Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 40

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  diody LED
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Źródła światła z diodami LED to odbiorniki energii elektrycznej małej mocy. Ich popularność w przeciągu kilku ostatnich lat znacznie wzrosła i wypierają one tradycyjne żarówki. Powszechność stosowania takich źródeł światła skłania do badania, oprócz właściwości optycznych, oddziaływania na sieć zasilającą. W referacie zamieszczono wyniki badań oddziaływania wybranych źródeł światła LED na sieć nn poprzez pomiar napięcia i prądu zasilającego oraz analizę tych sygnałów.
EN
Light sources with LEDs are low-power electricity receivers. Their popularity in the last few years has increased significantly and they are replacing traditional light bulbs. The widespread use of such light sources prompts the study of their optical properties and their impact on the power supply network. In the publication were presented the results of research on the impact of selected LED light sources on the LV network. by measuring the supply voltage and current and analyzing these signals.
PL
W artykule przedstawiono pokrótce historię rozwoju diod, ich budowę i zasadę działania. Ukazano zalety i możliwości stosowania diod LED jako źródeł światła w oświetleniu drogowym w aspekcie oszczędności energii. Przytoczono obecnie obowiązujące normy dotyczące oświetlenia drogowego. Podano kilka przykładów dokonanych modernizacji opartych na technologii LED i ich rezultatów.
EN
Reviewed is briefly the history of LEDs development, their structure and principle of operation. Presented are advantages and possibiliies of LEDs application as a light source in road lighting with reference to energy saving. Specified are the current standards concernig road lighting. Given are some examples of performed modernizations based on LED technology and their results.
PL
Diody LED emitują promieniowanie w wąskim zakresie widma. Natomiast światło, które ludzkie oko odbiera jako białe, zawiera fale świetlne z całego widma widzialnego od 425 nm do 675 nm. W produkcji tzw. białych diod LED najczęściej wykorzystuje się diodę niebieską, na której strukturę zostaje nałożona warstwa luminoforu. Na skutek tzw. przesunięcia Stokesa luminofor wzbudzany przez niebieską diodę emituje światło o rozkładzie widmowym zbliżonym do światła białego. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki pomiarów charakterystyk widmowych luminoforów z proszku Y3Al5O12 domieszkowanych Ce w szerokim zakresie temperatur otoczenia.
EN
LED diode emit radiation in a narrow part of visible spectrum. On the other hand, light which is perceived by human eye as white contains light waves from whole visible spectrum roughly ranging from 425nm to 675nm. During manufacturing of so called white LEDs, usually a blue diode is used, with its semiconductor structure coated with yellow or orange phosphor. Because of so called Stokes shift, phosphor Excitated by blue LED emits light which spectral characteristic is closer to white light. In following paper, measurement results of spectral characteristics of Y3Al5O12 phosphore doped with Ce in wide temperature range are presented.
PL
W artykule przedstawiono historię rozwoju diod, ich budowę i zasadę działania. Opisano podstawę działania diod LED, a więc zjawisko elektroluminescencji. Wykazano również zalety stosowania tych źródeł światła oraz wskazano możliwości ich zastosowania w oświetleniu zewnętrznym oraz w iluminacji obiektów w aspekcie oszczędności energii. Podano i zilustrowano wiele przykładów zastosowań diod LED w iluminacji obiektów zabytkowych, jak i nowoczesnych w Polsce, w Europie i na świecie, m. in. w Hajnówce, Białowieży, Warszawie, Kielcach, Wałbrzychu, w Chorwacji czy Wietnamie.
EN
Presented is the history of LEDs development, their construction and working principle. Described is LEDs working principle niai.e. the phenomenon of electroluminescence. There are also proved the benefits of using that type of light sources and indicated are possibilities of their application for outdoor lighting and illumination of buildings in the aspect of energy saving. Given and illustrated are many examples of LEDs application for illumination of historical as well as of modern objects in Poland (Hajnówka, Białowieża, Warszawa, Kielce, Wałbrzych, in Europe (Croatia) and in the world (Vietnam).
5
Content available remote Świetlny wskaźnik poziomu azotu w zbiorniku Dewara
PL
W pracy opisano skonstruowany i wykonany przez autora wskaźnik poziomu ciekłego azotu w zbiorniku do jego przechowywania. Wskaźnik ma długość 1 m i pozwala na oszacowanie poziomu azotu w zbiornikach o wysokości maksymalnej do 90 cm. Urządzenie ma kształt tyczki, którą należy zanurzyć na ok. 3 s do zbiornika, celem sprawdzenia poziomu azotu. Po wyjęciu można oszacować poziom azotu z precyzją do ok. 1 cm.
EN
The paper describes the designed and made by the Author indicator of the level of liquid nitrogen in a storage tank. The indicator is 1 m long and makes it possible to estimate the level of nitrogen in tanks maximum 90 cm high. The device has a shape of a pole, which is to be immersed for about 3 sec in the tank in order to check the level of nitrogen. After removing the pole from the tank it is possible to estimate the level of nitrogen with precision up to 1 cm.
PL
Współczesne diody LED charakteryzują się imponującymi parametrami eksploatacyjnymi, zarówno w odniesieniu do generowanych strumieni świetlnych, jak i sprawności przetwarzania energii elektrycznej. Jednak w wielu przypadkach, parametry podawane w notach aplikacyjnych, nie są możliwe do osiągnięcia. Fakt ten wynika z prezentacji tych danych w warunkach cieplnych nie występujących podczas normalnej eksploatacji. W niniejszym artykule analizie poddano problematykę skutecznego odprowadzania ciepła z złącz p-n, do obudów diod. Intensywność tego procesu zależna jest od tzw. rezystancji termicznej, będącej jednym z istotnych parametrów podawanych w notach katalogowych. Z uwagi na znaczną liczbę awarii, zwłaszcza tanich diod LED, podjęto próbę oceny rzeczywistych wartości rezystancji termicznych tych elementów oraz porównanie ich z wartościami podawanymi w katalogach.
EN
Today’s LEDs are characterized by high exploitation parameters. Both light intensities and efficiencies are the highest in the comparison to other light sources. However, in many cases, parameters given in application notes are impossible to reach. In the article, some aspects of thermal energy dissipation from p-n junctions were discussed. Some methods for the measurements of the thermal resistance of LED junctions were presented. The measurement results were compared to application data.
PL
W doświadczeniu oceniano wpływ doświetlania lampami LED na rozwój mikrosadzonek truskawki podczas aklimatyzacji. Nieukorzenione mikrosadzonki odmiany „Pink Rosa” z laboratorium in vitro, oczyszczone z agaru. posadzono do multiplatów, do podłoża składającego się z wełny mineralnej chłonącej i niechłonacej (1:1). Rośliny uprawiano w kamerach wzrostowych zapewniając im wysoką wilgotność (80-90%), temperaturę 20-22°C oraz doświetlając je 16 godzin na dobę. Źródłem światła były: lampa sodowa 400 W (HPS), lampa LED – DAPLON-plus/2011 skonstruowana w Instytucie Elektrotechniki, emitująca światło w zakresach widmowych: czerwonym 68,5%, niebieskim 28,4% i bliskiej podczerwieni 3,1% (LED I) oraz lampa LED GrowBox emitująca światło czerwone i niebieskie 8:1 (LED II). Ze względu na wrażliwość mikrosadzonek początkowo rośliny cieniowano tak by natężenie napromienienia wynosiło 50 µmol m-2s-1, natomiast po 3 tygodniach zwiększono je do poziomu 100-120 µmol m-2s-1. Wszystkie rośliny nawożono identycznie płynną pożywką nawozową zawierającą makro i mikroskładniki. Wzrost i rozwój mikrosadzonek oceniono po 7 tygodniach aklimatyzacji. Zastosowane do doświetlania lampy LED wpłynęły bardzo korzystnie na wzrost mikrosadzonek truskawki. Mikrosadzonki doświetlanie lampami DAPLON-plus/2011 (LED I) miały największą świeżą masę, powierzchnię liści oraz najdłuższe korzenie. Nieznacznie słabiej rozwiniętą część nadziemną miały rośliny doświetlane drugim wariantem lamp, LED II. Rośliny doświetlane lampami LED wytworzyły więcej korzeni oraz miały grubsze szyjki korzeniowe niż doświetlanie lampami HPS.
EN
The effect of artificial lighting, using HPS and LED lamps during acclimatization of strawberry was evaluated. Unrooted strawberry plantlets ‘Pink Rosa’ obtained from in vitro laboratory were planted into growing media consisted of mineral wool granulates, water repellent and water absorbent (50:50 v/v). Plantlets were grown in growth chambers, with high humidity (80-90%), temp. 20-22°C and with artificial lighting using HPS (400 W) and LED lamps, photoperiod 16/8 h (day/night). Two types of LED lamps were used: LED I (Daplon-plus/2011 - emitted, red, blue and far red diodes at ratios 68,5%, 28,4% and 3,1%, respectively) and LED II (LED GrowBox – emitted red and blue light at ratios 8:1). Quantum irradiance was maintained at the same level in all treatments: 50 µmol m -2 s-1 during the first 3 weeks and later on 100-120 µmol m -2 s-1. All plants were fertigated twice a week using the same nutrient solution, contained macro and microelements. Plants were evaluated after 7 weeks of acclimatization. Both LED lamps used in this experiment resulted in greater weight, higher leaf area and better root development comparing to plantlets grown with HPS lamps.
PL
Techniki hybrydowa i monolitycznych układów scalonych umożliwiają konstrukcję zintegrowanych programowalnych sterowników umożliwiających zasilanie i sterowanie większością dostępnych ma rynku źródeł światła LED a także elementów automatyki: zaworów, silników, siłowników, zespołów napędowych itd., oraz elementów grzejnych itp. Zintegrowane sterowniki pozwalają na budowę najbardziej zróżnicowanych układów regulacji i obustronnej transmisji danych na duże odległości. Uzyskuje się przy tym dużą rozdzielczość sterowania PWM. Tego typu sterowniki mogą być stosowane w inteligentnych systemach sterowania budynków mieszkalnych oraz np. w oświetleniu drogowym (dróg szybkiego ruchu i autostrad) [3, 6, 8, 9, 11].
EN
The paper contains the result of research work carried out in Private Institute of Electronic Engineering together witch Cracow University of Technology. The works were dedicated for elaboration new hybrid integrated LED drivers and automatic elements, thick-film technology were used.
EN
Today’s LED’s are characterized by high exploitation parameters. Both light intensities and efficiencies are highest in comparison to other light sources. But, in many cases, parameters given in application notes are impossible to reach. In the article some aspects of thermal energy dissipation from p-n junctions were discussed. Some methods for measurements of thermal resistance of LED junctions were presented. Measurements results were compared to application data.
PL
Współczesne diody LED charakteryzują się imponującymi parametrami eksploatacyjnymi, zarówno w odniesieniu do generowanych strumieni świetlnych, jak i sprawności przetwarzania energii elektrycznej. Jednak w wielu przypadkach, parametry podawane w notach aplikacyjnych, nie są możliwe do osiągnięcia. Fakt ten wynika z prezentacji tych danych w warunkach cieplnych nie występujących podczas normalnej eksploatacji. W niniejszym artykule analizie poddano problematykę skutecznego odprowadzania ciepła z złącz do obudów diod. Intensywność tego procesu zależna jest od tzw. rezystancji termicznej, będącej jednym z istotnych parametrów podawanych w notach katalogowych. Z uwagi na znaczną liczbę awarii, zwłaszcza tanich diod LED, podjęto próbę oceny rzeczywistych wartości rezystancji termicznych tych elementów oraz porównanie ich z wartościami podawanymi w katalogach.
PL
Nowo stawiane budynki charakteryzują się mniejszym zapotrzebowaniem na ciepło, niż budynki starsze, zwykle jednak mają większe zapotrzebowanie na energię elektryczną. Jednak wskaźniki energochłonności budynku np. zero-energetycznego (ang. Zero-energy building) lub pasywnego, czy przyjazności dla środowiska np. zielonego budynku (ang. Green building) nie przekładają się na jakość środowiska wewnętrznego w takim budynku. Zasadniczo celem stawiania budynków jest ich przeznaczenie: prawie każdy budynek jest przestrzenią, w której będą przebywać lub mieszkać konkretni ludzie. Dopiero potem można mówić o ograniczeniu jego wpływu na środowisko naturalne. Budynek jest dla ludzi, a nie dla środowiska naturalnego. Dlatego bardzo ważnym czynnikiem, w takich budynkach, powinno być stworzenie tam optymalnych warunków dla ludzi np. zapewnienie odpowiedniej jakości środowiska wewnętrznego. Egzystencja człowieka zawsze będzie negatywnie wpływać na środowisko naturalne i chodzi o to, aby ograniczyć część takiego, negatywnego wpływu. Stawianie, jako celu, ograniczenia takiego oddziaływania może bowiem prowadzić do ograniczenia wolności obywatelskich, zdrowia i podstawowych praw człowieka. Artykuł wskazuje możliwe i już występujące zagrożenia dla zdrowia ludzi przebywających w takich w energooszczędnych budynkach.
EN
New buildings may have low energy consumption for heating, but on the other hand have higher electricity consumption than older ones. However, rates of energy consumption of the building e.g. in a zero-energy building, passive building, or environmental friendliness e.g. in a green building does not necessarily translate into the indoor environmental quality in such a building. The general aim of putting up buildings is their destiny: nearly every building is a space in which reside or live real people. Only then we can talk about reducing its impact on the environment. The building is for the people, not the environment. Therefore, a very important factor in such buildings, there should be the creation of optimal conditions for people, eg. ensuring the best of quality of the internal environment. The article describes the possible risks to the health of people staying in energy-efficient buildings.
11
PL
Diody LED stosowane w technice świetlnej charakteryzują się dużą żywotnością 60 000-100 000 godzin, skutecznością świetlną powyżej 100 lm/W, są odporne na narażenia mechaniczne i wielokrotne włączanie, nie wymagają układów zapłonowo-stabilizacyjnych występujących w lampach wyładowczych, świecą od razu pełnym strumieniem, sterowane są analogowo lub cyfrowo. Koszty eksploatacji źródeł światła LED są wielokrotnie niższe od lamp tradycyjnych. Do sterowania i zasilania diod LED opracowane są nowoczesne układy ze sterowaniem prądowym i PWM [2], [3], [4], [7], [12], [13].
EN
The paper contains the result of research work carried out in Private Institute of Electronic Engineering together with Cracow University of Technology and ENTERIUS Company. The works were dedicated for elaboration new digital programmable hybrid LED drivers, thick-film technology and surface technology were used.
PL
W artykule przedstawiona została problematyka stosowania półprzewodnikowych źródeł światła do oświetlenia pomieszczeń użytkowych. Przedstawiono zasadę działania diody elektroluminescencyjne oraz omówiono jej podstawowe parametry. Opisano w jaki sposób otrzymywana jest biała barwa światła. Diody o tej barwie znajdują się w źródłach światła stosowanych w oświetleniu pomieszczeń użytkowych. Da badań wykorzystano najczęściej spotykane źródła światła oparte o diody LED. Badano takie parametry jak moc pobierana przez źródło światła, prąd oraz natężenie oświetlenia. Na podstawie wyników pomiarów szukano odpowiedzi na pytanie, czy parametry elektryczne podane przez producenta odpowiadają zmierzonym w laboratorium. Uzyskane wyniki były podstawą do dyskusji na temat zasadności zmiany dotychczasowych źródeł światła na te, oparte o technikę LED w pomieszczeniach użytkowych.
EN
The development of technology generates new types of light sources. One of these are semiconductor sources LEDs. The paper presents the working principle of semiconductor light sources. The mechanism receiving white light color. LEDs are used to illuminate spaces. The study used the typical light source. Compared their performance with traditional light sources.
PL
Optycznie stymulowana luminescencja (OSL) to luminescencja, której źródłem są napromieniowane izolatory lub półprzewodniki poddane działaniu światła o odpowiedniej energii. Intensywność OSL jest funkcją zaabsorbowanej dawki promieniowania i dlatego może być wykorzystana w dozymetrii promieniowania jonizującego. Odpowiedź OSL w istotny sposób zależy od parametrów światła stymulującego emisję luminescencji. Od niedawna, do stymulacji OSL wykorzystywane są również monochromatyczne diody LED. Źródła te muszą być specjalnie wyselekcjonowane, by spełniać warunki znacznie przewyższające parametry deklarowane przez producentów. Celem pracy jest zbadanie stabilności spektralnej monochromatycznych diod pochodzących od różnych producentów mających możliwości aplikacyjne w technice OSL.
EN
Optically stimulated luminescence (OSL) is the luminescence emitted from irradiated insulators or semiconductors during exposure to light. The OSL intensity is a function of the dose of absorbed radiation so, it can be used for dosimetry of ionizing radiation. OSL response significantly depends on the parameters of the light that stimulates emission of luminescence. Recently, monochromatic LEDs are used for OSL stimulation. These light sources must be specially selected to meet the conditions far beyond the parameters declared by the manufacturers. The aim of the study is to examine the spectral stability of several monochromatic LEDs from different manufacturers with potential application in the OSL technique.
PL
Optycznie stymulowana luminescencja (OSL) to luminescencja, której źródłem są napromieniowane izolatory lub półprzewodniki poddane działaniu światła o odpowiedniej energii. Intensywność sygnału OSL jest funkcją zaabsorbowanej dawki promieniowania jonizującego, dzięki czemu metoda ta może być wykorzystywana w dozymetrii. Do stymulacji detektorów coraz częściej używa się monochromatycznych diod LED. Diody te muszą się cechować dużą stabilnością, gdyż odpowiedź OSL detektora silnie zależy od parametrów światła stymulacji. W artykule analizujemy stabilność czasową monochromatycznych diod LED pochodzących od różnych producentów, mających możliwości aplikacyjne w technice OSL.
EN
Optically stimulated luminescence (OSL) is the luminescence emitted from irradiated insulators or semiconductors during exposure to light of the appropriate energy. The OSL intensity is a function of the dose of absorber ionizing radiation so, it can be used for dosimetry. Monochromatic LEDs are increasingly used for stimulation of OSL detectors. The LEDs must be characterized by high stability, since the OSL detector response strongly depends on the parameters of the stimulation light. In this paper we analyze the temporal stability of monochromatic LEDs from different manufacturers, with potential application in the OSL technique.
PL
W pracy przedstawiono wyniki modelowania zjawisk elektryczno-cieplnych w diodzie elektroluminescencyjnej emitującej promieniowanie w zakresie bliskiego ultrafioletu i wykonanej na bazie azotku galu. W szczególności skupiono się na sprawdzeniu wpływu na pracę modelowanego przyrządu takich parametrów jak: szerokość kontaktów, położenie kontaktów, szerokość mesy, głębokość trawienia mesy, grubość podłoża. Otrzymane wyniki pozwoliły wybrać do dalszych prac technologicznych rozwiązania konstrukcyjne rokujące otrzymanie przyrządu o dobrych parametrach eksploatacyjnych.
EN
In the present paper presents results of modelling of thermal and electrical processes in the GaN-based electroluminescent diode emitting in the near-ultraviolet range. An influence of design parameters, such as: thickness and position of contacts, etching depth and thickness of mesa, thickness of the substrate, on the device operation has been analyzed. The obtained results enable to choose promising designs providing good operation properties of the considered device which may be a subject of further technological research.
16
Content available remote Podwodna latarka LED
PL
W artykule przedstawiono podwodną latarkę LED skonstruowaną przez autorów. Opisano konstrukcję latarki oraz zaprezentowano wybrane wyniki pomiarów jej charakterystyk.
EN
In the paper the under-water flash-light LED constructed by the authors was presented. The construction of this flash-light was described and selected results of measurement of characterizations of these flash-light were shown.
17
Content available remote EMC Requirements and Test Methods for Light Emitting Diodes
EN
EMC test is important for the reliability improvement of LEDs and their application products. This paper introduces the EMC requirements for LED chips, LED devices and LED application products, focusing on electrostatic discharge, electrical fast transient, thunder stroke surge, voltage dip, conductive interference and radio frequency interference. Corresponding test methods are also given. These EMC requirements and test methods are valuable for LED manufacturer and end users.
PL
W artykule przedstawiono wymagania EMC w stosunku do LEDów oraz urządzeń z nimi współpracujących, takich jak wyładowania elektrostatyczne, stany przejściowe, skoki napięcia, interferencje. Przedstawiono odpowiednie metody badawcze. (Wymagania elektrokompatybilności i metody badania układów LED)
PL
Ukorzenione sadzonki roślin rabatowych: fuksji 'Beacon' oraz irezyny 'Shiny Rose' uprawiano zimą w szklarni stosując doświetlanie lampami sodowymi (400 W) i LED (zestaw oświetleniowy DAPLON-plus/2011 skonstruowany w Instytucie Elektrotechniki, emitujący światło w zakresach: niebieskim, czerwonym i bliskiej podczerwieni). Doświetlanie stosowano w godzinach 6-18, wyłączając je, gdy natężenie naturalnego promieniowania docierającego do roślin było wyższe niż 200 W m-2. Rośliny kontrolne uprawiano bez doświetlania. Dla obydwu doświetlanych kombinacji natężenie napromieniowania mierzone na poziomie łanu liści wynosiło 150-190 ?mol m-2 s-1. Wybrane parametry wzrostu roślin (wysokość, rozkrzewienie, świeżą i suchą masę) oceniono po 6 tygodniach wzrostu. Uzyskane wyniki wskazują, że obydwa gatunki doświetlane lampami LED były bardziej zwarte, wytworzyły mniej pędów bocznych oraz miały mniejszą powierzchnię liści. Świeża i sucha masa nadziemnej części irezyny i fuksji była najwyższa w przypadku doświetlania światłem sodowym. Najniższe wartości analizowanych parametrów wykazano w przypadku roślin kontrolnych, niedoświetlanych.
EN
Rooted cuttings of fuchsia 'Beacon' and iresine 'Shiny Rose' were cultivated in greenhouse during winter months (November, December). Supplemental lighting was applied from 6 do 18 using High Pressure Sodium Lamps (HPS, 400 W) or LED lamps (DAPLON-plus/2011, model elaborated in Electrotechnical Institute, Warsaw). Lamps were switched off when natural irradiation was higher than 200 W m-2. Control plants were grown in natural light conditions - without supplemantal lighting. For both treatements with supplemental lighting light intensity on plant canopy was 150-190 ?mol m-2 s-1. The growth parameters (plant height, branching, fresk and dry weight) were evaluated after 6 weeks of cultivation In greenhouse. Obtained results showed that both bedding plants iresine and fuchsia grown with LED lamps were more compact, with shorter side shoots and with lower leaf area. Fresh and dry weight of iresine and fuchia were the highest in conditions with HPS lamps. According to expectations the control plants, grown without supplemental lighting, had significantly shorter stems with less side shoots, the lowest fresh and dry weights and the lowest leaf area. Plants grown with supplemental ligting using HPS and LED lamps,had higer chlorophyll content in leaves (expressed as CCM and SPAD values), comparing to control plants.
PL
Nieustanny i znaczący postęp technologiczny w produkcji półprzewodnikowych źródeł światła jakimi są diody LED w ostatnich latach sprawił, że stały się już one pełnowartościowymi źródłami światła także w oświetleniu ogólnym nie wyłączając oświetlenia drogowego. Diody elektroluminescencyjne podlegają niezwykle dynamicznemu i ciągłemu rozwojowi technologicznemu. Dzisiejsze rozwiązania są inne niż te nie tylko sprzed kilku lat ale także nawet sprzed jednego roku. Przewiduje się, że diody elektroluminescencyjne, ze względu na swoje specyficzne cechy konstrukcyjne i mimo występowania jeszcze wielu problemów do rozwiązania, pozwolą na osiągnięcie zupełnie nowych standardów w oświetleniu. W artykule przedstawiono zarys budowy diod LED i ich zasadę działania. W oparciu o aktualny stan techniki podano zasady ich zastosowania w oprawach oświetleniowych drogowych z wyszczególnieniem ich zalet i wad.
EN
Continuous and significant technological progress in manufacturing of semiconductor light sources such as LEDs in recent years, meant that they have become of standard value light sources in general and road lighting. Light-emitting diodes undergo extremely dynamic and continuous technological development. Today's solutions are different than it was a few years ago, but even before one year. It is expected that the light-emitting diodes, due to its specific design features, and although there are still many problems to solve, will achieve a completely new standards in lighting. The article presents an outline of the construction of LEDs, their principle of operation. Based on the current status of technology it has been given the rules for their use in road luminaires, specify their advantages and disadvantages according to the present state of knowledge.
PL
Przedstawiono możliwości i ograniczenia związane z zastosowaniem źródeł LED.
EN
The author presents possibilities and constrains concerning application of LEDs.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.