Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 122

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  distribution network
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
EN
The Government of Indonesia is accelerating the use of new and renewable energy for electricity supply. The use of renewable energy also intends to reduce greenhouse gas emissions. Electricity generated will be connected in a transmission and distribution network on the grid that is available to be distributed to consumers. Renewable energy sources, especially the Mini Hydro Power Plant (MHPP) with a capacity of 1 - 10 MW, are located in rural areas far from the load center. Long distances will result in reduced voltage and power losses in the power distribution system. Therefore the connection of renewable energy plants especially MHPP should not have a negative impact on the existing electricity system. In general, the connection is declared successful if the voltage drop is in the range between a maximum of +5% and a minimum of -10% of nominal voltage, small power losses, and short circuit current is not large. The MHPP connection must be carried out with a technical and economic approach when making decisions on determining the connection point. Because sometimes the decision to choose a connection location is technically fulfilling but economically it does not meet, on the contrary, there is also technically not good even though it is economically feasible, or both are not feasible. As shown in the decision making for the Bontosalama MHPP which is directly connected to the Sinjai substation although investment is expensive it is not constrained from the technical limitations of the Sinjai system.
PL
Wytworzona energia elektryczna jest podłączona do sieci przesyłowej, która jest dostępna do dystrybucji wśród odbiorców. Odnawialne źródła energii, zwłaszcza mini elektrownia wodna (MHPP) o mocy 1–10 MW, znajdują się na obszarach wiejskich z dala od centrum obciążenia. Duże odległości powodują zwiększenie strat napięcia i mocy w systemie dystrybucji energii. Podłączenie elektrowni odnawialnych, zwłaszcza MHPP, nie powinno mieć negatywnego wpływu na istniejący system elektroenergetyczny. Zasadniczo połączenie uznaje się za udane, jeśli spadek napięcia mieści się w przedziale od maksimum + 5% do minimum -10% napięcia nominalnego. Połączenie MHPP musi być wykonane z technicznym i ekonomicznym podejściem przy podejmowaniu decyzji o ustaleniu punktu przyłączenia. Ponieważ czasami decyzja o wyborze lokalizacji połączenia jest technicznie satysfakcjonująca, ale ekonomicznie nie spełnia, wręcz przeciwnie, nie jest również technicznie niedobra, nawet jeśli jest to ekonomicznie wykonalne lub oba są niewykonalne. Jak pokazano w procesie decyzyjnym dla Bontosalama w Indonezji MHPP, który jest bezpośrednio podłączony do podstacji Sinjai, chociaż inwestycja jest droga, nie jest ograniczona technicznymi ograniczeniami systemu Sinjai.
PL
Artykuł prezentuje ewolucję rozwiązań w sieci dystrybucyjnej SN w aspekcie jej rozbudowy i modernizacji. Uwzględniono podstawowe bariery ograniczające możliwości realizacji inwestycji. Ewolucja sieci z modelu tradycyjnego w kierunku sieci typu „smart" stanowi zasadniczy wątek artykułu. Kluczowy problem stanowi zapewnienie sterowalności i obserwowalności sieci. Przedstawiono metody regulacji napięcia transformatorów dystrybucyjnych. Pomiar prądu i napięcia w sieci napowietrznej i kablowej może być realizowany w nowych technologiach, opartych na sensorach prądu i napięcia. Skutkuje to rozwojem zabezpieczeń nowej generacji. Autorzy przedstawili różne rozwiązania aparatury łączeniowej, stosowanej w sieci dystrybucyjnej SN, w różnych środowiskach izolacyjnych. Wprowadzanie telemechaniki i telemetrii do sieci dystrybucyjnej skutkuje również koniecznością zapewnienia cyberbezpieczeństwa.
EN
The paper presents the evolution of the solutions in the MV distribution grid in the aspect of its expansion and modernization. The basic barriers, limiting the possibilities of investment realization, have been taken into account. The evolution of the grid, from the traditional model towards the smart grid, is the main topic of the article. The key problem is to ensure controllability and observability of the grid. The methods of the voltage regulation in the grid are presented. The new technologies of current and voltage measurement, based on sensors, are implemented in cable and overhead grid. That caused the development of the new generation of protection and control system. The various solutions of the primary circuits apparatus in the MV grid are presented, different insulation media has been taken into consideration. The appearance of telemechanics and telemetry in MV grid causes the necessity of the assurance of the cyber security.
EN
One of main purposes of every enterprise is to satisfy the buyer, therefore customer service is perceived as the capability or the ability of satisfying customers expectations and requirements. The present article was devoted to the issue of the quality assessment of customer service assuring the data security on the basis of pharmacies network case study of. The survey was based on prepared questionnaire forms analyzing the quality of the customer service on the basis of three areas. Results of the survey indicate that modern IT tools are very helpful, because they can provide data for analysis of numerous distribution individuals in the context of the quality of customer service in a very fast way.
4
Content available remote Profitability analysis of investment projects in distribution networks
EN
The equipment of many distribution companies in Poland is old, therefore investment projects should be implemented to modernize it. One of the key parameters that should be taken into account is energy loss. In the distribution network the highest loss is attested in meters, LV, MV and HV lines and in MV/LV transformers. This paper deploys the methods of SPBP, IRR and NPV to present an analysis of effectiveness of investment projects. The analysis is based on real input data from two distribution companies in Poland.
PL
Majątek spółek dystrybucyjnych jest w Polsce stary, wymaga więc modernizacji. Jednym z parametrów mających wpływ na inwestycje sieciowe są straty energii elektrycznej. Największe straty energii w sieci rozdzielczej występują w licznikach energii elektrycznej, liniach sieci niskiego, średniego i wysokiego napięcia oraz w transformatorach SN/nN. Na przykładzie jednego z obszarów dystrybucji, pokazano analizę efektywności inwestycji przy użyciu metod SPBP, IRR oraz NPV.
5
Content available remote Modernizacja i kierunki rozwoju terenowych sieci niskiego i średniego napięcia
PL
W artykule omawia się problematykę modeli symulacyjnych modernizacji terenowych sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia. Przedstawia się zagadnienie wyboru kryterium optymalizacyjnego, minimalizacji nakładów inwestycyjnych sieci terenowej nn i SN oraz algorytm obliczeniowy dla potrzeb modernizacji sieci. Omawia się problemy modernizacji i kierunki rozwoju sieci nn i SN w praktyce projektowej i eksploatacyjnej.
EN
The article discusses the problem of simulation models for the modernization of low and medium voltage rural distribution networks. The issues of selecting the optimization criterion, minimizing the investment outlays of the LV and MV rural network as well as the calculation algorithm for the network modernization needs are presented. The problems of modernization and development directions of the LV and MV network in design and operation practice are discussed.
EN
The article presents the principles of measurements and assessment of power quality characteristics, with the power supplied by the micro wind turbine connected to the distribution network. It describes the basic technical parameters of the vertical axis micro wind turbine 10 kW and the characteristics of its output as a function of wind speed. Besides, it shows selected results of measurements of parameters characterizing the power quality in the node of micro wind turbine of 10 kW connection to the 400 V network.
PL
W artykule przedstawiono zasady pomiarów i oceny jakości energii dostarczanej przez mikroturbinę wiatrową podłączoną do sieci dystrybucyjnej. Opisano podstawowe parametry techniczne mikroturbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu i mocy 10 kW oraz charakterystykę jej mocy wyjściowej w funkcji prędkości wiatru. Pokazano również wybrane wyniki pomiarów parametrów charakteryzujących jakość energii w węźle przyłączenia mikroturbiny wiatrowej do sieci dystrybucyjnej 400 V.
PL
Spośród wielu rodzajów zakłóceń występujących podczas pracy sieci rozdzielczych, najczęściej mamy do czynienia ze zwarciami doziemnymi. W wyniku ich powstania może dojść do uszkodzenia elementów składowych sieci, jak i współpracujących z nią urządzeń odbiorczych. W celu ograniczenia niepożądanych skutków stosuje się urządzenia zabezpieczeniowe, których zadaniem jest likwidacja powstałych zakłóceń. Od zainstalowanych zabezpieczeń wymaga się, aby ich działanie było pewne, selektywne i możliwie jak najszybsze. W przypadku sieci IT niskiego napięcia, wartości pojawiających się prądów doziemnych posiadają niewielkie wartości, co utrudnia realizację zabezpieczeń spełniających ww. wymagania. W artykule przedstawiono podstawowe kryteria wykrywania zwarć doziemnych oraz sposoby ich realizacji. Przedstawiono doświadczenia praktyczne przy instalacji zabezpieczeń przez ITR przy współpracy z OPA-ROW.
EN
Among many sources of faults in power distribution networks, the most common are earth faults. They can lead to the damage of network elements and the connected equipment. In order to reduce the negative results, protective devices are used. The protective devices have to act reliably, quickly and selectively. In the case of low voltage IT networks, the earth currents resulting during the earth faults have low values which makes the protective devices difficult to construct. In the paper the basic criteria for earth fault detection as well as their realizations have been described. The practical experience obtained during the installation of protective devices by ITR with the cooperation of OPA-ROW has also been described.
PL
Artykuł dotyczy programowania rozwoju sieci dystrybucyjnych SN. W artykule przedstawiono metodologię i obliczenia optymalizacyjne dla zadania planowania rozwoju sieci dystrybucji SN (w zakresie kwalifikacji do przebudowy linii napowietrznych). Głównym celem analiz i obliczeń była optymalizacja z odszukiwaniem zbioru rozwiązań Pareto-optymalnych. Artykuł opisuje algorytm ewolucyjny i przedstawia rezultaty obliczeń dla wybranej sieci dystrybucyjnej. Kontynuujemy zagadnienia opisane w artykule pt. „Zastosowanie algorytmu genetycznego do optymalizacji elektroenergetycznych sieci SN w zakresie kwalifikacji linii napowietrznych do przebudowy na linie kablowe” („elektro.info” 12/2018).
EN
The article concerns the programming of the development of SN distribution networks. The article presents the methodology and optimization calculations for the task of planning the development of the SN distribution network (in the scope of remodeling overhead lines). The main goal of the analyzes and calculations was optimization with the search for a set of Pareto-optimal solutions. The article describes an evolutionary algorithm and presents the results of calculations for a selected distribution network.
PL
W artykule przedstawiono problematykę dotyczącą bezpieczeństwa pracy krajowej sieci dystrybucyjnej. Przedstawiono charakterystykę krajowej sieci dystrybucyjnej. Omówiono awarie sieciowe w krajowej sieci dystrybucyjnej w ostatnim okresie spowodowane przez ekstremalne warunki atmosferyczne. Przedstawiono problematykę bezpieczeństwa pracy krajowej sieci dystrybucyjnej oraz zagrożenia dla bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej związane z tą siecią. Przedstawiono rozwiązania dla operatorów systemów dystrybucyjnych w zakresie działań inwestycyjnych i eksploatacyjnych, które pozwolą na uniknięcie lub co najmniej na ograniczenie skali awarii sieciowych w przypadku wystąpienia nagłych zjawisk atmosferycznych o dużym nasileniu w przyszłości.
EN
In this paper, subject matter connected with operation security of national distribution grid is performed. Profile of national distribution grid is described. Network accidents in national distribution grid caused by extreme atmospheric conditions are discussed. Issue of operation security of national distribution grid and threats for operation security and electric energy supply security connected with this grid are performed. Solutions for distribution system operators in range of investment and operational activities which let on avoidance or at least on scale limitation of network accidents in case of occurrence of violent atmospheric phenomena with significant intensification in future are performed.
PL
Wyroby hutnicze to wzorcowy przykład produktów dostarczanych przez selektywne kanały dystrybucji, w których tworzone są horyzontalne i wertykalne relacje sieciowe. Złożoność systemu dystrybucji wynika ze znacznego zróżnicowania rynku odbiorców a także realizacji zamówień zarówno w systemie ssania jak i pchania. Celem artykułu jest identyfikacja zakłóceń w przepływie wyrobów hutniczych niepoddawanych dyferencjacji w modelu z centrum logistycznym.
EN
Steel products are a standard example of products delivered by selective distribution channels, in which horizontal and vertical network relations are being created. The complexity of the distribution system is a result of diversifying sections of customers as well as the both pull and push order. An identification of disruptions in the flow of steel products not-subjected to the differentiation in the model with the logistic centre is a purpose of the article.
EN
Effectiveness analysis of tasks performed by the flag enterprise of the distribution network of steel products (at taking into account the different degree of the differentiation of products) are a purpose of the article. In the centralized distribution network a flag enterprise is a node witch coordinating material flows. Allocated segments differ in standards of logistic customer service. Limiting gaps in the customer service is an aim of the adopted concept of examinations.
PL
Celem badań zaprezentowanych w artykule jest analiza skuteczności zadań realizowanych przez przedsiębiorstwo flagowe sieci dystrybucji wyrobów hutniczych przy uwzględnieniu różnego stopnia dyferencjacji produktów realizowanego w tym przedsiębiorstwie. W artykule wskazano, że obsługiwane przez przedsiębiorstwo flagowe segmenty odbiorców różnią się preferencjami odbiorców w zakresie logistycznej obsługi klienta. Na tej podstawie zaproponowano ustalanie standardów i doskonalenie procesów realizacji zamówienia. Celem tak przyjętej koncepcji jest ograniczanie luk w obsłudze klienta.
EN
Warehouse management is a crucial element in daily basis in all distribution centres. The article goal focuses on showing the role of distribution centre warehouse’s management in disruptions compensation and eliminate their effects in the perspective of distribution centre. Additionally, after showing activities, which allow to disruptions compensation, the idea of changing in warehousing processes will be analysing by TOWS/SWOT. It will show strengths, weaknesses, opportunities and threats of showing improvements. In the end, the article will show the best strategy, which enterprise should choose during improvement the warehouse processes.
PL
Istotnym elementem w funkcjonowaniu każdego centrum dystrybucji jest gospodarka magazynowa. Cel niniejszego artykułu skupia się na wskazaniu roli procesów zachodzących w gospodarce magazynowej centrum dystrybucji w kompensacji zakłóceń oraz eliminacji ich skutków z perspektywy całej sieci dystrybucji. Dodatkowo, po wskazaniu czynności, dzięki którym możliwa jest kompensacja zakłóceń, idea zmian w gospodarce magazynowej zostanie poddana analizie TOWS/SWOT, która ukaże słabe, mocne strony oraz szanse i zagrożenia wprowadzania zaproponowanych usprawnień. Zostanie również ukazana strategia, jaką powinno przyjąć przedsiębiorstwo podczas ich wdrażania.
PL
Poziom sprzedaży danego dobra uzależniony jest w dużej mierze od sieci dystrybucji. Przestrzenna analiza dystrybucji umożliwia racjonalizację sieci sprzedaży, co podnosi efektywność i wydajność sprzedaży przedsiębiorstwa z bezpośrednim przełożeniem na wzrost zysków. Z pomocą przychodzą tu tak zwane analizy przestrzenne. W artykule przedstawiono analizę sieci autoryzowanych sprzedawców Polskiej Grupy Górniczej dla województwa opolskiego. Analiza została wykonana z wykorzystaniem narzędzi GIS (SIP). Celem przeprowadzonej analizy było zaprezentowanie możliwych do zastosowania narzędzi weryfikacji już istniejącej sieci dystrybucji, jej racjonalizacji, bądź też tworzenia nowych punktów sprzedaży. Przedstawione narzędzia należą do operacji GIS stosowanych do przetwarzania danych przechowywanych w zasobach Systemów Informacji Przestrzennej. Są to tak zwane narzędzia geoprocessingu, czyli geoprzetwarzania. W artykule zaprezentowano kilka analiz przestrzennych, których rezultatem jest wybór najlepszej lokalizacji punktu dystrybucji pod względem określonych kryteriów. Stosowane narzędzia to między innymi zapytanie przestrzenne intersect (iloczyn), suma. Posłużono się także geokodowaniem, utworzono tak zwany kartodiagram. Przedstawiona przykładowa analiza może zostać wykonana dla sieci autoryzowanych sprzedawców zarówno w skali jednego województwa, miasta, jak też obszaru całego kraju. Użyte narzędzia dają możliwość sprecyzowania grupy docelowych odbiorców, obszarów na jakich się oni znajdują, obszarów koncentracji potencjalnych odbiorców. Pozwalają tym samym na ulokowanie punktów sprzedaży na obszarach charakteryzujących się wysokim prawdopodobieństwem znalezienia nowych klientów, umożliwiają wybór lokalizacji, np. zapewniającej dostęp do dróg, transportu kolejowego, lokalizacji o odpowiedniej powierzchni, sąsiedztwie.
EN
The level of sales of a given good depends largely on the distribution network. An analysis of the distribution network allows companies to optimize business activity, which improves the efficiency and profitability of a company’s sales with an immediate effect on profit growth. The so-called spatial analysis is highly useful in this regard. The paper presents an analysis of the network of authorized dealers of the Polish Mining Group for the Opolskie Province. The analysis was done using GIS (SIP) tools. The purpose of the analysis was to present tools that could be used to verify an existing distribution network, to optimize it, or to create a new sales outlet. The prresented tools belong to GIS operations used to process data stored in Spatial Information System resources. These are so-called geoprocessing tools. The article contains several spatial analyses, which results in choosing the optimum location of the distribution point in terms of the defined criteria. The used tools include a spatial intersection and sum. Geocoding and the so-called cartodiagram were also used. The presented analysis can be performed for both the network of authorized retailers within a region, a city or an entire country. The presented tools provide the opportunity to specify the target consumers, areas where they are located and areas of potential consumer concentration. This allows the points of sale in areas with a high probability of finding new customers to be located, which enables the optimal location to be chosen, for example, in terms of access to roads, rail transport, locations of the right area and neighborhood. Spatial analysis tools will also enable the coal company to verify its already existing distribution network.
PL
W artykule przedstawiono kryteria sterowania nadążną kompensacją ziemnozwarciową w sieciach średniego napięcia przy wykorzystaniu cewek Petersena o płynnej regulacji reaktancji. Skuteczna i efektywna kompensacja nadążna ma znaczący udział w poprawianiu współczynników SAIDI i SAIFI określających jakość i pewność zasilania odbiorców w energię elektryczną.
EN
In this paper the criteria for controlling the follow-up earth fault compensation in medium voltage networks using Petersen coils with fluid reactance regulation are presented. Effective follow-up compensation has a significant share in improving SAIDI and SAIFI coefficients that determine the quality and reliability of electricity supply to customers.
15
Content available remote Funkcje niezawodnościowe przyłączy elektroenergetycznych nn
PL
W artykule przedstawiono wyniki oceny podstawowych funkcji określających właściwości niezawodnościowe przyłączy nn, jakimi są funkcja intensywności awarii, funkcja niezawodności oraz funkcja zawodności. Na podstawie wieloletnich obserwacji przyłączy nn eksploatowanych w sieci dużej spółki dystrybucyjnej energii elektrycznej w kraju, określono postacie empiryczne wymienionych funkcji. Przeprowadzono także analizę zgodności rozkładu empirycznego z założonym rozkładem teoretycznym. Wyznaczono wartość oczekiwaną czasu poprawnej pracy przyłączy nn do uszkodzenia. Dodatkowo określono postać funkcyjną skumulowanej intensywności uszkodzeń oraz oczekiwanego pozostałego czasu zdatności.
EN
The paper presents the results of the evaluation of basic functions determining reliability characteristics of LV connections, they are a failure intensity function, function reliability and unreliability function. Based on years of follow-up LV connections operated in large electricity distribution company in the country were defined empirical waveforms mentioned features. It was also carried out an analysis of the empirical distribution of compliance with the assumed theoretical distribution. In paper was determined the expected value of lifetime to damage of LV connections. In addition, the cumulative intensity of damage and the expected residual duration are specified.
PL
W referacie przedstawiono analizę porównawczą zmienności obciążeń elektrycznych w sieciach SN zasilających odbiorców komunalnych oraz przemysłowych. Wyznaczono podstawowe wskaźniki oraz przedstawiono wykresy charakteryzujące zmienność obciążeń. Zaprezentowano także wyniki analizy zmienności tg  w zależności od wartości pobieranej mocy czynnej. Analiza przeprowadzona została na podstawie pomiarów w sieciach SN o porównywalnym rocznym poborze energii. W badaniach wykorzystane zostały pakiety Matlab, Statistica i Excel.
EN
The paper presents a comparative analysis of the variability of electrical loads in MV networks supplying municipal and industrial customers. Basic indicators and character charts of load variability were identified and presented. The results of analysis of tg  variation in depending on the value of active power absorbed were also presented. The analysis was based on measurements in MV networks with comparable annual energy consumption. The Matlab, Statistica and Excel packages were used in the studies.
PL
Artykuł dotyczy zaprojektowania innowacyjnej sieci dystrybucji wykorzystującej drony do dystrybucji i obsługi zwrotów książek przez biblioteki . W publikacji zaprojektowano taką sieć dystrybucji na przykładzie Biblioteki Narodowej w Warszawie, a jej koncepcja zakłada wykorzystanie ekonomii współdzielenia z wykorzystaniem istniejącego magazynu Biblioteki Narodowej oraz sieci paczkomatów firmy InPost SA. Takie rozwiązanie nie istnieje dotąd na rynku, aczkolwiek drony są coraz częściej wykorzystywane w innych dziedzinach. Pomysł ma szansę pozytywnego wdrożenia takiego rozwiązania także na rynku czytelniczym. Dodatkowo przedstawiono specyfikę i ograniczenia prawne w transporcie przy użyciu dronów.
EN
The article concerns the design of an innovative distribution network using drones to distribute and handle book returns by libraries. The publication designed such a distribution network based on the example of the National Library in Warsaw, and its concept assumes using the economics of sharing with the use of the existing magazine of the National Library and the network of parcel machines of InPost SA. Such a solution does not exist on the market yet, although drones are more and more frequently used in other fields - which gave rise to the idea of positive implementation of such a solution also on the reading market. In addition, the specifics and legal limitations of transport using drones are presented.
PL
W artykule przedstawiono najważniejsze środki ochrony przeciwporażeniowej jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) na przykładzie Tauron Dystrybucja.
PL
W artykule przedstawiono wyniki statystycznej analizy planowych prac eksploatacyjnych realizowanych w elektroenergetycznych sieciach dystrybucyjnych średniego oraz niskiego napięcia. W celu zapewnienia właściwej eksploatacji tych sieci konieczne jest wykonanie szeregu prac, wymagających wyłączenia określonych urządzeń. Sytuacja taka, przy ograniczonych możliwościach rezerwowania w sieciach dystrybucyjnych, skutkuje występowaniem przerw w zasilaniu. W artykule dokonano podziału oraz charakterystyki prowadzonych prac, a także określono podstawowe parametry i charakterystyki dotyczące planowych przerw w zasilaniu energią elektryczną.
EN
The article presents the results of statistical analysis of planned maintenance works carried out in medium and low voltage power distribution networks. In order to ensure proper operation of these networks, it is necessary to perform a series of works requiring the shutdown of certain devices. Such a situation, with limited possibilities of reserving in distribution networks, results in interruptions in power supply. The article presents the division and characteristics of the works carried out, as well as the basic parameters and characteristics regarding the planned interruptions in the power supply.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.