Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dorobek naukowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono dorobek naukowy pracowników Instytutu Zarządzania, Administracji i Logistyki na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej osiągnięty w latach 1997-2018, dotyczący zagadnień wchodzących w zakres specjalności Ekonomika i Organizacja Górnictwa. Wskazano obszary, które były przedmiotem prowadzonych badań naukowych, a także wskazano na liczbę powstałych na ich podstawie publikacji naukowych oraz inne osiągnięcia.
EN
The article presents the scientific achievements of the employees of the Institute of Management, Administration and Logistics at the Faculty of Organization and Management of the Silesian University of Technology achieved in 1997-2018, and concerning the issues falling within the scope of the Economics and Mining Organization specialties. The areas that were the subject of scientific research were indicated, as well as the number of scientific publications and other achievements resulting from them.
2
Content available remote Wspomnienie o inż. Antonim Jakubowskim (1928-2015)
PL
Nie sposób w krótkim artykule opisać całej bogatej działalności zawodowej Antoniego Jakubowskiego. Opinie przełożonych pozwalają poznać go jako człowieka bardzo pracowitego, o dużym talencie technicznym i wybitnych zdolnościach w zakresie udoskonalania konstrukcji. jeden z jego projektów – napęd gąsienicowy do motocykla – był testowany na Spitsbergenie przez jego szwagra znanego podróżnika i polarnika Ryszarda Czajkowskiego. Poznajmy historię pasji motoryzacyjnej człowieka, który w swoim czasie wniósł duży i wielowymiarowy wkład w rozwój polskiej motoryzacji.
PL
Eligiusz Jędrzejec był długoletnim pracownikiem naukowym w Zakładzie Ochrony Powierzchni i Obiektów Budowlanych GIG. Po ciężkiej chorobie zmarł 20 lipca 2015 r. Wszedł na trwałe do nauki o szkodach górniczych. W artykule zamieszczono wyniki najważniejszych prac doktora E. Jędrzejca, dotyczące opracowanych - programów komputerowych Szkody oraz wybranych zagadnień dotyczących opisu deformacji powierzchni spowodowanych podziemną eksploatacją górniczą. Na końcu zamieszczono wykaz publikacji Eligiusza Jędrzejca.
EN
Eligiusz Jędrzejec was a longtime researcher at the Department of Surface and Structures Protection in the Central Mining Institute (GIG). He died after a serious illness on 20th July 2015. He became an inherent part of the science of mining damage. This paper presents the results of the most important works of PhD. E. Jędrzejec, on the developed - computer programs Damage and selected issues concerning the description of surface deformation induced by underground mining exploitation. A list of publications by Eligiusz Jędrzejec is enclosed at the end of the paper.
PL
Celem artykułu jest prezentacja działalności dydaktycznej i dorobku naukowego radomskiego ośrodka akademickiego w obszarze ekonomiki i organizacji transportu. Ośrodek powstał w związku z potrzebami kształcenia kadr dla transportu kolejowego na początku lat siedemdziesiątych, przy Wydziale Transportu uczelni radomskiej. Początkowo kształcono studentów w dwóch specjalnościach: organizacja i technika transportu kolejowego oraz sterowanie ruchem kolejowym. Nowe wyzwania wynikające z procesu transformacji systemowej i gospodarczej znalazły odzwierciedlenie w działalności dydaktycznej i naukowej radomskiej grupy ekonomistów transportu. Do początkowej problematyki związanej z transportem kolejowym oraz infrastrukturą transportu doszła problematyka przekształceń i zarządzania w transporcie miejskim, kolejowym i drogowym, a także zagadnienia rozwoju i kształtowania transportu regionalnego oraz logistyki i marketingu w transporcie. W artykule przedstawiono zainteresowania naukowe i dorobek osób, które współtworzyły radomski ośrodek ekonomiki transportu, przede wszystkim dr hab. Stanisławy Zamkowskiej i dr hab. Marianny Kotowskiej-Jelonek oraz ich wychowanków i doktorantów: dr. hab. inż. Tadeusza Dyra, dr hab. inż. Anny Mężyk, dr inż. Beaty Zagożdżon i dr. inż. Pawła Kozubka.
EN
The aim of the article is to present the teaching activities and scientific achievements of scientists representing Radom academic center in the area of transport economics and organization. The beginning of this activity in Radom in the early seventies was connected with the need of training both in-service and new personnel for railway transport. The course was conducted by the Faculty of Transport at the Radom college. Initially, the Faculty offered two degree programs: organization and technology of rail transport and rail traffic control. New challenges arising from the process of economic transformation necessitated the introduction of new fields of study both in the teaching and research activities of the group of transport economists in Radom. The previous education fields related to rail transport were supplemented by problems of structural and management changes in urban, rail and road transport, as well as the issues of development of regional transport, logistics and marketing in transport. The article presents research interests and achievements of people who co-created Radom group of transport economists, mainly dr hab. Stanislawa Zamkowska and dr hab. Marianna Kotowska-Jelonek and their students and PhD candidates: dr hab. Tadeusz Dyr, dr hab. Anna Mężyk, dr Beata Zagożdżon and dr Paweł Kozubek.
PL
W artykule przedstawiono w zarysie genezę oraz etapy rozwoju działalności Zespołu Katedry Transportu, funkcjonującego w strukturze Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, w zakresie realizacji funkcji naukowo-badawczych, badawczo-eksperckich oraz edukacyjnych. W ciągu 48 lat istnienia zespołu zajmującego się ekonomiczną problematyką transportu, spedycji i logistyki można wymienić etap kształtowania profilu ośrodka naukowo-badawczego, założonego przez doc. Jana Wiesnera oraz okres, w którym pracownicy Katedry kontynuują przyjęte standardy oraz podejmują nowe inicjatywy, uzasadnione szeroko rozumianymi przemianami. Zespół prowadzi badania naukowe ważne z punktu widzenia istniejących megatrendów, jak również rozwoju społeczno-gospodarczego regionu Górnego Śląska oraz kraju. Badania naukowe, dorobek publikacyjny i doświadczenie zawodowe kadry wiążą się bezpośrednio z prowadzonymi procesami kształcenia na kierunku ekonomia w ramach specjalności transport i logistyka oraz studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia kierunku logistyka o tytule zawodowym inżyniera oraz nowo uruchomionych, trzysemestralnych studiach drugiego stopnia na kierunku logistyka.
EN
This article outlines the origin and the development of the activities pursued by the members of the Department of Transport, which is part of the Faculty of Economics of the University of Economics in Katowice, within the scope of performance of scientific research, expert and educational functions. The 48 years of existence of the Department of Transport, which deals with issues related to transport, forwarding and logistics, may indeed be divided into an early period of building up a profile of the scientific research centre established by Assistant Professor Jan Wiesner, and then, the period in which the members of the Department maintain the established standards and undertake new initiatives justified by broadly-defined transformations. The Department of Transport conducts scientific research essential in terms of the existing major trends as well as the socio-economic development of Silesia and the whole country. The research, the publication record and the professional expertise are closely connected with the provided educational processes offered in the field of Economics, specialization of ‘Transport and Logistics’ as well as in full-time and part-time first-cycle studies for engineer’s degree and a newly-launched three-semester second-cycle course in the field of Logistics.
6
Content available Wspomnienie o Profesorze Zygmuncie Świechowskim
PL
Artykuł ten jest próbą przedstawienia sylwetki wybitnego polskiego historyka architektury prof. Zygmunta Świechowskiego, który zmarł 28 grudnia 2015 r. w wieku 95 lat. Zasadnicza część tekstu to omówienie zawodowego życiorysu Profesora, związanego z wieloma środowiskami naukowymi w Polsce i za granicą. Dodatkowym nurtem rozważań są osobiste spostrzeżenia autorki, której pierwsze kontakty z Profesorem sięgają już lat 80. ubiegłego stulecia. Zacieśnienie współpracy nastąpiło od roku 2003, gdy autorka wraz z prof. Świechowskim i prof. Robertem Kunklem rozpoczęła realizację projektu badawczego dotyczącego średniowiecznej architektury cysterskiej w Małopolsce. Konkluzją rozważań jest stwierdzenie, że wszyscy, którzy mieli jakikolwiek kontakt z Profesorem, będą go wspominać jako wybitnego uczonego i wielkiego humanistę.
EN
This article is an attempt at presenting the distinguished Polish architectural historian – Professor Zygmunt Świechowski who passed away on December 28, 2015 at the age of 95. The major part of the text regards Professor’s professional career connected with a lot of circles of scholars in Poland and abroad. Additionally, the article presents the personal observations of the author who first met Professor in the 1980s. They worked closer since 2003 when together with Professor Świechowski and Professor Robert Kunkel they started the research project regarding the medieval Cistercian architecture in Małopolska. The conclusion of those deliberations is the statement that all those who knew Professor will remember him as an eminent scholar and a great humanist.
PL
Wywiad z prof. dr. hab. inż. Wiesławem Koziołem z Katedry Górnictwa Odkrywkowego Akademii Górniczo-Hutniczej
EN
Mariusz Karpiński-Rzepa talks to Wiesław Kozioł from the Chair of Open-Pit Mining of the AGH University of Science and Technology.
PL
Przedstawiono dorobek twórczy prof. dr. hab. inż. Lecha Czarneckiego z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.
EN
The paper presents the scientific achievements of Professor Lech Czarnecki from the Faculty of Civil Engineering at Warsaw University of Technology.
PL
W artykule przedstawiono wyniki dotychczasowych badań na sieci PKP PLK S.A. rozjazdów przeznaczonych do dużych prędkości. Artykuł stanowi podsumowanie dorobku naukowego byłych i obecnych pracowników Instytutu Kolejnictwa (dawniej CNTK), w zakresie badań takich rozjazdów. Zaprezentowano również prace, jakie należy wykonać w celu oceny zgodności rozjazdów na podstawie Dyrektywy 2008/57/WE oraz scharakteryzowano nowe konstrukcje rozjazdów przeznaczonych do badań.
EN
The paper presents the results of tests the Railway Institute has done so far on high speed switches in the PKP SLK S. A. network. This is a summary of scientific output of the former and the present research workers of the Railway Institute (formerly the CNTK) in the field of high speed switch testing. Work that is required to evaluate the compatibility of switches according to Directive 2008/57/WE is presented, as well as the newly designed switches to be tested are characterized.
11
Content available remote Dorobek naukowy szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu (z perspektywy 65 lat)
PL
[...] Celem tej publikacji jest przybliżenie współczesnym twórców i kontynuatorów szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu poprzez przypomnienie ich najważniejszych publikacji, wyrażających zakres przedmiotowy badań naukowych i ujęć teoretycznych oraz obrazujących obszary ich zainteresowań dydaktycznych. Mimo przestrzegania zasady staranności w sporządzaniu tego wykazu, autorka ma świadomość, że coś ważnego w dorobku poszczególnych osób mogła niezamierzenie pominąć. Prezentację dokonań szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu ujęto w trzech okresach, wyróżnionych ze względu na zmiany w organizacji wyższego szkolnictwa ekonomicznego w Szczecinie przeprowadzone w latach 1946–1985.
EN
The paper contains list of main scientific publications published by professors represent scientific community of transport economics, has founded in Szczecin 65 years ago. History of structural changes in Szczecin universities was presented as well as analysis of main publications on transport economics. Main representatives of Szczecin school of transport economics are presented.
PL
Artykuł przedstawia dorobek w dziedzinie działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej Katedry Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. Prezentuje poszczególne zespoły badawcze i prace naukowe realizowane przez te zespoły, wskazując jednocześnie artykuły tego zeszytu dotyczące poszczególnych dziedzin badawczych. Opisuje również działalność i ofertą dydaktyczną, skierowane do osób zainteresowanych pogłębianiem wiedzy w dziedzinie informatyki, oprogramowania i sieci komputerowych. Zawiera również informacje o pozostałych formach działalności dydaktycznej i organizacyjnej Katedry, dotyczących szkoleń i studiów podyplomowych, konkursów programistycznych, współpracy międzynarodowej i wymiany studentów.
EN
The article presents achievements of the Computer Engineering Department of Technical University of Łódź in all areas of its activity: science, didactic, organisation. The article presents and characterises research teams directing readers to articles joined thematically with research areas. The article describes offer addressed to people interested in developing of skills in computer science, software and computer networks. It contains also information about other forms of activity of the Department like software competitions, international cooperation and student exchange.
PL
Artykuł zawiera ocenę stanu ilościowego kadr naukowych w latach 1999 do 2005 - w aspekcie dorobku naukowego i organizacyjnego. Przyjęty do oceny okres stanowiły dwie kadencje władz Wydziału profesorów w składzie: Józef Kowalski - dziekan oraz Tadeusz Juliszewski i Norbert Marks - prodziekani. Opracowanie stanowi próbę oceny dorobku Wydziału za ten okres pod względem: wielkości i struktury zatrudnienia, liczby doktorantów na studiach, liczby wypromowanych doktorów i doktorów habilitowanych liczby zakończonych postępowań o tytuł naukowy, organizacji konferencji i sympozjów naukowych, współpracy międzynarodowej oraz grantów i dorobku naukowo-publikatorskiego.
EN
The article includes assessment of the quantitative status of scientific staff in the years 1999 to 2005 - in the aspect of scientific and organizational output. The period adopted for assessment included two terms of office of the administrative bodies of the Faculty of professors in the following composition: Józef Kowalski - dean and Tadeusz Juliszewski and Norbert Marks - vice-deans. The paper is an attempt to assess the output of the Faculty for this period regarding: volume and structure of employment, number of post-graduates studying, number of promoted doctors and assistant professors number of completed academic degree proceedings, organization of conferences and scientific symposiums, international cooperation and grants and scientific and publishing achievements.
PL
W celu dokonania oceny dorobku naukowego oraz organizacji nauki w obrębie Inżynierii Rolniczej naszego kraju przeprowadzono analizę porównawczą dla ośmiu przodujących jednostek. Porównano osiągnięcia w aspekcie: pozyskiwania i realizowania grantów KBN, stopnia koncentracji badań własnych i działalności statutowej, liczby publikacji ogółem oraz w przeliczeniu na jednego pracownika ze stopniem doktora, liczby zorganizowanych konferencji naukowych a także liczby podpisanych umów międzynarodowych o współpracy naukowej. Oceniono następujące Ośrodki: AR Kraków, AR Lublin, AR Poznań, AR Szczecin, AR Wrocław, IBMER Warszawa, SGGW Warszawa oraz UWM Olsztyn.
EN
In order to evaluate the scientific achievement and organization of the science with regard to agricultural engineering of Poland a comparative analysis for eight leading units was carried out. The compared achievements included: acquiring and realizing KBN grants, degree of concentration of own research and statutory activity, number of publications in total and per employee with doctor degree, number of organized scientific conferences and number of signed international scientific cooperation agreements. The evaluation covered the following Centers: AR Kraków, AR Lublin, AR Poznań, AR Szczecin, AR Wrocław, IBMER Warszawa, SGGW Warszawa and UWM Olsztyn.
16
Content available remote Ważniejsze dokonania w minionym 15-leciu z zakresu geosynoptyki i geotermii
PL
W 1986 roku powstał Zakład Podstaw Gospodarki Surowcami Mineralnymi, w którym powołano Pracownię Geosynoptyki. W 1987 roku decyzją Sekretarza Naukowego PAN Zakład PGSM został przekształcony w Zakład Podstaw Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, a w roku 1988 w Centrum Podstawowych Problemów Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, w którym: - w listopadzie 1988 r. Pracownia Geosynoptyki została przekształcona w Zakład Geosynoptyki Kopalin i Energii, a ten 1992 r. przemianowano na Zakład Geosynoptyki i Geotermii, - w lipcu 1996 r. z Zakładu GiG oraz Doświadczalnego Zakładu Geotermalnego utworzono Laboratorium Geotermalne oraz Pracownię Podstaw Geosynoptyki i Geotermii. W 1998 roku decyzją Sekretarza Naukowego PAN z Centrum PPGSMiE powstał Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, a Pracownia PGiG otrzymała nazwę Pracowni Geosynoptyki i Geotermii.
PL
W artykule przedstawiono powstanie i rozwój Oddziału Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej w Bydgoszczy. Nastąpił rozwój środowiska naukowego w zakresie mechaniki ciała stałego, budowli, płynów, konstrukcji, eksploatacji, technologii maszyn oraz innych działów mechanicznych.
EN
The paper presents a brief history, the foundation and development, of the Bydgoszcz-based branch of the Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics. The study reviews the scientific advancement of solid mechanics, theory of structure, fluid mechanics, design, operation, mechanical engineering and other branches of mechanics.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.