Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 47

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  distribution system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Although there currently exists a wide range of voltage regulators that are commercially available, the search for devices with a simpler physical design remains the focus of research studies. Following this line, an electromagnetic voltage regulator (EVR) arrangement has been proposed. The EVR is constituted of an autotransformer that supplies, via discrete taps, a series transformer that injects voltage for regulating the feeder voltage. Even though its operating principle is shown as being similar to that of other devices on the market, the physical arrangement and operating strategy of EVR show novelties which result in properties such as: economic attractiveness, constructive simplicity, and operational reliability. Moreover, when installing voltage regulators, efficacy studies must be carried out to optimize equipment design. In this context, this paper aims at evaluating the factors that influence the effectiveness of the EVR in restoring voltage variations according to the determinations imposed by regulatory agencies. The ultimate goal of this study is to determine the voltage deviation range that the EVR is able to restore. To achieve this goal, a mathematical modeling of the EVR is given and study cases are computationally carried out to investigate its performance when connected to a typical distribution feeder.
EN
Power quality (PQ) monitoring is important for both the utilities and also the users of electric power. The most widespread measurement instrument used for PQ monitoring is the PQM (Power Quality Monitor) or PQA (Power Quality Analyzer). In this paper we propose the usage of PMU data for PQ parameters monitoring. We present a new methodology of PQ parameters monitoring and classification based on PMU data. The proposed methodology is tested with real measurements performed in distribution system using dedicated PMU system.
PL
W artykule zaprezentowano algorytm postępowania przy wyszukiwaniu zbioru najefektywniejszych inwestycji w sieciach średnich napięć (SN). Inwestycje są wybierane w celu ograniczenia liczby i czasu trwania przerw w zasilaniu oraz eliminacji lub ograniczenia istniejących lub przyszłych zagrożeń napięciowych i obciążeniowych. Rozpatrywane są inwestycje sieciowe w postaci budowy nowych punktów redukcyjnych, budowy nowych elementów sieciowych SN, modernizacji istniejących obiektów czy zastosowania technologii teleinformatycznych do zwiększenia obserwowalności i sterowalności pracy sieci SN. Niniejsza praca to efekt doświadczeń Instytutu Energetyki przy realizacji koncepcji rozwoju sieci SN dla jednego z operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD).
EN
The article presents the algorithm for determination optimal sets of investments in MV grids with the consideration of the expected voltage profile, loading and, most importantly, ageing of the MV grid components. The final set of the MV grid investment is appointed iteratively in order to achieve the best performance.
PL
W artykule zaprezentowano możliwości wykorzystania oprogramowania OpenDSS do komputerowej symulacji pracy sieci elektroenergetycznych w estymacji wartości skutecznej napięcia w nieopomiarowanych punktach sieci, jako wsparcie dla operatorów systemów dystrybucyjnych w monitorowaniu i diagnostyce pracy ich sieci. W artykule przedstawiono porównanie wyników pomiarów oraz symulacji pracy wybranego obszaru systemu dystrybucyjnego na poziomie średniego napięcia.
EN
The article contains a comparison of real measurements and simulation results of a distribution system at medium voltage with a resolution of 10-minutes. The cooperation of the measuring system and the simulation environment allowed to obtain a synergy effect by simplifying the model and at the same time increasing the accuracy of estimation. It was proposed to use a simulation environment to estimate the impact of renewable energy power plants on the distribution network.
EN
In power systems, the over-current protection scheme and, optionally with directional function, and distance function are the main protection used, principally, where the power flow is on both sides as in distribution system with distributed generation (DG), for example. However, with the increasing of DG penetration in the distribution system, these protections can not be secure and impacts in the coordination of the protection are caused due to the power flow is on both sides. Therefore, new types of protection as distance protection are candidates to solve the coordination problem in the distribution system with DG. In this paper, is proposed an application of the distance protection in the distribution system with DG, and several cases of faults and the impacts on the distance protection are evaluated in presence of DG. In the simulation and analysis of faults were varied the fault inception angle, fault type, fault resistance, and fault location. The correct and bad trips are analyzed to evaluate the distance relay performance. The distance relay used in the distribution system with DG had good performance in all simulation cases. Besides, the better performance of the distance protection proves which may be used in distribution systems with DG.
PL
W systemach energetycznych zabezpieczenie przed przeciążeniem prądowym (opcjonalnie wraz z funkcją kierunku i odległości) jest główną metoda zabezpieczenia, szczególnie gdy moc może być przekazywana w dwóch kierunkach. W artykule zaproponowano nowy typ zabezpieczenia uwzględniający funkcje odległości. Uwzględniono też możliwość wykrywania błędów i możliwość określania ich położenia.
EN
Background: In the current business environment, competition is no longer between the organisations but it is among the supply chains of the organisations. India's public distribution system is one of the biggest systems for food supply and distribution carried out through fair price shop (FPS). There is a wide gap concerning the empirical study on the fair price shops (FPS) and this is the rationale of the study. The paper aims to determine the relationship between different supply chain management practices and operational performance of the fair price shops in India. The authors propose the theoretical framework and empirically test the model. The study aims to expand the knowledge structure of supply chain management field. Methods: The paper opted for an exploratory cum descriptive study. The authors randomly selected 200 Fair price shops from a list available on the government website and identified the key persons from each shop as the respondent to get our questionnaire filled. The data were collected using structured questionnaire. Total 200 questionnaires were given to MBA students to collect the data from those fair price shops dealers who qualify the screening questions and situated in Bhopal Madhya Pradesh (India) in the month of March - April' 2017. Finally, 87 useful questionnaires were obtained, with a response rate of 43.5%, Authors employed the PLS-structural equation modelling (SEM) to test the theoretical model and hypothesis. Results: The study provides that three dimensions of SCM practices have a significant and positive relationship with the operational performance. The paper provides empirical insights about how change is brought about operational performance of the fair price shops. It suggests that supply chain management practices positively & significantly associated with the performance of fair price shops. Conclusion: This paper emphasizes the importance of supply chain management practices on the day to day operations of the fair price shops and provides an insight that these practices if employed properly they will give an added advantage. The study fulfils an identified need to study how supply chain management practices can impact the performance of fair price shops and the study directly measures the impact of supply chain management practices on operational performance of the fair price shops in India. The biggest limitation of this study is the size of the sample. Thus the research results may not be generalized. Therefore, researchers are encouraged to test the proposed framework at a broader level.
PL
Wstęp: W obecnie istniejącym środowisku biznesowym, należy mówić raczej o rywalizacji nie między poszczególnymi organizacjami a sieciami organizacji. Indyjski publiczny system dystrybucji jest jednym z największych systemów dostaw i dystrybucji żywności realizowany poprzez sieć sklepów tzw. fair price (FPS). Pomimo tego faktu stosunkowo mało jest badań naukowych dotyczących tego typu sieci. Celem pracy jest określenie zależności pomiędzy różnymi metodami zarządzania łańcuchem dostaw i działaniami operacyjnymi tego typu sklepów w Indiach. Autorzy zaproponowali model teoretyczny oraz test empiryczny. Celem pracy jest poszerzenie wiedzy strukturalnej na temat zarządzania łańcuchem dostaw. Metody: Została wybrana próba losowa 200 sklepów typu fair price z listy dostępnej na stronie rządowej. Następnie zidentyfikowano osobę kluczową z każdego sklepu, jako ankietera uczestniczącego w badaniu. Dane zostały zebrane poprzez specjalnie stworzony kwestionariusz. Wywiady zostały przeprowadzone przez studentów MBA z wybranymi uprzednio osobami. Były one zbierane w Bhopal Madhya Pradesh w okresie marzec-kwiecień 2017. W rezultacie otrzymano 87 kompletnych kwestionariuszy (współczynnik udziału 43,5%). Model SEM strukturalnego równania PLS został użyty do testowania modelu teoretycznego i hipotez. Wyniki: Badania wykazały, że trzy wymiary metod zarządzania łańcuchem dostaw mają istotną i pozytywną zależność z działalnością operacyjną. Pokazały empirycznie jak zmiany wpływają na działalność operacyjną sklepów fair price. Wskazują, ze metody zarządzania łańcuchem dostaw pozytywnie i istotnie związane są z działalnością sklepów typu fair price. Wnioski: Praca wskazuje na istotny wpływ metod zarządzania łańcuchem dostaw na bieżąca działalność sklepów typu fair price oraz dowodzi pozytywny wpływ tych praktyk prawidłowo wdrożonych na uzyskanie wartości dodanej. Przeprowadzone badania uzupełniają lukę w badaniach nad wpływem metod zarządzania łańcuchem dostaw na działalność sklepów typu fair price w Indiach. Największym ograniczeniem tego badania była próba, na podstawie której uzyskano wyniki. W związku z tym nie jest możliwe uogólnienie tych wyników. Badania tego typu należałoby kontynuować w szerszym zakresie.
EN
This paper compares district heating system installations in Omsk in order to see their similarities and differences from which conclusions are drawn on how to improve the systems. The purpose of this paper is to define the valid condition of typical network in Russia, to define the reasons of damage occurrence on the basis of operational data and to make forecasts for the operation of a district heating (DH) network for the next years. Methods include lowering specific heat and water losses. Three groups of factors, namely system installation, operation and maintenance and corrosion issues, were identified and examined. Systematic replacements and refurbishments of the old network pipes are key to the reliability. Lowering the supply and return temperatures would enable better renewable energy sources integration. The integration of renewable energy sources in district heating systems is the most important goal that still needs to be achieved. The final purpose of the paper is to investigate the challenges in modelling the reliability issues and energy losses of heating networks and to analyse the factors that influence them. For that reason, this paper provides a comprehensive review of pipe installation issues associated with DH systems.
PL
Porównano instalacje ciepłownicze w Omsku z podobnymi systemami ciepłowniczymi w miastach Rosji. Podano również sposoby i możliwości poprawy ich działania. Celem artykułu jest określenie warunków eksploatacji typowej sieci ciepłowniczej występującej w Rosji oraz zdefiniowanie powodów występowania uszkodzeń na podstawie danych eksploatacyjnych. Przedstawiono również prognozy potrzebnych działań w systemie ciepłowniczym w następnych latach. Zastosowane metody polegać będą głównie na ograniczeniu strat ciepła i ubytków wody sieciowej. Można wyróżnić trzy grupy czynników, które wpływają na straty ciepła i ubytki wody sieciowej. Są to: różnego rodzaju instalacje odbiorcze, eksploatacja i konserwacja oraz wpływ korozji. Wpływ tych czynników na jakość systemu ciepłowniczego został określony i sprawdzony. Systematyczna wymiana i odnawianie starych sieci jest kluczem do ich niezawodnej pracy. Ponadto obniżenie temperatury wody sieciowej na zasilaniu i powrocie pozwoli na lepszą współpracę z odnawialnymi źródłami energii.
PL
Dynamiczny rozwój inteligentnych sieci elektroenergetycznych umożliwia wykorzystanie sterowalnych łączników do zmiany konfiguracji sieci rozdzielczej SN. W artykule omówiono wpływ rekonfiguracji systemu dystrybucyjnego SN na wartość strat mocy czynnej z uwzględnieniem dobowej zmienności obciążenia. Bazując na zmodyfikowanym przez autora 33-węzłowym testowym systemie dystrybucyjnym IEEE przedstawiono problem doboru odpowiedniej czułości algorytmu oraz zaproponowano metodykę wyboru konfiguracji pracy sieci rozdzielczej SN w cyklu dobowym. Jako funkcję celu zastosowano kryterium minimalizacji strat mocy czynnej. Badania przeprowadzono w programie rozpływowym DIgSILENT Powerfactory dla dwóch wariantów krzywych obciążenia i dla różnych wartości współczynnika czułości. Wyniki obliczeń dowodzą, że zapewnienie odpowiedniej konfiguracji pracy sieci dystrybucyjnej SN umożliwia zmniejszenie strat mocy czynnej.
EN
The dynamic development of smart grids allows the use of remote controllable switches to change the configuration of the MV distribution network. The article discusses the impact of distribution system reconfiguration on active power losses, taking into account the typical daily load profiles. Based on modified IEEE 33-bus test distribution system the article presents the method of selection the appropriate sensitivity coefficient and the configuration of the MV network. The objective function is to minimize active power losses. Studies were performed in DIgSILENT Powerfactory application for two variants of the daily load curve and for different values of sensitivity coefficient. The calculation results indicate, that ensuring adequate working configuration of MV distribution network, helps to reduce active power losses.
EN
The paper is dedicated to prove that it is possible to maximize energy production from Renewable Energy Sources (RES) by their allocation taking into consideration their volatile character of work. Annual energy maximization is the objective function in the analysis. It calculates as a product of installed capacity and capacity factor. Power flows are also calculated in the optimization process. The process uses real generation and demand profiles and is made as Mixed Integer-Linear Programming (MIPL) using software FICO® XPRESS. This method can be used by Distribution System Operators to estimate the potential of each distribution system.
PL
W KSE funkcjonują liczne przedsiębiorstwa, realizujące różne zakresy działalności energetycznej. Zgodnie z zasadą unbundlingu, przedsiębiorstwa energetyczne odrębnie organizują i prowadzą działalność polegającą na wytwarzaniu, przesyłaniu lub dystrybucji oraz obrocie energią elektryczną. Istnieje jednak w gospodarce polskiej liczna grupa przedsiębiorstw energetycznych mających odmienny status. Nie dość, iż łączą w sobie działalność konkurencyjną i regulowaną, czyli dystrybucję i obrót energią, to dodatkowo występują w dwojakiej roli: jako odbiorca energii i jednocześnie jej dystrybutor (a niejednokrotnie także sprzedawca energii). Działalności w zakresie sprzedaży oraz dystrybucji energii elektrycznej podmioty te prowadzą na skalę ograniczoną pod względem wolumenu, wartości energii, a w szczególności obszaru. Mowa o zamkniętych systemach dystrybucyjnych (ZSD).
EN
Food sector is omnipresent in the modern world. It plays a major role in business, and is determined, above all, by lower prices and high quality. Products must be frequently provided in stores. Customers have great expectations in terms of the delivery and availability. Most important are short-term orders realisation and flexible services. The main aim of the paper is to consider two different distribution systems. The reason for this consideration is to identify which of the distribution systems is more effective.
EN
The paper presents different solutions applicable in power converter systems for connecting power grids with energy storage systems such as superconducting magnetic energy storage (SMES), supercapacitor energy storage (SES) or chemical batteries. Those systems are characterized by bidirectional current flow between energy storage and power grid. Two-level converters (AC-DC and DC-AC converters) dedicated for low power energy storage compatible with 3×400 V-type power grids are proposed. High power systems are connected with 3×6 kV-type power grids via transformers that adjust voltage to the particular energy storage or directly, based on multilevel power converters (AC-DC and DC-AC) or dual active bridge (DAB) systems. Solutions ensuring power grid compatibility with several energy storage systems of the same electrical parameters as well as of different voltage-current characteristics are also proposed. Selected simulation results illustrating operation of two system topologies of 200 kW power for two-level converter and neutral point clamped (NPC) three-level converter are presented.
13
EN
This article debates on the use of 1 kV system as a cost-effective investment solution in the rural areas and provides an approach for finding potential investment sites. This approach determines the maximum admissible 0.4 kV feeder length and through that, the potential sites where 1 kV system could benefit the network company. An example of the potential benefits and drawbacks of using 1 kV systems are also included. This approach was tested in Elektrilevi OÜ and the number of potential feeders was substantial. Therefore, Elektrilevi OÜ should consider using 1 kV systems.
PL
W artykule analizowane jest zastosowanie rozsyłanie energii elektrycznej za pośrednictwem linii 1 kV. Analizę przedstawiono na przykładzie linii rozdzielczej w Estonii.
EN
With Growing Concerns About Voltage Profile And Power Factor At Distribution Networks, The Capacitor Banks Are Invariably Installed For Reactive Power Compensation. The Reactive Power Supplied By Capacitor Banks Is Proportional To Square Of Their Rated Loading Voltage. Capacitor Banks Eventually Increase The Loading Capacity Of Feeders, So As To Supply More Customers Through Same Line Section. Capacitor Banks Can Be Installed Anywhere On The Network. The Idea Of This Paper Is To Reduce Total Power Loss And Ensure Greater Availability Of Capacitor Bank Installed At 132 Kv Grid Station Qasimabad Hyderabad, For Reactive Power Compensation, Even Under Worst Conditions On Distribution System. This Is Achieved By Enhancing Its Location And Size. At Present Capacitor Bank Of Full Size, I.E. Of 1.21 Mvar Is Installed At 11 Kv Bus Of 132 Kv Grid Station Qasimabad Hyderabad. Moreover This Paper Suggests Small Sized Capacitor Banks That Would Be Installed At Different Feeders Instead Of One Large Size Capacitor Bank At 11 Kv Bus. The Voltage Profile And Power Losses With Present Sized Capacitor Bank And The Proposed Small Sized Capacitor Banks Are Compared In This Work. The Distribution Network Has Been Simulated By Using MATLAB .
PL
Zróżnicowanie miejsc podaży i popytu na określone dobra oraz specyfika nabywców i cechy dóbr, wpływają na występowanie systemów dystrybucji różnych klas. Zróżnicowanie systemów dystrybucji kształtuje również specyfikę systemów przewozowych, które są integralną jego częścią. W artykule przedstawiono specyfikę systemów dystrybucji oraz zasady ich kształtowania, ponadto przedstawiono formalizację zapisu elementów systemu a w konsekwencji model systemy dystrybucji. Uwzględniając różną specyfikę systemów dystrybucji, w artykule przedstawiono również charakterystyki systemów przewozowych oraz zapis formalny modelu systemu przewozowego.
EN
Differentiation of supply and demand for certain goods and the specificity of buyers and characteristics of goods, affect the occurrence of distribution systems of different classes. Differentiation of distribution systems shapes the specificity of transport systems, which are an integral part of distribution systems. The article presents the specifics of distribution systems and principles of their formation, moreover, the article shows the formalization of the system elements and consequently the model of the distribution systems. Taking into account the specificity of different distribution systems, the article presents the characteristics of the transport system and a formalization of the transport system model.
16
EN
The article show relationship of marketing and logistic in the present economy. Writer to assume that factor of surroundings have or can have influence to company activity. The aim of article is describe distribution in the means of marketing context and their relationship with logistic and name ken of distribution in system of logistic. The theoretic goal is identify and research extending literature definition of distribution which present their location in marketing and logistic concept of company activity. This concept establish to present factor realities.
PL
Artykuł przedstawia istotę związku marketingu i logistyki we współczesnych realiach gospodarki rynkowej, w dobie zmian zachodzących w otoczeniu rynkowym i stawianych wyzwań. Autorka przyjmuje, że czynniki otoczenia mają lub mogą mieć wpływ na działalność przedsiębiorstwa, w tym budowę marketingowej strategii dystrybucji i tworzą dla niego zarówno określone możliwości rynkowe, jak i zagrożenia jego funkcjonowania. Celem artykułu jest przedstawienie dystrybucji w kontekście instrumentów marketingowych i ich związku z logistyką oraz określenie ram dystrybucji i jej zakresu w ramach systemu logistycznego. Celem teoretycznym jest zidentyfikowanie istniejących w literaturze definicji dystrybucji, które prezentują jej miejsce w marketingowo-logistycznej koncepcji działalności przedsiębiorstwa, nawiązujące do dzisiejszych realiów gospodarki, a zatem do nowych wyzwań stawianych dystrybucji.
PL
W artykule przedstawiono wybrane aspekty wielokryterialnej oceny doboru środków transportowych w systemach dystrybucji pojazdów. Przedstawiono jak zbudowany jest system dystrybucji pojazdów oraz przytoczono niektóre publikacje, zajmujące się problemem dystrybucji. Analiza procesu w systemie dystrybucji to nie tylko analiza samego procesu dystrybucji, kosztów jej realizacji lub optymalizacji procesu ale przede wszystkim możliwości dostarczenia oczekiwanych pojazdów do użytkowników i sama wielokryterialna ocena środków transportowych.
EN
This paper is about some aspects multi-criteria evaluation of the selection of vehicles in distribution systems of vehicles. There is presented system, how it is built vehicle distribution and presented some publications dealing with the problem of distribution. Analysis of the process in the distribution system is not only the analysis of the distribution process, the costs of its implementation or optimization process but most of all opportunities to deliver the expected vehicles to the users and the same multi-criteria evaluation of the vehicles.
PL
W artykule przedstawiono wybrane narzędzia wielokryterialnego wspomagania decyzji w systemach dystrybucji pojazdów. Przedstawiono kilka najczęściej wykorzystywanych narzędzi oraz zastosowania w konkretnych problemach decyzyjnych przez badaczy. Następnie autorzy przedstawili alternatywne rozwiązanie w postaci aplikacji – bazy danych oraz aplikacji internetowej.
EN
This paper is about some aspects multi-criteria decision making in distribution of vehicles. There are presented the most commonly used tools and applications to specific problems of decision making. Then, the authors presented an alternative solution in their form of application – database and web application.
PL
W artykule przedstawiono założenia organizacyjne kompletacji jednostopniowej i dwustopniowej mającej wpływ na wydajność. Autor w artykule przedstawił opracowane modele kompletacji, które są częściami składowymi aplikacji KMA stosowanej w ILiM. Zaprezentowano wyniki przeprowadzonych badań symulacyjnych procesu kompletacji jedno i dwustopniowej dla zmiennych parametrów kompletacji: liczby dokumentów oraz pozycji na dokumentach.
EN
The article presents the organizational assumptions single – and two – stage completion affecting performance. The author presented a paper developed models of completion, which are part of the KMA applications used in ILiM. The results of simulation studies the process of picking one and two – step for picking variables: the number of documents and position papers.
20
Content available remote Reliability Evaluation of Distribution System with Multiple Micro-Sources
EN
A new minimal path model of reliability evaluation of distribution system with multiple micro-sources is presented to analyze the effect of different type micro-source to the distribution system reliability in which the control mode of micro-source, the network configuration, operation and control characteristics of microgrid are fully considered. The results of the RBTS bus 6 verify the validity of the model and show the remarkable different effect of different type micro-source and its control mode to the reliability of distribution system.
PL
Analizowano niezawodność sieci z dołączonymi mikro-źródłami. Rozważono konfiguracje sieci oraz charakterystyki sterowania.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.