a training programme implemented under the National Programme "Improvement of safety and working conditions" The aim of the programme was to modify drivers' behaviour and their attitudes. This article presents the objectives and scope of training. It also discusses selected issues and the principles of customizing training according to individual drivers' needs. The practical use of the programme was confirmed by 89,7 -100% of participating drivers, depending on the evaluated area.
PL
Coraz szersza dostępność usług szkolenia kierowców z użyciem symulatorów wysokiej klasy niesie za sobą szereg problemów związanych z mnogością realizowanych programów szkolenia i przyjętych metodologii. W tym celu konieczne jest zaproponowanie działań mających na celu ujednolicenie działań w zakresie szkolenia kierowców zawodowych w konkretnych aspektach, a także zaproponowanie nowatorskiej ich tematyki, która pozwoli przezwyciężyć panujące przekonanie części kierowców o braku walorów edukacyjnych symulatorów jazdy. W ramach projektu ICT-DRV, realizowanego ze środków programu Leonardo da Vinci, będącego częścią programu edukacyjnego UE „Uczenie się przez całe życie” zrealizowano pilotażowe szkolenie kierowców autobusów, nakierowanie na zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu pasażerów. Innowacyjny charakter szkolenia wpisuje się w zapotrzebowanie płynące zarówno ze strony pasażerów wymagających zwiększenia jakości realizowanych usług transportowych, jak i samych przewoźników. W artykule przedstawiono założenia teoretyczne stanowiące podstawę projektu przedsięwzięcia, przebieg realizacji szkolenia, a także omówiono jego wyniki, biorąc pod uwagę nie tylko informacje wynikające z oceny eksperckiej zachowania poszczególnych kierowców, ale również ich opinii wobec zaproponowanej tematyki i samooceny postępów.
EN
More and more high-class simulator-based driver training services provide a number of problems associated with the multiplicity of implemented training programs and methodologies. Due to this fact, it is necessary to propose the actions leading to the unification of actions in the field of professional drivers’ training as well as proposing novel thematic which will help in overcoming the common belief that the driving simulators have no actual educational value. In scope of ICT-DRV project, implemented from Leonardo da Vinci Program funds – a part of EU educational program called “Lifelong Learning Program”, a pilot training for bus drivers aimed at increase of passenger safety and comfort assurance-related driving skills was recently realized. The innovative nature of the training is an answer for the needs coming from the needs expressed by both passengers and public transport operators. The article presents the theoretical assumptions that provide the basis of the training activities, describe its course in details and comments its results, taking into the account not only the data resulting from the expert assessment of the drivers’ behaviour, but also the feedback containing trainees’ opinions on proposed training thematic and self-assessment of their progress.
PL
Cel: Przedstawienie koncepcji i projektu trenażera stanowiska kierowcy zintegrowanego ze środowiskiem symulacji wirtualnej, przy pomocy którego można wspomagać proces szkolenia i doskonalenia kierowców-funkcjonariuszy KSRG Wprowadzenie: Artykuł przedstawia założenia merytoryczne oraz stan realizacji projektu naukowo-badawczego pt. „Opracowanie nowoczesnych stanowisk szkoleniowych zwiększających skuteczność działań ratowników KSRG”. Umowa numer 0001/ID3/2011/01 z dnia 2011-12-28 r., finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Wnioski: Celem realizacji projektu jest zaprojektowanie trenażera stanowiska kierowcy zintegrowanego ze środowiskiem symulacji wirtualnej, przy pomocy którego można wspomagać proces szkolenia i doskonalenia kierowców-funkcjonariuszy KSRG. Zastosowane rozwiązania informatyczne pozwalają dowolnie konstruować scenariusze sytuacji typowych i wyjątkowych, uwzględniając różnorodność terenu działań, obiektów, warunków związanych z porą roku i dnia oraz zachowaniem się innych komputerowo sterowanych wirtualnych uczestników scenariusza. Symulator stanowi autonomiczne i mobilne stanowisko szkoleniowe z zastosowaniem oryginalnych elementów wyposażenia kabiny kierowcy z wykorzystaniem zaawansowanego środowiska symulacji wirtualnej. Znaczenie dla praktyki: Ze względu na różne warianty prowadzenia ćwiczeń wspomaganych komputerowo, zaprezentowano najistotniejsze elementy wpływające na bezpieczeństwo dojazdu na miejsce działań ratowniczo-gaśniczych. Przedstawiono przykładowe organizacje ćwiczeń ze wskazaniem roli poszczególnych elementów w oparciu o tworzone biblioteki scenariuszy oraz możliwości ingerencji instruktora w wykorzystywane scenariusze. Zaprezentowano najważniejsze właściwości symulatorów wirtualnych w kontekście ich wykorzystania do szkolenia. Na zakończenie przedstawione zostały przykłady praktycznych zastosowań systemu wizualizacji do tworzenia oprogramowania z wykorzystaniem symulatora VBS2.
EN
Objective: Presentation of the preliminary results and assumptions of the scientific and research project entitled “Development of advanced training positions to increase the effectiveness of KSRG rescuers”. Introduction: The article describes factual assumptions as well as the status of the scientific and research project entitled “Development of advanced training positions to increase the effectiveness of KSRG rescuers” realised under the contract No. 0001/ID3/2011/ 01 dated 2011.12.28 and financed by the National Centre for Research and Development. Conclusions: This paper presents design and implementation of the elements of the fire truck simulator. The simulator was prepared using the original elements of vehicle cabin. Virtual Battlespace Simulator (VBS2) was used to prepare virtual scenarios. The article shows the idea and design of the driving simulator integrated with the virtual simulation environment. This environment can support the training process of KSRG driver-officers (National System for Rescue and Fire-fighting). The solutions allow to construct freely the scenarios of typical and emergency situations taking into account diversity of territories where the activities are carried, objects, conditions related to the time of the year and day as well as the behavior of other computer-controlled virtual scenario participants. Value for practice: The simulator is an independent and mobile station training which takes advantage of original elements of driver’s equipment as well as advanced virtual simulation environment. Due to variations in conducting computer-assisted exercises, the authors presented the key elements affecting the safety of travel to the place of fire and rescue operations. The publication shows exemplary patterns of exercise organization showing the roles of elements based on the scenario library and possible interference of an instructor in used scenarios. The article submits the most important properties of virtual simulators in the context of their application in training. At the end of this paper the authors showed examples of applications of visual systems to create software with VBS2 simulator
PL
W pracy przedstawiono metodę i wyniki badań prędkości pojazdów w aspekcie wydatkowania ich energii kinetycznej podczas zawodowego szkolenia kierowców. Analizę oparto o obliczenia statystyczne odpowiednio dużej liczby obwiedni oscylogramu prędkości dobowego zapisu tachograficznego. Miejscem przeprowadzanych badań była miejska infrastruktura (powiatowa).
EN
The paper presents a method and the results of the investigation of the vehicles' speed in the aspect of spending its kinetic energy while professional training the drivers. The analysis was based on statistical calculations of suitably large number of the oscillogram of a tachographic recording. The municipal district infrastructure was the place where the investigations were carried out.
PL
W artykule przedstawiono rezultaty prac zespołu powołanego przez Ministra Infrastruktury RP w celu opracowania wymagań minimalnych dla “symulatorów wysokiej klasy”, przeznaczonych do wykorzystania w procesie szkolenia i egzaminowania kierowców dla kwalifikacji wstępnej, w myśl zapisów Dyrektywy 2003/59 UE. Podstawą ich określenia był przegląd aktualnego stanu wiedzy z zakresu budowy symulatorów jazdy samochodem, w tym zwłaszcza tych, które są dedykowane szkoleniu kierowców. Brano także pod uwagę tendencję zmian tych konstrukcji, standaryzację rozwiązań i ich koszt. Dotyczyło to zwłaszcza: modelu ruchu i dynamiki pojazdu; układ wizualizacji; układ ruchu symulatora.
EN
This paper presents the results of the work team appointed by Poland’s Infrastructure Minister in order to develop minimum requirements for "top-of-the-range simulators” for use in the process of training and testing drivers for initial qualification in accordance with the provisions of EU Directive 2003/59. The basis for determination thereof was a review of the current state of knowledge of car driving simulators’ designs, in particular those that are dedicated to the training of drivers. Also a trend of changes in these structure designs, standardization of solutions, and their cost were taken into account. This was especially true for: a model of vehicle motion and dynamics, visualisation system, simulator’s motion system.
EN
The aim of the paper is to present the European Project "MODULE CLOSE TO". The project is executed in eleven European Union countries. The paper describes main objectives and guidelines of the project. The project's main result in the final stage should be the development of conditions for unification of drivers''training system across Europe by introducing into drivers' training new educational module. The module consists in realization of educational method called "peer-to-peer" during drivers' training, which is taken from addiction treatment prevention in which a peer reports on a problem to another peer. In drivers' training, the course participants are confronted with road accident offenders (course participants' peers) and their stories, which should lead to positive changes in attitudes and behaviours of young, beginning drivers and therefore to permanent reduction in number of both road accidents and their victims. The preliminary research confirmed that classes with road accident offenders have a positive influence on developing proper attitudes of young drivers. A discussion concentrated on offender, his/her susceptibility to risky behaviours, accident's circumstances, confrontation with its consequences and on serving an adjudged sentence makes an impression on young course participants. The project anticipates introduction of pilot classes in driving schools, high schools, etc. within the framework of drivers' training with participation of road accident offenders and also evaluation of its influence on course participants. The final effect of the project will be the development of conditions for introducing a new educational module into existing drivers' training system as well as developing conditions for recruiting accident offenders and actions motivating them to join the project realization.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.