Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  directed graph
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
EN
The paper studies the possibilities to design a fair manifold tariff on a long traffic line. If a single tariff is used on a long bus or railway line, passengers travelling long distances are favoured at the expense of those travelling short distances. The fairest approach to tariff is setting an individual tariff for every origin–destination relation of line stops that expresses real travel costs. However, sometimes the individual tariff is too complicated and is therefore replaced by double-, triple- or manifold tariff. This paper shows how to design a manifold tariff in order to minimize unfairness to passengers.
2
Content available remote Problematyka wyznaczania szans realizacji przedsięwzięć przedstawionych grafem
PL
W artykule przedstawiono aparat matematyczny modelowania szans realizacji przedsięwzięć. Przez przedsięwzięcie rozumie się układ operacji. Realizacja przedsięwzięcia polega na zrealizowaniu wszystkich operacji wchodzących w skład przedsięwzięcia. Operacje wchodzące w skład przedsięwzięcia uporządkowane są technologicznie. Uporządkowanie technologiczne operacji zadane jest w postaci grafu. Zakłada się, że czas realizacji każdej operacji jest zmienną losową. W artykule składana jest propozycja formalnego zapisu różnorodnych parametrów operacji przedsięwzięcia. Wykorzystując matematyczny zapis parametrów można formułować różnorodne zadania optymalizacyjne wyznaczania szans realizacji przedsięwzięć.
EN
The article presents a mathematical model that enables the formulation of optimization tasks to determine the chances of realization of projects presented by (the) directed graph. However, there remains a problem of solving the formulated optimization tasks. For some optimization tasks, it will be possible to get a solution by writing a formal task in the chosen programming language. To solve other tasks, it is necessary to develop a solution algorithm and then implement it in the chosen programming language. The work on the problem presented in the article will be focused on the development of algorithms for the solution of the formulated optimization tasks and their computer implementation.
EN
The paper briefly presents a theory of games with finitely many infinite populations (types) each of whom has finitely many available strategies; the payoff of an individual player depends on the distribution of choices of strategies in all populations and his own particular choice. We give specific examples of applications of the theory in several areas: spatial allocation (of species), economic models – household economy and transportation networks. We also briefly discuss questions of computation of equilibria and relations of large games, as understood in the present paper, to ordinary matrix games, games with continuum of players and evolutionary game theory.
PL
Praca zawiera skrótowy opis gier ze skończoną liczbą nieskończonych populacji (typów), z których każda dysponuje skończoną liczbą strategii; wypłata pojedynczego gracza zależy od rozkładu wyborów strategii wszystkich populacji i jego własnego wyboru strategii. Podajemy konkretne przykłady zastosowań w kilku dziedzinach: alokacja przestrzenna (gatunków), modele ekonomiczne – model gospodarki drobnotowarowej i model ruchu drogowego. Dyskutujemy też krótko zagadnienia obliczeniowe i związki dużych gier, jak przedstawiono je w tym artykule, ze zwykłymi grami macierzowymi, grami z continuum graczy i z ewolucyją teorią gier.
4
Content available Wybór trasy w warunkach rozmytych
PL
W prezentowanym artykule przedstawiono algorytm umożliwiający znalezienie najkrótszej ścieżki w grafie skierowanym. Do opisu krawędzi grafów zaproponowano użycie wyrażeń lingwistycznych. Do obliczeń zaproponowano wykorzystanie prostej defuzyfikacji wartości rozmytych do wartości ostrych. Pokazano, że taka metoda w przypadku znajdowania najkrótszej ze ścieżek może znaleźć zastosowanie.
EN
The paper presents an algorithm that allows finding the shortest path in the directed graph. To describe the edges of the graph proposed to use linguistic expressions. For the calculations proposed to use a simple defuzzification. It has been shown that this technique for finding the shortest way can be used.
5
Content available Lingwistyczne podejście do zadania wyboru trasy
PL
W artykule przedstawiono algorytm umożliwiający znalezienie najkrótszej ścieżki w grafie skierowanym. Do opisu krawędzi grafów zaproponowano użycie wyrażeń lingwistycznych. Do obliczeń zaproponowano wykorzystanie prostej defuzyfikacji wartości rozmytych do wartości ostrych. Pokazano, że taka metoda w przypadku znajdowania najkrótszej ze ścieżek może znaleźć zastosowanie.
EN
The paper presents an algorithm that allows finding the shortest path in a directed graph. To describe the edges of the graph proposed to use linguistic values. For the calculation proposed to use a simple defuzzification to the sharp values. It has been shown that this technique for finding the shortest path can be used.
PL
W artykule przedstawiono algorytm umożliwiający znalezienie najkrótszej ścieżki w grafie skierowanym. Do opisu krawędzi grafów zaproponowano użycie wartości rozmytych. Do obliczeń zaproponowano wykorzystanie prostej defuzyfikacji wartości rozmytych do wartości ostrych. Pokazano, że taka metoda w przypadku znajdowania najkrótszej ze ścieżek może znaleźć zastosowanie.
EN
The paper presents an algorithm that allows finding the shortest path in a directed graph. To describe the edges of the graph proposed to use fuzzy values. For the calculation proposed to use a simple defuzzification to the sharp values. It has been shown that this technique for finding the shortest path can be used.
7
EN
In web search engines, such as Google, the ranking of a particular keyword is determined by mathematical tools, e.g., Pagerank or Hits. However, as the size of the network increases, it becomes increasingly difficult to use keyword ranking to quickly find the information required by an individual user. One reason for this phenomenon is the interference of superfluous information with the link structure. The World Wide Web can be expressed as an enormous directed graph. The purpose of the present study is to provide tools for studying the web as a directed graph in order to find clues to the solution of the problem of interference from superfluous information, and to reform the directed graph to clarify the relationships between the nodes.
8
Content available remote A measure of emergence of a logistic group interaction
EN
Background: The nature of the relations between group members is a very important part of the integrity of the logistics process. The identification of rating among the participants is certainly the most necessary condition for the quality of the logistics process. It can distinguished four types of emergence rating: direct participation rating, direct impact rating, participation rating and impact rating. The aim of this paper was to create the method to determine the mutual relationships among various elements of logistic group. Methods: The technique is based on the processing of the matrix of pairwise interactions obtained on the basis of a questionnaire survey of all members of the group and expressed as a score on the selected scale of assessments. The computation algorithm is based in particular on the traveling salesman problem using an original method of optimization and is implemented in Visual Studio C #. Results: 16 types of leaderships were distinguished and described by the use of statistical methods. Conclusions: The developed method of calculating the measure of emergence can be used not only for a group of students, but also for the definition of the rate of emergence in any collective system.
PL
Wstęp: Istota zależności pomiędzy członkami grupy jest ważnym elementem spójności procesu logistycznego. Identyfikacja oceny poszczególnych uczestników jest bez wątpienia najważniejszym warunkiem zapewnienia jakości procesu logistycznego. Można wyróżnić cztery rodzaje ocen relacji: bezpośredniego uczestnictwa, bezpośredniego wpływu, uczestnictwa oraz wpływu. Celem pracy było opracowanie metody ustalania wzajemnych zależności pomiędzy poszczególnymi elementami grupy logistycznej. Metody: Zastosowan a metoda jest oparta na macierzy wzajemnych interakcji, jakie zostały otrzymane w wyniku badania ankietowego, obejmującego wszystkich członków grupy i przedstawionego wartościowo na podstawie przyjętej skali pomiarowej. Algorytm wyliczeniowy został w głównej mierze oparty na problemie przedstawiciela handlowego w podróży służbowej jak oryginalna metoda optymalizacji przy użyciu Visual Studio C #. Wyniki: Zostało zidentyfikowanych i opisanych 16 typów przywódczych poprzez zastosowanie odpowiednich metod statystycznych. Wnioski: Uzyskana metoda oceny może być stosowana nie tylko w przypadku grupy studentów ale również w każdym innym złożonym systemie.
9
Content available Pomiarowa sieć radiowa o niskim zużyciu energii
PL
W artykule opisano prace badawcze służące zaprojektowaniu, symulacji i realizacji radiowej sieci pomiarowej charakteryzującej się niskim zużyciem energii. Proponowana sieć ma charakteryzować się równomiernym zużyciem energii przez wszystkie moduły oraz dynamicznym algorytmem trasowania pozwalającym na długotrwałą pracę sieci. W artykule opisano stanowisko służące do badań i kontroli sieci, metodę trasowania, a także sposób symulacji w środowisku Scilab. Podano także parametry charakteryzujące projektowaną sieć, takie jak czasy transmisji i pobór energii.
EN
This paper presents research, design and simulations of an energy efficient wireless sensor network. It describes a routing protocol designed for evenly energy consumption. There is shown how to simulate a network in the Scilab environment. The test wireless sensor network including a measurement station and construction of radio modules are presented. The radio modules consists of Texas Instruments/chipcon's CC1100 transceiver and Atmel's ATmega32 microcontroller. The network can join up to 65535 radio modules (16 bit addressing). The measurement station consists of programmable power supply, an oscilloscope, precise multimeters and a JTAG module. It allows measuring the current consumption in different working modes, checking the time of operations and controlling the radio system. This solution will be used in a wireless water meter network. The most important feature in this application is a long working time (up to 10 years). The even energy consumption should extend the network reliability and its time of work.
PL
W pracy przedstawiono algorytm wyznaczania maksymalnego przepływu wielo-towarowego w oparciu o algorytm Dinica wyznaczania maksymalnego przepływu jedno-towarowego. Algorytmem Dinica wyznaczono ścieżki i płynące nimi strumienie miedzy każda parą s-t. Idea zaprezentowanego algorytmu polega na umożliwieniu przepływu towarów krawędziami wchodzącymi w skład wyznaczonych ścieżek w sposób zrównoważony. Ograniczeniu podlegają jedynie strumienie o największych wartościach.
EN
In this paper algorithm for maximum multi-commodity flow problem, which is based on Dinic's algorithm for maximum flow problem, is presented. Maximum flow is computed for each transported commodity between s-t vertices throughout the network graph using Dinic's algorithm. Each commodity could be transported by different flows moving throughout different paths. The idea of presented algorithm rely on balancing of all flows by using calculated current capacity for each edge in network.
11
Content available Domination hypergraphs of certain digraphs
EN
If D = (V,A) is a digraph, its domination hypergraph DH(D) = (V, E) has the vertex set V and e ⊆ V is an edge of DH(D) if and only if e is a minimal dominating set of D. We investigate domination hypergraphs of special classes of digraphs, namely tournaments, paths and cycles. Finally, using a special decomposition/composition method we construct edge sets of domination hypergraphs of certain digraphs.
12
Content available remote Control flow graphs and code coverage
EN
The control flow of programs can be represented by directed graphs. In this paper we provide a uniform and detailed formal basis for control flow graphs combining known definitions and results with new aspects. Two graph reductions are defined using only syntactical information about the graphs, but no semantical information about the represented programs. We prove some properties of reduced graphs and also about the paths in reduced graphs. Based on graphs, we define statement coverage and branch coverage such that coverage notions correspond to node coverage, and edge coverage, respectively.
EN
The algebraic operations above cut sets of a digraph are entered. Is demonstrated, that the set of minimum cut sets separating two vertices of the graph, bas structure of a distributive lattice. The concept of a undecomposable (nonreducible) cut set is reviewed and the representation of set of minimum cut sets is obtained on the basis of a subset of undecomposable cut sets. The special collections of cut sets are established, in which one the nonreducible cut set is extreme. The obtained results are illustrated by example.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.