Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 982

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 50 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  drgania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 50 next fast forward last
PL
Flender w monitorowaniu stanu skupia się przede wszystkim na bezpośrednim pomiarze drgań oraz analizie jego spektrum. Bardzo ważnym elementem badań jest także pomiar i analiza obciążenia momentem obrotowym bezpośrednio na wale przekładni lub sprzęgłach. Wraz z dodatkowymi informacjami na temat parametrów pracy przekładni, takich jak: ruch wału pływającego, temperatury czy ciśnienie, pomiary te pozwalają zdiagnozować stan przekładni w powiązaniu z czynnikami wpływającymi na jej pracę.
PL
W artykule przedstawiono drganiową metodę diagnozowania silników trakcyjnych wzbudzanych magnesami trwałymi, które są wykorzystywane m.in. w pojazdach elektrycznych. Metoda wykorzystuje właściwości maszyn elektrycznych z magnesami trwałymi, a mianowicie zjawisko indukowania się napięcia w uzwojeniu twornika pod wpływem drgań mechanicznych wirnika względem stojana. Przedstawiono genezę metody, podobieństwo do elektrodynamicznego czujnika drgań, wyniki obliczeń oraz badań laboratoryjnych mających na celu detekcję częstotliwości, które odpowiadają wibracjom, wymuszonych niewywagą wirnika.
EN
This article presents a vibration diagnostic method designed for permanent magnets (PM) traction motors. Those machines are commonly used in traction drives of electrical vehicles. Specific structural properties of machines excited by permanent magnets are used in this method – electromotive force (EMF) generated due to vibrations. This work presents: the method genesis, the similarity of permanent magnet machine and vibration sensor, results of calculations and laboratory tests.
EN
Using of laser vibrometers in vibration measurement systems brings additional benefits due to the lack of impact of the sensor on the tested measuring system. Recently, leading rolling bearing manufacturers are equipping their diagnostic measuring systems with non-contact sensors. Doppler laser vibrometers are used interchangeably for electrodynamic sensors. This paper attempts to assess the vibrometer in use for measuring vibration of rolling bearings in industrial conditions.
EN
A dynamic advancement of the design of combustion engines generates a necessity of introduction of strategies of operation based on the information related to their technical condition. The paper analyzes problems related to vibration based diagnostics of valve clearance of a piston combustion engine, significant in terms of its efficiency and durability. Methods of classification have been proposed for the assessment of the valve clearance. Experiments have been performed and described that aimed at providing information necessary to develop and validate the proposed methods. In the performed investigations, the vibration signals were obtained from a triaxial accelerometer located in the engine cylinder head. A parameterization of the obtained vibration signal has been carried out for the engine operating under different engine loads, rotation speeds and valve clearance settings. The parameterization pertained to the specific features of the vibration signals, the derivative of the vibration signal as a function of time as well as the envelope of this derivative. In the first approach, the authors developed a classifier in the form of a set of binary trees that additionally allowed distinguishing the features significant in terms of the identification of adopted classes. For comparison, the authors also developed classifiers in the form of a neural network as well as a k-nearest neighbors algorithm using the Euclidean metric. Based on the performed investigations and analyses a method of valve clearance assessment has been proposed.
PL
Dynamiczny rozwój konstrukcji silników spalinowych generuje potrzebę wprowadzenia strategii eksploatacji jednostek napędowych, opartej na znajomości ich stanu technicznego. W artykule poddano analizie zagadnienia, związane z drganiową diagnostyką luzu zaworów tłokowego silnika spalinowego, istotnego ze względu na efektywność pracy silnika i jego trwałość. Zaproponowano wykorzystanie metod klasyfikacji do oceny poprawności luzu zaworowego. Przeprowadzono i opisano eksperymenty, które miały na celu dostarczenie informacji koniecznych do zbudowania i zweryfikowania zaproponowanych metod. W przeprowadzonych badaniach pozyskano sygnały drganiowe z trójosiowego czujnika przyspieszeń drgań zlokalizowanego na głowicy silnika. Dokonano parametryzacji uzyskanych przebiegów czasowych sygnału drganiowego dla silnika pracującego pod różnym obciążeniem, z różnymi prędkościami obrotowymi oraz z różnymi luzami zaworowymi. Parametryzacja dotyczyła zarówno cech sygnału przyspieszeń drgań, pochodnej przyspieszeń drgań względem czasu jak i obwiedni tej pochodnej. W pierwszym podejściu zbudowano klasyfikator w postaci zbioru drzew binarnych, który przy okazji pozwolił na wyodrębnienie istotnych, ze względu na przyjęte klasy, cech. Dla porównania zbudowano także klasyfikatory w postaci sieci neuronowej jak i algorytmu k – najbliższych sąsiadów z metryką euklidesową. Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz zaproponowano metodę oceny luzu zaworowego.
EN
Entropy measurements are an accessible tool to perform irregularity and uncertainty measurements present in time series. Particularly in the area of signal processing, Multiscale Permutation Entropy (MPE) is presented as a characterization methodology capable of measuring randomness and non-linear dynamics present in non-stationary signals, such as mechanical vibrations. In this article, we present a robust methodology based on MPE for detection of Internal Combustion Engine (ICE) states. The MPE is combined with Principal Component Analysis (PCA) as a technique for visualization and feature selection and KNearest Neighbors (KNN) as a supervised classifier. The proposed methodology is validated by comparing accuracy and computation time with others presented in the literature. The results allow to appreciate a high effectiveness in the detection of failures in bearings (experiment 1) and ICE states (experiment 2) with a low computational consumption.
PL
The article presents findings from research on the effect of vibrations on the accuracy of measurement with an automatic precise digital leveller. A special research station was created to induce vibrations on a leveller and to measure vibration parameters that affect staff reading. It contains description of discovered relationship between the vibration parameters and the mean error of a single height difference measurement. The range of frequencies for which the measurement was possible was estimated. The reliability of the measured values obtained under specific vibration conditions was also analysed. The results of current research were compared with similar studies on analogue leveller Ni 002. The conclusions described in this paper can be helpful in engineering measurements under adverse conditions of ambient vibrations.
7
Content available Multimodalne pomiary drgań struny
PL
W artykule zostały przedstawione badania drgań struny zrealizowane przy użyciu szybkich kamer wizyjnych, mikrofonu oraz akcelerometru. Obiektem badań były instrumenty muzyczne. Opisano zjawiska zachodzące w instrumencie podczas tworzenia się i wydobywania z niego dźwięku. Celem pracy było zbadanie różnic w wynikach otrzymanych poprzez pomiary wykonane z użyciem zróżnicowanych reprezentacji obrazowych i sygnałowych. Zaproponowano sposób pobudzania instrumentu, który pozwolił na wykonywane badań w sposób powtarzalny. Opisano metodologię wykonanych pomiarów oraz algorytm do analizy pomiarów wykonanych metodą optyczną, który umożliwił przetworzenie zarejestrowanego obrazu na sygnał foniczny. Na koniec zaprezentowano otrzymane wyniki z wszystkich modalności oraz wnioski z analiz.
EN
The article presents string vibration measurements carried out using fast vision cameras, a microphone and an accelerometer. Various types of acoustic guitars were selected for testing. The phenomena occurring in the instrument during the creation and extraction of sound from it were described. The aim of the study was to examine the differences in the results obtained through measurements made with different modalities and to determine which method gives the most accurate results. The measurements were carried out in an anechoic chamber, due to the need to maintain the closest possible ambient conditions during all measurements. A method of stimulating the instrument was proposed, which allowed for repeated tests. High-speed industrial cameras have enabled the recording of vibrations of selected points of the measured object. The work describes the methodology of measurements taken and the algorithm for analyzing measurements made using the optical method, which enabled the recorded image to be converted into an audio signal. The process of developing measurement data was discussed. Finally, the results obtained from all modalities and conclusions from the analyses were presented, and the possibilities of further experiments were proposed.
PL
W artykule poddano weryfikacji proponowaną w metodykę drganiowego badania degradacji konstrukcji budowlanych w zastosowaniu do oceny miar rozpływu energii drganiowej w segmentach murowych (ceglanych). Analizy teoretyczne i weryfikacja praktyczna badania wrażliwości informacyjnej proponowanych miar procesów drganiowych wskazują na szerokie możliwości ich zastosowań, w szczególności możliwe jest zastosowanie przedstawionej metodyki w zarządzaniu kontrolą jakości.
EN
The presented study subjected to the verification of dictated vibration methodology study of building structures degradation in the application to the assessment of vibration energy flow measurements in masonry (brick) segments. Theoretical analysis and practical verification of the information sensitivity testing of proposed measures of vibration processes indicate the wide possibilities of their applications, it is possible to apply the presented methodology in the quality control management.
PL
Przedstawiono wnioski wynikające z badań wibracyjnych i cieplnych hydrogeneratora-silnika umożliwiające ocenę jego stanu technicznego. Podano podstawowe przyczyny jego rekonstrukcji po ok. 40-letniej eksploatacji. Omówiono zakres proponowanej rekonstrukcji.
EN
The conclusions resulting from vibration and thermal tests of reverse hydro generator permitting the evaluation of its technical state are presented. Basic causes of its reconstruction after about 40 years of exploitation are presented. The scope of proposed reconstruction are discussed.
EN
One of the key methods for diagnosing the structural degradation of technical objects relies on observations of mechanical vibrations that accompany equipment operation and damage. Hardware and software advancements and the development mathematical methods for modelling and inference have increased the popularity of vibroacoustic diagnostics in mechanical systems. Displacement in the time domain of physical points in a vibrating object is the primary diagnostic symptom that undergoes further processing in the measurement system. At present, vibrations are usually registered with the use of accelerometers or optical sensors. Advanced tools for image recording, processing and analysis are deployed in quasi-realistic observations of motion that cannot be perceived by the human senses. This article discusses a method for visualizing vibrations based on deliberate deformation of the registered image through motion magnification. The presented approach is illustrated with selected examples.
EN
This paper presents the investigations of vibrations of a vehicle equipped with controlled magneto-rheological (MR) dampers and aerodynamic elements. A scaled sports vehicle model was developed to conduct this research. The tests were carried out with kinematic excitation resulting from road roughness and motion at a variable speed. During the airflow, the aerodynamic elements forces and moments on the test body. Vehicle vibrations are limited by the means of MR controlled dampers. The damping force is determined on the basis of an algorithm, where various strategies for determining forces in MR damper have been adopted. Two criteria were considered for assessing the effectiveness of the control algorithm - minimising vertical acceleration and changes in wheel normal reactions on road surface. This paper presents the results of those studies.
EN
This article specifies application of machine learning for the purpose of classifying wear level of multi-piston displacement pump. A diagnostic experiment that was carried out in order to acquire vibration signal matrices from selected locations within the pump body is described herein. Measured signals were subject to time and frequency analysis. Signal attributes related to time and frequency were grouped in a table in accordance with pump wear level. Subsequently, classification models for the pump wear level were developed through application of Matlab package. Assessment of their accuracy was carried out. A selected model was subject to confirmation. The article includes its summary.
13
Content available remote Drgania silników elektrycznych
PL
Drgania silników elektrycznych są jednym z częstszych objawów uszkodzeń, jakie mogą pojawić się w układach napędowych maszyn. Przyczyn takiego stanu może być wiele, dlatego tak ważne są umiejętne diagnozowanie i odpowiednie interpretowanie sygnałów drganiowych pozyskiwanych z obiektów przemysłowych.
EN
In this paper, the authors present an engineering method to identify the transmission paths of structure-borne sounds. The method is based on the use of a standardised impact sound source with an insulation case. The advantage of this approach is the possibility of obtaining repeatable results because the method allows the separation of structure-borne and airborne sounds; the latter do not interrupt the measurement even in the case of loose connections or elements of low acoustic insulation. The research on the verification of the method was performed on the façade of the Cracow Philharmonic building; the main structure-borne sound transmission paths were determined successfully. Knowledge of the sound transmission paths allows the subsequent design of efficient vibroacoustic protection.
PL
W artykule zaproponowano inżynierską metodę identyfikacji dróg transmisji dźwięków przenoszonych drogą materiałową przy użyciu wzorcowego źródła dźwięków uderzeniowych z odpowiednią obudową dźwiękoizolacyjną. Zaletą tego podejścia jest możliwość uzyskania powtarzalnych wyników dzięki odizolowaniu dźwięków uderzeniowych od powietrznych, które nie zakłócają pomiaru w razie występowania nieszczelności lub elementów o niskiej izolacyjności akustycznej. W celu weryfikacji metody przeprowadzono badania budynku Filharmonii Krakowskiej – wyznaczono główne drogi transmisji dźwięków przenoszonych drogą materiałową. Ich znajomość jest niezbędna do projektowania skutecznej ochrony dźwiękoizolacyjnej.
EN
The paper presents the results of a noise and vibration analysis of a steel railway plate girder bridge with an orthotropic deck and ballast. This kind of bridges may pose a threat to environment. In order to precisely determine the reasons for the increase in noise, in this article the acoustic phenomena surrounding the bridge were analyzed in detail. Sound characteristics were determined in three points – next to the railway line outside the bridge, next to, and under the bridge. The sound characteristics are presented in one-third octave bands and narrow frequency bands. The analysis was based on comparing the levels of acoustic pressure and determining the summary levels. The narrow frequency bands analysis included an identification of the frequency composition of the generated sounds. A significant increase in noise under the bridge was found. The sound pressure level next to the track, beyond the bridge in comparison to the background level increases in the entire analyzed range of the frequencies. The sound pressure level next to the bridge was only 0.6 dB higher than the noise next to the track, beyond the bridge. The sound pressure level under the bridge is much larger in the low frequency range (up to approx. 400 Hz) than the level next to the track, beyond the bridge. It can be noticed that in analysed case the total noise under the bridge was 7.2 dB higher than the noise next to the track, beyond the bridge. The highest sound level values are in the range of 50-125 Hz. This phenomenon was caused by vibrations of bridge structural elements. The passage of a train excited vibrations in large-surface elements - in this case orthotropic deck. The analysis in narrow frequency bands allowed to confirm the high compatibility of platform vibrations (deck) and sounds under the bridge. A small agreement or no agreement exists between vibrations of the girder and acoustic pressure under and next to the bridge. The analysed type of structure can be a nuisance to the environment if it is located on high supports in urbanized areas.
PL
W artykule przedstawiono rezultaty analizy hałasu i drgań mostu stalowego blachownicowego, z pomostem ortotropowym i torem ułożonym na podsypce. Tego rodzaju obiekty mogą stanowić zagrożenie dla środowiska. W pierwszej kolejności szczegółowo przeanalizowano zjawiska akustyczne w otoczeniu mostu. Ciśnienie akustyczne mierzono w trzech punktach – obok linii kolejowej poza mostem, obok mostu i pod mostem. Charakterystyki dźwięku porównano w wąskich pasmach częstotliwości i w pasmach tercjowych. Określono również poziomy sumaryczne i stwierdzono znaczny wzrost hałasu pod obiektem. Poziom ciśnienia akustycznego obok toru poza mostem, w porównaniu do poziomu tła, wzrasta w całym analizowanym zakresie częstotliwości. Poziom ciśnienia akustycznego obok mostu jest porównywalny do poziomu obok toru poza mostem – różnica wynosi jedynie 0.6 dB. Sumaryczny hałas pod mostem był o 7,2 dB wyższy niż hałas przy torze, poza mostem. Poziom ciśnienia akustycznego był wyższy w zakresie niskich częstotliwości – do ok. 400 Hz. Najwyższe wartości poziomu dźwięku mieściły się w zakresie 50-125 Hz. Do identyfikacji źródeł dźwięku zastosowano metodę funkcji koherencji. Wykazano, że wzrost hałasu pod obiektem jest spowodowany wibracjami elementów konstrukcji. Przejazd pociągu wzbudzał drgania elementów wielkopowierzchniowych (w tym przypadku pomostu ortotropowego), które przyczyniły się do emisji hałasu. Analiza w wąskich pasmach częstotliwości pozwoliła na potwierdzenie koherencji drgań pomostu i dźwięków pod mostem. Nie stwierdzono występowania zgodności między charakterystyką drgań dźwigara blachownicowego i ciśnieniem akustycznym obok mostu. Przeprowadzone analizy pozwalają stwierdzić, że analizowany typ konstrukcji może być uciążliwy dla środowiska, szczególnie wtedy, gdy będzie zlokalizowany na obszarze zurbanizowanym, np. na wysokich podporach.
PL
Zarówno w przypadku przebudowy (modernizacji) istniejących linii kolejowych, jak i budowy nowych - należy uwzględnić wpływ tych inwestycji na środowisko. Jednym z takich wpływów są wibracje spowodowane przechodzeniem pociągu. Drgania przenoszone na budynek przez grunt mają wpływ na: budynki, ludzi przebywających w nich i urządzenia wrażliwe na wibracje. Wpływy te nie zawsze są wystarczająco uwzględnione w dokumentach środowiskowych. Ta kwestia często budzi wiele wątpliwości. W pracy przedstawiono podstawy oceny wyżej wymienionych efektów drgań. Następnie przedstawiono: algorytm uwzględniający te wpływy na etapie przygotowania i projektowania i realizacji inwestycji kolejowych, problem określenia zasięgu stref dynamicznego oddziaływania z eksploatacji linii kolejowej, wskazania dotyczące typowania budynków reprezentatywnych, zasady wykonywania testów przedwdrożeniowych wpływu drgań na reprezentatywne budynki i na ludzi w tych budynkach (dynamiczne pomiary tła) oraz zasady pomiarów powdrożeniowych, problem prognozowania wpływu drgań na reprezentatywne budynki i na ludziach w tych budynkach. Przedstawiono również uwagi dotyczące problemów ochrony sąsiednich budynków przed wibracjami w związku z robotami budowlanymi związanymi z realizacją inwestycji.
EN
Both in the case of reconstruction (modernization) of existing railway lines and construction of new ones - it is necessary to take into account the impact of these investments on the environment. One of such influences are vibrations caused by train passing. Vibrations transmitted to the building through the ground have an impact on: the construction of the buildings, the people staying in them and the vibration-sensitive devices if they are in the building. These receipts are not always sufficiently included in environmental documents. This issue often raises a number of doubts. The paper presents the basis for the assessment of the vibration effects mentioned above. Then the following is presented: an algorithm to take into account these influences at the stage of preparation and design and implementation of railway investments, the problem of determining the extent of zones of dynamic impact from the operation of the railway line, indications regarding the typing of representative buildings, rules for performing pre-realization tests of the impact of vibrations on representative buildings and on people in these buildings (dynamic background measurements) and the principles of post-implementation measurements, the problem of forecasting the impact of vibrations on representative buildings and on people in these buildings. It also presents some remarks about problems of protection of neighboring buildings against vibrations from construction works related to the implementation of investments.
EN
The rational method of implementation of dual-frequency resonant systems with multiple eigenfrequencies of oscillations is considered. The efficiency of implementation of such operation modes is substantiated by the use of a pulsed electromagnetic drive with oscillations frequency of 50 Hz. The analysis of the vibrating system dynamics is carried out on the basis of numerical modelling of the system of nonlinear ordinary differential equations. The influence of inertia of auxiliary oscillating mass on the indexes of acceleration of the working device, namely on its maximum value and on the fundamental harmonics ratio, is investigated. The structure of a partial module, which is a means of modernization of single-frequency resonant systems, is proposed.
PL
Rozważana jest racjonalna metoda implementacji systemów rezonansowych o dwóch częstotliwościach z wieloma częstotliwościami drgań własnych. Efektywność realizacji takich trybów pracy jest uzasadniona przez zastosowanie impulsowego napędu elektromagnetycznego o częstotliwości drgań 50 Hz. Analiza dynamiki układu wibracyjnego przeprowadzana jest na podstawie numerycznego modelowania układu nieliniowych równań różniczkowych zwyczajnych. Zbadano wpływ bezwładności pomocniczej masy oscylacyjnej na wskaźniki przyspieszenia urządzenia roboczego, a mianowicie na jej wartość maksymalną i na współczynnik podstawowej harmonicznej. Zaproponowano strukturę modułu częściowego, który jest środkiem do modernizacji układów rezonansowych o jednej częstotliwości.
18
PL
W artykule przedstawiono analizę drgań dławików gładzących pracujących w układach prostownikowych jednofazowych (jednokierunkowych i mostkowych) oraz trójfazowych (mostkowych i jednokierunkowych trój i sześciopulsowych). Tego rodzaju dławiki są powszechnie stosowane w układach przekształtnikowych, w których przez dławik płynie prąd o składowej stałej i przemiennej. Analizy wykonano dla różnych wartości prądu obciążenia i różnych kątów opóźnienia wyzwolenia tyrystorów (w przypadku układów sterowanych). Wykonano analizę harmoniczną drgań dla poszczególnych stanów pracy i przeanalizowano ich korelację z warunkami obciążenia.
EN
The article presents the analysis of vibration of smoothing reactors working in single-phase rectifier systems (unidirectional and bridge) and three-phase (bridge and one way, three and six pulse). These types of reactors are commonly used in converter systems, in which a constant and alternating current flows through the choke. The analyzes were performed for different values of the load current and different angles of the thyristor trigger delay (in the case of controlled systems). The harmonic analysis of vibrations for individual operating conditions was performed and their correlation with loading conditions was analyzed.
EN
The article presents the results of the research, calculations and analyses conducted within the scope of the vibrations appearing in the fixtures of a single N10 group track vehicle (classification as per NO-06 A103:2005). The aim of the research was to examine the vibrations appearing in a stabilised turret weapon system (armament system), as well as the device supplying power to it. The analyses were conducted in conformity with the requirements of the Polish NO-06-A103:2005 defence standard, as well as those of MIL-STD-810F.
PL
Artykuł przedstawia wyniki przeprowadzonych badań, obliczeń i analiz w zakresie drgań występujących na elementach wyposażenia jednego pojazdu gąsienicowego z grupy N10 (klasyfikacja wg NO-06-A103:2005). Przeprowadzone badania miały na celu zapoznanie się z drganiami występującym na stabilizowanym systemie wieżowym (systemie uzbrojenia) oraz urządzeniu zasilającym system wieżowy. Analizy przeprowadzono w aspekcie wymagań polskiej normy obronnej NO-06-A103:2005 oraz MIL-STD-810F.
PL
Szczególnym przypadkiem niesprawności pojazdów szynowych, często dotyczącym poziomów utrzymania z częściowym demontażem podzespołów, są uszkodzenia elementów układu napędowego, które objawiają się jedynie podczas jazdy. Są one trudne do wykrycia według standardowych metod stacjonarnych. Wykorzystanie metod selekcji negatywnej lub zaawansowanych metod diagnozowania lokalizacji i identyfikacji tych niesprawności, może przyczynić się do znacznego wzrostu kosztów obsługi, które wymiernie wpływają na całkowity koszt eksploatacji pojazdu. W takim przypadku konieczne staje się ich zminimalizowanie, przez określenie jedynie stopnia zakłócenia funkcjonowania poszczególnych elementów układu napędowego pojazdu. Umożliwi to lokalizację obszaru wystąpienia niesprawności i podjęcie dalszych decyzji obsługowych. W artykule przedstawiono wyniki testowego wdrożenia funkcjonalnej diagnostyki kontrolnej układów napędowych w eksploatacji wybranego typu pojazdu szynowego. Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych, wykorzystujących pomiary drgań elementów układu napędowego. Na ich podstawie możliwe jest opracowanie wzorcowych wskaźników zakłócenia funkcjonowania elementów układu napędowego pojazdu do zastosowania w diagnostyce kontrolnej taboru.
first rewind previous Strona / 50 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.