Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 38

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  discrete element method
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
In the ironmaking, sizes of raw materials such as iron ores and coke must be adjusted for subsequent process in the blast furnace. The depletion of high grade iron ore in recent years necessitates a technology that can utilize low-grade fine iron ores. Thus, steelmakers have been studying the sinter-briquette complex firing process that employs a method of charging the sinter feed together with briquettes made of fine iron ore. In this process, larger briquettes increase the briquette productivity per unit time but decrease the green strength of briquettes and they can break during transportation and charging. Thus, the briquette shape is very important. Therefore, in this study, we simulate a twin roll briquetting process using the DEM analysis and compared the compressive force distributions in the briquette for different aspect ratios. This study is a new attempt, because research cases by numerical methods on the same or similar systems are very rare. Consequently, the optimal aspect ratio is 0.5 at briquette height 20 mm, 2.0 at 30 mm, and 1.5 at 40 mm. Also, the average compressive force increased in proportion with the pocket height at the sameaspect ratio. Therefore, to increase the pocket depth for high productivity, the pocket height must also be increased for obtaining high strength briquettes.
EN
In conveyor transport systems, different solutions to the transfer points constructions are used. Choosing the right solution requires conditions analysis of the cooperation between two conveyors. For years, the analytical methods have been used to evaluate the discharge trajectory of the transported material. Increasingly, to evaluate the movement of grains in the transfer space to analyze the behavior of the bulk material in contact with transfer chute elements, researchers successfully use simulations performed in the discrete element method (DEM). Well-constructed chute allows the material stream to be uniformly fed onto the receiving conveyor with a desired stable tangential speed. Proper design reduces motion resistances and belt wear. In the paper, the analysis of selected construction solutions of transfer points and the possibilities of their usage in copper ore transport systems were performed. The research was conducted using the DEM simulations of the ore flow. For specifying the best conditions of the cooperation of the feeding and receiving conveyors, a series of simulations were generated. The criteria for the comparative evaluation of the analyzed solutions were the values of acceleration zone length and abrasive wear of the belt.
EN
Gear transmission is the most basic transmission component in mechanical transmission system. Many scholars have done a lot of research on gear reliability. When the variation coefficient is used to calculate and optimize the reliability of bevel gear, in order to calculate the reliability of bevel gear, it is often assumed that the gear works under constant torque, that is, the coefficient of variation (COV) is zero, but this is not the case in practice. In this paper, a gear reliability method based on discrete element simulation is proposed. The purpose of this method is to simulate the actual working conditions of gears, calculate more accurate coefficient of variation in the real world, and improve the accuracy of gear reliability design. Firstly, the real working conditions of the bevel gear transmission are simulated by discrete element method (DEM), and in the transmission system, the tangential force COV of the bevel gear is proved to be equal to the torque COV of the crusher central shaft. Secondly, the multi-objective function model of the gear transmission system is established based on the double tooth roll crusher (DTRC). The optimal volume and reliability of the bevel gear transmission are taken as the objective function, and the teeth number, module and face width factor of basic parameters of gear are optimized by genetic algorithm (GA). Finally, the accuracy of the optimization results is verified by Monte Carlo method. The main purpose of the manuscript is to analyse the effect of actual conditions (DEM simulation) on the optimization results. The results show that the COV of nominal tangential load of bevel gear is about 0.65 under actual working conditions, so in order to guarantee the same reliability, total volume need to be increased by 34.4%. This method is similar to the selection of gear safety factor. In practical production, the selection of safety factor is often based on experience. This paper provides a new method to optimize the reliability of bevel gear, combining with DEM simulation, which provides theoretical guidance for optimal design of bevel gear.
PL
Przekładnia zębata to podstawowy element mechanicznego układu napędowego. Niezawodność przekładni jest przedmiotem wielu badań. Przy obliczeniach i optymalizacji niezawodności przekładni stożkowej z wykorzystaniem współczynnika zmienności, często przyjmuje się, że przekładnia pracuje w warunkach stałego momentu obrotowego, t.j. że współczynnik zmienności wynosi 1. Sytuacja taka jednak nie występuje w praktyce. W niniejszej pracy zaproponowano metodę optymalizacji niezawodności przekładni opartą na symulacji metodą elementów dyskretnych. Celem tej metody jest zasymulowanie rzeczywistych warunków pracy przekładni, dokładniejsze obliczenie rzeczywistego współczynnika zmienności oraz poprawa dokładności projektowania niezawodności przekładni. W pierwszej kolejności, na przykładzie kruszarki podwójnej, wyznaczono model działania układu przekładni stożkowej wykorzystujący wielokryterialną funkcję celu. Optymalną objętość i niezawodność przekładni stożkowej przyjęto jako funkcje celu. Następnie, za pomocą metody elementów dyskretnych, symulowano rzeczywiste warunki pracy przekładni. Wyznaczono moment obrotowy przekładni stożkowej i współczynnik zmienności siły wypadkowej, a podstawowe parametry koła zębatego: liczbę zębów, moduł zęba i współczynnik szerokości zębów, zoptymalizowano za pomocą algorytmu genetycznego. Trafność wyników optymalizacji weryfikowano metodą Monte Carlo. Wyniki pokazują, że badana metoda może skutecznie poprawiać niezawodność przekładni stożkowej.
EN
Analytical methods for calculations of the transport machinery are often insufficient especially when untypical granular materials are considered. Discrete Element Method (DEM) is a very useful numerical tool supporting designing and optimization of the transport equipment. However, to obtain reliable DEM simulation results an accurate set of input parameters values is needed. The most common calibration approach is to make use of a procedure where laboratory tests are performed and then the same experiments are numerically replicated in DEM. The article presents calibration of the DEM input parameters on the example of perlite D18-DN Based on the performed calibration, the model of perlite transport in a screw conveyor has been shown.
PL
Analityczne metody obliczeniowe parametrów konstrukcyjnych maszyn i urządzeń transportowych są często niewystarczające, zawłaszcza w przypadku transportu nietypowych materiałów sypkich. Pomocnym narzędziem numerycznym wspierającym proces projektowania i optymalizacji urządzeń do transportu materiałów sypkich jest Metoda Elementów Dyskretnych (DEM). Uzyskanie wiarygodnych wyników symulacji wymaga kalibracji parametrów wejściowych modelowanego materiału wykorzystując wyniki badań laboratoryjnych właściwości fizykochemicznych rzeczywistych materiałów. W artykule przedstawiono metodologię kalibracji modelu DEM na przykładzie perlitu D18-DN. W oparciu o przeprowadzoną kalibrację zaprezentowano możliwości zastosowania metody DEM do symulowania transportu materiału przenośnikiem ślimakowym.
PL
W pracy przedstawiono zastosowanie metody elementów dyskretnych do rozwiązania zagadnienia dynamicznej utraty stateczności odcinka wiotkiej powłoki walcowej w warunkach interakcji z modelowym, ziarnistym ośrodkiem gruntowym. Koncentrowano się na poszukiwaniu dynamicznych form utraty stateczności przy skończonych przemieszczeniach. Uwzględniano ciężar własny ośrodka oraz obciążenie przekazywane z powierzchni naziomu, przy różnych grubościach nadkładu nad powłoką walcową. W wyniku zastosowania modelu dyskretnego w szkielecie ośrodka uwzględniane są losowe imperfekcje. Wykazano, że imperfekcje występujące w bezpośrednim otoczeniu powłoki mają zasadniczy wpływ na jej deformacje. Przyjęty sposób modelowania umożliwia wyznaczenie rozwiązania zagadnienia dynamicznej interakcji, z rozważeniem deformacji skończonych o charakterze płaskim, w konsekwentnym opisie metody elementów dyskretnych.
EN
The paper presents an application of the discrete element method for an analysis of dynamical stability loss of the flexible cylindrical shell section interacting with a model granular medium. The main scope was to investigate the forms of dynamical stability loss, considering finite displacements. The granular medium weight and additional external load transmitted from the surface were considered with different backfill height over the cylindrical shell. Application of a discrete model enables to consider random imperfections in the granular medium structure. It is shown that imperfections of a granular soil structure occurring in a close surrounding of the shell have an essential impact on the shell deformations. Numerical modelling, using the discrete element method, enables to obtain solutions of dynamic interaction by investigating finite two dimensional deformations.
PL
W pracy przedstawiono numeryczną analizę interakcji modelowej obudowy tunelowej z otaczającym niespoistym ośrodkiem gruntowym. Analizy dokonano, przeprowadzając symulacje z wykorzystaniem autorskiego programu opartego na metodzie elementów dyskretnych. Wykorzystano model skalibrowany wcześniej na podstawie badań laboratoryjnych przez porównanie deformacji obudowy występujących w badaniu i symulacji numerycznej. Dla tak ustalonego modelu przeprowadzono szereg symulacji przy konstrukcji obudowy zarówno wiotkiej, jak i sztywnej. Badano obciążenia działające na obudowę, rozkład naprężeń w ośrodku gruntowym otaczającym konstrukcję oraz przemieszczenia jego cząstek. Analizy przeprowadzono przy działaniu ciężaru gruntu oraz obciążenia technologicznego zadawanego z powierzchni. Analizowano modele z nadkładem gruntu równym jednej średnicy i dwóm średnicom obudowy. Wartości uzyskiwanych numerycznie obciążeń obudowy porównano z obliczonymi według metody Hewetta. Wykazano, że obciążenia te oraz naprężenia w gruncie są istotnie powiązane ze sztywnością obudowy i w związku z tym mogą znacznie odbiegać od standardowo przyjmowanych dla takich konstrukcji sytuacji obciążeniowych.
EN
The paper presents an analysis and assessment of an interaction between a model tunnel lining and surrounding non-cohesive soil. The analysis was conducted with numerical simulations using the author’s program based on an algorithm of the discrete element method. Previously calibrated numerical model was used in the calculations. Calibration was based on comparison of the construction deformations observed in the laboratory tests and during the simulation. Numerous simulations, performed in the calibrated numerical model, included calculations for a flexible and rigid construction of the lining. The tunnel construction loads, stress distribution in the surrounding soil, and soil particles’ displacements were investigated. Analyses were conducted in two variants - when only soil weight is acting on the tunnel construction and when the external load transmitted from the surface is present. Also two variants of the backfill height were investigated - they were equal to one and two diameters of the tunnel. The values of tunnel loads, which were numerically calculated, were compared with the corresponding values, calculated by the Hewett’s method. It is shown that distribution of tunnel loads and stresses in the surrounding soil is strongly linked with the tunnel construction stiffness, thus it can be significantly different from standard load situations for such constructions.
EN
In general, uniform mixing of particles is desirable in the process of particle handling. However, during the charging of sinter feed and upper ore, size segregation must be induced to prevent heat imbalance, ensure bed permeability, and prevent the loss of fine ore. In this study, upper ore charging was simulated using a discrete element method (DEM) to find the optimal method for controlling particle size segregation, and the segregation characteristics in the upper ore bed were investigated when a deflector plate was applied to the charging machine. The degree of vertical segregation increased when a deflector plate was applied, and it was confirmed that the segregation direction in the upper ore bed can be controlled by adjusting the charging direction of the upper ore by using a deflector plate. In order to apply this method directly to the actual process, further study is needed to understand the influence of the characteristics of the deflector plate such as length and angle.
EN
The paper presents the development of the GPU-based discrete element method (DEM) code for simulating damage and fracture of cohesive solids with application to reinforced concrete at the scale of reinforcement ribs. The solid volume of concrete and steel is modelled by bonded spherical particles. Very fine discretization, containing more than million particles, is applied to describe the 3D reinforcement bar geometry at the scale of ribs and to investigate cracking behaviour of concrete near the reinforcement bar. The numerical model is validated by using experimental results of the double pull-out test. Influence of the discretization scale to the numerical solution is evaluated by using the reinforcement strain profiles and the cracking patterns. The developed GPU-based DEM algorithm efficiently handles interaction of particles, does not require any atomic operation and allows performing fast damage and fracture simulations with large number of particles. The performance measured on GPU is compared with that attained on different CPUs for varying number of particles. The high value of the Cundall number (particle number multiplied by time steps computed per second) equal to 4.3E+07 is measured on NVIDIA® Tesla™ P100 GPU in the case of 1858560 particles.
PL
W badaniach przepływu urobku w ciągłych systemach transportowych niezwykle trudno uwzględnić cząsteczkową budowę przenoszonego materiału. Różnice w rozmiarze i kształcie poszczególnych fragmentów urobku powinny być brane pod uwagę dla pełnego zrozumienia zjawisk zachodzących w czasie transportu. Metoda elementów dyskretnych DEM pozwala na zbadanie wybranych elementów ciągu transportowego, z uwzględnieniem specyficznej budowy transportowanego materiału oraz reakcji między jego fragmentami, traktując każdy element urobku osobno. Przedstawiono proces przygotowania symulacji DEM oraz wyniki badania zachowania się urobku o złożonej granulacji w czasie napełniania i opróżniania zbiornika przyszybowego kopalni podziemnej, a także wyznaczono czas przepływu pojedynczej cząstki urobku w postaci czytnika RFID (e-pelletu) przez zbiornik w zależności od stopnia jego wypełnienia.
EN
In research on the continuous transport system it is hard to take into account discrete construction of conveyed materiał. Differences in shape and size of each pieces of ore should be taken in to consideration for fuli understanding of phenomenon during transport. The Discreet element method (DEM) allows us to study what is happening with chosen elements of transport system including specific construction of the conveyed ore and also study the reactions between transported parts through treating all the elements separately. This paper presents the process of preparing the DEM simulation and results of research on various size ore flow during filling and emptying of underground mining large-capacity shaft station bunker. We also shows the analysis of flow time of pellets for various bunker fili levels.
EN
In this research, the effect of ball size distribution on the mill power draw, charge motion regime and breakage mechanism in a laboratory ball mill was studied using the discrete element method (DEM) simulation. The mill shell and crushing balls were made of Plexiglas® and compressed glass, respectively. Modeling was performed using Particle Flow Code 3D (PFC3D). Model parameters were back-calculated by comparing the power draws and images obtained from simulation and laboratory test works. After determining the model parameters, the mill was simulated in mill fillings of 15, 20, 25, 30, 35 and 40% with ball media of 2 and 2.5 cm in diameter. For every mill filling, the numbers of big and small balls were changed and 11 scenarios were chosen. The results showed that at a constant mill filling, the power draw was changed with changing the ball size distribution and for all mill fillings the maximum power draw occurred when the fraction of small balls was between 30-40%. The effect of ball size distribution increased with increasing mill filling and for the mill filling of 35%, the ball size distribution had the maximum effect on the power draw. When the mill charge contained mono-sized balls, the ball flow regime inside the mill transited to the cataracting and impact breakage was the main breakage mechanism. Increasing the fraction of big balls from 0 to 70% led the flow of balls into the cascading regime and breakage mechanism to attrition.
EN
The paper discusses identification of numeric model parameters of tunnel lining in a soil medium according to the discrete element method. An author’s program based on the discrete element method was used. Laboratory tests were conducted to determine the computer model parameters defining the lining and the soil medium. The numerical model was calibrated by comparing the lining deformations occurring in the laboratory test and in the numeric simulation. Tunnel lining displacement during laboratory tests was determined using digital photography.
PL
W pracy przedstawiono identyfikację parametrów modelu numerycznego modelowej obudowy tunelowej w ośrodku gruntowym według metody elementów dyskretnych. Wykorzystano autorski program oparty na metodzie elementów dyskretnych. W celu określenia parametrów modelu komputerowego charakteryzujących obudowę i ośrodek gruntowy przeprowadzono badania laboratoryjne. Kalibrację modelu numerycznego wykonano przez porównanie deformacji obudowy występującej w badaniu laboratoryjnym i symulacji numerycznej. Przemieszczenia obudowy podczas badań laboratoryjnych wyznaczano za pomocą fotografii cyfrowej.
12
Content available Simulation of material flow through a sample divider
EN
The prerequisite for a modern approach to innovative procedures of the development of current or even newly created equipment for the transport of particulate materials is the utilization of simulation methods, such as the Discrete Element Method (DEM). This article focuses on the basic, or initial, validation of movement of material through the sample divider. The mechanical-physical properties of brown coal were measured. Based on these parameters the preliminary input values for EDEM Academic were selected, and a simulation of the dividing process was run. The key monitored parameters included density and friction coefficient. Experiments on a realistic model of the equipment were performed and assessed. The total weights of brown coal at the exit from the divider were determined for a specific speed of the divider. The aim of this task was to simulate the realistically determined weight division of the brown coal sample. The result from the DEM was compared with the results of measurement on a realistic model.
EN
The phenomenon of core disking is commonly seen in deep drilling of highly stressed regions in the Earth’s crust. Given its close relationship with the in situ stress state, the presence and features of core disking can be used to interpret the stresses when traditional in situ stress measuring techniques are not available. The core disking process was simulated in this paper using the three-dimensional discrete element method software PFC3D (particle flow code). In particular, PFC3D is used to examine the evolution of fracture initiation, propagation and coalescence associated with core disking under various stress states. In this paper, four unresolved problems concerning core disking are investigated with a series of numerical simulations. These simulations also provide some verification of existing results by other researchers: (1) Core disking occurs when the maximum principal stress is about 6.5 times the tensile strength. (2) For most stress situations, core disking occurs from the outer surface, except for the thrust faulting stress regime, where the fractures were found to initiate from the inner part. (3) The anisotropy of the two horizontal principal stresses has an effect on the core disking morphology. (4) The thickness of core disk has a positive relationship with radial stress and a negative relationship with axial stresses.
EN
The effective elastic properties and pressure distribution in granular mixtures depend on both, material and geometric properties of particles. Using the discrete element method, the effect of geometric and statistical factors on the mechanical response of binary packings of steel beads under uniaxial confined compression was studied. The ratio of the diameter of small and large spheres in bidisperse mixtures was chosen to prevent small particles from percolating through bedding. The study addressed lateral-to-vertical pressure ratio and effective elastic modulus of particulate beds. The bimodality of mixtures was found to have a strong effect on the packing density of samples with the ratio between large and small particles larger than 1.3; however, no effect of particle size ratio and contribution of particle size fractions on the distribution of pressure and elasticity of bidisperse packings was observed. Regardless on the composition of mixtures, the lateral-to-vertical pressure ratio followed the same paths with increasing contribution of small particles in mixtures. The effective elastic modulus of granular packings increased with increasing compressive load and was slightly affected by geometric and statistical factors. The experimental data followed the same trend of the DEM predictions; however, only qualitative agreement between numerical and experimental results was obtained. The discrete element method generated packings with smaller density and overpredicted pressure ratios and elastic parameters of mixtures.
EN
This paper describes optimisation of a conveyor from an underground hopper intended for a coal transfer station. The original solution was designed with a chain conveyor encountered operational problems that have limited its continuous operation. The Discrete Element Modeling (DEM) was chosen to optimise the transport. DEM simulations allow device design modifications directly in the 3D CAD model, and then the simulation makes it possible to evaluate whether the adjustment was successful. By simulating the initial state of coal extraction using a chain conveyor, trouble spots were identified that caused operational failures. The main problem has been the increased resistance during removal of material from the underground hopper. Revealed resistances against material movement were not considered in the original design at all. In the next step, structural modifications of problematic nodes were made. For example, the following changes have been made: reduction of storage space or installation of passive elements into the interior of the underground hopper. These modifications made were not effective enough, so the type of the conveyor was changed from a drag chain conveyor to a belt conveyor. The simulation of the material extraction using a belt conveyor showed a significant reduction in resistance parameters while maintaining the required transport performance.
PL
W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki modelowania zagęszczania proszku stanowiącego wstępny etap procesu prasowania na gorąco. Modelowanie numeryczne zrealizowano metodą elementów dyskretnych z wykorzystaniem kulistych cząstek. Analizę skoncentrowano na badaniu mechanizmów zagęszczania proszku przy ciśnieniu do 50 MPa oraz poszukiwaniu modeli odpowiednich przy zastosowanych warunkach realizacji procesu. Symulacje numeryczne wykonano wykorzystując dwa modele oddziaływania cząstek proszku: sprężysty model Hertza-Mindlina-Deresiewicza oraz plastyczny model Storåkersa. Wyniki numeryczne zostały porównane z wynikami laboratoryjnymi prasowania proszku NiAl. Otrzymano dużą zgodność wyników eksperymentalnych i numerycznych.
EN
This paper presents the results of discrete element simulation of powder compaction which is the initial stage in the hot pressing process. Numerical simulation has been performed by discrete element method with using spherical particles. The research has been focused on densification mechanisms under pressure 50 MPa and models appropriate for these conditions. Numerical simulations have been carried out for two contact models: elastic Hertz-Mindlin-Deresiewicz and plastic – Storåkers. Numerical results and results from laboratory test of the uniaxial pressing of NiAl powder have been compared. The obtained results of numerical simulation and laboratory tests showing a good agreement.
PL
Praca poświęcona jest metodzie elementów dyskretnych. W chwili obecnej jest to metoda numeryczna służąca do modelowanie materiałów, głównie skał. W pracy zawarto opis najprostszej wersji metody. Przedstawiono również przeprowadzoną symulację komputerową z zastosowaniem pakietu obliczeniowego ESys-Particle. Artykuł należy traktować jako wprowadzenie do prac nad zastosowaniami tej metody w inżynierii budowlanej.
EN
The paper is devoted to Discrete Element Method. Currently the method is mainly used for mechanics of rock. The paper contains the description of the simplest version of the method. Computer simulation using Esys-Particle computer code is presented. The paper is an introduction to the study on the method applications to building engineering.
PL
W pracy przedstawiono analizę numeryczną skuteczności redukcji ciśnienia wybuchu przekazywanego na strop obiektu poprzez zastosowanie warstwy tłumiącej z materiału ziarnistego, na której umieszczono płytę ochronną. Analizy przeprowadzono metodą elementów dyskretnych, podano zmienności w czasie naprężeń stanowiących obciążenie stropu przy zadanym impulsie nadciśnienia wybuchowego. Wykazano, że masa płyty ochronnej wpływa istotnie na rozkład nadciśnienia przekazywanego na strop. Uzyskane rozwiązania numeryczne wskazują na ujęcie efektów kilkukrotnych odbić fali ciśnienia w ośrodku ziarnistym ograniczonym sztywnymi przegrodami — płyty ochronnej i stropu.
EN
The paper presents numerical analysis of effectiveness of reduction of blast load pressure acting on the ceiling by using granular medium with a cover plate. The analysis was conducted using the discrete element method. The variability of stress acting on the ceiling under blast load impulse is presented. It is shown that plate weight significantly influences on the character of ceiling pressure distribution. The obtained numerical results reveal multiple stress wave reflection effects in granular medium placed between the rigid cover plate and the ceiling.
EN
This paper presents a methodology for modeling work of a coal shearer work in low longwall coal seams where the wall height does not exceed 1.5 m. In such conditions, an important issue is the process of loading the ore from shearer cutting drum on an armored face conveyor and selection of appropriate kinematic parameters to avoid choking. Discrete element method was used to model coal seam. This method allows for efficient simulation of physical systems composed of many separate components. Methods and algorithms based on existing theoretical models were developed to imitate coal cutting process. Main focus of analysis was put on coal stream movement for different variants of the shearer construction and kinematic parameters.
PL
W artykule przedstawiono metodykę modelowania pracy kombajnu ścianowego w niskich pokładach węglowych, w których wysokość ściany nie przekracza 1,5 m. W takich warunkach, istotnym problemem jest proces ładowania urobku na współpracujący z kombajnem przenośnik zgrzebłowy i dobór parametrów kinematycznych tak, aby nie doszło do zadławienia się organu. Ma to szczególne znaczenie w wyrobiskach niskich gdzie tak zwana furta ładowania jest wymiarowo/gabarytowo ograniczona. Do zamodelowania calizny wykorzystana została metoda elementów dyskretnych, pozwalająca na efektywne odzwierciedlenie układów fizycznych składających się z wielu odrębnych elementów. Opracowano metody i algorytmy pozwalające na imitację urabiania w oparciu o istniejące modele teoretyczne a główny nacisk położono na analizę ruchu strugi odspojonego urobku dla różnych wariantów pracy kombajnu i parametrów kinematycznych.
EN
The general objective of the present paper is to improve the understanding of micromechanical mechanisms in granular materials and their representation in numerical models. Results of numerical investigations on micro–macro relationships in the discrete element model of granular material are presented. The macroscopic response is analysed in a series of simulations of the triaxial compression test. The numerical studies are focused on the influence of microscopic parameters on the initial response. The effect of the contact stiffness and friction coefficient on the effective elastic moduli is investigated. Numerical results are compared with the analytical estimations based on the kinematic Voigt's hypothesis as well as with selected numerical results of other authors. The comparisons show that a better agreement between the numerical and analytical results is observed for particle assemblies with higher coordination numbers. Higher coordination numbers are related to more compact specimens and for a given specimen can be associated with low values of the contact stiffness and a higher confining pressure.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.