Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 49

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  drainage system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Niniejszy artykuł przedstawia racjonalizatorskie podejście do problemu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na przykładzie mareckiego systemu kanalizacji deszczowej, przybliżając kolejne etapy działania gminy od sporządzenia prostych modeli na podstawie wzoru Błaszczyka aż do opracowania zaawansowanych modeli hydrodynamicznych, przy zastosowaniu oprogramowania SWMM (Storm Water Management Model) w oparciu o Polski Atlas Natężeń Deszczów Miarodajnych (PANDa) [8]. Zwraca się szczególną uwagę na kompleksowe podejście do projektowania sieci kanalizacji deszczowej wraz z analizą warunków hydrogeologicznych oraz z uwzględnieniem topografii miasta i możliwości wykorzystania istniejących zbiorników wodnych oraz rowów melioracyjnych, jak również w odniesieniu do koncepcji przebudowy ulic [9]. Podejście takie pozwala na efektywne wydatkowanie pieniędzy z budżetu gminy oraz prowadzi do konsekwentnego powstawania sprawnego systemu zagospodarowania wód opadowych na terenie całego miasta. Należy dążyć do jak największego wykorzystania wód opadowych na obszarze ich powstawania oraz do minimalizowania ilości wód odprowadzanych bezpowrotnie do cieków płynących, np. do rzek. Autorzy prezentują prawidłowe podejście do modelowania oraz projektowania systemu sieci kanalizacji deszczowej, z uwzględnieniem możliwie wysokiego udziału retencji wód opadowych oraz rewitalizacji istniejących zbiorników wodnych (stawów pogliniankowych), co dodatkowo poprawi walory rekreacyjne miasta.
EN
The article presents a rationalized approach to the problem of stormwater management based on the example of rainwater drainage system in Marki, bringing closer the successive stages of municipal authorities, from the simple models based on the Błaszczyk formula to the advanced hydrodynamic models using the SWMM (Storm Water Management Model) software based on the Polish Atlas of Rains Intensities PANDa [1]. Particular attention is paid to a complex approach to designing a rainwater drainage system with an analysis of hydrogeological conditions and taking into account the topography and the possibility of using existing water reservoirs and ditches, also referring to a concept design for streets redevelopment [2]. Such an approach allows to spend money from the municipal budget in more effective way and leads to the consistent creation of an efficient stormwater management system throughout the city. One should strive to maximize the use of rainwater in the area of the rainfall and to minimize the amount of water irretrievably released to watercourses, e.g. rivers. The authors present the valid approach to modeling and designing a rainwater drainage system, considering the highest share of stormwater retention and the revitalization of existing water reservoirs (clay ponds), which will further improve the recreational value of the city.
EN
In the context of climate change, it is important to minimize the changes that are introduced in the territory adjacent to the object of human economic activity. In some cases, this can be done with the help of drainage-screened modules – an anti-filtration screen that redistributes the zone of influence of the drain placed near it. As a result, the drain regulates to a greater extent the zone of human economic activity (drainage system, tailing dump, populated area, etc.) and to a lesser extent lowers the level of groundwater in the adjacent territory. The use of drainage-screened modules in tailing farms, for the organized storage of mineral waste of enterprises makes it possible to increase the filtration stability of dike, ensuring the uniform operation of the tailing dams, as well as reliable removal of intercepted groundwater. This is achieved because in the tailing farm the dikes are intensified by drainage-screened modules. Water, filtered through the body of the dike and under it, is intercepted by a drain. A part of the filtration flow, which is not intercepted by the drain, is stopped by the antifiltration screen.
PL
W obliczu zmian klimatu ważne jest minimalizowanie zmian wprowadzanych na obszarach sąsiadujących z obiektami gospodarczej działalności człowieka. W niektórych przypadkach można to osiągnąć za pomocą modułów ekranów drenarskich – ekranów zapobiegających filtracji, które przekształcają strefę wpływu drenów w sąsiedztwie. W wyniku ich działania dren w większym stopniu reguluje strefę gospodarczej działalności człowieka (systemy drenarskie, odcieki z hałd, tereny zamieszkałe itp.), a w mniejszym zakresie obniża poziom wód gruntowych w okolicy. Zastosowanie modułów w przedsiębiorstwach zajmujących się zagospodarowaniem mineralnych odpadów przemysłowych umożliwia zwiększenie stabilności filtracyjnej grobli zapewniając wyrównane działanie zbiorników odciekowych oraz kontrolowane usuwanie przejętej wody gruntowej. Taki efekt osiąga się, ponieważ w omawianych zbiornikach groble są wzmacniane przez moduł ekranowy. Woda filtrująca przez groblę lub pod nią jest przejmowana przez dreny. Część filtrującej wody, której nie przejęły dreny, zatrzymuje się na ekranach zapobiegających filtracji.
PL
W artykule scharakteryzowano stan techniczny urządzeń melioracyjnych w gminie Bystrzyca Kłodzka. Ze względu na zbyt duży obszar gminy, prace inwentaryzacyjne ograniczone zostały do obszaru wsi Gorzanów – obiekt Łomnica. Ocenę stanu technicznego urządzeń melioracyjnych dokonano na podstawie rozpoznania terenowego. W tym celu wykonana została inwentaryzacja obiektu Łomnica wraz z znajdującymi się na tym terenie rowami oraz urządzeniami wodno-melioracyjnymi. Zinwentaryzowano 32 rowy melioracyjne o łącznej długości 12 km 177 m, oraz 13 wylotów drenarskich i 33 przepusty. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, iż 38,4% obiektów melioracyjnych na badanym obiekcie jest w stanie niedopuszczalnym, natomiast 34,6% w stanie niedostatecznym. W dalszej części pracy, na podstawie zaproponowanej oceny stanu technicznego urządzeń melioracyjnych, ocenione zostały potrzeby konserwacji oraz przedstawiono możliwy zakres prac konserwacyjnych, dzięki którym mogłaby zostać poprawiona ich sprawność eksploatacyjna.
EN
This article characterises technical conditions of irrigation equipment in the Bystrzyca Kłodzka commune.Due to the large spatial extent of the commune, inventory works were limited to the region of the village of Gorzanów object Łomnica. The assessment was based on field diagnosis. To achieve this, an inventory of the Łomnica object as well as technical condition of ditches and water-amelioration facilities located in this area was carried out. A total of 32 drainage ditches, with a total length of 12 km 177 m have been inventoried, as well as 13 drainage outlets and 33 culverts. The examination found that 38.4% of drainage facilities on the tested area, are in an unacceptable state, while 34.6% are in an insufficient condition. The proposed assessment of the technical condition of irrigation devices and their maintenance needs were evaluated. In addition, the potential scope of maintenance works presented to improve their operational efficiency.
EN
This paper presents the concept for the location of two dry water reservoirs designed to retain water led through the main ditch (R) of the drainage system in Łączany. The purpose of the work is to develop a forecast for the reduction in the capacity of planned dry water reservoirs. Planned water reservoirs will allow increasing flood protection of drained areas. Based on geodetic measurements in the selected locations, the capacity of planned dry reservoirs was determined, amounting to 4.08 and 115.49 thousand m3, respectively for the U reservoir formed from the flood relief channel, and the R reservoir, located in the lower course of the R ditch. According to the developed forecast, applying the Gončarov formula, the U reservoir would be 50% silted after 134 years, and the R reservoir would be 50% silted after 149 years. The forecast has been prepared using the method recommended by the guidelines, i.e. it was developed as for reservoirs with constant water damming (accumulation). TE values determined using the Churchill method were adopted in the silting forecast. The estimated forecast indicates a long service life of the reservoirs without the need for their desilting. However, the development of a detailed forecast would require a modification of the calculation methodology, taking into account the determination of the capacity of water reservoirs to retain bed load, typical of dry water reservoirs. In the absence of the method, determination of the service life cycle of water reservoirs can be developed as an estimate.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono koncepcję lokalizacji dwóch suchych zbiorników wodnych zatrzymujących wodę prowadzoną rowem głównym R systemu odwadniającego w Łączanach. Celem pracy jest opracowanie prognozy redukcji pojemności planowanych suchych zbiorników wodnych. Planowane zbiorniki wodne umożliwią zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej terenów odwadnianych. Na podstawie pomiarów geodezyjnych w wytypowanych lokalizacjach określono pojemności planowanych suchych zbiorników, wynoszącą 4,08 i 115,49 tys. m3, odpowiednio dla zbiornika U utworzonego z kanału ulgi i zbiornika R, zlokalizowanego w dolnym biegu rowu R. Według opracowanej prognozy formułą Gončarova zbiornik U zostałby zamulony w 50% po upływie 134 lat, a zbiornik a zbiornik R zostałby zamulony w 50% po upływie 149 lat. Prognoza została opracowana metodą zalecaną przez wytyczne, tj. została opracowana tak jak dla zbiorników o stałym piętrzeniu wody. W prognozie zamulania przyjęto wartości TE określone metodą Churchilla. Szacunkowa prognoza wskazuje na długi okres użytkowania zbiorników bez konieczności ich odmulania. Jednakże opracowanie szczegółowej prognozy wymagało by zmodyfikowania metodyki obliczeń uwzględniające określenie zdolności zbiorników wodnych do zatrzymywania rumowiska właściwą dla suchych zbiorników wodnych. Ze względu na brak tej metody określenie żywotności zbiorników wodnych może być opracowywane jako szacunkowe.
EN
The article presents the current state of knowledge in the field of estimating preliminary values of storm water subcatchment calibration parameters in the case of using the Storm Water Management Model (SWMM) for building a model of storm water drainage system. The key issue is estimating the runoff width in the case of reducing the network structure and storm water catchments due to the shortening of calculation time and simplification of the model calibration process. Correction of one of the recommended literature methods has been proposed. The assessment was based on the real catchment model with single and multi-family housing. It was found possible to apply the proposed method in the case of reducing systems connected in series.
PL
Artykuł prezentuje efektywność odbioru wody na ujęciu infiltracyjnym dla Bydgoszczy studniami eksploatowanymi, pompami głębinowymi, lewarami i drenażami zbiorczymi. Opisano przebieg eksploatacji i postęp kolmatacji w zależności od konstrukcji studni z pompami, lewarowych i drenaży zbiorczych. Porównano zużycie energii elektrycznej w tych trzech metodach poboru wody infiltracyjnej. Zasięg kolmatacji rejestrowano inspekcjami TV, pomiarami w pompowaniach strefowych i metodami geofizycznymi. Po 9 latach eksploatacji można stwierdzić, że tak zaprojektowany odbiór wody obniżył koszty eksploatacji w zakresie energii i opłat środowiskowych. Obserwacje procesów kolmatacji na filtrach studziennych i odpowiednio projektowane renowacje pozwalają aktualnie utrzymać wydatek jednostkowy studni na poziomie ok. 100% z okresu budowy.
EN
The paper presents the effectiveness of an artificially recharged well field system in Bydgoszcz, consisting of pump and siphon wells plus drains. The course of exploitation and the progress in clogging, depending on the well construction (pump, siphon, or drain wells), is described. Energy consumption for these three water extraction methods are compared. The clogging range was observed by camera inspections, zone pumping tests, and geophysical methods. After nine years of exploitation, it is possible to assume that the designed system saves the energy consumption and environmental charges. Observations of clogging processes and appropriate well rehabilitations enable to maintain nearly 100% of the new well-specific capacity.
EN
This paper presents new achievements in the field of designing the gravitation and gravitation-underpressure chamber for bottom flushing in the detention chamber immediately after its emptying from the accumulated sewage. Temporary accumulation of the sewage in the detention chamber of the reservoir causes partial sedimentation of the solids suspended in the liquid. The location of the flushing chamber at the maximal level of filling with sewage in the retention chamber substantially improves the effectiveness of flushing of the bottom of the retention chamber with the stream of sewage that is discharged from the flushing chamber. An opportunity for effective flushing of the sludge that remains on the bottom of a detention chamber represents an important operation which is essential for reliable functioning of retention reservoirs within sewerage systems.
EN
The present study focuses on two Baltic-type peat bogs in Slowinski National Park, namely that at Żarnowskie and at Kluki, located in the Lake Łebsko catchment and both characterised by a centrally located dome with a very marshy fringe area featuring an emerging marshy coniferous forest (Vaccinio uliginosi-Pinetum). The Żarnowskie bog is under active protection. A total of 24 flow barriers were installed in drainage ditches during the years 2006 and 2007. The purpose of these barriers was to put a halt to water outflow. In addition, 30 hectares of young pine forest were cleared in order to decrease loss of water via evapotranspiration. Kluki peat bog is only partially protected by Polish law. The lack of efforts to prevent outflow via the canal is due to the fact that the canal is utilised to drain meadows in the vicinity of the village of Łokciowe outside of the national park. Peat formation no longer occurs in this peat bog. The hydrological condition of the bog is catastrophic as a result of its main canal, referred to as Canal C9, which is 2.5 to 3.0 m deep and 10 m wide in places. Both peat bogs are monitored for fluctuations in groundwater. Research has shown that changes in water levels fluctuate based on season of the year and geographical location, which is illustrated quite well using the two studied peat bogs. The water retention rate of the Żarnowskie peat bog may be considered fairly high and is likely to improve due to protective measures enabled by Polish environmental laws. The water retention rate of the bog is consistently improving thanks to these measures, fluctuations in water level are small and the water level does not drop under 0.5 m below ground level even under extreme hydrometeorological conditions. This yields optimum conditions for renewed peat formation in this area. One potential threat is the Krakulice peat extraction facility, which is located in the southern part of the bog close to the boundary with the national park.
EN
The paper presents the water chemistry from subsurface drainage systems located in an agricultural area. Studies have shown a significant degree of transformation of chemical composition, observed in a hydrochemical multi-ionic type, in which nitrates play the main role. This is the predominant form of mineral nitrogen in the water and accounts for an average of 95%, which corresponds to a concentration range of 11.07 to 47.82 mg/dm3. Field studies were the basis for determining the reliability of the theoretical model for the distribution ofnitrogen loading leached from soils. Loading was computed on the basis of statistical data concerned average annual fertilizer usage expressed as a pure component, and data from own research on the estimation of nitrogen leaching rate. Nitrogen loadings in the range of 1.54-13.17 kgN/ha-year was converted to the expected nitrate concentrations in infiltration waters through the vadose zone, taking into account the average infiltration recharge. The expected nitrate concentration range of 1.69 to 120.00 mg/dm3 (with the concentrations above 50 mg/dm3 observed in 18.4% of the area) may be the basis for designing the most vulnerable areas (OSN) for nitrogen leaching to surface water and groundwater.
PL
W pierwszej części artykułu przedstawiono ogólne zasady dotyczące odwodnienia obiektów mostowych, a także ich zasadnicze elementy („Mosty”, 5/2016, str. 68-73). W niniejszym artykule omówiono zagadnienia odwodnienia wgłębnego, czyli metody i systemy rozsączania i zagospodarowania wód opadowych, które są równie ważne, gdyż dopiero wszystkie omawiane elementy razem stanowią spójny, kompleksowy i tym samym właściwie funkcjonujący system odwodnienia obiektów mostowych.
EN
As is generally known, a properly functioning bridge drainage system consists not only of the appliances and equipment that take rainwater from the bridge surface. An equally important component of the system is the proper drainage and storage of rainwater outside the bridge structure. The article discusses the issue of deep drainage - the methods and systems of rainwater infi ltration, which are equally important, because only all of these elements together form a coherent, comprehensive, and therefore properly functioning drainage system of bridge structures.
11
Content available remote Gdy nie ma miejsca na budowie, transporty trzeba realizować „w odcinkach”
PL
W Rzeszowie kończy się rozbudowa al. Sikorskiego. Jednym z elementów projektu była budowa systemu odwodnienia. Ze względu na to, że prace odbywały się w ciągu drogi znajdującej się „pod ruchem”, dostawy materiałów budowlanych realizowane były zgodnie ze ściśle określonym harmonogramem, dopasowanym do postępu robót.
PL
Wyrobisko Piaseczno, po wyłączeniu pompowania wód podziemnych w rejonie Machowa, jest obecnie najniżej położonym ośrodkiem drenażowym w rejonie Tarnobrzega. Niestety, przynosi to niepożądane skutki w postaci występowania znaczącego gradientu ciśnienia wód podziemnych w otoczeniu wyrobiska. Napływ wód podziemnych zakłóca warunki równowagi stateczności skarp i zboczy wyrobiska, które uformowano w warunkach lądowych. Zmiana zawodnienia utworów geologicznych w obrębie wyrobiska powoduje nasilenie niepożądanych zjawisk osuwiskowych. Stanowią one zagrożenie dla otoczenia wyrobiska, jego przyszłych użytkowników, a obecnie także dla pracującej w obrębie odkrywki załogi. Wyniki analizy warunków stateczności pozwalają stwierdzić, że odwodnienie skarp metodą bezwykopową poprawi warunki geotechniczne. Obliczenia wskazują, że wartość wskaźnika stateczności po zastosowaniu drenażu poziomego wzrośnie od kilku do kilkudziesięciu procent. Zaletą proponowanego rozwiązania likwidacji zjawisk osuwiskowych metodą bezwykopową jest grawitacyjny, bezkosztowy sposób odprowadzenia wody do zbiornika Piaseczno. Po wykonaniu otworów drenażowych koszty utrzymania systemu odprowadzenia wody ze skarp ograniczą się do serwisowania otworów oraz ich ewentualnej renowacji za pomocą metod stosowanych powszechnie w technice sanitarnej. Przyjęty wodny kierunek rekultywacji wyrobisk spowoduje powstanie zbiornika wodnego o powierzchni lustra wody około 160 ha, dodatkowo pełniącego funkcję rekreacyjno-sportową.
EN
The Piaseczno outcrop it is the lowest drainage center in the region of Tarnobrzeg. This brings undesirable consequences such as a significant pressure gradient of groundwater in the vicinity of the outcrop The inflow of groundwater disturbs the equilibrium conditions of the escarpments and slopes, which was formed under the land conditions. As a result, the dangerous phenomenon known as a landslide occur within the outcrop. The results of analysis of stability conditions indicate that the dehydration of escarpments using trenchless methods improves the geotechnical conditions. The value of indicator stability will increase from several to several dozen percent after applying horizontal drainage. An advantage of the proposed trenchless method is also the gravitational, cost-free discharge of water to the Piaseczno reservoir. After the drainage holes, the costs of drainage system of escarpments will be limited only to the maintenance of holes (eventually renovation) by methods commonly used in sanitary techniques. The water reclamation of outcrops will lead to the forming of a water reservoir with an area of 160 ha. It will also serve as a sport and recreation area.
13
Content available Nawierzchnie lotnisk
PL
Nawierzchnie lotnisk muszą bezpiecznie przejąć obciążenia użytkowe pochodzące od ciężaru samolotu oraz zapewnić ich odpowiednią redystrybucję w poszczególnych warstwach konstrukcyjnych, bez destrukcji tych warstw oraz z zachowaniem bezpieczeństwa poruszającego się po niej lub stojącego statku powietrznego. Ze względu na szczególny charakter muszą one spełniać wysokie wymagania zwłaszcza w zakresie odpowiedniej nośności, równości i szorstkości.
PL
Intensywne opady deszczu, a także szybkie topnienie śniegu, powodują często podtapianie terenów chronionych i przepełnianie istniejących sieci kanalizacyjnych. Sytuacje takie są uciążliwe dla mieszkańców, a także powodują znaczne straty materialne. Jednym z możliwych rozwiązań technicznych zapewniającym niezawodny odpływ ścieków do odbiornika jest przedstawiony w artykule zbiornik retencyjno-przerzutowy. Zbiornik ten ma za zadanie gromadzić odpowiednią ilość ścieków, a następnie przerzucić je do odbiorników wodnych, w przypadku, gdy nie możliwy jest ich odpływ grawitacyjny. Natomiast grawitacyjne odprowadzanie ścieków do odbiornika realizowane jest przez ich tranzytowy przepływ przez komory zbiornika.
EN
Intensive rainfalls and snow melting often cause floods in protected areas and overflow the existing sewage systems. Such cases are particularly burdensome for the inhabitants and cause considerable physical losses. One of the possible constructional solutions to ensure the effective outflow of stormwater are transfer reservoirs located between the draining system and a receiver set discussed in this paper. If gravity outflow of sewage is impossible, the initial part of sewage volume is accumulated in the transfer reservoir and then it is transferred into the water receiver set. However, gravity discharge of sewage to the water receiver set occurs through transfer chambers in the transfer reservoir.
PL
W artykule przedstawiono: • wymagania Traktatu o akcesji Polski do Unii Europejskiej i główne wymagania dyrektyw Unii Europejskiej dotyczące systemów kanalizacyjnych: - Ramowej Dyrektywy Wodnej - 2000/60/WE – ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, - dyrektywy „ściekowej" - 91/271/EWG Rady w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych, - „dyrektywy powodziowej" - dyrektywa 2007/60/WE w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim • wdrażanie wymagań Unii Europejskiej w rozwoju i kształtowaniu systemów kanalizacyjnych w Polsce oraz ich modernizacji, w tym w szczególności wdrożeń wymagań dyrektywy „ściekowej" ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) rozbudowanym ponad możliwości finansowe i realizacyjne przede wszystkim ze względu objęcie nim kanalizowania obszarów o zabudowie rozproszonej, • ocenę stanu wyposażenia miast i aglomeracji w systemy kanalizacyjne do odprowadzania ścieków komunalnych, w 2010 i 2014 r., uzyskanego w wyniku realizacji KPOŚK, • główne ustalenia Master Planu wdrażania dyrektywy „ściekowej" w 2015 r. i w latach następnych, opracowanych w dostosowaniu do zaleceń Komisji Europejskiej, obejmującego ograniczenia programowe rozwoju systemów kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych, w wyniku weryfikacji granic i obszarów aglomeracji, • przewidywany rozwój i modernizacja systemów kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych po 2015 r. • realizacje w bardzo ograniczonym zakresie wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej i dyrektywy „powodziowej w zakresie gospodarowania wodami opadowymi na terenach zurbanizowanych. Podkreślono, że rozwój i modernizacja systemów kanalizacyjnych dla ścieków bytowych i przemysłowych oraz komunalnych, zgodnie z wymaganiami dyrektywy „ściekowej" objęta KPOŚK przyniosła bardzo znaczące efekty w zapewnieniu mieszkańcom aglomeracji miejskich i wiejskich koniecznych usług kanalizacyjnych w zakresie zbierania i odprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych. Przewiduje się, że realizacja KPOŚK powinna zapewnić osiągnięcie celu programu: możliwość korzystania z usług kanalizacyjnych w zakresie odprowadzania ścieków bytowych blisko 95% mieszkańcom polskich miast i 40% ludności wiejskiej tj. ok. 28,2 mln mieszkańcom Polski. Stanowi to o bardzo dużej poprawie warunków sanitarnych i standardu życia ludności Realizacja ta była możliwa dzięki dużemu dofinansowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych i modernizacyjnych ze środków pomocowych UE.
EN
This paper presents: • the Treaty of Accession of Poland to the European Union and the major requirements of the European Union Directives concerning wastewater collecting systems: - the Water Framework Directive - 2000/60/EC - establishing a framework for Community action in the field of water policy, - the Wastewater Directive - Council Directive 91/271/EEC concerning urban waste-water treatment, - the Flood Directive - Directive 2007/60/EC on the assessment and management of flood risks, • the implementation of the European Union requirements in the development and shaping of wastewater collecting systems in Poland and their modernisation; particularly the implementation of the requirements of the Wastewater Directive contained in the National Programme for Urban Wastewater Treatment (NPU-WT), which has been expanded beyond the financial and implementing capacity, primarily as it covers the construction of wastewater collecting systems in areas with dispersed settlements", • an assessment of the status of equipment of cities and agglomerations with urban wastewater collecting systems in 2010 and 2014, achieved as a result of the implementation of NPUWT, • the major provisions of the Master Plan for the implementation of the Wastewater Directive in 2015 and the subsequent years, elaborated in alignment with the recommendations of the European Commission, including the programming constraints on the development of wastewater collecting systems resulting from the revision of the boundaries and areas of agglomerations, • the foreseen development and modernisation of wastewater collecting systems after 2015, • the implementation to a very limited extent of the requirements of the Water Framework Directive and the Flood Directive relating to rainwater management in urbanised areas. It is emphasised in the paper that the development and modernisation of wastewater collecting systems for domestic, industrial and municipal wastewater, in accordance with the requirements of the Wastewater Directive, as covered by NPUWT, has brought very significant effects in providing the residents of urban and rural agglomerations with wastewater collecting services to collect and discharge domestic and industrial wastewater. It is foreseen that the implementation of NPUWT should ensure the achievement of the objective of the programme: the possibility of providing almost 95% of the residents of Polish urban areas and 40% of the rural population, i.e. about 27.2 million of Poland's inhabitants, with domestic wastewater collecting services. This implementation was possible by the large co-financing of investment and modernisation projects from the EU assistance funds.
PL
Instalacja obiektów retencyjnych jest innowacyjnym rozwiązaniem umożliwiającym przekształcenie układu hydraulicznego dowolnego zbiornika jednokomorowego w układ wielokomorowy. Główną ideą wynalazku jest wprowadzenie do wnętrza zbiornika przewodu połączonego hydraulicznie na wlocie i wylocie, co pozwala na zmniejszenie czasu przepływu ścieków przez obiekt, co w konsekwencji pozwala na zmniejszenie jego niezbędnej pojemności retencyjnej. W publikacji scharakteryzowano przedstawione rozwiązanie oraz zawarto wyniki analiz hydraulicznego funkcjonowania klasycznego zbiornika kanalizacyjnego ścieków deszczowych lub ogólnospławnych wyposażonego w przedmiotowe innowacyjne rozwiązanie, które pozwala na zmaksymalizowanie efektywności kubaturowej dowolnego zbiornika retencyjnego. Szczególną uwagę zwrócono na warunki hydrauliczne w zakresie napełnienia ściekami poszczególnych elementów zbiornika tj. kanału wiodącego i komory akumulacyjnej. Badania oparto na analizie poszczególnych faz funkcjonowania kanalizacyjnego zbiornika w systemie kanalizacji deszczowej zawierającego przedmiotową instalację. Badania przeprowadzono w fazach od wystąpienia opadu i rozpoczęcia dopływu strumienia objętości ścieków do zbiornika po zakończenie opadu i całkowite opróżnienie obiektu retencyjnego.
EN
The publication describes an innovative solution called installation of retention facilities that can be used to improve the hydraulic parameters of any retention facilities. The study contains the results of analyzes of the hydraulic functioning of the one-chamber underground tank for stormwater which has innovative solution that allows to maximize the cubature efficiency of any retention facilities. Particular attention was paid for the hydraulic conditions in terms of sewage filling of the tank, primarily the leading channel and the accumulation chamber. The study was based on the analysis of various phases of the functioning of the underground tank containing the installations. The study was conducted in phases, during the rainfall, and the start of the inflow sewage into the tank, to completion of rainfall and complete emptying of the underground tank.
PL
Zaproponowano nowe równanie aproksymujące wartości współczynnika FL dla nominalnie poziomych rynien okapowych. Zilustrowano zastosowanie tej aproksymacji do obliczania jednego z popularnych systemów rynnowych. Zwrócono uwagę, że pomiędzy trzema promilami spadku dla rynien nominalnie poziomych i czterema promilami dla rynien pochyłych sposób obliczania współczynnika FL nie został w normie sprecyzowany. Stosowanie wzorów dla rynien długich poziomych i długich ukośnych daje w tym obszarze rozbieżne rezultaty. Niestety ten zakres spadków jest często stosowany przez dekarzy konstruujących odwodnienia dachów rynnami okapowymi.
EN
A new approximation for predicting the capacity factors for nominally level gutters has been suggested and applied in calculations of a commonly used gutter system serving as an example. It has been pointed out that between the slopes lower or equal to 3 promiles and 4 promiles the standard PN-EN 12056-3 does not specify how to calculate the capacity factor. Significally different results are obtained when applying the formulas applicable for level and sloping gutters. Unfortunately this zone of slopes is quite commonly used in constructions of roof drainages.
18
Content available Odwodnienia dróg, ulic i mostów
PL
Sprawny system odwodnienia zapewnia jak najszybsze i możliwie całkowite ujęcie i odprowadzenie wód opadowych spływających z dróg, mostów, poboczy, skarp oraz przyległego terenu. Współczesne systemy odwadniające powinny w miarę możliwości technicznych umożliwiać wodzie bezpośrednie wsiąkanie do gruntu, tak aby maksymalnie zbliżyć się do rozwiązań, które reguluje sama natura, zachowując równowagę pomiędzy ilością opadów a wsiąkaniem, spływem i parowaniem wody.
EN
Efficient drainage system ensures the fastest and fullest possible intake and discharge of rainwater from roads, bridges, shoulders, slopes and adjacent land. Contemporary drainage systems should, to the technologically possible extent, allow water to directly soak into ground so as to try, as much as possible, to achieve natural self-regulation solutions maintaining balance between amounts of precipitation and soaking in, flow and evaporation of water.
EN
During the construction of an airport terminal it was found that as a result of the hydrostatic pressure of underground water the foundation plate of the building had dangerously shifted in the direction opposite to that of the gravitational forces. The only effective measure was to introduce a drainage system on the site. The complex geology of the area indicated that two independent drainage systems, i.e., a horizontal system in the Quaternary beds and a vertical system in the Tertiary water-bearing levels, were necessary. This paper presents numerical FEM calculations of the two drainage systems being part of the airport terminal drainaged esign. The computer simulation which was carried out took into consideration the actual effect of the drainage systems and their impact on the depression cone being formed in the two aquifers.
PL
Syntetyczne hietogramy opadów są często wykorzystywane w praktyce jako dane wejściowe do hydrodynamicznego modelowania miejskich systemów odwadniania. Deszcz modelowy Eulera (typ II) jest współcześnie często używanym przez inżynierów w Polsce hietogramem syntetycznym. Przyjęcie niemieckiego modelu wynika przede wszystkim z braku lokalnych badań dotyczących zmienności czasowej deszczów. W pracy przeprowadzono analizę czasowej zmienności opadów atmosferycznych w Warszawie. Szczególną uwagę poświęcono wypracowaniu właściwej i obiektywnej metodyki analizy zmienności czasowej hietogramów deszczów. Podstawą do badań były szeregi deszczów zarejestrowane przez 25 nowoczesnych deszczomierzy elektronicznych rozmieszczonych na terenie całego miasta. W szeregach tych zidentyfikowano łącznie 669 zdarzeń opadowych. Skoncentrowano się na zbiorze 423 najbardziej intensywnych deszczów o całkowitym czasie trwania nieprzekraczających 420 min, który został podzielony na 9 podzbiorów w zależności od całkowitego czasu trwania deszczów. Kształty znormalizowanych hietogramów porównywano za pomocą analizy skupień. Dendrogramy otrzymane z procedury aglomeracyjnej pokazały wyraźnie szeroki zakres zmienności czasowej deszczów, który nie może być właściwie opisany wzorcem deterministycznym pojedynczego hietogramu syntetycznego, a raczej powinien być opisany stochastycznie za pomocą generatorów deszczów losowych. W przypadku deszczów przekraczających 180 min kształty deszczu modelowego Eulera (typ II) wyraźnie odbiegały od hietogramów zarejestrowanych deszczów. Zaleca się przejście od modelowania miejskich systemów kanalizacyjnych bazującego tylko na deszczach modelowych do bardziej zaawansowanego modelowania probabilistycznego, bazującego na losowych generatorach opadów atmosferycznych.
EN
Synthetic precipitation hyetographs are often used as input data for hydrodynamic modeling of urban drainage systems. Euler (type II) model rainfall is nowadays a common synthetic hyetograph used by engineers in Poland. Adoption of the German model results mostly from lack of local studies on rainfall temporal variability. Therefore, the aim of the study was to analyze temporal variability of atmospheric precipitation over Warsaw (Poland). Special attention was given to development of proper and objective methodology of precipitation hyetograph temporal variability analysis. The research was based on rainfall time series recorded by 25 modern electronic gauges deployed over the city area. A total of 669 precipitation events was identified. Studies were focused on the set of 423 most intense precipitation events of total duration time not exceeding 420 min, further divided into 9 subsets depending on precipitation total duration times. Shapes of normalized precipitation hyetographs were compared by means of cluster analysis. Dendrograms resulting from aggregation procedure displayed clearly wide range of precipitation temporal variability that cannot be adequately described by deterministic pattern of a single synthetic hyetograph. Rather, it should be only handled stochastically by means of random rainfall generators. For precipitation events exceeding 180 min, the Euler (type II) model rainfall shapes significantly deviated from the recorded precipitation hyetographs. In conclusion, it is strongly advised to shift from urban drainage modeling based on model rainfalls only to more advanced probabilistic modeling based on random rainfall generators.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.