Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 52

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dodatki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Corrosion inhibitors in the antifreeze include both inorganic and organic compounds. Organic additives applied in the antifreeze usually form thinner protective coatings. In spite of this fact, it is believed that they protect the exposed surfaces against corrosion more efficiently than fluids with inorganic additives. This work investigates whether the effects on the steel surface occurring due to the antifreeze meet key normative requirements. Microscopic imaging was used to identify the alterations in the surface invisible in the macro scale. The tests aimed to evaluate the potential of the antifreeze intended for combustion engines in the perspective of applying them in HVAC systems.
PL
Inhibitorami korozji w płynach niskokrzepnących mogą być związki nieorganiczne lub organiczne. Dodatki organiczne w płynach niskokrzepnących przeważnie tworzą cieńsze powłoki ochronne, mimo to uznaje się, że skuteczniej zabezpieczają narażone powierzchnie niż płyny z dodatkami nieorganicznymi. W niniejszej pracy zbadano efekty na powierzchni stali pojawiające się pod wpływem płynów niskokrzepnących spełniających kluczowe wymagania normatywne. Zastosowano mikroskopowe obrazowanie, które pozwoliło zidentyfikować zmiany powierzchni niewidoczne w skali makro. Badania miały na celu ocenę potencjału płynów niskokrzepnących do silników spalinowych w perspektywie ich wykorzystania w instalacjach grzewczo-chłodząco-wentylacyjnych.
2
Content available remote Wpływ dodatku grafenu na wytrzymałość zaczynu gipsowego
PL
W zaprawach i zaczynach gipsowych popularne jest stosowanie nowych dodatków, które pozwalają na zmianę czasu wiązania i zawartości wody w mieszance. Dodatki umożliwiają również stosowanie różnych kruszyw w zaprawach gipsowych poprawiających ich właściwości. W tej pracy skupiono się na badaniu jednej z właściwości mechanicznych - wytrzymałości na ściskanie zaczynów z mieszanin gipsu z grafenem, w różnych proporcjach. Badania przeprowadzono metodami normowymi. Ciekawe wyniki uzyskano porównując wytrzymałości na ściskanie zaczynów z gipsu bez dodatków z wytrzymałościami zaczynów z gipsu z dodatkiem grafenu, w różnych proporcjach. Grafen spowodował 12% wzrost wytrzymałości na ściskanie.
EN
Gypsum plasters are related to the use of new additives that allow changing the setting time and the water content of the mixture and also the possibility of applying different aggregates in the mortars, that improve their properties. The objectives on which we have focused in this study, is one of those mechanical properties, the compressive strength, of the mixture of gypsum with graphene, in different proportions, performing the tests by standard methods. Significant results have been obtained comparing the properties of compressive strength of the gypsum plaster without addition, with the results obtained for the gypsum plasters with graphene, in different proportions. Graphene gives a 12% increase in compressive strength.
EN
The objective of the study was to determine the influence of different additives, namely, graphite, nanostructures of carbon, and polymer PTFE on the lubricating properties in reference to grease based on paraffin oil without an additive. The synergies of different additives were examined when both were simultaneously added. The improvement of the friction properties may be caused by the chemical elements that are absorbed on the surface. The steel-steel friction contacts were lubricated with the use of the developed lubricants. The experiments were carried out with the use of a four-ball pitting tester. The relationships between additives and the tribological properties were analysed. The correlation between thermal stability of lubricants and fatigue life was evaluated.
PL
Celem badań było określenie wpływu różnych dodatków, a mianowicie: grafitu, nanostruktur węgla i polimeru PTFE na właściwości smarne w odniesieniu do smaru na bazie oleju parafinowego bez dodatku. Oceniono synergię działania dodatków, gdy oba zostały dodane jednocześnie. Poprawa trwałości zmęczeniowej może być spowodowana przez pierwiastki chemiczne, które są absorbowane na powierzchni. Stalowe cierne styki zostały nasmarowane przy pomocy opracowanych smarów. Eksperymenty przeprowadzono przy użyciu testera do badania pittingu. Przeanalizowano zależności między dodatkami a właściwościami tribologicznymi. Oceniono korelację między stabilnością oksydacyjną smarów a trwałością zmęczeniową.
EN
The mechanical properties of manufactured composites based on polyoxymethylene (Tarnoform 300) were determined. POM composites reinforced with ultra-high molecular weight silicon, thermoplastic polyurethane, and special chalk in order to reduce abrasiveness and aramid fibres were manufactured. The basic mechanical properties (tensile strength (σM), modulus of elasticity (Et), strain at break (εB), flexural modulus (Ef) and flexural stress at 3.5% strain (σs)) were evaluated at three temperatures -20, 20 and 80°C. The density and Charpy impact of the produced composites were examined. In order to make reference to the effects of reinforcement and determine the characteristics of their microstructure SEM, images were taken.
PL
Określono właściwości mechanicznych kompozytów na osnowie polioksymetylenu Tarnoform 300. Wytworzono kompozyty wzmocnione silikonem o ultrawysokiej masie cząsteczkowej, termoplastycznym poliuretanem, kredą obniżającą ścieralność oraz włóknem aramidowym. Wyznaczono podstawowe właściwości mechaniczne (wytrzymałość na rozciąganie (σM), moduł sprężystości przy rozciąganiu (Et), odkształcenie przy zerwaniu (εB), moduł sprężystości przy zginaniu (Ef) oraz naprężenie przy odkształceniu 3,5% (σs)) w trzech temperaturach -20, 20 and 80°C. Określono gęstość oraz udarność wg Charpy’ego dla wytworzonych kompozytów. W celu oceny efektów wzmocnienia i cech mikrostruktury wykonano mikrofotografie SEM.
PL
Oceniano wpływ zawartości absorbentu i zmiennych parametrów pracy lasera na efektywność znakowania laserowego powierzchni wyprasek zmodyfikowanego polipropylenu. Określano odcień i nasycenie barwy oraz cechy geometryczne powierzchni naniesionych znaków graficznych za pomocą spektrofotometru optycznego i mikroskopu konfokalnego. Stwierdzono, że jakość znakowania w istotnym stopniu zależy od szerokości ścieżki wiązki promieniowania, częstotliwości impulsów i barwy powierzchni poddanej procesowi nanoszenia znaków graficznych oraz, że w zależności od barwy próbki dodatek do polipropylenu absorbentu promieniowania wpływa różnie na proces. Najlepsze efekty znakowania laserowego uzyskano w wypadku próbek białych z dużą zawartością modyfikatora.
EN
The influence of the modifier (absorbent) content and variable laser processing parameters on the effectiveness of laser marking of polypropylene moldings was evaluated. The hue and color saturation as well as geometrical features of the surface of the plotted graphical signs were determined using optical spectrophotometer and confocal microscope. It was found that the quality of marking was significantly affected by the width of the beam paths, the frequency of pulses and the color of the investigated surface. The effect of adding an absorbent to polypropylene depends on the color of the sample. The best results of laser marking were achieved for white samples with high modifier content.
6
Content available Domieszki do modyfikacji betonu
PL
Stosowanie domieszek i dodatków do betonu to obecnie powszechna praktyka w wysoko uprzemysłowionych krajach świata. To dzięki nim możliwa jest poprawa wielu istotnych właściwości tego podstawowego tworzywa konstrukcyjnego, a także jego funkcji dekoracyjnych. Rynek chemii i domieszek do betonu stale się rozwija, podążając w ślad za coraz wyższymi wymaganiami stawianymi konstrukcjom pod względem nośności, użytkowalności i związanym z tym poszukiwaniem doskonalszych sposobów polepszania właściwości betonu.
PL
Beton cementowy obok powszechnego zastosowania w budownictwie kubaturowym jest także podstawowym materiałem stosowanym w konstrukcjach inżynierskich. Płyty mostowe, przyczółki, podpory, estakady narażone są na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych, szczególnie korozyjne działanie wody i mrozu. W miejsce sprawdzonych rozwiązań – hydroizolacji – stosuje się mieszanki betonowe o podwyższonej odporności na działanie wody. W zależności od zastosowanej domieszki uzyskuje się betony o obniżonej nasiąkliwość, podwyższonej mrozoodporność czy wytrzymałość na ściskanie. W artykule przedstawiono porównanie dwóch wybranych domieszek do betonu, których działanie hydrofobizujące pozwala na poprawę własności mechanicznych gotowej mieszanki.
EN
Cement concrete in addition to the widespread use in building construction is also the basic material used in engineering constructions. Bridge slabs, bridgeheads, supports and flyovers are exposed to adverse weather conditions, especially corrosive effects of water and frost. Instead of proven solutions – waterproofing concrete mixtures with increased resistance to water are used. Depending on the admixture used, concretes with reduced absorbability, increased frost resistance and compressive strength are obtained. The article presents a comparison of two selected concrete admixtures, whose hydrophobic effect allows the mechanical properties of the finished mixture to be improved.
EN
Measurements of the hardening process course of the selected self-hardening moulding sands with the reclaimed material additions to the matrix, are presented in the hereby paper. Moulding sands were produced on the „Szczakowa” sand (of the Sibelco Company) as the matrix of the main fraction FG 0,40/0,32/0,20, while the reclaim was added to it in amounts of 20, 50 and 70%. Regeneration was performed with a horizontal mechanical regenerator capacity of 10 t/h. In addition, two moulding sands, one on the fresh sand matrix another on the reclaimed matrix, were prepared for comparison. Highly-fluid urea-furfuryl resin was used as a binder, while paratoluensulphonic acid as a hardener. During investigations the hardening process course was determined, it means the wave velocity change in time: cL = f(t). The hardening process kinetics was also assessed (dClx/dt = f(t)). Investigations were carried out on the research stand for ultrasound tests. In addition strength tests were performed.
EN
The thermal aging of hydrogenated nitrile rubber (HNBR) at elevated temperatures 125 and 150 °C was investigated. The changes of chemical structures, including functional groups and crosslinking density, and the changes of mechanical properties, including recovery from bending (RFB), tensile strength, elongation at break and Young's modulus, were determined. In addition, the loss of additives was analyzed by pyrolysis gas chromatography-mass spectrometry (Py-GC/MS). The aging procedure of HNBR exhibited two stages: loss of additives along with the deterioration of elasticity; obvious oxidation and extra crosslinking with further hardening and embrittlement. The relationship between the deterioration of elasticity and the loss of plasticizers was established. It was demonstrated that the failure of HNBR happened long before obvious oxidation and crosslinking of the rubber chains, and the loss of additives, especially the loss of plasticizers, was the main reason for the failure. Therefore, the elasticity recovery of aged HNBR immersed in the plasticizer (n-propyl palmitate as a model) was carried out. This treatment was demonstrated to be effective before obvious oxidation and crosslinking of HNBR occurred during the thermal aging.
PL
Badano starzenie termiczne uwodornionego kauczuku nitrylowego (HNBR) w temperaturze 125 i 150 °C. Określono zmiany struktur chemicznych, w tym grup funkcyjnych i gęstości usieciowania oraz zmiany właściwości mechanicznych, w tym powrotu poodkształceniowego po zginaniu (RFB), wytrzymałości na rozciąganie, wydłużenia przy zerwaniu i modułu Younga. Ponadto metodą pirolitycznej chromatografii gazowej z detekcją mas (Py-GC/MS) analizowano straty dodatków obecnych w kauczuku. Procedura starzenia się HNBR wykazywała dwa etapy: ubytek dodatków wraz z pogorszeniem elastyczności; wyraźne utlenianie i dodatkowe sieciowanie związane z dalszym utwardzaniem i zwiększaniem kruchości. Określono zależność pomiędzy zmniejszaniem się elastyczności a ubytkiem dodatków zmiękczających. Wykazano, że pogorszenie właściwości HNBR następowało znacznie wcześniej niż utlenianie i sieciowanie oraz było spowodowane utratą dodatków, a zwłaszcza plastyfikatorów. W związku z tym przeprowadzono próbę odtworzenia elastyczności starzonych próbek HNBR przez zanurzenie w plastyfikatorze (palmitynian n-propylu jako model). Obróbka ta okazała się skuteczna, pod warunkiem przeprowadzenia jej zanim podczas starzenia termicznego nastąpiło utlenianie i sieciowanie HNBR.
10
Content available Solutions to pollution problems of oil
EN
The purpose of the research is to improve the processes of conservation indicators of quality petroleum products (POL). As a hypothesis, it was assumed that the quality of fuel depends on its main quality parameters that most strongly vary during storage and transportation. The methods were applied which are used at the theoretical level of research, such as abstraction, deduction, analysis and synthesis, etc. We presented the main problems of pollution of oil. Moreover, we provided indicators of physical and chemical properties of diesel fuel and motor oil, which characterize their performance and the list of used additives. We analysed the scientific and patent work. We provided solutions to the problem. Correct storage and use of fuel will help maintain its quality parameters and ensure safety and durability of machinery.
PL
Celem badań jest poprawa wskaźników procesów ochrony jakości produktów naftowych (paliw i smarów). Sformułowano następującą hipotezę, że jakość paliw i smarów zależy od jego głównych parametrów jakościowych, które najsilniej zmieniają się podczas przechowywania i trans-portu. Użyto metody stosowanej na poziomie badań teoretycznych, takich jak abstrakcja, dedukcja, analiza i synteza, etc. Głównym problemem zanieczyszczenia ropą naftową, są wskaźniki właściwości fizycznych i chemicznych oleju napędowego i olejów silnikowych, charakteryzujące ich wydajność oraz listę zastosowanych dodatków. Zatem właściwe przechowywanie i wykorzystanie paliw i smarów pomoże utrzymać ich parametry jakościowe i zapewnić bezpieczeństwo oraz trwałość urządzeń pracujących przy ich użyciu.
EN
The main raw material in the production of corn puffs is corn semolina, which is relatively low in nutrients. Therefore, food manufactures are looking for additives that improve not only the nutritional value of the product, but also their digestibility and dietary properties. Imporant features of corn puffs are aroma and taste, but not without significance is their physical characteristics. The aim of this study was to investigate the influence of popular additives such as milk powder, wheat bran, potato flour, oaten concentrate, buckwheat flour, pea flour and amaranth flour on quality features of corn puffs. All addictives used in the amount of 6%, and the extrusion process proceeded under the same conditions in a single screw extruder. The aim of the study was realized by determination some physicochemical features (water absorption, expansion, volume, mass, geometrical and strength characteristics) using traditional analytical methods in 8 different variants of corn puffs. In addition, the taste, smell, color, hardness and structure of the product were evaluated using a 5-point scoring method. The results obtained in the experiment indicated that all additives had influence on the quality of corn puffs. The additives, which have greatest influence on the characteriscis of puffs were potato flour and milk powder. These additives increased the expansion of the product and decreased their hardness. All tested variants of corn puffs were accepted by potential consumers, but the most desirable organoleptic features had puffs with milk powder and buckwheat flour.
PL
Podstawowym surowcem w produkcji chrupek jest kaszka kukurydziana, stosunkowo uboga w składniki odżywcze. Dlatego też producenci żywności poszukują dodatków, które podwyższyłyby nie tylko wartość odżywczą chrupek kukurydzianych, ale również ich strawność i właściwości dietetyczne. Ważnymi cechami decydującymi o akceptacji chrupek przez konsumentów są ich walory smakowo-zapachowe. jak również ich cechy fizyczne. Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu popularnych dodatków takich jak: mleko w proszku, otręby pszenne, mąka ziemniaczana, koncentrat owsiany, mąka gryczana, mąka grochowa i mąka amarantusowa na wybrane cechy jakościowe chrupek kukurydzianych. Wszystkie dodatki zastosowano w ilości 6%. a proces ekstruzjl przebiegał przy zachowaniu tych samych warunków pracy ekstrudera jednoślimakowego. Cel pracy realizowano poprzez oznaczenie w 8 różnych wariantach chrupek kukurydzianych wybranych wyróżników fizykochemicznych (wodochłonność, ekspansja, objętość, masa. cechy geometryczne ł wytrzymałościowe) za pomocą tradycyjnych metod analitycznych, w aspekcie oceny Ich smaku l zapachu, barwy, twardości oraz struk-tury-wyrobu przy zastosowaniu metody 5. punktowej. Uzyskane w doświadczeniu wyniki wskazały, że zastosowane dodatki wpływały na cechy jakościowe chrupek kukurydzianych. Dodatkami, które w największym stopniu wpływały na cechy chrupek były mąka ziemniaczana oraz mleko w proszku. Dodatki te zwiększały ekspansję chrupek oraz zmniejszały ich twardość. Wszystkie badane warianty chrupek kukurydzianych znalazły akceptację wśród potencjalnych konsumentów, jednakże najbardziej pożądanymi cechami charakteryzowały się chrupki z dodatkiem mleka w proszku oraz mąki gryczanej.
PL
W pracy przedstawiono wpływ nanocząstek miedzi na efektywność smarowania oleju. Jako bazowy przyjęto olej parafinowy AP/E Core 600. Olej bazowy zmodyfikowano, tworząc kompozycje smarowe zawierające dodatek 0,02%Cu lub 0,25%Cu granulacji 40 nm oraz dodatek 0,02%Cu/CuO lub 0,25%Cu/CuO granulacji 100 nm. Do realizacji założonego celu przyjęto następujący program badań: 1) Ocena skuteczności działania olejów według dwóch kryteriów: obciążenia zespawania Fz i charakterystyki zużycia w funkcji obciążenia nadanego d = f(F), 2) Ocena skuteczności działania dodatków smarnościowych zawartych w oleju na podstawie granicznego obciążenia zużycia Goz/40. Wszystkie badania prowadzone były na standardowym aparacie czterokulowym. Etap pierwszy zrealizowany został z zastosowaniem wytycznych normy PN-76/C-04147 „Badania własności smarnych olejów i smarów”. Na etapie drugim określono graniczne obciążenie zużycia Goz/40, zgodnie z metodyką opisaną w WTWT- 94/MPS-025. Przyjęto obciążenie 40 daN, czas biegu 3600 s i prędkość obrotową kulki górnej n = 500 obr./min. Im wyższa wartość wskaźnika Goz/40, tym lepsza jest skuteczność badanego środka smarnego w zmniejszaniu zużycia. Testy na każdym etapie i dla każdego punktu pomiarowego były zawsze powtarzane minimum pięciokrotnie. Wyniki opracowano statystycznie przy poziomie ufności 95%, stosując test t-Studenta.
EN
The paper presents the effect of nanoparticles of copper on the effectiveness of lubrication oil. Paraffin oil AP/E Core 600 was selected as the base oil. This was modified with an ingredient to form a lubricating additive of 0.02% Cu and 0.25% Cu with a granulation of 40 nm with the addition of 0.02% Cu/CuO or 0.25% Cu/CuO with a granulation 100 nm. The following program was applied for the studies: (1) the assessment of the effectiveness of the oil according to two criteria: seizure load Fz and wear characteristics as a function of the load d = f (F); and, (2) the assessment of the effectiveness of the lubricity of additives contained in the oil based on the limit wear load index Goz/40. All tests were conducted on a standard four-ball tester. The first stage was realized with the guidelines of the PN-76/C-04147 „Research lubricating properties of oils and lubricants”. A second step determined the limit wear load index Goz/40, according to the methodology described in WTWT-94 / MPS-025. The adopted load was 40 daN, with a run time of 3600 s and the speed of the upper balls was n = 500 rpm. The higher ratio Goz/40, the better was the effectiveness of the test lubricant to reduce wear. Tests in each stage and for each measurement point were always repeated at least five times. The results were statistically within a confidence level of 95% using Student's t-test.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań tribologicznych realizowanych w obecności modyfikowanych smarów plastycznych. Zbadano wpływ warunków tarcia oraz dodatków typu polimerowego i fulerenowych nanostruktur węglowych na charakterystyki tribologiczne smarów plastycznych. Testy zużyciowe realizowano w warunkach izotermicznych, w trzech różnych temperaturach. Po testach oceniono wpływ warunków tarcia na zmiany zachodzące na powierzchni tarcia oraz na zmianę jakości badanych smarów. Do identyfikacji zmian zachodzących w warstwie wierzchniej pod wpływem tarcia zastosowano technikę SEM/EDS. Natomiast do oceny zmian odporności oksydacyjnej smarów wykorzystano różnicową kalorymetrię skaningową DSC. Zastosowane dodatki wyraźnie wpłynęły na stabilność oksydacyjną oraz na skuteczność działania smarów w warunkach testu, szczególnie w podwyższonej temperaturze.
EN
The article presents the results of tribological investigations carried out in the presence of modified greases. The effects of friction conditions and additives like polymers and fullerene carbon nanostructures on the tribological characteristics of greases were investigated. The testing was carried out using a tester under isothermal conditions. After tests, changes in the friction surface and changes in the quality of greases were evaluated. To identify changes in the surface layer due to the friction, SEM/EDS analysis was applied. The change in the oxidation resistance of lubricants was determined by differential scanning calorimetry, DSC. Based on the results, the possible uses of lubricants under mechanical and thermal conditions were evaluated. The additives investigated have clearly changed the properties of the grease and their effects depend on the test temperature.
PL
W artykule przedstawiono przegląd podejmowanych na świecie działań w zakresie wykorzystania etanolu w paliwach stosowanych w silnikach o zapłonie iskrowym, a także przegląd badań wpływu parametrów jakościowych nowych paliw na właściwości eksploatacyjne pojazdów. Zaprezentowano wyniki własnych badań w zakresie oceny skłonności paliwa E10 i E85 do zanieczyszczania komór spalania silnika testowego, a także wyniki badania dotyczącego poprawy tych skłonności poprzez zastosowanie odpowiednich pakietów dodatków uszlachetniających.
EN
The article presents an overview of the world activity in the use of ethanol for fuels used in spark-ignition engines, as well as a review of research on the impact of new fuel quality parameters on the performance of vehicles. The paper also presents the results of own research on the tendency of E10 and E85 to pollute the combustion chamber test engine, and the results of the study on improving these tendencies by using the appropriate additive packages.
15
Content available remote Dodatki i modyfikatory do asfaltów drogowych
PL
Poprawa właściwości użytkowych mieszanek mineralno-asfaltowych oraz wydłużenie okresu eksploatacji nawierzchni drogowej wymagają stosowania asfaltów modyfikowanych. W artykule zdefiniowano pojęcia „dodatek” i „modyfikator” oraz przedstawiono wymagania, jakie powinny spełniać. Omówiono rodzaje dodatków i modyfikatorów, ich wpływ na właściwości asfaltów oraz sposób dozowania.
EN
Improvement of the properties of asphalt and extending the exploitation period of paved areas requires the use of bitumen modifiers. In this article, concepts of additives and modifiers as well as requirements that they must meet, were defined and presented. Types of additives and modifiers, their influence on bitumen properties and a method of dispensing was also discussed.
PL
Przedstawiono wyniki gospodarcze kraju w 2014 roku, w tym wielkość zatrudnienia i wysokość płac, produkcja sprzedana przemysłu i produkcja ważniejszych chemikaliów i dodatków. Wyniki przemysłu farmaceutycznego i chemii gospodarczej za I półrocze 2014 r. oraz struktura rynku kosmetyków w Polsce.
PL
Stosowanie substancji nadających lub przywracających barwę żywności istotnie wpływa na wygląd środków spożywczych i ich akceptację przez konsumentów. W związku z rozwojem trendu „czystych etykiet”, producenci dążą do zastępowania barwników będących substancjami dodatkowymi zwykłymi składnikami żywności, które wywołują wtórny efekt barwiący. Pozwala to na uniknięcie deklarowania numerów E na etykiecie przy uzyskaniu jednocześnie pożądanego efektu technologicznego. Jednak rozróżnienie pomiędzy barwnikiem – dodatkiem a składnikiem barwiącym bywa trudne i ma na nie wpływ wiele aspektów. Podobne trudności sprawia często przygotowanie skutecznej, ale i bezpiecznej komunikacji marketingowej dla produktów wytworzonych z użyciem tzw. żywności barwiącej.
EN
The application of substances which add or restore colour in food significantly affects the proper appearance of foods and their acceptance by consumers. In connection with the development of the trend of „clean label”, food business operators seek to replace colours – food additives with food ingredients (i.e. preparations) that cause secondary colouring effect. This avoids declaring E-numbers on the label, achieving at the same time the desired technological effect. However, the distinction between colour - food additives, and the colouring food component may be difficult and it is affected by a number of aspects. Similar difficulties are often caused when preparing effective and safe marketing communications for foodstuffs produced using the so-called “colouring food”.
PL
Przeprowadzono testy próbek folii termoplastycznej wytworzonej ze skrobi ziemniaczanej i gliceryny z dodatkiem keratyny oraz poli(alkoholu winylowego). Zbadano wpływ dodatków, prędkości deformacji oraz kierunku obciążenia próbki na wartości modułu sprężystości oraz naprężenia i odkształcenia krytycznego. Stwierdzono, że próbki folii zawierające oba dodatki wykazywały większe średnie wartości modułu sprężystości i naprężenia krytycznego. Wzrost prędkości deformacji próbek podczas testu powodował zwiększenie wartości modułu sprężystości i naprężenia krytycznego, przy czym wartości odkształcenia krytycznego pozostawały na zbliżonym poziomie. Próbki rozciągane w kierunku prostopadłym do osi rękawa wydmuchiwanej folii charakteryzowały się większymi średnimi wartościami modułu sprężystości i naprężenia krytycznego.
EN
Thermoplastic films were produced from mixts. of potato starch, glycerol and poly(vinyl alc.) or keratin by extrusion with blowing. The film samples were studied for elastic modulus, crit. stress and crit. strain at varying deformation velocity and sample loading direction. The films modified by addn. of poly(vinyl alc.) and keratin showed increased values of elastic modulus and crit. stress. The increase of sample deformation velocity during the test resulted in an increase in elastic modulus and crit. stress values while the values of crit. strain remained on a similar level. The samples expanded in perpendicular direction to sleeve axis of the blown film showed increased mean values of elastic modulus and crit. stress.
19
Content available remote Aplikacja do wizualizacji oświetlenia scenicznego
PL
W artykule opisano zintegrowaną z systemem 3D CAD SolidWorks aplikację do symulacji sterowania i wizualizacji scenicznych systemów oświetlenia. Opracowano model CAD inteligentnego urządzenia świetlnego, którego ruch oraz funkcje modyfikacji wiązki światła sterowane są za pomocą panelu operatorskiego Konsola oraz opracowano środowisko aplikacji w postaci modelu sceny w kilku konfiguracjach wymiarowych, w którym umożliwiono dodawanie i grupowanie reflektorów.
EN
The publication describes controlling simulation and stage lighting visualization software, integrated with system 3D CAD SolidWorks. 3D CAD model of intelligent lighting, which the move and the change of beam are controlled by module called Konsola was developed and 3D CAD model of scene based on configurations was prepared.
20
Content available remote Effect of modification of sand-lime products on their basic functional properties
EN
This paper describes a proposal for the modification of traditional sand-lime products using the granulate of foamed glass and lithium polysilicate. These fillers are intended to reduce gross density in a dry state and retain the highest possible compressive strength of the obtained material in comparison to the starting material. Basic functional property tests were thus performed on blocks made from the terminal material, i.e. compressive strength, gross density in the dry state, water absorption. The results of this research are discussed and presented in tabular and graphic form of this paper.
PL
W artykule przedstawiono propozycję modyfikacji tradycyjnego wyrobu wapienno-piaskowego granulatem spienionego szkła i polikrzemianem litu. Wypełniacze te mają na celu zmniejszenie gęstości brutto w stanie suchym oraz zachowanie możliwie wysokiej wytrzymałości na ściskanie otrzymanego materiału w stosunku do materiału wyjściowego. Na otrzymanych bloczkach wykonano badania podstawowych właściwości użytkowych modyfikowanych wyrobów, tj. wytrzymałość na ściskanie, gęstość brutto w stanie suchym, absorpcja wody. Wyniki badań zostały omówione i przedstawione w formie tabelarycznej oraz graficznej niniejszego opracowania.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.