Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  discontinuity
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
This paper contains the results simulation and linear elastic fracture mechanic (LEFM) calculation of the welded joint contains it discontinuity 1014. The model base material C-Mn non-alloy steel S235JRG2 according to EN 10025-2 and consumable GMAW wire electrode G3Si1 according to EN ISO 14341 was prepared. Due to stress singularity effect located at the tip of the crack, the Huber-Mises-Hencky (H-M-H) hypothesis cannot be used, so that the stress intensity factor (KI) and fracture toughness (KIC) was applied. The LEFM analysis showed the range where the existence of crack can be acceptable. Based on well-known LEFM issue the verification of simulation program was performed. The stress intensity factor (KI) values was obtained from FEM simulation process.
PL
Przedmiotem artykułu była prezentacja pola naprężenia złącza spawanego zawierającego niezgodność spawalniczą 1014 (pęknięcie podłużne w materiale podstawowym równoległe do osi spoiny) obliczonego za pomocą symulacji MES oraz mechaniki pękania.
EN
Many open-cast mines in Algeria are regularly affected by instabilities that disrupt the exploitation activity, such as Chouf Amar's career where recurrent failures are caused by the combined action of a number of predisposition and triggering factors. I this study we uses a commbined-Geomechanical, Kinematical, numerical and limit equilibrium analysis to evaluate the behaviour of the discontinuous rock masses in open pit mine, and we chooses the Chouf Amar career as a case study. We determines nine main sets of discontinuities in the three main facies of the stone-pit. We proved also that the quarry suffers from various types of failures and that blasting declines the values of safety factor. We find out the causes of the 2009 slip-incident. By this combined approaches we have made it possible to optimize operations and to improve career productivity while ensuring the safety of equipment and personnel.
EN
The paper presents a 3D (spatial) analysis of deformation processes in the landslide slope Bystrzyca in Szymbark near Gorlice (Low Beskid – Carpathians; N 49°37′ 09″, E 21°05′ 49″) carried out by the computer code FLAC3D based on the finite difference method. The numerical analysis was performed to determine the influence of the orientation of layers and discontinuities and of hydrogeological conditions on slope deformations and the failure mechanism during sliding processes. The massif is modeled as an elasto-plastic medium obeying the Coulomb-Mohr criterion. Two variants of hydrogeological conditions are analyzed, namely the “dry slope” (without water) and the “wet slope” (entirely saturated). The influence of the orientation of discontinuities (modeled as “ubiquitous”) on the landslide mechanism is investigated as well. Few orientations of discontinuities with respect to the dip direction of the slope surface are considered, namely consequent, insequent, and subsequent (two variants in each case). The results show a clear impact of the pattern of discontinuities and hydrogeological conditions on the deformational behavior of the landslide and the shape of the slip surface. The 3D approach and results of the numerical simulation of the landslide movement prove the necessity of 3D modeling in some cases.
4
EN
In the paper, the extended finite element method (XFEM) is combined with a recovery procedure in the analysis of the discontinuous Poisson problem. The model considers the weak as well as the strong discontinuity. Computationally efficient low-order finite elements provided good convergence are used. The combination of the XFEM with a recovery procedure allows for optimal convergence rates in the gradient i.e. as the same order as the primary solution. The discontinuity is modelled independently of the finite element mesh using a step-enrichment and level set approach. The results show improved gradient prediction locally for the interface element and globally for the entire domain.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad skłonnością stopów metali lekkich do tworzenia wad z grupy przerwy ciągłości – pęknięcia na gorąco (W-301) [1]. Są to stopy o małej lub umiarkowanej skłonności do pękania na gorąco. Tendencja jednak narasta, kiedy odlewy wykonywane są w formach metalowych lub mają duże wymiary. Większość metod badań skłonności do pęknięć, opracowanych przed wielu laty, nie dają możliwości pełnej oceny stopów. Skłoniło to autorów do opracowania na Wydziale Odlewnictwa AGH nowej metody i zbudowania nowego stanowiska badawczego. Na nowym stanowisku istnieje możliwość pomiaru naprężenia powstającego w próbce (odlewie) w czasie rzeczywistym – w czasie całego okresu krzepnięcia i stygnięcia. Umożliwiło to wyznaczenie chwili, w której następuje inicjacja i w dalszej kolejności propagacja pęknięcia oraz przy jakim naprężeniu cieplnym następuje przerwanie ciągłości odlewu. Dzięki temu uzyskuje się pełny obraz tworzenia się wady. W pracy przedstawiono wyniki badań przeprowadzone dla stopu odlewniczego AlSi7Mg (A356), który jest powszechnie stosowany w przemyśle motoryzacyjnym oraz lotniczym na korpusy przekładni napędu i charakteryzuje się niewielką skłonnością do pęknięć na gorąco.
EN
The results of testing the tendency of light metals to forming defects from the group of discontinuities – hot cracks (W-301) [1], are presented in the hereby study. These are alloys of a small or moderate tendency for hot cracking. However this tendency is growing when castings are produced in metal moulds or have large dimensions. The majority of investigation methods, developed several years ago, does not provide the possibility of the total assessment of alloys. This convinced the authors to develop the new method and to build the new research set-up in the Faculty of Foundry Engineering AGH. This new set-up makes possible to perform measurements of stresses growing in the sample (casting) in the real time – during the whole period of solidification and cooling. The measurements allowed to determine the moment in which the initiation, followed by the propagation, of cracks occurs as well as to find out at what thermal stress the casting discontinuity forms. Due to this, the complete image of the defect formation is obtained. The results of investigations performed for the casting alloy AlSi7Mg (A356), which is widely applied in the automotive and aircraft industry for drive gear housings, are presented in the hereby study. This alloy is characterised by a low hot cracking tendency.
EN
A combined simultaneous calculation method for electrical contacts is presented based on a finite element analysis of both the current density distribution as well as the heat flow distribution. For an exact prediction of local hotspots special attention is put on the transition conditions at the joints where current and heat transfer with defined transfer coefficients takes place and temperature and electrical potential face a discontinuity. The conditions for the maximum temperature to be expected at a thermo-electrical contact are derived by an analytical consideration.
PL
Przedstawiono łączoną metodę obliczeniową dla elektrycznych styków, opartą na analizie metodą elementów skończonych zarówno rozkładu gęstości prądu, jak i przepływu ciepła. W celu dokładnego przewidywania lokalnych przegrzań szczególną uwagę zwrócono na warunki przejścia na złączach, gdzie następuje przekazywanie prądu i ciepła z określonymi współczynnikami przenikania, a temperatura i elektryczny potencjał są nieciągłe. Na drodze analitycznych rozważań wyprowadzono warunki dla maksymalnej temperatury oczekiwanej na termo-elektrycznym styku.
7
Content available Nowoczesne metody diagnostyki obiektów zabytkowych
PL
W artykule omówiono nowoczesne metody diagnostyki obiektów zabytkowych. Wśród nich główną rolę odgrywają metody nieniszczące. Ze względu na ich nieinwazyjny charakter stają się one niezwykle popularne zwłaszcza w obiektach, w których dużą wagę przywiązuje się do zachowania historycznych elementów. W pracy zestawiono różne metody prowadzenia badań z przedstawieniem ich zalet i wad. Omówione zostały badania dynamiczne oraz badania wykorzystujące propagację fal sprężystych i elektromagnetycznych. Wszystkie z metod stosowane są do oceny struktury i stanu technicznego ścian, stropów, słupów i innych elementów konstrukcyjnych. Badania te pozwalają na rozpoznanie materiału, z jakiego jest wykonana dana struktura, na wykrycie nieciągłości w postaci pustek czy pęknięć oraz na oszacowanie wewnętrznych zmian materiału niewidocznych gołym okiem.
EN
The article discusses the available methods which may be applied in diagnostics pertaining to historical buildings and structures. Among the aforesaid measures, non-destructive methods play a significant role. Due to their non-invasive character, they are becoming increasingly popular, especially in case of structures, where a lot of emphasis is placed on retaining of their historical elements. Within the work, a varied range of methods that could be used for research has been outlined, along with advantages and disadvantages of the said methods. Dynamic test methods, and test methods making use of propagation of elastic and electromagnetic waves, are discussed in the article. All of the methods are used for the purpose of assessing the structural and technical status of walls, ceilings, columns and other structural elements. The work described above makes it possible to recognize the material used to create the given structure, lack of continuity (empty or broken areas), or to estimate the internal structural changes within the material, usually invisible to the naked eye.
EN
Studies on micro-chips formed in the process of micromachining, including grinding and microfinishing using abrasive films, were conducted. Geometric characteristics of the micro-chips were analyzed and the presence of very long chips compared to their width was observed. One also reported the presence of very high temperatures in the treatment zone despite the applied cooling, which resulted in the formation of spherical chips. The occurrence of two characteristic spherical chip structures was observed followed by evaluation of their chemical composition. Based on the tabular structure of band chips, characteristic micro-discontinuities in the microcutting process were determined.
9
Content available Waves in elastic materials and structures
EN
The mathematical description of waves propagation in elastic materials and structures is presented. Particularly, the considerations concern the water as a transmission medium for acoustic waves. The following issues are discussed: discontinuity, reflection, and propagation speed, among others.
EN
The article discusses the influence of rolling in the newly designed slitting-bending grooves on closing internal material discontinuities in continuous ingots. The defects located in the axial area of a strand, i.e. axial porosity and contraction cavity, were analysed. Numerical and experimental studies of the rolling process of flat bars for feedstock with marked materials discontinuities simulating actual defects occurring in an ingot were conducted. For comparison purposes, rolling of feedstock with discontinuities in traditional grooves was conducted. The numerical simulations were carried out using the Forge 2008¯software programme. The experimental studies were conducted in a D150 laboratory rolling mill. In the research, the S355J2G3 structural steel and lead were used. Distributions of temperature, intensity of deformation and stress in a cross-section of strands after rolling were analysed. Changes in the surface areas of the discontinuities in feedstock after rolling in shape and traditional grooves were examined. It was concluded that introduction of grooves with complex shapes may contribute to the improvement of internal quality of finished products. The complex shape of the tools has allowed for an almost 100% closure of the discontinuities located in the central part of a strand, already at the initial stages of the process, unlike in case of the traditional production method, where the discontinuities were transferred even until the final product. Applying the newly designed slitting-bending grooves enables utilisation of a smaller number of edge grooves at the initial stage of the rolling process, where reopening of freshly welded defects might occur.
PL
W artykule omówiono wpływ walcowania w nowo zaprojektowanych wykrojach rozcinająco-przeginających na zamykanie się wewnętrznych nieciągłości we wlewkach ciągłych. Analizowano wady znajdujące się w części osiowej pasma - rzadziznę osiową i jamę usadową. Wykonano badania numeryczne oraz doświadczalne procesu walcowania prętów płaskich dla wsadu z naniesionymi nieciągłościami materiałowymi symulującymi rzeczywiste wady występujące we wlewku. Dla porównania przeprowadzono walcowanie w wykrojach tradycyjnych wsadówz nieciągłościami. Do symulacji numerycznych wykorzystano program komputerowy Forge 2008¯. Badania doświadczalne przeprowadzono w walcarce laboratoryjnej D150. Do badań zastosowano stal konstrukcyjną S355J2G3, oraz ołów. Analizowano rozkłady temperatur, intensywności odkształceń oraz naprężeń na przekrojach poprzecznych pasm po procesie walcowania. Analizowano zmianę pól powierzchni nieciągłości we wsadach po walcowaniu w wykrojach kształtowych oraz tradycyjnych. Stwierdzono, że poprzez wprowadzenie wykrojów o złożonym kształcie można wpływać na polepszenie jakości wewnętrznej wyrobów gotowych. Złożony kształt narzędzi pozwolił wprawie 100% zamknąć nieciągłości znajdujące się w części środkowej wsadu już w początkowych etapach procesu walcowania, w przeciwieństwie do tradycyjnej metody wytwarzania, gdzie wady przenoszone były nawet do końcowego wyrobu. Poprzez zastosowanie nowych wykrojów rozcinająco-przeginających możliwe jest zastosowanie mniejszej ilości wykrojów osadczych w początkowym etapie procesu walcowania, w których może wystąpić otwieranie się świeżo zgrzanych wad.
PL
W artykule omówiono wpływ nowej metody walcowania w wykrojach rozcinająco-przeginających na zamykanie się wewnętrznych nieciągłości w postaci rzadzizny osiowej we wlewkach ciągłych. Przeprowadzono modelowanie numeryczne przy użyciu programu komputerowego Forge 2008 ®. Do badań zastosowano stal konstrukcyjną S355J2G3, oraz ołów. Badania doświadczalne przeprowadzono przy użyciu walcarki laboratoryjnej D150. Badano zmiany kształtu wad oraz ich pola powierzchni po walcowaniu. W badaniach numerycznych, jak i eksperymentalnych, w próbkach stalowych oraz ołowianych wady po walcowaniu w trzecim przepuście zamykały się średnio w 100%. Stwierdzono, że kształt wykrojów wpływa na efektywniejsze zamykanie się wad wewnętrznych w postaci rzadzizny osiowej.
EN
The article discusses problems related to the influence of rolling processes on the process of closing of internal discontinuities in the form of core porosity in continuous castings during rolling in slitting - bending grooves. The numerical simulations were carried out using the Forge 2008® software programme. In the research, the S355J2G3 structural steel and lead were used. The experimental studies were conducted in a D150 laboratory rolling mill. Changes in the shape of defects and their surface areas after rolling were examined. In numerical and experimental studies, in steel samples after rolling in the third rolling stand, the defects were closing in 100% on average. It was stated that the effectiveness of closing of material discontinuities in the form of core porosity in feedstock is strongly influenced by the shape of the rolling groove.
PL
W artykule omówiono wpływ nowej metody walcowania w wykrojach kształtowych na zamykanie się wad podpowierzchniowych we wlewkach ciągłych. Do badań zastosowano stal konstrukcyjną S355J2G3, oraz ołów. Przeprowadzono modelowanie numeryczne przy użyciu programu komputerowego Forge 2008®. Badania doświadczalne przeprowadzono przy użyciu walcarki laboratoryjnej D150. Badano pola powierzchni wad po walcowaniu. W badaniach numerycznych, jak i eksperymentalnych, w próbkach stalowych i ołowianych nieciągłości po walcowaniu w trzecim przepuście zamykały się średnio w 99%. Stwierdzono, że kształt wykrojów wpływa na efektywniejsze zamykanie się wad podpowierzchniowych.
EN
The article discusses problems related to the influence of rolling processes on the process of closing of subsurface discontinuities in continuous castings during rolling in slitting − bending grooves. The numerical simulations were carried out using the Forge 2008® software programme. In the research, the S355J2G3 structural steel and lead were used. The experimental studies were conducted in a D150 laboratory rolling mill. Their surface areas of defects after rolling were examined. In numerical and experimental studies, in steel samples after rolling in the third rolling stand, the defects were closing in 99% on average. It was stated that the effectiveness of closing of subsurface material discontinuities in feedstock is strongly influenced by the shape of the rolling groove.
EN
There are many factors that determine the size distribution of blast heap fragments. The most important factors are the type and amount of explosive material used and the blast design. However, the geological nature of the work area is also an important parameter. In particular, parameters such as the location and frequency of discontinuities affect the size distribution of heap fragments. The general conclusion reached through laboratory and field studies on discontinuities is that the orientation of the discontinuity and the fillings between the discontinuities determine the blast results. This study presents a numerical model that can be used to determine the relationship between the interval and orientation of discontinuities and blast efficiency. Twelve blast experiments were performed at two quarries to develop a numerical model. The data from the field studies were used as input in the numerical model, and the relationship between the discontinuities and fragment size distribution is investigated in this paper.
PL
Wiele czynników ma wpływ na rozkład wielkości fragmentów skalnych po pracach strzałowych. Wśród najważniejszych czynników wymienić należy rodzaj i ilość użytego ładunku wybuchowego oraz przyjęty plan prac strzałowych. Ponadto, kolejnym ważnym parametrem jest także struktura geologiczna skał w danym terenie, a zwłaszcza rozmieszczenie i częstotliwość występowania spękań i nieciągłości skał mają wyraźny wpływ na rozkład wielkości fragmentów skalnych po wybuchu. Ogólne wnioski wyciągnięte na podstawie badań laboratoryjnych oraz terenowych wskazują, że orientacja spękań i nieciągłości a także obecność wypełnień pomiędzy kolejnymi nieciągłościami w dużym stopniu wpływają na rozrzut wielkości uzyskanych fragmentów skalnych. W artykule przedstawiono model numeryczny który może zostać wykorzystany do określenia zależności pomiędzy orientacją i rozmieszczeniem nieciągłości i spękań a skutecznością prac strzałowych. Model numeryczny opracowano na podstawie wyników dwunastu eksperymentalnych wybuchów w dwóch kamieniołomach. Dane z badań terenowych wykorzystano jako dane wejściowe do modelu numerycznego. W artykule przebadano zależność pomiędzy obecnością spękań i nieciągłości a rozkładem wielkości uzyskanych fragmentów skalnych.
EN
The Gaussian mixture model (GMM) method is popular and efficient for voice conversion (VC), but it is often subject to overfitting. In this paper, the principal component regression (PCR) method is adopted for the spectral mapping between source speech and target speech, and the numbers of principal components are adjusted properly to prevent the overfitting. Then, in order to better model the nonlinear relationships between the source speech and target speech, the kernel principal component regression (KPCR) method is also proposed. Moreover, a KPCR combined with GMM method is further proposed to improve the accuracy of conversion. In addition, the discontinuity and oversmoothing problems of the traditional GMM method are also addressed. On the one hand, in order to solve the discontinuity problem, the adaptive median filter is adopted to smooth the posterior probabilities. On the other hand, the two mixture components with higher posterior probabilities for each frame are chosen for VC to reduce the oversmoothing problem. Finally, the objective and subjective experiments are carried out, and the results demonstrate that the proposed approach shows greatly better performance than the GMM method. In the objective tests, the proposed method shows lower cepstral distances and higher identification rates than the GMM method. While in the subjective tests, the proposed method obtains higher scores of preference and perceptual quality.
15
Content available remote The set of points of discontinuity of I-approximately continuous functions
EN
The paper presents the characterization of the set of points of discontinuity (with respect to the natural topology on the real line) of an I-approximately continuous real function of a real variable. This characterization is formulated in terms of deep I-density topology.
PL
W pracy zanalizowano na tle współczesnej wiedzy oraz obecnych, europejskich zapisów normowych, metodykę oceny nieciągłości masywu skalnego opublikowaną przed trzydziestu laty w wydawnictwie „Szczelinowatość masywów skalnych” pod redakcją Jerzego Liszkowskiego oraz Janusza Stochlaka. Retrospekcja zawartych w tym wydawnictwie danych dowiodła, że chociaż w obecnej epoce powszechnego zastosowania technik komputerowych metodyka pomiarowa elementów szczelinowatości, przetwarzanie danych oraz wizualizacja systemów nieciągłości uległy radykalnej zmianie, to jednak idee badawcze zaprezentowane w „Szczelinowatości...” pozostają nadal aktualne, a stworzone przed 30 laty systemy ocen, terminologia i metody badawcze stworzyły podstawy współczesnych standardów.
EN
Paper is an review of the procedure of i fractured rock mass discontinuity identification, on a basis of methodology published 30 years earlier by J. Liszkowski and J. Stochlak (eds) in the book titled „Fractured Rock Massifs” and the recent knowledge and standards. The retrospective analises shows, that the research methods as presented in the book remain actual despite of radical changes of data collection and their processing and visualizing, due to computer technologies. What is more, the 30 years old system of rock assessment, classification terminologies, and rock examination procedures as proposed in the ‘‘Fractured Rock Massifs” remain a foundation of contemporary researches and standards.
17
Content available remote A simple CF formalism and free word order
EN
The first objective of this paper is to present a simple grammatical formalism named treegenerating Binary Grammar. The formalism is weakly equivqlent to CFGs, yet it is capable of generating various kinds of syntactic trees, including dependency trees. Its strong equivalence to some other grammatical formalisms is discussed. The second objective is to show how some free word order phenomena in Polish can be captured within the proposed formalism.
PL
Opracowanie zawiera wyniki badań dotyczące wpływu nieciągłości materiału termoizolacyjnego i procesu starzenia na zmiany strukturalne cienkowarstwowych wypraw elewacyjnych w bezspoinowym systemie styropianowych ociepleń (BSO).
EN
This paper contains results of research on the influence of discontinuities in thermal insulation material and of aging processes on structural changes in thin layer plasters.
19
Content available remote Badanie odkuwek ultradźwiękową metodą zanurzeniową
PL
W artykule przedstawiono sposób badania nieciągłości nieniszczącą ultradźwiękową metodą zanurzeniową. Badania prowadzono na odkuwkach ze stali narzędziowych stopowych o złożonym kształcie. Wykryte nieciągłości w badanych odkuwkach przedstawiono na ekranie defektoskopu w postaci impulsów.
EN
The paper presents a way of detecting discontinuities by the non-destructive ultrasonic immersion method. The tests have been performed on complex shaped forgings made of alloyed tool steels. The detected discontinuities have been displayed on the defectoscope screen in the form of pulses.
EN
The shock discontinuity problem is analyzed in the case of elasto-plastic materials; the jump relations for internal state variables cannot be exhibited directly. For this purpose, we solve the internal shock structure problem, assuming that the shock front is a continuous transition in a thin layer, taking account of dissipative effects. The shock generating function P is introduced. The canonical equations of the shock structure are determined in the general case when the evolution of plasticity is derived from a pseudo-potential of dissipation D. The plane wave is analyzed for an isotropic material obeying a von Mises criterion, assuming that inside the shock the material is under pure axial compression: the existence and uniqueness results are established.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.