Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  driver's work
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Warunki pracy kierowców mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo realizowanych przewozów. Wśród czynników wywołujących zmiany zachowań kierowców są czynniki antropotechniczne wynikające z działań ludzi usytuowanych w pojeździe oraz jego otoczeniu, zewnętrzne wynikające z oddziaływania warunków atmosferycznych jak również stanu infrastruktury i robocze wynikające z funkcjonowania środka transportu. Jednym z takich czynników roboczych jest hałas którego źródłem mogą być: jednostka napędowa, układ przeniesienia napędu, układ zawieszenia, itd. W pracy podjęto próbę identyfikacji i oceny wpływu tego czynnika na energochłonność pracy kierowcy.
EN
The drivers' workplace has an impact on the safety of transport. Among the factors causing changes in driver behavior are the anthropotechnical factors resulting from the actions of people in the vehicle and its surroundings, external ones resulting from the impact of weather conditions as well as the condition of the infrastructure and work resulting from the operation of the means of transport. One of such working factors is the noise which may be the source of: a drive unit, drive transmission system, suspension system, etc. The paper attempts to identify and assess the impact of this factor on the energy consumption of the driver's work.
PL
Warunki pracy kierowców mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo realizowanych zadań. Szczególnie zauważalne jest to na terenach zurbanizowanych na których występuje zwiększone natężenie ruchu oraz pewne ograniczenia wynikające ze stanu infrastruktury. Wśród czynników wywołujących zmiany zachowań kierowców są czynniki antropotechniczne wynikające z działań ludzi usytuowanych w pojeździe oraz jego otoczeniu, zewnętrzne wynikające z oddziaływania warunków atmosferycznych jak również stanu infrastruktury i robocze wynikające z funkcjonowania środka transportu. W pracy podjęto próbę identyfikacji i oceny wpływu czynników zewnętrznych i antropotechnicznych na bezpieczeństwo realizowanego procesu transportowego.
EN
The working conditions of drivers have a direct impact on the safety of the tasks being performed. It is particularly noticeable in urban areas with increased traffic and certain limitations resulting from the condition of the infrastructure. Among the factors causing changes in drivers' behavior are the anthropotechnical factors resulting from the actions of people in the vehicle and its surroundings, external ones resulting from the impact of weather conditions as well as the condition of the infrastructure and work resulting from the operation of the means of transport. The paper attempts to identify and assess the impact of external and antropotechnical factors on the security of the transport process.
PL
W artykule podjęto próbę oceny wielkości wydatku energetycznego kierowców zawodowych samochodów ciężarowych, którzy realizowali przewozy transportowe na trasach tzw. „długodystansowych”. Zakres badań obejmował określenie relacji między ilością uderzeń serca a chwilową sytuacją drogową, rozumianą jako punkt drogi wymagający od kierowcy szczególnej uwagi np.: skomplikowane skrzyżowanie, itp. Badania przeprowadzono w prywatnym przedsiębiorstwie transportowym wykorzystując jako aparaturę pomiarową miernik skurczów serca firmy POLAR oraz mikroprocesorowy miernik wydatku energetycznego WE-4. Na podstawie pomiarów określono wskaźnik rezerwy tętna oraz wydatek energetyczny na podstawie wentylacji płuc. Odnotowano istotne relacje między stopniem trudności sytuacji drogowej a wskaźnikiem rezerwy tętna, co może być wykorzystane przy organizacji pracy kierowcy poprzez dopasowanie przerw do stopnia zmęczenia fizjologicznego.
EN
The scope of work will include the timing of driver's working time (two persons) during the typical working week. Physical load will be determined based on the amount of heart contractions and its interpretation using the WRT index and on the basis of the oxygen consumption determined by lung ventilation. Polar's computer apparatus and software will be used as well as the EC-4 microprocessor energy meter. The comparative analysis will allow to distinguish between the type of activity and the degree of physical strain. In addition, the research should provide an answer to the extent to which physical fatigue affects performance in the case of selected transport tasks. The final result should be a process optimization, where the objective function will be to minimize energy expenditure while maintaining the required work efficiency.
4
Content available Stres w pracy kierowcy
PL
Uczestnictwo w ruchu drogowym nierozerwalnie wiąże się z konfrontacją z sytuacjami trudnymi, jakie spowodowane są warunkami na drodze, zachowaniem innych uczestników ruchu, czy własnym stanem emocjonalnym kierującego. Zawód kierowcy zwykło się analizować jako jeden z najbardziej narażony na sytuacje trudne. Towarzyszący człowiekowi stan organizmu charakteryzujący się niespecyficznymi fizjologicznymi i psychicznymi zmianami w odpowiedzi na wszelkie stawiane mu wymagania, przyjęto nazywać stresem. Określa się go również jako sytuacje trudną, czyli taką, w której zachodzi rozbieżność między potrzebami a możliwością ich zaspokojenia lub zadaniami a możliwością ich wykonania. Prezentowany artykuł dotyczy sposobu funkcjonowania kierowcy zawodowego w ruchu drogowym. Analizy przeprowadzone w grupie kierowców pojazdów Straży Miejskiej oraz kierowców taksówek wykazały wiele istotnych zależności w zakresie różnic indywidualnych oraz sposobów radzenia sobie ze stresem w ruchu drogowym.
EN
Taking part in road traffic means constant confrontation with difficult situations, caused by traffic and road conditions, behavior of other drivers and one’s self emotional state. Professional driver is concerned to be one of professions which is particularly exposed to difficult situations. An untypical physiological and psychological state of human organism, as a response to demands made on him is called stress. This term also refers to a difficult situation in which there is a discrepancy between needs and capabilities to meet them. The following paper concerns the process how does a professional driver operates in road traffic. The researches were conducted on a group of Municapal Police drivers and taxi drivers. It was concluded that there are individual differences between drivers and their methods to cope with stress.
EN
The article concerns issues connected with the safety of the carriage of dangerous goods. Raising a subject was justified with the rising number of cartages of these goods and the same height of the probability of the appearance of the environmental risk and remaining road users. A specificity of the arrangement was analyzed driver-vehicleenvironment, paying special attention to ergonomic determinants of working conditions of the driver. In the article data of the National Police Headquarters concerning causes of accident involving dangerous goods in the road transport was also described. Exceeding the permissible speed, the non-observance of traffic regulations, as well as the tiredness which resulted in reducing the psychophysical efficiency for the driver were regarded as the root cause of accidents. Conducted analyses allowed to effect the preliminary selection of factors, which accepting the wrong level can constitute the cause of accidents.
PL
Artykuł dotyczy zagadnień związanych z bezpieczeństwem przewozu towarów niebezpiecznych. Podjęcie tematu uzasadniono wzrastającą liczbą przewozów drogowych tych towarów i tym samym wzrostem prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia dla środowiska i pozostałych użytkowników dróg. Przeanalizowano specyfikę układu kierowca- samochód- otoczenie, zwracając szczególną uwagę na czynniki warunkujące ergonomiczne warunki pracy kierowcy. W artykule przedstawiono również dane Komendy Głównej Policji dotyczące przyczyn wypadków z udziałem towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym. Za podstawową przyczynę wypadków uznano przekroczenie dopuszczalnej prędkości, nieprzestrzeganie przepisów drogowych, a także zmęczenie, które skutkowało zmniejszeniem sprawności psychofizycznej kierowcy. Przeprowadzone analizy pozwoliły dokonać wstępnego doboru czynników, które przyjmując nieprawidłowy poziom mogą stanowić przyczynę wypadków.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.