Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 113

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  doskonalenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Nowa gospodarka to nowy ład gospodarczy, w którym ma miejsce silna koncentracja na zasobach niematerialnych, w tym wiedzy. Jest to także nowy porządek ekonomiczny trzeciej fali rozwoju społecznego, w którym decydującą rolę pełni wiedza, techniki cyfrowe, sieci i działania w czasie rzeczywistym. Kluczem do sukcesu organizacji w nowej rzeczywistości jest jakość i wiedza. Wiedza musi być ukierunkowana na jakość wyrobu, procesów, informacji i życia. Wiedza i umiejętności jej stosowania do tworzenia innowacji to podstawowe determinanty kreowania wartości. Ważne są wyróżniające kompetencje oraz stały rozwój kapitału ludzkiego. Sukces w warunkach nowej gospodarki mierzy się osiągnięciami w zarządzaniu wiedzą oraz efektami uzyskanymi w wyniku pośredniej i bezpośredniej eksploatacji własności intelektualnej. W warunkach nowej gospodarki przedsiębiorstwa powinny stosować projakościowe zarządzanie, które umożliwia efektywne prowadzenie biznesu. Wysoka jakość zarządzania stwarza warunki do wzrostu efektywności i konkurencyjności organizacji. Współczesny nurt zarządzania organizacjami oparty jest na kryterium jakości. Zarządzanie jakością to dynamiczny i innowacyjny proces, który umożliwia promocję świadomości projakościowej oraz tworzy podstawy dla stałego doskonalenia zarządzania. Skuteczność tego doskonalenia zależy od jakości wiedzy. W artykule pokazano istotę nowej gospodarki, jej założenia, elementy, uwarunkowania funkcjonowania. Wskazano na potrzebę projakościowego zarządzania w organizacjach funkcjonujących w warunkach nowej gospodarki. Podkreślono rangę zasobów niematerialnych w procesie zarządzania oraz doskonalenia organizacji. W artykule wykorzystano analizę krytyczną dostępnej literatury oraz wnioskowanie.
EN
The new economy is a new economic order in which there is a strong concentration on intangible resources, including knowledge. It is also a new economic order of the third wave of social development, in which knowledge, digital techniques, networks and real time activities play a decisive role. The key to the success of an organisation in the new reality is quality and knowledge. Knowledge must be embedded in the quality of product, processes, information and life. Knowledge and the ability to apply it to create innovations are basic determinants of value creation. Distinctive competences and continuous development of human capital are crucial. Success in the conditions of the new economy is measured by achievements in knowledge management and effects obtained as a result of direct and indirect exploitation of intellectual property. In the conditions of the new economy, enterprises should apply pro-quality management, which enables effective operation of business. High quality of management creates conditions for increasing the effectiveness and competitiveness of the organisation. Modern organisation management is based on the criterion of quality. Quality management is a dynamic and innovative process, which enables the promotion of pro-quality awareness and creates the basis for continuous improvement of management. The effectiveness of this improvement depends on the quality of knowledge. The article shows the essence of the new economy, its assumptions, elements, conditions of functioning. It indicates the need for proquality management in organizations operating in the new economy. The role of non-material resources in the process of management and improvement of the organization was emphasized. The article uses critical analysis of available literature and logical reasoning.
PL
Celem opracowania jest identyfikacja roli raportowania obrotu produktami leczniczymi w aptekach. Zaprezentowano podstawowe założenia wymogu raportowania stanów magazynowych, w odniesieniu do poszczególnych grup interesariuszy, związanych z informacją o stanach magazynowych w aptece. Zidentyfikowano również korzyści dla poszczególnych grup interesariuszy wynikające z konieczności przygotowania tego typu raportów.
EN
The aim of the study is to identify the role of reporting the turnover of medicinal products in pharmacies. The basic assumptions of the inventory reporting requirement are presented in relation to individual stakeholder groups related to information about the inventory levels in a pharmacy. The benefits for individual stakeholder groups resulting from the need to prepare such reports were also identified.
3
Content available Wprowadzenie do metody Six Sigma
PL
Six Sigma to nowoczesny i bardzo rygorystyczny sposób zarządzania organizacjami, których celem jest dążenie do doskonałości. Metoda opiera się na TQM oraz ciągłym doskonaleniu. Cele artykułu było wprowadzenie czytelnika w podstawy metody Six Sigma. Na początku zdefiniowano pojęcie Six Sigma oraz opisano pochodzenie nazwy. Zestawiono etapy wdrażania metody Six Sgima w przedsiębiorstwie i zasady Six Sigma. Scharakteryzowano także projekt DMAIC.
EN
Six Sigma is a modern and very rigorous way of managing organizations which aim is to strive for excellence. The method is based on TQM and continuous improvement. The purpose of the paper was to introduce the reader to the basics of the Six Sigma method. At the beginning, the term Six Sigma was defined and the origin of the name was described. The stages of Six Sigma implementation in the company and Six Sigma principles have been summarized. The DMAIC project was also characterized.
EN
The Green Lean approach focuses on identifying and eliminating the green waste by using the selected Lean instruments. The study presents the application of selected Green Lean instruments in improving the catering services. The aim of work is to present how the selected instruments such as Kaizen, 5S, Standardization, Visual Management, Kanban, 5Why, Benchmarking, JiT (Just-in-Time), diagram Spaghetti are used in improving catering services by identifying and eliminating green waste. The Green Lean approach can be used in catering services as a way to identify the process sites in gastronomic production that contribute to green waste and prevent it from happening.
EN
The article presents the issues that arise in the establishment and actual activation of Quality Policies. The first part of the article describes the essence of the Quality Policy and its implications for the structure, functioning and effectiveness of the enterprise management system in the area of quality. It also describes selected factors that mainly determine the Quality Policy, and includes the results of research carried out in 2015-2019 among 166 industrial enterprises operating in Poland. The aim of the research was to assess the actual Quality Policy put in place in each enterprise. The data was obtained on the basis of a survey conducted among persons representing middle management. The article contains the results of research on the assessment of selected aspects of the Quality Policy in the area of enterprise improvement. Statistical analysis of the research results allowed an assessment of the level of focus on improvement of enterprises and to compare the results in groups of enterprises with different employment levels and various degrees of independence in determining and implementing Quality Policy.
EN
The article constitutes a theoretical-empirical study concerning possible improvement instruments that can be implemented in the management systems of Poland’s public, economic universities. The theoretical part of the article concerns critical analysis of literature relating to improvement and improvement instruments dedicated to the examined universities. In the empirical part of the article, analysis of use of improvement instruments was done by employing the following methods: case study, standardized questionnaire, documents analysis and deduction. The analysis concerned: knowledge about instruments, their usage, instruments’ assessment and directions of possible improvements of management systems of the examined universities.
PL
Cel publikacji obejmuje opis i eksplanację zasadniczych problemów dotyczących utrzymania i doskonalenia zdolności obronnych Polski w aspekcie nowych wyzwań i zagrożeń. Współcześnie działania w tym zakresie realizuje się w ramach jej systemu bezpieczeństwa narodowego. Zasadnym było przyjęcie założenia, że efektywność tych działań może być ograniczona, niezależnie od adekwatnej identyfikacji zagrożeń i wyzwań, jak również podjęcia celowych działań organizacyjnych. Determinantami powyższego są, zarówno zidentyfikowane w artykule słabe strony rozwiązań organizacyjnych w Polsce, jak i czynniki zewnętrzne, w szczególności wynikające ze zmian sytuacji międzynarodowej. Dodatkową wartość dodaną uzyskano stosując szerokie podejście do badań podjętej problematyki – w szczególności poprzez analizę obejmującą zarówno piśmiennictwo, jak i dokumentów strategicznych w zakresie bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa narodowego oraz obronności, a ponadto uwzględniając, wraz z czynnikami o charakterze polityczno-militarnym, także różnorodne czynniki i konteksty: ochronne, gospodarcze i społeczne.
EN
The purpose of the publication includes the description and exploration of fundamental problems in the scope of maintaining and improving Poland's defense capabilities in the aspect of new challenges and threats. Nowadays, activities in this area are implemented as part of its national security system. It was reasonable to assume that the effectiveness of these activities may be limited, regardless of the adequate identification of threats and challenges, as well as the taking of purposeful organizational measures. The determinants of the above are both the weaknesses of organizational solutions in Poland identified in the article, as well as external factors, in particular those resulting from changes in the international situation. Additional added value was obtained by using a broad approach to researching the issues taken up - in particular by analysing both literature and strategic documents in the field of national security, national security and defense, and also taking into account various protective, economic and social factors and contexts - together with factors of a political and military nature.
EN
In the article there were presented issues related to the improvement of the occupational health and safety (OHS) management system in a selected energy industry company. The research entity belongs to the leading producers of electricity and heat in Poland. In the paper there were analyzed data on accidents in the research period covering the years 2012-2017. There was also made a short description of the company's activities regarding internal health and safety inspections carried out periodically. Furthermore, there were analyzed the activities improving the occupational health and safety management system in a selected research entity. In the paper there were also presented the sizes and types of activities (projects), that were aimed at improving the health and safety area and included in the company's business strategy. On the basis of the data and the analyzes carried out, it was possible to make a comprehensive assessment of the health and safety management system of the company and to indicate that corrective actions are continuous.
EN
Safety is a key and necessary condition for the sustainable development of the railway industry. Every entity operating in the railway area should maintain and increase the level of security as part of its operations. The subject of the analysis of data on the rail transport safety in European countries and content of the safety culture program implemented in Poland, whose main objective is to implement safety culture principles in the railway transport and to encourage all companies operating in the railway industry to improve the rail transport safety as the key condition for the sustainable development of railway industry. Paper contains results of the analysis of the European rail transport safety level in the context of the objectives set for Poland indicated by the European Union (CSI value) as improvement areas.
EN
The paper discusses options for assessing risks with a view to identifying the nature and scope of the impacts of non-conformities and defining improvement opportunities. Such options are described in terms of hazards and opportunities. The opportunities reflect the measures required to increase the chances of establishing more effective safety management systems. The hazards reflect the circumstances that may prevent organizations achieving the desired benefits and that must therefore be eliminated in the course of system deployment and operation. Once identified, the above will help build the capacity to improve the existing management system in any organization that seeks to systemically modify its occupational safety system. The paper invokes the requirements set forth in ISO 45001, which it cross-references with binding legislation (including Directive 89/391/EEC). The approach helps define the benefits to be derived from assessing risks with a view to identify improvement opportunities and hazards by methods best suited to an organization’s environment.
11
Content available Quality of life improvement in Kaizen aspect
EN
The aim of the research is to analyze the quality of life improvement (Kaizen) in the running aspect in Poland. Until now, issues related to the running analysis of the quality life in terms were not the subject of broader, comprehensive scientific considerations. The research was taken in 2019 year and covered a group of 396 runners. The respondents are women posing 67,9% and men posing 32,1% residing in different areas of Poland. The research was based on a questionnaire (CAWI - Computer Assisted Web Interview). Although for most respondents the result is not the most important, they try to improve their running attitude and time. Runners use different ways to be motivated to work on themselves. An example of motivators can be a medal, obtained at the finish line or sharing success with participation in competition on social networks (Facebook).
12
Content available Project portfolio management and quality
EN
Main objective of the study is to analyse the impact of portfolio management on the level of quality in EU projects implemented in public universities. First part of the article is theoretical and prepared on the basis of a critical analysis of literature in the field of quality management in projects and project portfolios. Second part of the text was based on primary data collected during preliminary survey conducted among EU project managers implemented in public technical colleges in the 2014-2020 financial perspective. Literature studies and results of own research allowed to identify and assess threats affecting the quality level in EU projects that result from transition from the level of individual project management to the level of project portfolio management. Continuous improvement of quality is a characteristic feature of organizations using quality management systems, so the article indicates the need to have an internal quality assurance system at universities. Importance of organizational units managing EU projects in universities in ensuring that products and results of a project are of high quality have also been underlined.
EN
The article presents the results in the scope of analysis and improvement of the galvanized wire production process with the use of Six Sigma's DMAIC cycle. The basic problem was identified - incorrect wire diameters after galvanizing and specific tools and methods were used to analyze this problem and look for its solution. The potential of Pareto analysis, SPC method, control plan, 5WHY analysis was used. As a result of the analyzes carried out, the source cause was identified - contaminated containers dispensing the preparation maintaining the temperature in the galvanizing unit. To eliminate the problem, maintenance of the machine used to cover the bare wire with zinc was carried out, which allowed to achieve the following results: standstills at the Drawing and Galvanizing Department were eliminated, the duration of the manufacturing process and the percentage of products beyond the specification were significantly reduced.
EN
The article presents a case study of the practical use of BOST surveys to identify the most important areas that require improvement actions. It was made the identification and of areas requiring improvement from the fourteenth Toyota’s management principle point of view. According to this principle it is crucial to determine the causes of problem by solving technical issues. The research object is company from illumination branch. Some production workers of the company with the help of BOST questionnaire survey showed, which factors can bring the best effect after being improved. In frames of the work it was made characteristics of the research object - producer of illumination, the presentation of research methodology and content fourteenth Toyota’s management principle. Based on the survey results of carried out on the population of production workers, a series of importance areas for improvement was formulated. The aim of the analysis is to present which factors are the most important by building the significance sequences of obtained results. In the article were presented results of analysis with using circular charts, box-and-whisker plots and some statistical tools. The results obtained for the type of small and medium-sized enterprises overlap with the results of tests verified in other enterprises.
PL
Zmienne otoczenie organizacji zmusza je do poszukiwania sposobów gwarantujących trwanie na rynku i rozwój. Nasilające się procesy walki o klienta oznaczają wzrost troski o poziom jakości oferty rynkowej. Dlatego musi wzrastać jakość zarządzania, która silnie powiązana jest z procesami doskonalenia. Doskonalenie prowadzi do poprawy wartości, wzrostu efektywności i sprawności działania. Obejmować powinno wszystkie obszary i procesy organizacji. Od prawidłowego doboru metod i technik doskonalenia zależą efekty i koszty doskonalenia zarządzania. W warunkach rosnącego znaczenia zasobów niematerialnych w coraz szerszym zakresie w procesie doskonalenia będzie wykorzystywana wiedza oraz technologie ICT. Konieczne zatem jest doskonalenie zarządzania danymi, informacjami i wiedzą. Doskonalenie musi być celem kadry zarządzającej, rośnie zatem rola przywództwa w procesie doskonalenia organizacji. Doskonalenie to ważny obszar badań naukowych i aplikacji praktycznych. Jest to niekończący się proces, wymagający zaangażowania, kompetencji, chęci działania i determinacji. Systemy zarządzania, technologie informacyjne, umiejętne wykorzystywanie zasobów materialnych i niematerialnych wpływają na sukces organizacji prowadzącej działalność w warunkach zmian, ryzyka i niepewności. W artykule wskazano na istotę i znaczenie doskonalenia zarządzania w organizacji. Wskazano na związki, jakie zachodzą pomiędzy doskonałością a doskonaleniem, pokazano miejsce przywództwa w procesie doskonalenia współczesną organizacją.
EN
The changing environment of the organisations forces them to look for ways to guarantee market success and continuous development. The level of customer care means continuous effort for the level of quality of the market offer. Therefore, the quality of management process must increase, which is strongly connected with the processes of improvement. Improvement leads to improved value, increased effectiveness and efficiency. It should cover all areas and processes of the organisation. The results and costs of management improvement depend on the proper selection of methods and techniques of improvement. In the conditions of growing importance of intangible resources, knowledge and ICT technologies will be increasingly used in the improvement process. Therefore, it is necessary to improve data, information and knowledge management processes. Improvement must be the goal of the management, therefore the role of leadership in the process of improving the organisation is growing. Improvement is an important area of research and practical applications. It is a continuous process, requiring committment, competence, willingness to act and determination. Management systems, information technologies, skilful use of material and nonmaterial resources influence the success of an organization conducting business in the conditions of change, risk and uncertainty. The article points out the essence and importance of improving management in the organization. The relations between excellence and improvement are indicated, the place of leadership in the process of improvement in the contemporary organization is shown.
16
Content available remote Zarządzanie magazynem wyrobów gotowych w kontekście występujących zakłóceń
PL
Ciągły postęp w zakresie technologii magazynowania i konieczność doskonalenia procesów magazynowych powoduje konieczność wprowadzania usprawnień i nowych rozwiązań w tym zakresie. Istniejące opracowania naukowe dostarczają wiedzy na temat metod umożliwiających poprawę funkcjonowania gospodarki magazynowej, jednak w większości są to metody czasochłonne i wymagające doświadczenia w ich stosowaniu. Dlatego celem niniejszego artykułu było opracowanie jednej z prostszych możliwych ścieżek doskonalenia zarządzania magazynem wyrobów gotowych. Realizacja tego celu przebiegała kilku etapowo i wymagała przeprowadzenia badań ankietowych wstępnych i rozszerzonych.
EN
Continuous progress in the field of storage technology and the need to improve warehouse processes makes it necessary to introduce improvements in this area. Scientific studies provide knowledge about warehouse management improving, however, most of these methods are timeconsuming and require experience in their application. The purpose of this article was to develop one of the possible paths to improve warehouse management. The implementation of this objective took several stages and required preliminary and extended surveys to be carried out.
17
Content available remote Improvement of the manufacturing and logistic process in the researched company
EN
Manufacturing and logistics process in conditions of the contemporary market must be multidimensional and multicriterial. Activities associated with production and logistics are closely related. Improvement of the manufacturing process and logistics areas in enterprises has a great importance and can bring a lot of benefits. Each optimization of the manufacturing and logistics proces should be analyzed, adapted to needs of the given enterprise and successively implemented. The article describes proposals to improve the manufacturing and Logistics process in researched enterprise, through identification of functional problems. In addition, indicates important possible benefits, resulting from the use of tools, systems and techniques to optimize production and logistics areas in the organization.
PL
W warunkach współczesnego rynku proces produkcji i logistyki musi mieć charakter wielowymiarowy i wielokryterialny. Działania związane z produkcją i logistyką są ze sobą ściśle powiązane. Doskonalenie procesu produkcji i obszarów logistyki w przedsiębiorstwach ma ogromne znaczenie i może przynieść wiele korzyści. Każda optymalizacja procesu produkcji i logistyki powinna być przeanalizowana, dostosowana do potrzeb danego przedsiębiorstwa i sukcesywnie wdrażana. Niniejszy artykuł przedstawia propozycje doskonalenia procesu produkcji i logistyki w badanym przedsiębiorstwie, poprzez identyfikację problemów funkcjonalnych. Ponadto wskazuje istotne możliwe do uzyskania korzyści, wynikające z zastosowania narzędzi, systemów i technik optymalizujących obszary produkcji i logistyki w organizacji.
PL
W artykule przedstawiono wyniki z zakresu analizy problemów związanych z funkcjonowaniem systemu zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie produkującym soki i napoje. Stwierdzono następujące trzy główne kwestie problemowe w badanym systemie zarządzania produkcją: 1. Ograniczona pojemność magazynu, 2. Niski stopień wykorzystania maszyn i urządzeń, 3. Długie czasy przestojów linii produkcyjnych. Wykorzystano klasyczne narzędzie jakości w postaci diagramu Ishikawy oraz technikę pytań 5WHY w celu dokonania analiz przyczynowo-skutkowych, identyfikacji przyczyn źródłowych zidentyfikowanych problemów oraz jedno z nowych narzędzi jakości, tj. diagram systematyki, do zaproponowania konkretnych działań i zadań, które posłużą w efekcie udoskonaleniu systemu zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie.
EN
The article presents the results of the analysis of problems related to the functioning of the production management system in the juice and beverage production company. The following three main problems were found in the production management system examined: 1. Limited storage capacity, 2. Low utilization of machinery and equipment, 3. Long downtimes of production lines. A classic quality tool in the form of the Ishikawa diagram and the technique of 5WHY question were used to perform cause-and-effect analyzes, identify the root causes of the identified problems, it was also used a new quality tool, i.e. the tree diagram, to propose specific actions and tasks that will serve as a result of improving the company's production management system.
EN
The objectives of the analysis conducted and described in this paper has been to present the practical application of service quality improvement’s chosen methods based on case study. The first part of the article contains the theoretical framework of service quality and its improvement. Afterwards, the results of empirical research have been presented. First of all, to analyze the process, the Servqual method has been chosen. To choose the most important areas of improvement the Importance-Performance Analysis’ results have been used. Furthermore, in the Impact and Effort Matrix the selected improvement ideas have been included.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie praktycznego zastosowania metod doskonalenia jakości usług w oparciu o case study. Pierwsza część opracowania zawiera teoretyczne ramy jakości usług i jej doskonalenia. Następnie zaprezentowano wyniki badań empirycznych: analizę jakości usługi w oparciu o metodę Servqual, identyfikację kluczowych obszarów doskonalenia z wykorzystaniem metody Importance-Performance oraz analizę możliwości wdrożenia poszczególnych działań doskonalących poprzez ich prezentację na macierzy Impact&Effort.
PL
Prezentowany artykuł to case-study z doskonalenia procesu produkcyjnego poduszek powietrznych, gdzie do zainicjowania doskonalenia wykorzystano wyniki z procesów kontroli wizualnej badanego wyrobu. W artykule przedstawiono wyniki analizy struktury niezgodności badanego wyrobu, na podstawie których zidentyfikowano niezgodności krytyczne. W tym celu wykorzystano diagram Pareto-Lorenza. Najczęściej występująca niezgodność badanego wyrobu to rysy i zadrapania na powierzchni poduszki powietrznej, która to niegodność wykrywana jest za pomocą kontroli wizualnej. W celu analizy niezgodności krytycznej wykorzystano takie metody, jak: 5W1H, 5WHY. Metoda 5W1H pozwoliła lepiej rozpoznać badany „krytyczny” problem. Z kolei dzięki metodzie 5WHY, a dokładniej jej wersji w postaci diagramu WHY-WHY, wskazano na przyczynę źródłową problemu, w odniesieniu do której zaproponowano działania zaradcze. Przeprowadzone analizy dowiodły, że dzięki analizie wyników z kontroli jakości (kontroli wizualnej) można ograniczyć występowanie problemów jakościowych, a tym samym udoskonalić proces produkcyjny.
EN
The presented article is a case-study on improving the production process of airbags, where the results of visual inspection processes of the analysed product were used to initiate the improvement. The article presents the results of the analysis of the non-conformity structure of the tested product, on the basis of which critical nonconformities were identified. For this purpose, the Pareto-Lorenz diagram was used. The most frequent nonconformities of the analysed product are scratches on the surface of the airbags, which is detected by visual inspection. To analyze the critical nonconformities, methods such as 5W1H, 5WHY were used. The 5W1H method allowed to better recognize the studied "critical" problem. In turn, thanks to the 5WHY method, and more precisely its version in the form of the WHY-WHY diagram, the root cause of the problem was indicated, for which remedial action was proposed. The analyzes carried out proved that thanks to the analysis of the results from the quality control (visual inspection) it is possible to limit the occurrence of quality problems and thus improve the production process.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.