Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 46

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  distortion
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Switching overvoltage analyses under distorted supply voltage conditions
EN
This paper presents the impact of the higher harmonics presence in the supply voltage on the generated transient recovery voltage (TRV), which inherently appear between circuit breaker contacts (CB) after current interruption. In the current version the international standards from committees such as CIGRE or IEC are silent about this topic. The research presented in this paper, includes laboratory experiments and simulations, for ideal supply voltage conditions and the supply voltage with certain harmonic content. The black-box conductance model of electric arc, based on Cassie-Mayr equation was used for the simulations.
PL
Artykuł przedstawia analizę wpływu wyższych harmonicznych w napięciu zasilającym na napięcie powrotne (TRV) pojawiające się między stykami wyłącznika po przerwaniu prądu. Motywacją do powstania artykułu stał się fakt, iż normy międzynawowych komitetów takich jak CIGRE czy IEC w obecnych wersjach nie poruszają tego zagadnienia. Artykuł zawiera wyniki analiz oraz eksperymentów laboratoryjnych dla warunków bez harmonicznych oraz z harmonicznymi obecnymi w napięciu zasilającym. W symulacjach zastosowano model łuku elektrycznego w oparciu o równania Cassiego – Mayra.
EN
Purpose: As part of this study, the influence of the hardening medium on distortions of FineCarb® carburized rollers used in the automotive industry as elements of fuel pumps has been examined. The analysis was carried out for the process of quenching in gas at different pressure of cooling gas and quenching in oil at variable delay time of oil mixers. Design/methodology/approach: The research was carried out on real elements used in the automotive industry as elements of fuel pumps. FineCarb® vacuum carburizing technology was used in order to obtain optimal parameters of the surface layers. During quenching a variable related to the parameters of the quenching medium was introduced. For quenching in gas it was the pressure at which nitrogen was introduced into the cooling chamber, while for quenching in oil it was the time of mixers delay. The sample batch was laid out in accordance with the PPAP (Production Part Approval Process) requirements for the automotive industry. Microhardness and radial runout measurements were carried out on the samples and subjected to statistical analysis. Findings: The analysis of each hardening processes has showed that depending on the cooling medium used, different distortion values are obtained. The distortion value is significantly influenced by the parameters of the hardening process - gas pressure/oil mixers delay. With the proposed quenching parameters, there is no relationship between the location of the sample in the furnace chamber and the distortion value. The smallest hardening distortions were obtained as a result of the hardening process in gas at a gas pressure of 3 bar. Hardening in gas was characterized by the smallest scatter values of obtained results of radial runout. Research limitations/implications: Basing on the studies and analyses carried out in this work, it can be concluded that the introduction of gas quenching technology instead of oil quenching technology is justified qualitatively and economically alike. Hardening in gas was also characterized by the smallest scatter values of obtained results of radial runout. This is an extremely important technological and economic aspect, due to the cost of grinding processing. Practical implications: The automotive and aviation industries are putting ever greater demands on the quality of manufactured components while reducing costs. It requires optimization of technological processes from co-operators. In the case of hardening plants, the most important aspect is obtaining repeatable, precisely planned parameters of the carburized layer, as well as minimizing the negative phenomena that cause dimensional changes after hardening of elements. The tests allowed to determine the most effective hardening conditions in terms of obtained distortions and costs of eliminating distortions. However, the selection of the optimal parameters depends on whether the core hardness requirements are also determined. Originality/value: The conducted tests allowed to determine the most effective hardening conditions in terms of obtained distortions, costs of levelling distortions and a complete technological process for the automotive industry.
PL
W artykule zawarto porównanie odkształceń w wyrobie o kształcie obrotowo- symetrycznym powstałych podczas spawania alternatywnymi metodami (TIG oraz laserową). Badaniu poddano profil zewnętrzny wyrobu zarówno przed, jak i po obróbce wykańczającej. Badania wykazały znaczne różnice odkształceń w zależności od zastosowanej metody. Za przyczynę większego odkształcenia z zastosowaniem klasycznej metody spawania łukowego (TIG) można uznać wielokrotnie większą ilość ciepła wprowadzonego w obszar złącza, co potwierdzają przeprowadzone obliczenia. W trakcie obydwu prób spawania dokonano rejestracji parametrów, co pozwoliło na wyznaczenie ilości wprowadzonego ciepła. Porównanie ukazuje także ekonomiczne korzyści zastosowania metody spawania laserowego jako substytutu metody TIG.
EN
The article compares two welding methods - TIG (tungsten inert gas) and laser welding. The welding process was carried out in a product with rotationally symmetrical shape. The external profile of the product was tested before and after the finishing turning. The research has found significant differences in distortion depending on the used welding method. It is assumed that the bigger distortion factor during classic arc welding was caused by the higher heat input inside the welding area. (As a cause of bigger distortion factor during classic arc welding method, we can assume higher heat input inside the welding area.) During both welding tests, the welding parameters were checked and registered. This operation allowed to indicate the real heat input for two different welding methods. The comparison has also shown the economic benefits of using laser welding method instead of TIG welding.
PL
W artykule zawarto porównanie produkcji elementu typu wspornik przy wykorzystaniu metod spawania zmechanizowanego oraz zautomatyzowanego. Badaniu poddano odkształcenia w wyrobie wynikające z sekwencji operacji spawalniczych oraz wydajność procesu. Porównano czasy wykonania dla obu metod produkcyjnych, a także wykazano różnice czasu przy wykonaniu partii logistycznej wyrobu. Pomiary oraz wyliczenia wykazują przewagę metody zautomatyzowanej ze względu na możliwość wykonania czynności jednocześnie (metoda zautomatyzowana w przeciwieństwie do zmechanizowanej nie wymaga angażowania operatora w pełnym wymiarze jego dostępnego czasu). Ze względu na równoległe wykonanie spoin leżących naprzeciw siebie, w metodzie zautomatyzowanej uzyskano znacznie niższe odkształcenia.
EN
The article compares the mechanized and automated welding methods used for the manufacturing of a hanger type product. The research focused on the product distortion caused by welding sequence as well as on the process efficiency. The cycle times were compared for both production methods, and the differences in the completion times were found when manufacturing the entire batch size. Both measurements and calculations demonstrated the advantage of the automated method which allowed simultaneous operations. Unlike the mechanized method, the automated method did not require the full time availability of the operator. Moreover, due to the fact that the opposite welds could be done in parallel, the automated method proved to cause less distortion.
5
Content available remote Wpływ odkształcenia napięcia na przepięcia ziemnozwarciowe
PL
W artykule przedstawiono sposób modelowania odkształceń napięcia na szynach GPZ oraz sposób modelowania zwarć doziemnych. Zbadano wpływ odkształcenia napięcia na wartość szczytową oraz wartość ustaloną przepięć.
EN
The paper presents modeling of voltage distortions on 110/15 kV busbar and modeling of an earth faults. Impact of voltage distortions on transient peak voltage and voltage in stable overvoltage is investigated.
EN
A method for measuring the quality parameters of image intensifier based on projecting phase-shifting gratings is proposed. A set of designed phase-shifting gratings are projected into the measuring system orderly to obtain the magnification parameter of the measured image intensifier, and the phase caused by the measured image intensifier. After obtaining the referential phase caused by only the magnification of the measured image intensifier, the phase caused by the distortion of the measured image intensifier is extracted by phase calculating and phase unwrapping. Both the global distortion and the partial distortion of the measured image intensifier can be measured by phase-to-distortion matching at the same time. The experimental results show that the proposed method can measure the multiple quality parameters of image intensifier effectively.
7
Content available Cryptosystems using subgroup distortion
EN
In this paper we propose cryptosystems based on subgroup distortion in hyperbolic groups. We also include concrete examples of hyperbolic groups as possible platforms.
8
Content available remote Metody analiz numerycznych procesów spawania złożonych konstrukcji
PL
W artykule przedstawione zostały metody obliczeniowe stosowane w analizach numerycznych procesów spawania konstrukcji złożonych z wielu elementów i złączy spawanych. Opisane zostały metody obliczeniowe stosowane w nowoczesnym oprogramowaniu wykorzystującym metodę elementów skończonych i stosowane z powodzeniem od dłuższego czasu w przemysłowych aplikacjach programu SYSWELD. Przedstawiony został również przykład prowadzenia analiz techniką shrinkage jako nowoczesnego podejścia do zagadnień obliczeniowych złożonych konstrukcji spawanych, pozwalającego na sprawną i szybką optymalizację procesu spawania w celu minimalizacji odkształceń konstrukcji.
EN
The article presents calculation methods used in numerical analyses of welded structures made from many elements and joints. Presented simulation methods used in modern FEM software are successfully used from longer time for industrial application of SYSWELD. This article described also an example of shrinkage method calculations as modern approach to the calculation problem of complex welded constructions which allows to smooth and fast optimize the welding process to achieve the distortion minimalization.
EN
The paper attempts to analyze distortions of cast iron and cast steel rings, after heat treatment cycles. The factors influencing distortion are: chemical composition of material, sample geometry, manufacturing process, hardenability, temperature and heat treatment method. Standard distortion tests are performed on C-ring samples. We selected a ring-model, which approximate the actual part, so that findings apply to gear rings. Because distortion depends on so many variables, this study followed strictly defined procedures. The research was started by specifying the appropriate geometry of the samples. Then, the heat treatment was conducted and samples were measured again. The obtained results allow to determine the value of the resulting distortion and their admissibility. The research will be used to evaluate the possibility of using the material to produce parts of equipment operated under extreme load conditions.
EN
One of the many advantages of low pressure carburizing (LPC) is that it can be combined with high-pressure gas quenching. This makes it possible to achieve workpieces with pure metallic surfaces, less distortion hardening, and, above all, it allows a more reliable and repeatable treatment than conventional oil quenching. This article presents a study of the distortion rate of workpieces carburized at low pressure then quenched in nitrogen at 1.4 MPa. By comparing the distortion which takes place during the carburizing stage only and the carburizing combined with post-carburizing heat treatment it will be possible to assess the distortion rate and its causes at the different stages of the heat treatment process.
EN
In the article the authors investigated a field-oriented control system with a slip-ring shaded-pole motor. Additive disturbing signals were introduced into input signals of the control system controllers. The rotational speed waveform was observed as an output of the system. Disturbing signals were sine-wave signals with known frequency. The field-oriented control system was parametrically optimized with the use of an evolutionary algorithm. The testing was carried out with the use of the MATLAB/Simulink software.
PL
W ramach niniejszej pracy zbadano układ polowo-zorientowany z silnikiem pierścieniowym zwartym. Wprowadzano addytywne sygnały zakłócające do sygnałów wejściowych regulatorów tego układu sterowania. Obserwowano przebieg prędkości obrotowej, który był wyjściem układu. Sygnałami zakłócającymi były sygnały sinusoidalne o znanej częstotliwości. Układ FOC był zoptymalizowany parametrycznie przy wykorzystaniu algorytmu ewolucyjnego. Badania przeprowadzono metodą komputerową korzystając z oprogramowania MATLAB/Simulink.
12
EN
This paper deals with thermal deformations of the heating foil in a heat exchanger with a rectangular minichannel. Flow boiling heat transfer was achieved to maximize the heat transfer coefficient. As confirmed by the experiments, the deformations resulting from the thermal expansion of the heating foil led to local narrowing of the channel, and consequently distorted flow and less effective heat transfer.
EN
Bottles obtained by unbounded extrusion blow molding process must first be designed to meet a number of specific requirements related to the phase of filling and subsequently closing on the production line, and during their use. Closing phase in plastics blowing packaging often is critical. Value of the force necessary for the integral connection of the closure (cap) with the neck and bottle body can cause excessive displacements in some part of bottle. Often this involves the improper design of the neck part of the blowing package. The influence of PE-HD bottle wall thickness and the modified construction on deformation occurring during bottle closing phase was presented – closing closure onto the neck of the bottle. These phenomena are verified through software Abaqus simulation.
PL
W artykule przedstawiono oddziaływanie impulsów elektromagnetycznych o dużej mocy i wysokiej częstotliwości (w.cz.) na infrastrukturę techniczną obiektów budowlanych. Stosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych w zarządzaniu budynkiem inteligentnym, tj. sterowanie zasobami ludzkimi i systemami automatyki, efektywne zarządzanie przestrzenią budynku, wymaga zastosowania dużej liczby zintegrowanych systemów elektronicznych. Z technicznego punktu widzenia inteligentny budynek to taki obiekt budowlany, w którym wszystkie podsystemy (np. bezpieczeństwa technicznego, klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania, oświetlenia, zasilania elektroenergetycznego, teleinformatycznego itd.), współdziałając ze sobą, tworzą przyjazne dla człowieka środowisko. Zastosowanie specjalizowanych układów elektronicznych, procesorów, mikrokontrolerów w tych podsystemach może być przyczynkiem zastosowania broni E jako alternatywy ataku terrorystycznego - obezwładniającego systemy automatyki zarządzania budynkiem [1, 2].
EN
The paper presents the impact of electromagnetic pulses (high power and high frequency pulses - weapon E) on technical infrastructure of buildings [1], The use of modern technologies in intelligent building management i.e. human resources, control and automation systems, efficient buildings space management, requires using a large number of integrated electronic systems. From technical point of view, the intelligent building is a building in which all subsystems (e.g. technical security, air conditioning, ventilation, lighting, power, electricity, etc.), interact with each other and create human-friendly environment. The use of specialized electronic systems, processors, microcontrollers in these subsystems may be a trigger of the use of weapons E as an alternative of terrorist attack - disabling automatic building management systems.
EN
The physical equations for anisotropic viscoelastic body taking into account distortions caused by thermal and diffusive influences are discussed in the work. On this basis one formulated a variatonal description of the problem, equivalent to the differential one.
16
Content available remote Working and reflected active powers of harmonics generating single-phase loads
EN
Harmonics generating loads when supplied from a common source of a sinusoidal voltage cause reflection of a part of the energy delivered to the load back to the supply. Such a load has to be supplied therefore, with a power which is higher than the active power, even if the load is purely resistive, and consequently, the energy provider delivers more energy to such a load than that measured by an energy meter. This power is called “a working active power” of the load. The paper explains the concepts of the working and reflected active powers and presents results of measurement of these powers for common single-phase harmonics generating loads.
PL
Odbiorniki generujace harmoniczne w warunkach zasilania z powszechnie dostępnych źródeł napięcia sinusoidalnego, powodują odbicie do źródła części energii dostarczonej do odbiornika. W związku z tym, odbioniki takie muszą być zasilane z mocą wyższą od mocy czynnej, nawet wtedy, gdy są to odbiorniki czysto rezystancyjne. Moc tę nazano roboczą mocą czynną i jest ona większa od mocy czynnej o odbitą moc czynną. W wyniku tego odbicia energii, jej dostawca dostarcza do odbiornika generującego harmoniczne więcej energii, niż to wynika z jej pomiaru na zaciskach odbiornika. Niniejszy artykuł wyjaśnia szczegółowo koncepcję roboczej i odbitej mocy czynnej a także przedstawia wyniki pomiarów tych mocy dla pewnych generujących harmoniczne odbiorników jednofazowych.
PL
W referacie przedstawiono wpływ zmian w topologii (rozłożeniu elementów) przetwornicy ST1S10PUR o topologii typu Buck na emisję zaburzeń przewodowych. Wpływ był analizowany na przykładzie wprowadzania drobnych zmian w rozkładzie ścieżek mozaiki połączeń układu przy zastosowaniu we wszystkich rozpatrywanych konfiguracjach tych samych komponentów. Zastosowane zmiany w topologii połączeń pozwalają na oszacowanie ich wpływu na charakterystyki emisji przewodzonej oraz na sformułowanie zaleceń pozwalających na ich minimalizację.
EN
This paper presents the impact of topology changes (distribution of elements) in ST1S10 converter with topology type the Buck on the wired disorders emissions. The influence was analyzed on the example of implementing minor changes in the distribution system of wiring mosaic paths with the use of all considered configurations of the same components. Applied changes in the connections topology allow to estimate their influence on the conducted emissions characteristics and to formulate recommendations allowing minimalisation of wire disturbance emission of the considered converter.
18
Content available remote Analyses of Behaviour of Induction Motor Supplied from Unbalanced Source
EN
The paper presents results of experimental measurements and computer simulations of an induction motor supplied from a programmable power source enabling an arbitrary adjusting of voltage quality on its output terminals. The tested motor was supplied under chosen levels of voltage unbalance to analyse some of its parameters. Motor simulation model has been also developed using the program EMTP-ATP to compare some its results to results obtained from experimental measurements.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań eksperymentalnych oraz rezultaty symulacji komputerowej silnika indukcyjnego zasilanego z programowanego źródła mocy umożliwiającego ustawianie dowolnej jakości napięcia.
EN
Induction motors are the most widespread types of electrical motors in electrical drives. Their main advantages include high reliability, simple construction and corresponding nearly maintenance-free, and the possibility to feed them from the common AC power network. To control their speed, frequency converters are widely used in structures of adjustable speed drives. This paper deals with the influence of voltage unbalance and voltage variations in the supply network on operation characteristics of a tested adjustable speed drive with an induction motor and a frequency converter. Supply voltage parameters were adjusted using a programmable power source Pacific 3120AMX. Monitored drive parameters were computed from measured signals and depicted in graphs. Calculated parameter dependencies have confirmed an increase in the input current drive distortion and changes in its harmonic spectrum caused by an unbalance of the supply voltage, and only moderate influence of voltage variations on efficiency of drive components and total drive efficiency.
20
Content available remote Distorsional Analysis of I-section Beam
EN
An elastic stiffness matrix was derived in the case of distortion of a restrained thin- walled I-section beam using the minimum total stationary elastic energy condition (Przemie- niecki J S 1968 Theory of Matrix Structural Analysis, McGraw-Hill, NY). The function describ- ing the angle of distortion was adopted form the solution of differential equation in the case of restrained distortion. The example presented in the paper helps to assess the correctness of the proposed solution. The proposed elastic stiffness matrix is applicable for solving distortion problems of bar structures composed of thin-walled members.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.