Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 313

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  distribution
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
EN
The purpose of the paper is to present the issues of ensuring the safety of machinery and equipment in accordance with the requirements of the Machinery Directive 2006/42/EC of May 17, 2006 on the essential requirements for machines, with regard to the sphere of their import and distribution. This issue is related to the dynamically developing trade in cheaper new machines, mainly from countries outside the EEA (including China) and is a priority for ensuring safety and protecting the health and life of users of this type of equipment in accordance with EU regulations. The use of a variety of machines in industry, in addition to general safety requirements, which may also include quality criteria, care for the environment and industry-specific safety management requirements (e.g. food, automotive, medical devices).
EN
This work presents the results of Small Angle X-ray Scattering (SAXS) investigations of the structure of lamellar stacks in ethylene-1-octene copolymer during heating and cooling. The SAXS curves were analysed using the Intensity Superposition Method (ISM). By means of this method, not only the average values of the parameters of lamellar stacks but also the stacks crystallinity distribution function were determined. Based on this function, the structure of lamellar stacks during crystallization and melting of the copolymer was compared and observed differences were indicated.
PL
Przedstawiono wyniki badań struktury stosów lamelarnych w kopolimerach etylen-1-okten, wykonane metodą małokątowego rozpraszania promieni rentgenowskich (SAXS) w trakcie ogrzewania i chłodzenia. Krzywe SAXS analizowano przy użyciu Metody Superpozycji Intensywności (ISM). Metoda ta pozwoliła wyznaczyć nie tylko średnie wartości parametrów stosów, ale także funkcję rozkładu stopnia krystaliczności stosów. Na podstawie analizy tej funkcji wykazano istotne różnice w strukturze stosów lamelarnych w procesach krystalizacji i topnienia.
EN
The article concerns modern, flexible adhesive joints, which might be used in timber construction. The article discusses the test results carried out for timber elements joints using polymeric adhesives produced by Sika®. The scope of the tests includes the analysis of strength criteria, tests of polymer adhesion to the timber with a pull-off method, tests of polymer layer shearing between timber elements as well as examination of bending of timber elements joined with polymer. The conclusions indicate the types of these polymers which are recommended for the creation of polymeric joints of timber-polymeric type in timber constructions.
PL
Dynamiczny rozwój połączeń klejowych, umożliwia ich zastosowanie już nie tylko w naprawach, czy wzmocnieniach głównie konstrukcji żelbetowych oraz murowych. Coraz częściej mówi się o zastąpieniu tradycyjnych łączników przez połączenia klejowe. Szczególnie interesujący jest rozwój połączeń na bazie polimerów w zastosowaniu w konstrukcjach drewnianych, który umożliwia eliminację lub znaczne ograniczenie występowania zjawiska koncentracji naprężeń, jak ma to miejsce w przypadku najbardziej powszechnych połączeń trzpieniowych. Szczególne znaczenie ma eliminacja tego zjawiska w obiektach drewnianych, poddanych oddziaływaniu silnych wiatrów, trzęsień ziemi, czy też dużych gradientów temperaturowych oraz wilgotności. Głównym celem artykułu jest omówienie wyników badań przeprowadzonych dla połączeń elementów drewnianych przy wykorzystaniu podatnych klejów polimerowych produkcji Sika®. Zakres badań obejmuje analizę kryteriów wytrzymałościowych, badania przyczepności polimeru do drewna metodą pull-off (na odrywanie), badania ścinania warstwy polimeru pomiędzy elementami drewnianymi oraz badania zginania elementów drewnianych zespolonych polimerem.
EN
The paper analyzes the costs of production of wood sawdust briquettes, manufactured by the company Brykiet-Pol2, based in Goleszów in southern Poland. In addition, production technology, raw material supply and distribution of the finished product were analyzed. The costs of producing one ton of briquettes for the four assessed variants ranged from PLN 364.8 (option D) to PLN 648.7 (option A). The cost structure was dominated by the purchase of raw material and depreciation of the technological line. The most economically advantageous production variant was option C, currently implemented in the company (production costs: PLN 458.7·t-1 ), and the proposed option D, using two briquetting presses. The latter option increased production efficiency and reduced unit costs of briquette production in a three-shift system around the clock.
PL
W pracy dokonano analizy kosztów produkcji brykietów z trocin drzewnych w przedsiębiorstwie produkcyjno-handlowym Brykiet-Pol2, mającym siedzibę w Goleszowie leżącym w południowej części Polski. Dodatkowo przeanalizowano technologię produkcji, zaopatrzenie w surowiec i dystrybucję wyrobu gotowego. Koszty produkcji jednej tony brykietów dla czterech ocenianych wariantów wahały się od 364,8 PLN (wariant D) do 648,7 PLN (wariant A). W strukturze kosztów dominował zakup surowca oraz amortyzacja linii technologicznej. Najbardziej korzystnym z ekonomicznego punktu widzenia był realizowany w przedsiębiorstwie wariant produkcji C (koszty produkcji 458,7 PLN·t-1 ) oraz proponowany wariant produkcji D. Wtedy wykorzystywane były dwie brykieciarki, co zwiększyło wydajność produkcji i zmniejszyło jednostkowe koszty produkcji brykietów w systemie trzyzmianowym przez całą dobę.
EN
The provision of quality fuels to the aircraft requires compliance with a number of procedures during the transport, storage and distribution processes. Depending on the needs and organisational conditions, the air fuel distribution process is carried out using various types of transport means. The operational procedures and specificity of the functioning of the Armed Forces and other public law enforcement entities require the use of various construction and technological solutions allowing the efficient functioning of state aviation. The means of transport should not only ensure the appropriate quality of aviation fuel delivered to the aircraft but also enables the delivery of appropriate fuel practically to any place where it is required by the specific activities of particular services or aviation types units of the Armed Forces. This paper presents specific types of transport and distribution means used in state aviation and attempts to select features that determine their suitability for particular types of state aviation.
EN
The aim of the article was to analyse distribution logistics on the example of a selected meat processing plant, as well as to assess existing distribution channels according to the criteria determining the usability, efficiency and nature of the channel. Based on the research and analysis (analytical and point method), the distribution channels operating in this company were characterised and evaluated. Based on the results, one can determine which of the existing channels is the best and present the directions for their further development.
EN
This paper discusses logistics models of e-commerce implemented by Polish clothing companies. The author has conducted research on Polish clothing companies and logistics operators serving e-commerce branches, and here presents and compares these models. There are various logistics models of e-commerce, which differ from each other in organisation of deliveries, level of outsourcing, location for keeping stocks, level of logistics in customer service, and organisation of returns (goods returned by customers). The impact of the different e-commerce models on ecological, economic, and social priorities is then discussed.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono system wodociągowy, który służy do zaopatrywania w wodę mieszkańców oraz zakładów produkcyjnych w jednostkach osadniczych. Opisano także zalety i wady materiałów dotychczas stosowanych do budowy sieci wodociągowych. Przedstawiono również innowacyjny system rur BLUTOP z żeliwa sferoidalnego dedykowany dla systemów wodociągowych o małym zakresie średnic.
EN
This article presents a water supply system that is used to supply residents in settlement units and production plants in water. The advantages and disadvantages of materials used in the construction of water supply networks have also been described. Also presented is an innovative system of BLUTOP pipes made of ductile iron dedicated for water systems with a small diameter range.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki pomiarów temperatury skóry człowieka podczas próby wysiłkowej. Ponieważ uzyskane wyniki nie podlegają rozkładowi normalnemu, wyznaczono wartości pięciu różnych estymatorów menzurandu. Otrzymane rezultaty wykazały, że w rozważanym przypadku najlepszy estymator menzurandu otrzymujemy z metody bootstrap, ponieważ charakteryzuje się on najmniejszym odchyleniem standardowym.
EN
The article presents results of the skin temperature measurement during an endurance test. The resulting observations are not normally distributed, for this reason the values of five different measurand estimators were determined. The obtained results showed that in the considered case the best measurand estimator is the bootstrap method obtained, because it has the smallest standard deviation.
EN
Mollusk species associated with Cystoseira barbata were examined in the Sea of Marmara in 2012 at 14 sampling sites with a depth ranging from 0.2 to 0.5 m. A total of 18 468 specimens belonging to three classes (Polyplacophora, Gastropoda and Bivalvia) and 30 species were identified. Alvania mamillata Risso, 1826 is a new record for the marine mollusk fauna of the Sea of Marmara. The number of species at the sampling sites varied from 2 to 11 (400 cm–2), the density ranged between 758 and 63 083 ind. m–2, and wet weight between 0.4 and 34.3 g m–2. Gastropoda were the richest class, represented by 22 species and 7611 individuals. The families Rissoidae, Mytilidae and Pyramidellidae were represented by the largest number of species. The most dominant mollusk species in C. barbata facies were Mytilaster minimus (Poli, 1795) (37.77%), Rissoa splendida Eichwald, 1830 (27.20%), Mytilaster lineatus (Gmelin, 1791) (18.69%) and Bittium reticulatum (da Costa, 1778) (6.89%). However, the mollusks R. splendida (86%), M. lineatus (71%), M. minimus (69%) and Steromphala adansonii (Payraudeau, 1826) (67%) were characterized by the highest values of the frequency index. Canonical correspondence analysis showed that the main factors affecting the assemblages of mollusks were the content of total nitrogen, the maximum thallus height, algal wet weight and temperature.
12
Content available Lamprophyric rock locations in Greece
EN
Twenty-four areas with lamprophyric formations have been located through a bibliographic search in Macedonia, Thrace, the islands and Attica. Most lamprophyre types have been identified including rare "alkali minette”. In most localities the dikes/sills appear to be late mantle products associated with deep faulting following extensional activity in granitoids.
EN
The purpose of this article is to analyze distribution logistics on the example of a selected meat processing establishment, as well as to assess existing distribution channels according to criteria determining the usability, efficiency and nature of the channel. Based on the research and analysis (analytical and point method), five distribution channels existing in the company were characterized and evaluated. Based on the results, it was determined which of the existing channels is the best one, and also the directions for their further development were presented.
EN
The exposure of heavy metals in the Drenas site – Kosovo has risen dramatically in the last 30 years because of mining and smelting activities. The study investigated the heavy metal in soil, accumulation in different parts of apple trees near the industrial sites of Drenas. The accumulation ratio values of heavy metals were calculated to assess the potential health risks. The mean concentrations of the heavy metals in the soil were in the following order of magnitude Ni > Zn > Fe > Cr > Cu > Pb > Cd > As, while that in the apples were in the order of magnitude Ni > Cr > Fe > Cu > Pb > Zn > Cd > As, in the leaves – Fe > Zn > Cu > Cr > Ni > Pb > Cd > As and in the shoots – Zn > Fe > Cu > Cr > Ni > Pb > Cd > As. Compared to control, the contents of analyzed metals from plant tissues of apple trees in the contaminated area were significantly higher (p<0.001). The concentration of Ni, Pb, Cr, Fe etc. in the apple tissue increased along with the heavy metal content in soils in the polluted area. The high accumulation ratio values for Pb (1.1), Cd (0.62), Cr (0.93) and Ni (0.46) were characteristic for the investigated species and indicate the accumulation ability.
PL
W artykule przedstawiono najważniejsze logistyczne rozwiązania w zakresie dystrybucji wyrobów stalowych przy uwzględnieniu centrów serwisowych. Wskazano, że kluczowymi kierunkami ograniczenia kosztów dystrybucji są: handel elektroniczny B2B; automatyzacja i optymalizacja procesowa Supply Chain oraz „przerzucenie” części kosztów na podmioty outsourcingowe. Sprostać temu mogą ogniwa pośrednie pomiędzy globalnymi producentami stali, a klientami końcowymi – tzw. centra serwisowe. Wykorzystując nowoczesne rozwiązania w zakresie obiegów materiałowych i informacyjnych oraz korzystając ze zdobyczy współczesnej nauki, dystrybucyjne centra serwisowe mogą natychmiast reagować na zmianę koniunktury otoczenia i potrzeby klienta, zapewniając najwyższą jakość produktów dostarczanych zgodnie z zasadami koncepcji Just in Time (JiT).
EN
The work presents the most important logistic solutions in the distribution of steel products, including service centers. It was pointed out that the key directions of reducing distribution costs are: B2B electronic commerce; automation and process optimization of the Supply Chain and "transferring" part of the costs to outsourcing entities. This can be achieved by intermediate links between global steel producers and final customers - so-called service centers. Using modern solutions in the field of material and information cycles and using the achievements of modern science, distribution service centers can immediately react to changes in the environment and customer needs, ensuring the highest quality of products delivered in accordance with the Just in Time (JIT) concept.
EN
Local defects in ball bearings may occur at the center line of raceway and its surrounding areas. However, most current studies were concentrated in studying the influence of the local defect located at the centerline of raceway on the bearing vibrations, where the effects of local defects surround the centerline were ignored. To overcome this problem, based on Hertzian point contact theory and multi-body dynamic algorithm, a multi-body dynamic model considering the offset and angular distributions for a ball bearing with a local defect on its outer raceway is established. The influences of offset distance and skew angle between the geometric center of local defect and the centerline of outer raceway on the bearing vibrations are investigated. The relationship between the offset distance and the impulse waveform characteristics is obtained, as well as that between the skew angle and the impulse waveform characteristics. The results show that the offset distance and skew angle of the local defect have a great influence on the time-domain impulse waveform characteristics of the bearing accelerations. This paper can provide a useful guidance for the accurate diagnosis of early local fault in the ball bearings.
PL
Wady lokalne łożysk kulkowych mogą występować na linii środkowej bieżni oraz w otaczających ją obszarach. Jednak większość dotychczasowych badań nad wpływem wad lokalnych na drgania łożyska koncentruje się na wadach linii środkowej bieżni ignorując oddziaływanie wad zlokalizowanych w obszarach otaczających tę linię. Aby rozwiązać ten problem, w przedstawionej pracy wykorzystano teorię kontaktu Hertza oraz algorytm do analizy dynamiki układów wieloczłonowych, co pozwoliło na utworzenie modelu dynamiki układu wieloczłonowego uwzględniającego przesunięcie i rozkłady kątowe łożyska kulkowego z lokalną wadą na bieżni zewnętrznej. Badano wpływ wartości przesunięcia i kąta nachylenia między geometrycznym środkiem wady lokalnej a linią środkową bieżni zewnętrznej na drgania łożyska. Otrzymano zależności pomiędzy wartością przesunięcia a charakterystyką przebiegu impulsu, a także między kątem nachylenia a charakterystyką przebiegu impulsu. Wyniki pokazują, że wartość przesunięcia i kąt nachylenia wady lokalnej mają duży wpływ na przebieg przyspieszeń łożyska w dziedzinie czasu. Praca dostarcza pożytecznych wskazówek na temat trafnego diagnozowania lokalnych uszkodzeń łożysk kulkowych w ich wczesnych stadiach.
EN
The neutrix composition F(f(x)) of a distribution F(x) and a locally summable function f(x) is said to exist and be equal to the distribution h(x) if the neutrix limit of the sequence {Fn(f(x))} is equal to h(x), where Fn(x) = F(x)*δn(x) and {δn(x)} is a certain sequence of infinitely differentiable functions converging to the Dirac delta-function δ(x).The function cosh-1+(x + 1) is defined by cosh-1+(x + 1) =H(x) cosh-1(|x| + 1), where H(x) denotes Heaviside’s function. It is then proved that the neutrix composition δ(s)[cosh-1+(x1/r+1)] exists and (…), for r,s = 1,2,.... Further results are also proved. Our results improve, extend and generalize the main theorem of [Fisher B., Al-Sirehy F., Some results on the neutrix composition of distributions involving the delta function and the function cosh-1+(x + 1), Appl. Math. Sci. (Ruse), 2014, 8(153), 7629–7640].
18
Content available Small scale gas turbine combustor sizing
PL
Prezentowany artykuł dotyczy projektowania wstępnego komór spalania silników turbinowych klasy mikro. W odróżnieniu od metodyki projektowania komór spalania dużych komercyjnych silników turbinowych, ich mniejsze odpowiedniki należą do konstrukcji eksperymentalnych. Aby dokonać próby budowy na miarę uniwersalnego modelu obliczeniowego należy zbudować bazę wiedzy która pozwoli na jasne wyznaczenie warunków brzegowych dla przyszłych badań. Niewątpliwą zaletą wzorowania się na istniejących rozwiązaniach jest możliwość szybkiego uzyskania prototypowego rozwiązania, bez konieczności głębszego wnikania w skomplikowany mechanizm spalania paliwa w komorach o małej objętości.
EN
Presented article is focused on initial design of small scale combustors for micro scale jest engines. In comparison to the full size equivalent, small combustor are design and manufactured in experimental way. To try building universal numeric model for micro size design is important to acquire as many data as possible to identify boundary conditions for a model. Major advantage of analyzing different design is possibility to quick building prototype design without investigating complex process of combustion.
EN
Micro-defects detection in solidified castings of aluminum alloy has always been a hot topic, and the method employed is mainly depends upon the size and shape of the specimens. In present paper, the amount and distribution characters of micro-defects in a series of 2219 aluminum alloy ingot, with diameters of φ1380 mm, φ1250 mm, φ1000 mm, φ850 mm and φ630 mm, prepared by direct chill casting were investigated by means of metallographic, respectively. Samples were cut along the radius directionfrom slices in the steady casting stage. The result reveals that typical micro-defects are consist of inclusions, porosity and shrinkage under optical microscope, and the total amount of micro-defect per unit area in an ingot slightly decreased with the increase of its diameter. Meanwhile, defects were classified into 2 types according to its size, the results suggesting that defects greater than 40 μm account for the largest proportion among the counted two kinds of defects. Moreover, the distribution of defects greater than 40 μm along the radial direction was detected, its amount increases as its distance from the side, indicating that the micro-defects greater than 40 μm distributed the most in the center zone of ingots and the larger the ingot diameter, the more obvious the tendency was.
EN
Programming methods, such as dynamic heuristic search or search and limit techniques are used for solving the problems of routing. Many of the problems to be solved require huge computing effort, some of them are NP-hard. Other optimization algorithms that may be used for solving vehicle routing problems are methods based on genetic algorithms, neural networks and ant algorithms. The problem of LNG distribution system is closely related to the problem of route planning. These problems are characterised by a simple definition of the problem, unlike finding the solution. Finding the optimal outcome for a great number of points is a hard and work-consuming task. Genetic algorithms are an alternative for the methods most often used so far.
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.