Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  drgania pojazdu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Rozpatrywany jest model pojazdu wyposażony w sterowane tłumiki magneto-reologiczne (MR) oraz sterowane płaty aerodynamiczne. Analizowane są drgania pojazdu poruszającego się z dużą prędkością w trakcie przyspieszanie i hamowania. Celem tej analizy jest ustalenie wpływu sił powstających na płatach aerodynamicznych na drgania pojazdu oraz na zmiany nacisku kół na nawierzchnię drogi podczas przyspieszania i hamowania. W prezentowanej pracy przedstawione zostały wyniki badań numerycznych uzyskanych na podstawie opracowanego modelu pojazdu.
EN
We considered of a vehicle model equipped with controlled magneto-rheological (MR) dampers and controlled aerodynamic elements. The vibrations of the vehicle moving at high speed during acceleration and braking are analysed. The purpose of this analysis is to determine the effect of forces generated on aerodynamic elements on vehicle vibrations and changes in wheel pressure on the road surface during acceleration and braking. The presented work presents the results of numerical investigations obtained on the basis of the developed vehicle model.
PL
Celem badań opisanych w niniejszym artykule jest przeprowadzenie eksperymentów mających na celu określenie wpływu wybranych warunków pogodowych na postać generowanych przez pojazdy kołowe drgań. Dotychczas zdobyta wiedza pozwala na przypuszczenie, że do tej pory nie prowadzono badań pozwalających na określenie takiego wpływu. Co więcej, czynniki atmosferyczne nigdy nie były brane pod uwagę jako czynnik mający wpływ na rozprzestrzenianie się oraz kształt drgań. Analiza otrzymanych wyników powinna pozwolić na sformułowanie zaleceń odnośnie konieczności uwzględniania zmian tych parametrów w praktycznych zastosowaniach.
EN
The purpose of the research described in this article is to carry out experiments for determine the impact of selected weather conditions on the form of vibrsation coused by different vehicles. Previous research suggests that so far no research has tested such influence. Moreover, atmospheric factors have never been considered as a factor influencing the spread and shape of the vibrations. Analysis of the results obtained should allow for recommendations on the need to include changes in these parameters in practical applications.
PL
W pracy przedstawiono matematyczny model pojazdu wyposażonego w cztery magneto-reologiczne (MR) tłumiki drgań. Model ten służy do analizy drgań pojazdu. Oprócz tego zamieszczono opis układu sterującego tłumikami MR. W tym układzie są wyznaczane cztery sygnały sterujące układem zasilającym cewki tłumika MR. Opisano dwie koncepcje wyboru sygnałów sterujących oraz określono wskaźniki służące do oceny intensywności drgań. Sformułowany matematyczny model pojazdu przedstawia sobą zagadnienie dynamiki i półaktywnego sterowania drganiami pojazdu. Na przebieg tych drgań ma wpływ postać funkcjonału kryterialnego, przy użyciu którego określono koncepcje wyboru sygnałów.
EN
The paper presents a mathematical model of a vehicle equipped with four magneto-rheological (MR) vibration dampers. This model is used to analyze the vibration of the vehicle. In addition, there is a description of MR control system. In this system, four control signals are provided for the MR damper. Two concepts of selection of control signals are described and indicators for vibration intensity are determined. The mathematical model of the vehicle presents the problem of dynamics and semi-active control of vehicle vibration. The behavior of these vibrations is influenced by the form of a criterion function, using which the concepts of signal selection are defined.
PL
W pracy są rozpatrywane drgania pojazdu wyposażonego w sterowane tłumiki drgań typu magneto-reologicznego (MR). Przedstawiono równania drgań oraz opis algorytmu wyznaczania sygnału sterującego tłumikiem tak, aby wartość przyspieszenia nadwozia pojazdu była w każdej chwili najmniejsza. Zamieszczono przykład modelu pojazdu oraz wyniki symulacji drgań ilustrujące wpływ sterowania tłumikami na przyspieszenie nadwozia, a także na naciski koła na nawierzchnię drogi. W rozpatrywanym modelu pojazdu przyjęto, że drgania pojazdu są wzbudzane nierównością drogi oraz wolnozmiennym obciążeniem bezwładnościowym powstającym podczas nieustalonego ruchu pojazdu.
EN
In this paper vibrations of the vehicle equipped with controlled dampers magneto-rheological (MR) type are examined. The presented vibrations equation and the algorithm determining the control signal of the damper, so that the acceleration of the vehicle body is minimal at any time. There is an example of a vehicle model and the simulation results showing the effect of vibration dampers to control the acceleration of the body, and the variations of the wheel vertical forces. In the present model of the vehicle it is assumed that the vibrations of the vehicle are excited with the witness of the road and slow-changing load inertia arising during vehicle movement.
EN
This paper deals with the simulation of car suspension parameter impact on the contact between the tyre and an uneven road. The simulation was based on the quarter car vehicle model used for the analysis of vertical vibrations of sprung and unsprung mass under the influence of discrete road unevenness. The parameters of the model relate to the front axle of a VW Passat B5. Suspension and damping characteristics were described by non-linear functions. The results included in the paper cover the influence of changing the rebound damping force, main spring stiffness coefficient and the unsprung mass on active safety and ride comfort.
PL
W artykule przeprowadzono symulacyjną analizę wpływu parametrów masowych, sztywnościowych oraz tłumiennych zawieszenia koła samochodu na bezpieczeństwo czynne i komfort jazdy. Wykorzystano tzw. ćwiartkowy model pojazdu do analizy drgań pionowych masy nieresorowanej i resorowanej pod wpływem dyskretnych nierówności drogi. Parametry modelu dotyczą przedniej osi samochodu VW Passat B5. Charakterystyki resorowania i tłumienia opisano nieliniowymi funkcjami. W artykule zamieszczono wybrane wyniki analizy symulacyjnej dotyczące wpływu zmiany siły tłumienia amortyzatora w fazie odbicia, sztywności resorowania sprężyny głównej oraz masy nieresorowanej na wskaźniki bezpieczeństwa i komfortu jazdy.
PL
W artykule przedstawiono widma drgań zarejestrowanych podczas badań stanowiskowych. Umożliwiają one analizę wpływu zmian prędkości obrotowej silnika na drgania przenoszone na konstrukcje pojazdu.
EN
The paper presents spectrums of vibration recorded during stand research. It enables analysis of influence of changes of rotational speed of the engine on vibrations transferred on construction of the vehicle.
EN
Three different passenger car bodies' vibration tests were carried out. During the tests simultaneously were register accelerations, body middle displacements and strength from vibrator to a body. On processing of testing signal was decrease its sampling frequency and used nonrecursive filter with Fourier transformation. Signal parameter estimation for first self frequency of bending vibration determination was carried out with four linear regression models according to quadratic mean criteria with pass from discrete to continuous model. Was carried out each model estimation results analyses and did conclusions about processing methods error and noise attend in measurement system.
PL
W artykule przedstawiono badania przyspieszeń drgań korpusów łożysk w pojeździe oraz sił na styku koło z szyną podczas przejazdu pociągu testowego z różnymi prędkościami (od około 100 km/h do 230 km/h). Badania te przeprowadzono przy przejeździe pociągu przez odcinki testowe, usytuowane na linii CMK, gdzie znajdują się różne typy nawierzchni: typowa nawierzchnia z podkładem PS-94 i przytwierdzeniem rodziny SB, nawierzchnia z podkładem PS-94, przytwierdzeniem rodziny SB ze wzmocnioną podsypką oraz nawierzchni z podkładem PS-08 i przytwierdzeniem ICOSTRUN-02. Badania wykazały, że w przypadku nawierzchni z podkładem PS-08 z przytwierdzeniem ICOSTRUN-02 prędkość pociągu w niewielkim stopniu wpływa na parametry dynamiczne mierzone w pojeździe. Natomiast w przypadku typowej nawierzchni SB wzrost oddziaływań wraz z prędkością jest istotny.
EN
The survey of acceleration of bearing body vibrations in vehicle and forces at rolling contact of wheel and rail while test train was running at various speed (from about 100km/h to 230 km/h). The survey have been conducted in train running by test section of the CMK line, where there are several different track structures: typical track structure with PS-94 sleeper and SB fastening, track structure with PS-94 sleeper and SB fastening and heavy ballast and track structure with PS-08 sleeper and ICOSTRUN-02 fastening. The results of research have been shown that in case of track structure with PS-08 sleeper and ICOSTRUN-02 fastening the train speed has a little influence on dynamic parameters measured in vehicle. However in case of typical track structure with PS-94 sleeper and SB fastening the increase of interactions while train speeds up is essential.
9
Content available remote Analysis of Oscillations of Vehicle Suspension with Magnetorheological Dampers
EN
Analysis of vehicle's vibrations, modelled by a two-degree-of-freedom system, is presented in this paper. The suggested quarter-car model is investigated in two variants: (I) with a conventional suspension composed of a linear spring and a bilinear damper, (II) a system with semi-active suspension, realized by magnetorheological damper (MR). For description of MR damping force, as functions of velocity and input current Bouc-Wen model is used. An open loop control, based on abstract sky-hook and ground-hook models and MR damping, is used for a vehicle oscillations reduction. Obtained vehicle body acceleration, a suspension deflection and a tyre displacement are compared for two considered variants of suspension. Advantages of semi-active vehicle suspension are emphasised.
10
Content available remote Analiza komfortu jazdy wybranych pojazdów samochodowych
PL
Opracowanie przedstawia wyniki eksperymentu mającego na celu sprawdzenie, jaki wpływ na komfort jazdy samochodem mają warunki jazdy. Badaniom poddano wybrane samochody osobowe i ciężarowe. Badano wpływ prędkości jazdy i rodzaj nawierzchni drogi na drgania ogólne, jakim podlega kierowca samochodu.
EN
The work presents the experiment aimed at searching an influence of traveling conditions on driving comfort. The vibration measurements were carried out in different road surface and speed, in order to find their influence on vibrations.
PL
W pracy przedstawiono analityczną metodę wyznaczania dynamicznej nierówności toru na podstawie znanej funkcji pionowego przemieszczania środka koła tramwajowego oddzielonego od obręczy elementami sprężysto-tłumiącymi. Przedstawione rozważania teoretyczne zilustrowano przykładem numerycznym.
EN
In the work the analytical method of determination of rail dynamical irregularity has been described on the basis of known function of vertical displacement of the center of a tram wheel separated from a wheel tyre by visco-elastic elements. Presented theoretical considerations have been illustrated with numerical example.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.