Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  drive unit
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
In this paper, an attempt was made to estimate the possible use of pneumatic-hydraulic system as a drive unit for light vehicle weighing up to 300 kg. Includes loss of pressure in the pneumatic-hydraulic and drag the vehicle. Based on the simulation state it can that the losses in the form of leaks in the hydraulic motor are significant and must be taken into account in further studies to check the real object. Obtained the road vehicle travel by one pumped hydraulic fluid from one accumulator to another is equal to 270 m, and the maximum speed for this cycle is approximately 50 km/h. Results obtained allow for further development and to continue research, which encourages the preparation of a real object. Whereas account should be taken of the additional factors such as thermodynamic transformation in the main tank, the times of opening and closing of the valves or hydraulic efficiency.
PL
W niniejszej pracy podjęto próbę oszacowania możliwości wykorzystania układu pneumatyczno-hydraulicznego jako zespół napędowy dla pojazdu lekkiego o masie do 300 kg. Uwzględniono straty ciśnień w układzie pneumatyczno-hydraulicznym a także opory ruchu pojazd. Na podstawie symulacji stwierdzić można że straty w postaci przecieków w silniku hydraulicznym są znaczne i należy je uwzględnić, a w dalszych badaniach sprawdzić z obiektem rzeczywistym. Uzyskana droga, jaką pojazd przebyje przy jednym cyklu przetłoczeniu cieczy hydraulicznej z jednego akumulatora hydraulicznego do drugiego jest równa 270 m, a prędkość maksymalna dla takiego cyklu to około 50 km/h. Uzyskane wyniki pozwalają na dalszy rozwój i kontynuowanie badań, co zachęca do przygotowanie rzeczywistego obiektu. Natomiast należy uwzględnić dodatkowe czynniki takie jak przemiany termodynamiczne w zbiorniku głównym, czasy otwierania i zamykania zaworów czy sprawność układu hydraulicznego.
PL
W artykule omówiony został proces przeprowadzenia badań symulacyjnych elementów modułu zespołu napędowego do platformy na poduszce powietrznej. W badaniach wykorzystano oprogramowanie komputerowe Annsys Fluent a także pakiet programowy firmy Multi Wing. Autorzy także proponują zastosowanie takiego sposobu prze-prowadzenia symulacji do badań napędów aerodynamicznych do samolotów lekkich, bezzałogowców i innych urządzeń wykorzystujących zespoły wentylatorów osłonięte pierścieniem aerodynamicznym. W trakcie prac zaprojektowano i przebadano nowy profil aerodynamiczny o symbolu ILot-HR przeznaczony dla pierścieni osłaniających wentylator lub śmigło. Rezultaty badań przedstawiono na wykresach.
EN
Paper presented a process simulation testing powertrain components within the module to the platform on a cushion of air. The study used the software por-rowe Annsys Fluent and software package of Multi Wing. The authors also propose the use of this method to simulate aerodynamic testing drives for light air-craft, drones and other devices with fan assemblies covered aerodynamic ring ( fan). During the works are designed and tested a new aerodynamic profile symbol Ilot-HR designed for protecting the Rings for fan or propeller. The results are shown in graphs.
EN
Today an effective control of the work a car is possible thanks to a diagnostic tester which works on OBDII/EOBD systems. In this paper functions of diagnostic devices for trucks were presented and we can see a servicing test with diagnostic computer system. Damaged engine drivers were analyzed, for example errors registered in service station.
PL
Obecnie skuteczna kontrola pracy pojazdu samochodowego jest możliwa dzięki wykorzystaniu testerów diagnostycznych pracujących w oparciu o system OBD II/EOBD. W pracy przedstawiono funkcje diagnoskopów do pojazdów ciężarowych oraz pokazano przebieg badania serwisowego z zastosowaniem komputerowego systemu diagnostycznego. Poddano analizie wybrane awarie sterownika silnika, na przykładzie zarejestrowanych błędów w stacji obsługi pojazdów.
PL
Praca dotyczy automatycznie kierowanych pojazdów transportowych stosowanych w przemyśle. W pracy dokonano przeglądu rozwiązań konstrukcyjnych układów napędowych stosowanych w tego typu pojazdach. Główna uwaga została skupiona na określeniu wpływu rodzaju układu napędowego, a w szczególności jego parametrów na dokładność realizowanej przez pojazd trasy.
EN
This paper describes different system of the AGV drive unit. Special attention was paid to the dependence between kind of AGV drive unit and the error during motion. Using laboratory examination the error of wheel radius and base during motion on curvilinear trajectory was estimated. Computer simulation done after laboratory examination gave interesting results. Some results were presented in this paper.
PL
W poniższym artykule została opisana modyfikacja napędu koła czerpakowego koparki kołowej SchRs 900 w KWB Konin. Modyfikacja ta polegała na wprowadzaniu różnych prędkości obrotu kola czerpakowego w celu uniknięcia rezonansu mechanicznego.
EN
In below article, modification of drive of bucket wheel in bucket wheel excavator type SchRs 900 in KWB "Konin" open mine was described. The modification consisted in implementation of variable speed of bucket wheel due to avoid the mechanical resonance.
PL
Siemens Mechanical Drives jest przodującym w świecie producentem mechanicznych układów techniki napędowej. Pod marką produktową Flender oferowana jest szeroka paleta produkcyjna od poszczególnych komponentów jak sprzęgła czy przekładnie do kompletnych systemów napędowych dla prawie wszystkich zastosowań przemysłowych. Głównymi odbiorcami napędów Flender w Polsce jest energetyka, przemysł cementowo-wapienniczy, górnictwo odkrywkowe, hutnictwo, przemysł chemiczny i papierniczy. Oczekiwania klientów, dotyczące różnych wariantów zastosowań napędów, doprowadziły do stworzenia typowych rozwiązań branżowych. Powstały one poprzez modyfikację standardowych przekładni jak i poprzez stworzenie całkowicie nowych konstrukcji. Zmniejszenie gabarytów przy równoczesnym zwiększeniu mocy i sprawności oraz obniżenie emisji hałasu to podstawowe wymogi jakie stawiają dziś producenci nowoczesnych maszyn i urządzeń dostawcom napędów. Ciągle udoskonalanie technologii obróbki mechanicznej i cieplnej, optymalizacja zarysu zazębień oraz możliwość stosowania olejów syntetycznych doprowadziły do znacznego zmniejszenia gabarytów i obniżenia masy przekładni mechanicznych.
EN
Siemens Mechanical Drives is worldwide leading manufacturer of mechanical drives applications. Our offer include wide range of Flender products from drive components like couplings and gearboxes to complete drive systems for almost all industry. Main customers for Flender drives in Polish market are power generation, cement industry, open-pit mining, metal, chemical and paper industry. Basing on customers expectations of industrial drives variants we have created standardised application-specific drive solutions. Those drives have been created by modification of our standard products and by designing completely new constructions. Principal requirements of modern manufacturers for drives suppliers are overall dimensions reduction with simultaneous increase of power and efficiency and noise reduction. Continuous improvement of metal machining and heat treatment, optimization of gearing and use of synthetic oils has result in significant reduction of gearbox overall dimensions and weight.
PL
W artykule opisano funkcjonalność i wyjątkowe możliwości komunikacyjne SIMOCODE pro. Przedstawiono najważniejsze komponenty systemu wraz z opisem ich funkcjonalności, możliwości parametryzacji i obsługi systemu z poziomu lokalnego oraz magistrali komunikacyjnej, funkcje diagnostyczne, funkcje kontrolne oraz wybrane moduły logiczne. Na podstawie wybranych elementów oprogramowania do obsługi i parametryzacji - SIMOCODE ES, zaprezentowano ważne cechy interfejsu komunikacyjnego. W końcowej części zasygnalizowano o możliwość korzystania z pomocy dydaktycznych udostępnianych bezpłatnie przez firmę Siemens Sp. z o.o.
EN
This article describes functionality and unique communications capability of SIMOCODE pro. There are presented the most important system components with describe of functionality, system programming and maintenance possibility from local and bus communications level, diagnostic functions, control functions and some logic modules. Based on selected elements of software for programming and maintenance - SIMOCODE ES, there are presented important features of communication interface. End part remarks about possibility of gratuitous Siemens help and science assistance using.
PL
W artykule opisano wybrane zagadnienia dotyczące zastosowania przekształtników prądu stałego do sterowania układem jazdy podwozia modernizowanych zwałowarek serii Z94-Z97 pracujących w Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów. Maszyny były poddane modernizacji przed zmianą lokalizacji z przeznaczeniem do pracy w nowej odkrywce z zachowaniem istniejących silników i ich układu połączeń. Do modernizacji wykorzystano możliwości techniczne nowoczesnych mikroprocesorowych przekształtników prądu stałego Simoreg DC Master. W pracy zwrócono uwagę na dostępną paletę technicznych możliwości w zakresie modernizacji tego rodzaju napędów.
EN
This paper describes selected issues of using microprocessor-based converters in main drive riding mechanism of stackers numbers from Z94 to Z97 in open coal brown mine in Bełchatów. This machines were build in old DC drive technology and before changing localization to new brown coal layer were modernized in new control technology but old DC electric machines were lived.
EN
Among grandnesses characterizing fighting vehicles is the so called mobility whose propriety have the essential influence on the dynamic of the vehicle in the field and the active protection against paralyzing chemicals. One of factors having the influence on the motility is the kind and the type of the driving system. Nowadays, the overwhelming majority of tracked fighting vehicles (tanks and infantry fighting vehicles)are equipped with drive unit of the hydro-mechanical type. This type of systems significantly increase motion and mobility proprieties of the vehicle. In the basic tank is implemented a drive unit of the mechanical type. One made an attempt modernizations and the replacement of him with the hydro-mechanical system. As supplementary was accepted hydro-mechanical drive unit whose the construction is modeled on the system HSWL for the heavy vehicle. One skipped the range of adaptive works of the system inside the vehicle. The main attention was concentrated on the influence of the modernization on his traction proprieties. One worked out the original numeric program to determine the traction characteristic of tracked fighting vehicles and special vehicles named DYNH. Data for the analysis one prepared and one worked out using the accessible technical documentation and the expert knowledge of the investigative team. On the work one included some results of numerical calculations of traction proprieties of the tracked fighting vehicle equipped with hydro mechanical drive unit of the type arranged in rows, first class. Results were presented in the form of charts of dynamic and turn characteristics.
10
Content available remote Przemienniki SINAMICS S120 w aplikacjach napędowych
PL
W artykule opisano budowę przemienników częstotliwości SINAMICS S120, sposób konfiguracji stopni wejściowych w zależności od wymagań aplikacji napadowych oraz omówiono podstawowe zagadnienia występujące w aplikacjach z przemiennikami częstotliwości takie jak: zniekształcenia sieci zasilającej, współpraca z silnikami elektrycznymi.
EN
The article describes construction of SINAMICS S120 frequency converters, configuration of input modules in dependence of drive applications requirements . In the article basic problems in drive applications with frequency converters, like line distortions and operation with electric motors was described.
11
Content available remote Analiza przyczyn uszkodzeń wałów podwozi pojazdów gąsienicowych
PL
Przedstawiono eksperymentalno-numeryczne podejście do problemu analizy przyczyn uszkodzeń elementów układów napędowych konstrukcji maszyn podstawowych górnictwa odkrywkowego. Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych, analiz numerycznych i badań metalograficznych.
EN
In the paper was introduced numerical-experimental approach to problem of damages of elements of systems driving construction of mining's machines. Analyses were done with the results of experimental investigations, of FE analysis and of metallographic researches.
12
Content available remote Ekstrakcja sygnału informacyjnego na potrzeby wykrywania uszkodzeń lokalnych
PL
W artykule przedstawiono wyniki aktualnie prowadzonych prac dotyczących detekcji i diagnozowania uszkodzeń lokalnych w elementach układów napadowych maszyn górniczych. Uszkodzenia lokalne stanowią jedno z najważniejszych wyzwań współczesnej diagnostyki ze wzglądu na niskoenergetyczny charakter zaburzeń i bardzo szybki rozwój uszkodzenia do fazy krytycznej. Ze względu na maskowanie sygnału informacyjnego (tj. zawierającego informacje o uszkodzeniu) poprzez zakłócenia o różnym charakterze i zwykłe wielokrotnie większej energii podstawowego znaczenia nabierają procedury eliminacji zakłóceń i ekstrakcji sygnału informacyjnego. W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące tej problematyki tj. filtrację pasmowo--zaporową, uśrednianie synchroniczne, optymalizację filtracji z wykorzystaniem 2 różnych kryteriów, metody analizy czasowo--częstotliwościowej Wignera- Ville 'a i filtrację Wienera wykorzystującą cyklo-stacjonarne właściwości sygnału drganiowego. Podkreślono, że integrowanie różnych technik przetwarzania wstępnego i analizy sygnałów może pozytywnie wpłynąć na wyniki diagnozy. Ostateczny dobór metod zależy od stopnia złożoności problemu które można rozpatrywać przez pryzmat czynników konstrukcyjnych, eksploatacyjnych i zmiany stanu badanego obiektu.
EN
The paper deals with current results of research related to local tooth damage detection in driving units used in mining machines. Local faults seem to be one of the most important challenge in the contemporary diagnostics due to low-energy character of the signal and very quick propagation of a crack until its critical phase. Due to of masking of interest signal (that contains information about fault) by interference that have bigger energy the signal enhancement becomes a fundamental issue. A several techniques are presented in the paper, namely: different form of filtering, time synchronous averaging, Wigner Ville analysis and cyclic Wiener filtering. It was underlined that integration of different techniques can bring the new quality of results. Final selection of approaches depends on the complexity of a machine and it could be viewed by influence of design, operation and change of condition factors.
13
Content available remote Diagnostyka układów napędowych maszyn górnictwa odkrywkowego
PL
W artykule przedstawiono wyniki aktualnie prowadzonych prac dotyczących diagnozowania układów napędowych maszyn górnictwa odkrywkowego. Praca porusza zagadnienia wykrywania uszkodzeń lokalnych i rozłożonych w wielostopniowych przekładniach zębatych stosowanych w układach napędowych przenośnika taśmowego oraz koła czerpakowego z uwzględnieniem nieprawidłowej pracy jarzma przekładni planetarnej a także uszkodzeń łożysk tocznych w tych przekładniach i w bębnach napadowych przenośnika. Zaprezentowano metody przetwarzania i analizy sygnałów diagnostycznych i sygnałów pomocniczych zorientowane na wykrywanie i diagnozowanie konkretnych form niesprawności oraz interpretację wyników (wnioskowanie diagnostyczne). Szczególny nacisk położono na problematykę diagnozowania maszyn w zmiennych warunkach eksploatacyjnych.
EN
The paper deals with current results of research related to diagnostics of driving units used in mining machines. Main topics of this work are: local tooth damage detection and distributed faults detection in 2-stage gearboxes used in belt conveyor driving units and multistage gearboxes with planetary stage that are used in bucket wheel excavator. More precisely, faults that we are looking for can be related to improper work of shafts (especially we focus on arm in planetary stage), cooperated wheels, damaged or worn teeth, damages in bearings inside gearboxes as well as damages in bearings used in pulleys. In this paper we present methods of processing and analysis of diagnostic and auxiliary signals that are oriented on detection and diagnosis of mentioned types of faults. At second stage interpretation of results (diagnostic reasoning) is discussed. A special attention is focused on diagnostics under time-varying operation, that occurs very often in mining machines operation and makes diagnosis very difficult.
14
Content available remote Minimalizacja wibroaktywności układów napędowych
PL
W artykule przedstawiono systemowe podejście do minimalizacji wibroaktywności układu napędowego z przekładnią zębatą. Podstawowym źródłem wymuszeń drgań w przekładni jest zazębienie. Drgania ze strefy zazębienia transmitowane są do obudowy przekładni przez wały i łożyska wywołując efekty wibroakustyczne. Celem pracy było przedstawienie sposobu minimalizacji zjawisk wibroakustycznych w przekładniach zębatych dla określonego poziomu drgań generowanych przez zazębienie. W zaproponowanej metodyce wykorzystuje się obliczenia MES, analizę modalną oraz procedury optymalizacji parametrycznej.
EN
In this paper, a systematic approach to the reduction of gear vibration has been presented. Most vibration energy of a gear system is generated at the gear mesh. The vibration energy is then transmitted to the gearbox housing through the shafts and bearing where the energy causes housing vibration and so - called structure - borne noise. The focus of this work was to design the gearbox housing for minimum vibration for a given level of excitation of gear mesh. A method was developed to reduce the housing vibration via FEM coupled with modal analysis and optimisation techniques.
15
Content available remote Metalowe sprzęgła podatne skrętnie
PL
W maszynach roboczych ciężkich, górniczych, budowlanych i drogowych, występują obciążenia dynamiczne i udarowe. Obciążenia te wymagają stosowania w układach napędowych maszyn sprzęgieł, podatnych skrętnie. W opracowaniu pokazano oryginalne konstrukcje metalowych sprzęgieł, bardzo podatnych skrętnie, które opracowano w Instytucie Mechanizacji Górnictwa Politechniki Śląskiej.
EN
In heavy mining, building and road machinery dynamic and shock loads are present. These loads require the use of torsionally flexible clutches in their power transmission systems. The paper presents original constructions of metal clutches of significant torsional flexibility elaborated in the Institute of Mining Mechanisation at the Silesian University of Technology.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań wpływu błędów montażowych, sprzęgieł podatnych oponowym typu ASO, na zmianę ich współczynnika tłumienia. Badania przeprowadzono na stanowisku laboratoryjnym umożliwiającym symulowanie błędów montażowych, współpracujących wałów.
EN
In this paper is presented result of research work flexible coupling type ASO and an influence of assembly fault on coefficient damping of tire flexible couplings its drive system. Those characteristics describe of flexible coupling in driving. It presented result of research influence angular misalignment to dynamic characteristics of researched flexible coupling.
PL
W pracy wykazano, że momenty przemienne silnika indukcyjnego klatkowego, mają istotny wpływ na przebieg obciążeń zęba w trakcie zazębienia kół zębatych. W trakcie pracy układu napędowego pojawiają się w cyklu obciążenia podcykle o częstotliwościach równych ilorazowi częstotliwości momentu przemiennego i częstotliwości zazębienia. Podcykle te mogą w znaczący sposób wpłynąć na zmniejszenie żywotności kół zębatych. Modele obliczeniowe układu napędowego wykonano w pakiecie Matlab/SimulinkŽ.
EN
In the article it shown that the parasitic ripple torque arising in induction squirrel cage motor has strong influence on load of tooth basis during tooth contact. During the operation of drive system in load cycles occurs components with frequencies equals division of frequencies ripple torques and frequency of tooth contacts. These components influence on durability of gear wheels. The mathematical models in Matlab/Simulink were implemented.
PL
W pracy przeprowadzono badania numeryczne układu napędowego przecinarki taśmowej. Dla przyjętych modeli podzespołu napędowego przecinarki taśmowej wyznaczono przebiegi czasowe oraz charakterystyki dynamiczne, będące podstawą do przeprowadzenia eksperymentu numerycznego uwzględniającego ruch sterowany. W badaniach numerycznych uwzględniono proces przecinania oraz źródło wzbudzenia w postaci silnika asynchronicznego.
EN
The results of numeric investigations of band saw drive are presented in the paper. The developed band saw drive models were applied for calculating the time and frerquency response. The responses serve as a base for conducting numerical experiments. Cutting process and asynchronous motor being a surce of excitation were included while performing the experiments.
PL
W artykule poruszono tematykę modelowania układów napędowych zestawów kołowych napędzanych szeregowymi silnikami prądu stałego. Sformułowano równania opisujące stany dynamiczne szeregowego silnika prądu stałego oraz sprzężonego z nim układu napędowego kół. Przedstawiono modele matematyczne układu zasilania silnika szeregowego prądu stałego, możliwie dokładanie odwzorowujące rzeczywiste układy. Model matematyczny silnika prądu stałego zweryfikowano za pomocą zmierzonych charakterystyk rzeczywistego silnika prądu stałego. Sformułowane modele matematyczne zaimplementowano w programie Matlab/Simulink.
EN
The sets of mathematical equations described dynamical behaviour of series-connected DC motor and coupled drive system of wheel sets will be formulated and shown. Furthermore, the mathematical models of power and control system of series connected DC motor will be shown. Mathematical model of DC motor will be verified with help of real DC motor electromechanical characteristics. Formulated mathematical models of DC motor and drive system of wheel set in Matlab/Simulink in graphical form will be implemented.
PL
Artykuł przedstawia wyniki pilotażowych badań wpływu niewspółosiowości wałów połączonych sprzęgłem podatnym oponowym typu ASO na charakterystykę dynamiczną tego sprzęgła oraz jego pracę w układzie napędowym.
EN
In this paper is presented result of research work flexible coupling type ASO and dynamic model work stand to created dynamic characteristics. Those characteristics describe of flexible coupling in driving. It presented result of research influence angular misalignment to dynamic characteristics of researched flexible coupling.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.