Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 80

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dimensioning
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available Projekt konstrukcji garażu wielokondygnacyjnego
PL
Garaże wielokondygnacyjne to jeden ze sposobów rozwiązania problemów z parkowaniem samochodów osobowych w dużych aglomeracjach. Zaproponowano autorską koncepcję architektoniczną obiektu oraz rozwiązania funkcjonalne. Analizie poddano wydzielony fragment konstrukcji, ze szczególnym uwzględnieniem stref podporowych układu płytowo-słupowego, rozważając różne sposoby modelowania numerycznego. Wymiarowanie, zgodne z wymaganiami eurokodów, przeprowadzono metodami analitycznymi oraz z wykorzystaniem programów komputerowych.
EN
Multi-storey garages are one way to solve problems with parking cars in large agglomerations. Proprietary architectural concept of the object and functional solutions have been proposed. A separate fragment of the structure was analyzed with particular emphasis on support zones of the plate-column system. Various methods of numerical modeling were considered. Designing in accordance with the requirements of Eurocodes was carried out by analytical methods and using computer programs.
PL
W pracy poruszono tematykę analizy numerycznej i wymiarowania stropu kablobetonowego. Przedstawiono przykład obliczeniowy, w którym omówiono poszczególne etapy budowy modelu numerycznego w programie SOFiSTiK oraz wymiarowania stropu żelbetowego kablobetonowego budynku biurowo-usługowego zaprojektowanego w układzie płytowo-słupowym.
EN
The subject of numerical analysis and designing of a cable-prestressed concrete ceiling is discussed in the paper. A computational example is presented in which the individual stages of building a numerical model in the SOFiSTiK program and designing of the reinforced concrete cable-prestressed ceiling of an office and service building designed in a slab-pillar system are discussed.
PL
Przedstawiono i skomentowano ogólną metodę wyznaczania zbrojenia minimalnego z uwagi na spełnienie warunku szczelności ścian skrępowanych w podstawie, opartą na aktualnych wytycznych niemieckich. Metoda pozwala oszacować czas zarysowania elementów płytowych i ściennych charakteryzujących się różnymi grubościami oraz cementem o różnej szybkości narastania wytrzymałości. W stosunku do wytycznych krajowych stanowi alternatywne podejście polegające na projektowaniu rys o szerokościach spełniających wymagania klasy ekspozycji tylko we wnętrzu elementu, co w pewnych przypadkach pozwala na znaczne oszczędności w ilości zastosowanego zbrojenia.
EN
The general method of determining the minimum reinforcement required to fulfil the tightness condition of walls restrained at the bottom on current German guidelines has been presented and commented on. The method allows to estimate the cracking time of slab and wall elements characterized by various thicknesses and cement types with different strength increase rates. In relation to national guidelines, it is an alternative approach based on limitation of cracks widths that meets only the requirement of the exposure class inside the element, which in some cases, allows for significant savings in the number ot reinforcement bars applied.
PL
Opisano różnice między podejściem europejskim a amerykańskim w sposobie wymiarowania prętów z kształtowników giętych na zimno. Podano rezultaty obliczeń osiowo ściskanego ceownika. Otrzymane wyniki porównano z wynikami badań laboratoryjnych.
EN
This article shows differences between European and American methods of cold-formed section resistance calculations. Theoretical basis of both methods and calculation results of C-section axial compression are given. Computational analysis is compared with laboratory experiment.
EN
The initial part of the paper characterizes major research activities at the Department of Railway Engineering and Track Management (DRETM), Faculty of Civil Engineering, University of Žilina. Subsequently, it outlines the state of art in the field of track substructure dimensioning for the non-traffic load in Slovakia and abroad. The second part of the paper deals with the method of collecting input parameters for numerical modeling of the track substructure freezing using SoilVision software. The following part of the paper compares the results of the track substructure freezing obtained by experimental measurements and numerical modeling in the winter of 2016/2017. The final part of the paper focuses on the results of numerical modeling of the track substructure freezing in terms of the climatic conditions typical of railway infrastructure in the Slovak territory. Moreover, it presents a design of a modified nomogram for determination of the necessary thickness of the frost-susceptible subgrade surface layer and characterizes further related research activities planned to be implemented at the Department in the near future.
PL
W pracy omówiono problemy metodologiczne, hydrologiczne i hydrauliczne w projektowaniu i wymiarowaniu systemów kanalizacyjnych. Z braku wiarygodnych wskaźników jednostkowych i modeli nierównomierności odpływu ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych do bilansowania strumieni ścieków na perspektywę, zalecono metodę opartą na wskaźnikach scalonych (MWMG). Przedstawiono ewolucje europejskich standardów projektowania odwodnień terenów. Na tej podstawie, do bilansowania strumieni wód deszczowych zalecono bezpieczną metodę wymiarowania (MMN) z probabilistycznymi modelami opadów maksymalnych. Sformułowano także zalecenia do doboru kanałów ściekowych i deszczowych.
EN
In this paper the methodological, hydrological and hydraulic problems of designing and dimensioning of sewerage systems has been discussed. Due to the lack of reliable unit indices and unevenness models of outflow of domestic and industrial sewage, for balancing waste streams to the perspective, a method based on integrated indicators (MWMG) was recommended. The evolution of European standards for drainage design is presented. On this basis, a safe method of dimensioning (MMN) was recommended for balancing rainwater streams, with probabilistic models of maximum rainfall. Recommendations for selecting sewers and rainwater channels were also formulated.
PL
W pracy zaprezentowano aktualny stan wiedzy w zakresie bezpiecznego wymiarowania hydraulicznego kanałów, zgodnie z najlepszą dostępną wiedzą techniczną. Omówiono trzy metody obliczeń przepływów cieczy w kanałach: metodę opartą na uniwersalnym wzorze Colebrooka-White’a z zastępczą chropowatością (k) – zalecaną przez normę PN-EN 752; metodę opartą na wzorze Manninga ze współczynnikiem szorstkości (n) – dla przepływów turbulentnych w strefie kwadratowego prawa oporów oraz metodę opartą na zmienionej postaci wzoru Manninga – z zastępczą chropowatością (k), zalecaną przez normę PN-EN 752 dla tej strefy. Sformułowano także zalecenia do doboru parametrów hydraulicznych kanałów ściekowych i deszczowych.
EN
The paper presents the current state of knowledge in the field of safe hydraulic dimensioning of channels, in accordance with the best available technical knowledge. Three methods of calculating liquid flows in channels are discussed: a method based on the universal Colebrook-White formula with substitute roughness (k) – recommended by the PN-EN 752 standard; the method based on the Manning formula with the coefficient of roughness (n) – for turbulent flows in the square zone of the resistance law; and a method based on the changed form of the Manning formula – with substitute roughness (k), recommended by the PN-EN 752 standard for this zone. Recommendations for the selection of hydraulic parameters for sewage and rain channels were also formulated.
PL
W artykule zaprezentowano propozycję metody ręcznych obliczeń przekrojów prostokątnych ściskanych mimośrodowo, stanowiącej alternatywę dla dostępnych w literaturze rozwiązań z wykorzystaniem tablic i nomogramów. Omówiono genezę proponowanych zależności, przedstawiono zestawienie wykorzystywanych do obliczeń wzorów oraz algorytm prowadzenia obliczeń.
EN
The method, that allows for autonomic by-hand calculations of rectangular cross sections subjected to eccentric compression, is presented in the article. The proposal is the alternative to those available in the literature and using the charts or tables for the design. The origination of proposed formulae is presented together with the algorithm of leading the calculations.
EN
Modeling and evaluation of uncertainties constitute indeed one of the key points when making any decision. For this, designers have to compare the measured or calculated value with a range of permissible values in order to obtain a guaranteed design process. Thus, in this work, simulation of the dynamic behavior of an electromagnetic spindle was done based on the interval computation technique. Indeed, the use of this technique makes it possible to obtain a set of values for different design parameters of the spindle and, consequently, to avoid making several simulations which could make the system useless, expensive or ineffective. The proposed model is based on the combination of Matlab with ModelCenter. Matlab was used to model and simulate the system and ModelCenter to perform parametric studies to verify the influences of uncertainty on the dynamic behavior of the electromagnetic spindle and to determine the optimal design parameters.
PL
Omówiono wybrane aspekty projektowe, konstrukcyjne i obliczeniowe kratownicowego mostu kolejowego o rozpiętości 75,0 m nad rzeką Drawą km 87+819,20 linii kolejowej E59. Obiekt zaprojektowano zgodnie z normami PN-EN (eurokodami). Przedstawiono szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych mostu, metodykę obliczeń statycznych i wymiarowania elementów ustroju oraz wnioski z oceny dynamicznego zachowania się ustroju.
EN
The paper discussed selected aspects of design, construction and calculation of a truss railway bridge with a span 75.0 m above the river Drawa km 87 + 819,20 of the E59 railway line. This railway bridge was designed in accordance with the PN-EN (Eurocode) standard system. Moreover, details of bridge construction solutions, methodology of static calculations and designing of structure elements as well as conclusions from the assessment of the dynamic behavior of the structure were presented.
12
Content available remote Fasady aluminiowe w Eurokodzie 9
PL
Elementy aluminiowe są coraz częściej wykorzystywane przy wykonywaniu fasad budynków. W artykule przybliżono tematykę ich obliczania na podstawie Eurokodu 9, wymieniono elementy wchodzące w skład elewacji oraz omówiono zasady wymiarowania tego rodzaju konstrukcji metalowych wraz z uwzględnieniem zjawisk niestateczności elementów aluminiowych według obowiązujących norm europejskich. Zwrócono również uwagę na problem braku dostatecznych informacji oraz szczegółowych wymagań w świetle obowiązującej normy PN-EN 1999 w odniesieniu do aluminiowych elementów cienkościennych, w tym sprawdzania ich stateczności miejscowej.
PL
W pracy przedstawiono analizę i wymiarowanie żelbetowej konstrukcji podziemnego cylindrycznego zbiornika na wodę. Przyjęto posadowienie zbiornika na podłożu sprężystym. Uwzględniono również fakt, że odkształcenia poziome konstrukcji są ograniczone podatnością gruntu w kierunku poziomym. Rozważono dwie sytuacje obliczeniowe: zbiornika pełnego odkopanego i zbiornika pustego zasypanego. W ramach pracy dokonano analizy i zwymiarowano poszczególne elementy konstrukcji, tj. płytę denną, płytę przekrycia i ściany boczne zbiornika, a następnie wykonano ich rysunki konstrukcyjne. Przeprowadzono także przegląd literatury z zakresu projektowania konstrukcji żelbetowych oraz analizę norm i aktualnych przepisów dotyczących projektowania żelbetowych konstrukcji zbiorników na ciecze.
EN
The paper presents the analysis and dimensioning of the reinforced concrete structure of the underground cylindrical water tank. It was assumed that the tank’s foundation is placed on the elastic subgrade. Two design situations were considered: a full excavated tank and an empty buried one. As part of the work, individual structural elements were analyzed and dimensioned, i.e. base slab, cover slab and side walls of the tank, and then their construction drawings were made. A review of the literature in the field of reinforced concrete structure design and analysis of standards and current regulations regarding the design of reinforced concrete tank construction for liquids was also carried out.
PL
W pracy omówiono metodologiczne problemy projektowania i wymiarowania sieci wodociągowych. Na tej podstawie zaproponowano modyfikację metody doboru średnic rurociągów w obwodowych sieciach wodociągowych, która polega na zastąpieniu arbitralnie rozdzielanych przez projektanta strumieni przepływów, strumieniami wyznaczonymi w wyniku rozwiązania układu równań I i II prawa Kirchhoffa, przy wstępnym założeniu jednakowych, domyślnych średnic na wszystkich przewodach projektowanej sieci. Metoda ta pozwala na powtarzalność wyznaczania przepływów obliczeniowych, miarodajnych do doboru średnic rurociągów i jest niezależna od preferencji projektanta.
EN
In this paper the methodological problems of designing and dimensioning of water supply networks has been discussed. On this basis, a modification of the method for the selection of pipe diameters in peripheral water networks has been proposed, which consists in replacing arbitrarily separated flow streams by the designer, streams determined as a result of the solution of Kirchhoff’s system of equations I and II, with initial assumption of the same default diameters on all pipes of the designed network. This method allows for the repeatability of determination of computational flows, reliable for the selection of pipe diameters and is independent of the designer’s preferences.
EN
Contemporary area drainage dimensioning standards are presented in this paper. Hazards for drainage systems arising from climate changes are discussed and trends of changes in the precipitation structure are presented using the example of data obtained from Wrocław. The need for changes within precipitation scenarios is indicated for modelling overflow in channels and a research methodology and assessment criteria of the degree of reliability of the drainage system are proposed. Results are presented of an analysis of the operation of the rainwater drainage system in the Gaj and Tarnogaj housing estates in Wrocław – these were conducted using a calibrated hydrodynamic model in SWMM software. It was proved that the examined system does not meet the standards of PN-EN 752:2008, DWA-A 118:2006 and Merkblatt no. 4.3/3:2009 with regard to instances of flooding from channels and that adaptation to climate change is required.
PL
Przedstawiono współczesne standardy wymiarowania odwodnień terenów. Omówiono zagrożenia dla systemów kanalizacyjnych wynikające ze zmian klimatu i zaprezentowano trendy zmian w strukturze opadów, na przykładzie danych z Wrocławia. Wskazano na potrzebę zmiany scenariuszy opadów do modelowania nadpiętrzeń w kanałach oraz zaproponowano metodykę badań i kryteria ocen stopnia niezawodności kanalizacji. Przedstawiono wyniki analizy działania kanalizacji deszczowej na osiedlach Gaj i Tarnogaj we Wrocławiu, przeprowadzonej na skalibrowanym modelu hydrodynamicznym w programie SWMM. Wykazano, że badany system nie spełnienia standardów PN-EN 752:2008, DWA-A 118:2006 i Merkblatt Nr. 4.3/3:2009 odnośnie wylewów z kanałów i wymaga dostosowania do zmian klimatu.
PL
W opracowaniu zaprezentowano autorską metodykę wyznaczania geometrii oraz regulacji ustawienia kół jezdnych mostu suwnicy. Przedstawiono innowacyjne przyrządy pomiarowe, skonstruowane w dostosowaniu do specyficznych warunków pomiarów eksploatacyjnych kół konstrukcji mostu, zgodnie z wymogami instrukcji pomiarowych i normy PN-89/M-45453 [1]. Technologia ta była kilkakrotnie stosowana przez autorów w praktyce geodezyjnej podczas pozyskiwania danych pomiarowych w dużych zakładach przemysłowych w trakcie pomiarów eksploatacyjnych wielkowymiarowych suwnic mostowych (Nuclear Power Components - Vitkowice - Czechy, Huta „KATOWICE”, Huta im. Sędzimira w Nowej Hucie, Huta „Zabrze”).
EN
The paper presents the author’s methodology for determining geometry and adjusting the settings of the crane bridge wheels. Innovative measuring instruments adapted to the specific wear and tear conditions of the bridge structure wheels were prenited in accordance with the requirements of the industry instruments and PN-89/M-4553 standard [1]. This technology has been applied several times by the authors in geodesy practice to acquire measurement data in large industrial plants during operational measurements of large-dimension bridge cranes (Nuclear Power Components - Vitkowice - Czech Republik, Huta „KATOWICE”, Huta im. Sędzimira – Nowa Huta, Huta „Zabrze”).
17
Content available O obliczeniach płyt fundamentowych
PL
W pracy przedstawiono analizę wpływu sposobu przyłożenia obciążenia na wyniki wymiarowania zbrojenia w płycie fundamentowej. Dodatkowo autorzy dokonali krótkiego przeglądu literatury z zakresu płyt fundamentowych.
EN
The paper presents the analysis of influence of the load application method on the results of sizing up of reinforcement in the foundation slab. In addition, the authors have prepared a brief review of literature in the scope of foundation slabs.
EN
According to the ISO Geometrical Product Specifications (GPS), if two or more specifications of the same characteristic are to be indicated, they may be combined as a composite tolerance. Therefore there are no definition differences between the single separate tolerance indicators and their composite tolerance, which is different from the ASME standards. Hereby, the definitions of the combined tolerance which specifies the additional location, orientation and form of tolerance zone are not explicitly defined in the current ISO. It restricts the required definitions of tolerance specifications of a component which are often utilized in practice. However, the required definitions cannot be notated in the technical drawings by using the ISO semantics, because the ISO definitions are insufficient. It causes definition gaps and misinterpretations. This paper focuses on developing the definitions of line profile composite tolerance and suggests a new approach for explicitly defined and function-oriented systematology of line profile composite tolerance. This research is based on the analysis of physical behaviour of geometric feature of a component on a theoretical level. Completed and enhanced definitions in an improved systematology for line profile composite tolerance is formulated which fills the definition gaps and eliminates the deficits in ISO GPS.
19
EN
This paper focuses on factors affecting the dimensioning of Short Message Service (SMS) systems in mobile communications networks. Problems associated with Quality of Service (QoS) in modern communications networks in general are described, along with the main parameters that define QoS in SMS systems. The functionality of the SMS in terms of European Telecommunications Standards Institute (ETSI) standards is then explained. The creation of a queuing model is described for an SMS system which is based on ETSI documentation and will be analysed in calculations. The parameter completion rate plays an important role in SMS. Practical aspects of the End-to-End (E2E) delivery time for SMS systems are also discussed. The approach suggested in this paper and the insights gained in the course of this work can be of valuable practical use in the planning and analysis of real SMS systems.
PL
W artykule przedstawiono problem określania i interpretacji Kalifornijskiego Wskaźnika Nośności CBR w przypadku gruntów „wątpliwych” stanowiących podłoże gruntowe dla nawierzchni drogowych i lotniskowych. Zwiększający się ruch kołowy powoduje konieczność stosowania złożonego układu warstw konstrukcyjnych generujących zróżnicowane obciążenia stałe na grunt. Obciążenia na podłoże gruntowe i naprężenia przez nie wywoływane są zmienne w zależności od kategorii ruchu oraz ciężaru warstw konstrukcyjnych. Na podstawie proponowanych zestawów typów nawierzchni z Katalogu Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (od KR1 do KR7) przeprowadzono wiele oznaczeń CBR w przypadku gruntów „wątpliwych”. Pozwoliło to określić zmienność parametru CBR od zastosowanego w czasie badania obciążenia stałego imitującego naciski od układu warstw konstrukcyjnych. Uzyskane wyniki badań umożliwiły również analizę wpływu nośności podłoża gruntowego w zależności od stosowanego układu nawierzchni i pośrednio kategorii ruchu.
EN
The paper presents the problem of defining and interpreting the Californian Bearing Ratio, which is a subsoil for road and airport pavements. Increasing circular motion makes it necessary to use a complex set of construction layers generating differentiated fixed loads on the ground. The load on the subsoil and the stresses generated by them are variable depending on the traffic category and the weight of the above construction layers. Based on the proposed pavement type sets from the Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (from KR1 to KR7) a number of CBRs have been performed for problematic soils. This allowed us to determine the variability of CBR parameters from the applied static load implicitly applying pressure from the structural layers. The obtained results also made it possible to analyze the influence of soil substrate load depending on the surface system and traffic categories.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.