Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dokarmianie dolistne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
PL
Celem pracy było określenie kosztów nawożenia pogłównego zbóż z zastosowaniem różnej formy nawozu azotowego oraz różnych zestawów maszyn. Porównywano stosowanie mocznika w formie stałej i w postaci wodnego roztworu. Analiza kosztów pogłównego nawożenia zbóż (uwzględniająca zużyty nawóz i nakłady na wykonanie zabiegu) wykazała, że przejście z nawożenia nawozami stałymi na dokarmianie dolistne, w nawożeniu pogłównym, obniża koszty nawożenia średnio o 32,5%. Niższe koszty nawożenia dolistnego wynikają z większej efektywności wykorzystania azotu. Stosowanie mniejszych dawek azotu ma, oprócz efektu ekonomicznego, aspekt ekologiczny, ogranicza bowiem potencjalne zagrożenie dla środowiska naturalnego.
EN
The study aimed at evaluating the top dressing costs of the cereal crops with applied various forms of nitrogen fertilizers and different machinery sets. The ureas used in solid state and in water solution were compared. Costs of top dressing the cereals were analyzed considering the fertilizer consumption and the inputs of field treatment performance. The comparison showed that transition from using solid fertilizers to the foliar nutrition (top dressing) reduced fertilization costs by 32.5% on average. Lower costs of the foliar nutrition result from higher efficiency of nitrogen utilization. Application of the nitrogen in smaller dosage, apart from the economic effect, has also an ecological aspect - reducing potential threat to natural environment.
EN
In a vegetation pot experiment with poppy, 'Opal' variety, we explored the effect of soil supplementations of magnesium (0.78 g Mg o pot^-1) and as foliar dressing (3 % solution) in the form of Mg(NO3)2 at a natural (0.14 mg Cd o kg^-1) and increased level (l mg Cd o kg^-1) of cadmium in the soil on the Chemical composition of the plants, seed yields, content of morphine in the straw and cadmium content in the seeds. The following six variants were used in the experiment: 1) N (control), 2) N + Mg(NOs)2 into the soil, 3) N + Mg(NO3)2 foliar dressing, 4) N (control) + Cd, 5) N + Mg(NO3)2 into the soil + Cd, 6) N + Mg(NO3)2 foliar dressing + Cd. The level of magnesium in plants in the DC 41 stage (stem elongation growth) increased in the magnesium-fertilised variants. The level of Cd in plants grown in soil with a natural Cd content increased in all the Mg-fertilised variants to 0.29-0.45 mg Cd o kg^-1 compared with 0.27 mg Cd o kg^-1 in the control variant. Of the plants grown in soil with the increased Cd content the highest Cd level was monitored in the control variant (1.29 mg Cd o kg^-1), while in the other variants the Cd level decreased after the application of magnesium to 0.51 and 0.69 mg Cd o kg^-1, respectively. In the DC 41 stage the dry matter weight of one plant ranged irregularly from 2.16 to 3.82 g and the highest value was achieved in the variant with a supplementation of cadmium and nitrate form of magnesium. Poppy seed yields were statistically insignificant in all variants and ranged between 2.28 and 2.74 g of seeds per plant. The content of morphine in straw (empty capsule + 15 cm of stem) ranged only between 0.92 and 1.05 %, and the effect of magnesium or cadmium was insignificant. At a natural level of Cd in the soil the differences in its content in seeds were not significant and ranged between 0.479 and 0.612 mg Cd o kg^-1. In variants where the soil was supplemented with Cd its content in the seeds increased significantly (1.413-2.176 mg Cd o kg^-1) compared with variants with a natural Cd content in the soil. When Mg was applied to soil with an increased Cd level we saw that the Cd level in seeds decreased significantly when compared both with the controls and to foliar application of magnesium. Applications of Mg increased its content in plants, stabilised yields and did not increase the Cd content in poppy seeds which increased only after goal-directed Cd supplementation in the soil.
PL
W wazonowym doświadczeniu wegetacyjnym z makiem odmiany 'Opal' badano oddziaływanie magnezu stosowanego doglebowo (0,78 g Mg - wazon^-1) lub dolistnie (roztwór 3 %) w formie Mg(NO3)2 w warunkach naturalnej (0,14 mg Cd o kg^-1) oraz zwiększonej (l mg Cd o kg^-1) zawartości kadmu w glebie na skład chemiczny roślin, plon nasion, zawartość morfiny w słomie oraz zawartość kadmu w nasionach. Doświadczenie obejmowało sześć następujących wariantów: 1) N (kontrola), 2) N + Mg(NO3)2 doglebowo, 3) N + Mg(NO3)2 dolistnie, 4) N (kontrola) + Cd, 5) N + Mg(NO3)2 doglebowo + Cd, 6) N + + Mg(NO3)2 dolistnie + Cd. Zawartość magnezu w roślinach w stadium DC 41 (wzrost wydłużeniowy łodygi) zwiększała się w wariantach nawożonych magnezem. Poziom Cd w roślinach rosnących na glebie z naturalną zawartością Cd wzrósł we wszystkich wariantach nawożonych magnezem do 0,29-0,45 mg Cd o kg^-1 w porównaniu z 0,27 mg Cd - kg^-1 w wariancie kontrolnym. Największą zawartość Cd w roślinach na glebie ze zwiększoną zawartością Cd stwierdzono w wariancie kontrolnym (1,29 mg Cd o kg^-1), podczas gdy w pozostałych wariantach poziom Cd zmniejszał się po zastosowaniu magnezu odpowiednio do 0,51 i 0,69 mg Cd o kg^-1. W stadium DC 41 plon suchej masy jednej rośliny wahał się nieregularnie od 2,16 do 3,82 g, a największą wartość osiągnął w wariancie z dodatkiem kadmu i azotanu(V) magnezu. Plony nasion maku we wszystkich wariantach wahały się od 2,28 do 2,74 g nasion z rośliny i nie różniły się znacząco statystycznie. Zawartość morfiny w słomie (puste główki + 15 cm łodygi) wahała się od 0,92 do 1,05 %, a wpływ magnezu lub kadmu był statystycznie nieistotny. Przy naturalnej zawartości Cd w glebie, zawartości Cd w nasionach wahały się od 0,479 do 0,612 mg Cd - kg^-1, a różnice były statystycznie nieistotne. W wariantach, w których do gleby dodano Cd, jego zawartość w nasionach zwiększała się znacznie (1,413-2,176 mg Cd o kg^-1) w porównaniu z wariantami z naturalną zawartością Cd w glebie. Gdy Mg dodano do gleby ze zwiększoną zawartością Cd, stwierdzono, że poziom Cd w nasionach znacznie obniżył się w porównaniu zarówno z obiektami kontrolnymi, jak i z dolistnym stosowaniem magnezu. Stosowanie Mg zwiększało jego zawartość w roślinach, ustabilizowało plony, a nie zwiększało zawartości Cd w nasionach maku, która wzrastała tylko po ściśle ukierunkowanym dodatku Cd do gleby.
EN
The studies were conducted basing on a field experiment carried out on medium soil (silt loam), very acid. The experiment design inc1uded 4 objects of soil fertilization: O, NPK, NPK + MgS04 .7H2O, NPK + CaO + MgO, and 3 variants of foliar application: O, Insol PK + 5 % urea solution, Ekosol U. The test plant was winter rape. The aim of the study was to evaluate the influence of foliar application in winter rape under defined soil fertilization conditions on iron and manganese content in it. Rape seeds and straw harvested from the control, as well as from the test object fertilized with NPK + CaO + MgO, with the simultaneous application of Ekosol U, contained the least amount of Fe. The content of Mn was the lowest also after lime application, but with no clear interaction with foliar fertilizers.
PL
W badaniach wykorzystano doświadczenia polowe, założone na glebie średniej (pył gliniasty), bardzo kwaśnej. Schemat doświadczenia obejmował 4 obiekty nawożenia doglebowego: O, NPK, NPK + MgS04 x x 7H2O, NPK + CaO + MgO oraz 3 warianty dokarmiania dolistnego: O, Insol PK + 5 % roztwór mocznika, Ekosol U. Rośliną testową był rzepak ozimy. Celem pracy była ocena wpływu dokarmiania dolistnego rzepaku ozimego w określonych warunkach nawożenia doglebowego na zawartość w nim żelaza i manganu. Najmniej Fe zawierały nasiona i słoma rzepaku zebranego z obiektu kontrolnego oraz NPK + CaO + MgO, dokarmianego równocześnie Ekosolem U. Zawartość Mn była najmniejsza także po zastosowaniu wapnowania, ale bez wyraźnego współdziałania z nawozami dolistnymi.
4
Content available remote Dolistne dokarmianie upraw ziemniaków
PL
Przedstawiono wyniki badań polowych z dolistnego dokarmiania upraw ziemniaków roztworem mocznika o stężeniu 4, 8, 12% azotu łącznie z mikroelemtami w różnych fazach rozwoju roślin, w porównaniu z tradycyjną metodą nawożenia. Uzyskano wzrost plonu bulw ziemniaków o 12,79%, wzrost zawartości skrobi o 2,4% oraz lepszą strukturę plonu bulw, stosując trzykrotne dokarmianie 8-procentowym roztworem w trzech fazach rozwoju roślin (rozwój części nadziemnej, zwarcie międzyrzędzi, formowanie jagód).
EN
Paper presented the results of field experiments dealing with the foliar nutrition of potato plants. The urea solutions of 4, 8 and 12% nitrogen concentration, containing also microelements, were applied on potato foliage at different stages of plant development in comparison to traditional fertilization method as control. As a result of threefold foliar spraying with 8% urea solution, applied at different plant growth stages (development aboveground parts, closure of the inter-rows, berry formation), the yield of potato tubers increased by 12.79% at better structure of yielded tubers and starch content higher by 2.4% as, compared to traditional fartilization - control.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.