Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dilatation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Wisła przepływa przez Toruń na długości 21 kilometrów, od 725 do 746 kilometra jej całościowego przebiegu. Aktualnie w Toruniu znajdują się cztery mosty przez Wisłę – dwa w centrum miasta: obiekt kolejowy im. E. Malinowskiego, którego początki sięgają 1873 roku, drogowy Most im. J. Piłsudskiego z 1934 r., następnie nowy most drogowy we wschodniej części miasta oraz drogowy obiekt (dwie równoległe konstrukcje autostradowe) zlokalizowany na obrzeżach miasta.
EN
The concern of this article is the analysis of the impact of increased volume (dilation) and decreased strength of the rock material in the plastic zone on the displacement field in the vicinity of the roadway. Elastic-plastic model of the behaviour of the rock material and the strength criterion of Coulomb-Mohr were assumed. The volume change of the rock material is controlled by the angle of dilation ψ, which determines dilation parameter β that is taken into account in the analysis. The influence of parameter β and the strength of the rock material, after crossing the border state of stress, in the field of displacements in the vicinity of the excavation and rock pressure on the elastic support of the excavation was proved. The relationships determining displacement fields in the plastic zone which were obtained with consideration to in this zone of both the elastic and plastic displacement, as well as the relationships which were obtained without elastic deformations was discussed. The exact form of the equation for the displacement field in the plastic zone depends on how the elastic deformation in the plastic zone is defined. There are three ways of describing these deformations. In the first method it is assumed that in plastic deformation area the elastic deformation constants are equal to the deformation constants at the plastic and elastic border. The second method of description is based on the assumption that the plastic zone is a thick-walled ring whose edges: internal and external have been appropriately debited. In the third method, elastic deformations in the plastic zone were made dependent on the state of stress in the zone. The results are illustrated in a form of response curves of the rock mass.
EN
Transformation-induced plasticity (TRIP) also known as transformation plasticity (TP) occurs during solid state phase transformation in the case of applied stress and may lead to irreversible macroscopic distortions in steel components after heat treatment. Particularly, in the context of cost-efficient hot forging, where heat treatment is integrated in the process chain, various complex stress states can occur during the cooling phase due to irregular part geometry, temperature gradients and local differences in the deformation history. Varying local temperature, unsteady stress state or even sudden unloading during the transformation can have a strong impact on the resulting TRIP strain. Thus prediction of the final distortions in hot formed steel components becomes challenging. For this reason process simulation based on the finite element (FE) method offers great opportunities for the accurate virtual process design, reducing time- as well as cost-intensive trial and error cycles. However, a realistic FE-simulation requires reliable mathematical models as well as detailed thermo-mechanical material data. In order to improve the modelling of the material behavior in a hot forging and quenching process, physical simulations for particular process-related time-force-temperature profiles have been carried out on a uniaxial thermo-mechanical testing machine. The relative dilatation of the steel specimens for several applied stresses as well as for the case of sudden unloading have been recorded and evaluated for both compressive and tensile loads. It has been shown that other process parameters (e. g. heating strategy) also have a significant influence on the resulting TRIP strains.
PL
Plastyczność indukowana przemianą (ang. TRansformation- Induced Plasticity - TRIP) występuje w czasie przemiany w stanie stałym w warunkach obciążenia naprężeniami i może prowadzi do nieodwracalnych makroskopowych deformacji elementów stalowych po obróbce cieplnej. Jest to szczególnie ważne w przypadku ekonomicznych procesów kucia, w których obróbka cif na jest integralną częścią cyklu produkcyjnego. Przy skomplikowanych kształtach wyrobów powstają złożone stany naprężenia, gradienty temperatury i lokalne różnice w historii odkształcenia. Takie lokalne zmiany temperatury i niestacjonarne stany naprężenia, a nawet nagłe odciążenie w czasie przemiany, mogą mieć bardzo duży wpływ na odkształcenia spowodowane efektem TRIP. Dlatego możliwość przewidywania deformacji kształtowanych na gorąco elementów stalowych jest wyzwaniem dla naukowców. Symulacje metodą elementów skończonych (MES) stwarzają możliwość dokładnego wirtualnego projektowania procesu, pozwalając na skrócenie czasu i obniżenie kosztów związanych z doświadczalną metodą prób i błędów. Aby jednak uzyskać realistyczne wyniki symulacji MES potrzebny jest do-kładny model matematyczny oraz prawidłowe dane termomecha-niczne. Aby poprawić jakość modelowania zachowania się mate-riału w procesie kucia na gorąco i przyspieszonego chłodzenia, wykonano fizyczne symulacje na maszynie wytrzymałościowej przemysłowych cykli czas-siła-temperatura. Zmierzono względne odkształcenie dylatacyjne próbek dla różnych przyłożonych naprężeń, a także dla gwałtownego odciążenia próbki. Próby wykonano zarówno dla naprężeń ściskających jak i rozciągających. Analiza wyników wykazała, że poza wymienionymi powyżej parametrami także inne czynniki, takie jak np. strategia nagrzewania, mają wpływ na deformacje powstające w wyniku efektu TRIP.
4
Content available remote Trudne detale tarasów i balkonów. Cz. 2. Dylatacja brzegowa
PL
W drugiej części artykułu o trudnych detalach tarasów i balkonów omówiono problemy związek z wykonaniem dylatacji brzegowej. Przedstawiono schematy układu warstw i wykonania detali konstrukcji z powierzchniowym i drenażowym odprowadzaniem wody.
EN
The second part of the article on the difficult details of terraces and balconies discusses problems related to the performance of edge expansion joints. It also presents diagrams of the arrangement of layers and the performance of details of the structure with surface water disposal and inner drainage.
PL
W artykule omówiono główne aspekty związane z odpornością ogniową uszczelnień złączy liniowych. Przedstawiono główne wymagania stawiane tego typu elementom zgodnie z przepisami polskiego prawa, metodykę badań oraz sposób ich klasyfikacji w zakresie odporności ogniowej. Porównano izolacyjność ogniową elementów próbnych złączy liniowych w zależności od głębokości oraz szerokości złącza liniowego. Porównano przyrosty temperatury na nienagrzewanej powierzchni uszczelnień złączy liniowych tego samego typu o różnych szerokościach oraz głębokościach.
EN
This article discusses the main issues related to fire resistance of linear joint seals – requirements in accordance with the provisions of the Polish law, test methodology and fire resistance classification. A comparison was made between fire insulation of linear joint seals according to the depth and width of linear joint. Temperature gains were compared on unexposed surface of linear joint seals of the same type with different width and depth values.
6
Content available remote Rozwiązania konstrukcyjne stropów. Cz.1 Stropy monolityczne
PL
Stosowanie zasady, że geometria obiektu mostowego powinna być dostosowana do trasy drogi, a ta z kolei ma spełniać wymogi funkcjonalne, powoduje konieczność budowy konstrukcji o skomplikowanych kształtach. Taki przypadek miał miejsce przy projektowaniu i budowie estakady w ciągu ul. Wita Stwosza w Krakowie. Ulica ta jest elementem trasy centralnej miasta biegnącej m.in. obok Dworca Głównego PKP i dworca PKS.
PL
W artykule przedstawiono badanie porównawcze próbek zalew drogowych na gorąco przeznaczonych do wypełniania szczelin w nawierzchniach. Określono różnice i podobieństwa właściwości badanych próbek oraz możliwości zastosowania w zależności od warunków zewnętrznych.
EN
The first part of the article dis cussed the classification and properties of these materials. A comparative test of hot-poured road repair compounds for filling cracks in road surfaces was presented. Similarities and differences in the properties of the tested samples and the feasibility of application depending on ambient conditions were specified.
PL
W artykule przedstawiono konstrukcję integralną małego jednoprzęsłowego mostu żelbetowego.
PL
Problemy z dotychczas produkowanymi urządzeniami dylatacyjnymi skłoniły autora do opracowania nowatorskich rozwiązań. Ze względu na zmiany geometryczne w obrębie szczeliny dylatacyjnej każdego mostu należało dostosować się do każdej sytuacji indywidualnie. Wynalezienie trzech różnych zasad działania tych urządzeń pozwoliło na zbudowanie trzech różnych dylatacji, przeznaczonych dla mostów budowanych w różnych strefach klimatycznych.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia postępy prac Komitetu Technicznego CEN nr 167 "Łożyska konstrukcyjne" nad unifikacją wymagań wobec łożysk mostowych ze szczególnym uwzględnieniem zasad przeprowadzania zakładowej kontroli produkcji oraz zasad przyznania Aprobat Technicznych.
PL
Patrząc na most, często zauważamy tylko konstrukcję. A mosty tworzą też elementy, które nie są widoczne na pierwszy rzut oka, a od których przecież często zależą ich żywotność i bezawaryjność. O urządzeniach dylatacyjnych i łożyskach mostowych mówi Grzegorz Dziewulski - prezes Zarządu Reisner & Wolff Polska Sp. z o.o.
EN
A computer program allowing calculation of dimensional changes of mould made of cristobalite-gypsum composition in process of its heat treatment and preparation for molten metal casting is presented in this paper. The composition of the mixture and casting temperature to obtain cast of predetermined dimensions can be calculated using presented software. The base for program elaboration were the results of dilatometric test of bounded plaster sandmix composed of half hydrate [alpha]-CaSO_4 x 0,5H_2O of various cristobalite ratio. Approximation was carried out in the range of temperatures 100 - 700°C.
EN
A computer program allowing calculation of dimensional changes of mould made of silica-gypsum composition in process of its heat treatment and preparation for molten metal casting is presented in this paper. The composition of the mixture and casting temperature to obtain cast of predetermined dimensions can be calculated using presented software. The base for program elaboration were the results of dilatometric test of bounded plaster sandmix composed of half hydrate \alfa-CaSO4 0,5H2O of various silica SiO2 ratio (0, 30, 40, 50, 60, 70 and 98%). Approximation was carried out in the range of temperatures 100-800oC.
15
Content available remote Taśmy elastyczne wklejane służące do przeciowwodnych uszczelnień dylatacji
PL
Sposoby wykonywania przeciwwodnych uszczelnień przerw roboczych, szczelin dylatacyjnych [dylatacji] i pęknięć w konstrukcjach monolitycznych wykonanych z żelbetu, betonu, materiałów ceramicznych, stali itp. z użyciem taśm elastycznych wklejanych są powszechne w budownictwie ogólnym i hydrotechnicznym. Skutecznie spełniają one swoje zadania pod warunkiem przestrzegania zaleceń systemodawców.
16
Content available remote Dilatometric studies of plaster sandmix in raw and heat treated state
EN
Results of dilatometric studies of bounded plaster sandmix applied in precision pressure below atmospheric casting, are presented in this paper. Sandmix composed of half-hydrate alpha-CaSO4ź2H2O with different parts of silica SiO2 was a subject of investigations. Silica is a factor weakening the influence of phase transformations on total distortion of the mould during heating and thus influences the accuracy of prepared cast. Experimental moulders of dimensions 735 made of plaster sandmix with silica fraction equal 30; 40; 50; 60 and 70% were used during studies. Sandmix was tested in raw state and after heat treatment changing the alpha-half hydrate into anhydrite II (CaSO4). It was demonstrated that addition of the silica at level about 50% influences most advantageously on dimension changes of heated sandmix by lowering dilatations 3 times in comparison with sandmix composed of pure alpha-half hydrate. The transformation of plaster structure into anhydrite II is also important - the shrinkability phase disappears and expansion similar to linear-like appears. It was determined that it is possible to obtain sandmix of small, stabile distortion on the way of appropriate selection of components and heat treatment parameters what improves dimensional and shape accuracy limits of the cast and significantly limits internal stresses in the mould eliminating risk of its cracking.
17
Content available remote Rodzaje i skutki zewnętrznych oddziaływań na posadzki
PL
Niniejszy artykuł w ogólnym zarysie ujmuje wpływ oddziaływań, jakim poddawane są elementy nośne i wykończeniowe posadzek na ich wytrzymałość i trwałość. Dotyczy to nie tylko obciążeń mechanicznych, lecz także tych, które mogą losowo wystąpić w przewidywanym okresie użytkowania obiektu, a są one pomijane w fazach przygotowawczych do wykonania tych elementów.
EN
The article in a general way shows the influence of some factors onto bearing elements and finishing elements of the floors on the ground, their resistance and durability. This applies not only to mechanical loadings, but also those which can appear during their predictable use and are ignored in preparatory stages of their production.
18
Content available remote Wpływ geometrii dylatacji na własności eksploatacyjne wstawek hamulcowych
PL
W artykule przedstawiono konstrukcyjne, technologiczne i eksploatacyjne aspekty wprowadzania dylatacji w kolejowych wstawkach hamulcowych. Omówiono problemy i rezultaty modelowania zjawisk termicznych i mechanicznych w układzie koło -klocek hamulcowy oraz wpływ ukształtowania i liczebności dylatacji na postacie i częstości drgań własnych układu i ich wpływ na generowanie hałasu.
EN
The paper present constructional, technological and exploitation aspects of introducing dilatation gap in railway brakes shoe. Described also problems and results of modeling thermal and mechanical phenomena in wheel - brake shoe system. Take into -account also influence shape and quantity of dilatation on form and characteristic frequency of system and their influence on noise generating.
PL
W Instytucie Obróbki Plastycznej w Poznaniu przeprowadzone zostały badania w celu zamiany grafitowych łożysk ślizgowych na tuleje ślizgowe wytwarzane z materiałów proszkowych. Zgodnie z projektem V Programu Ramowego o akronimie TRIBO, wytworzona została partia próbna tulei ślizgowych i przesłana na testy eksploatacyjne. Próbki zostały poddane badaniom na specjalnym wysokotemperaturowym stanowisku badawczym w LTS-Tuluza, Francja. Badania wykonane w Instytucie Obróbki Plastycznej zawierały: określenie składu chemicznego powierzchni tulei ślizgowych oraz wałka, celem określenia charakteru zużycia podczas pracy w wysokiej temperaturze, określenie chropowatości powierzchni pary trącej po testach eksploatacyjnych w LTS-Tuluza, Francja, obserwacje mikrostruktury oraz mikrotwardości pary trącej po testach eksploatacyjnych w LTS-Tuluza, Francja.
EN
The Metal Forming Institute in Poznań has performed investigation aiming at substitution of graphite bearing sleeves with bearing sleeves made of powder materials. Within the TRIBO project of Framework Program V, a pilot batch of bearing sleeves has been made and sent for exploitation tests. The samples have been examined on a special high temperature test stand in LTS - Toulouse, France. The examination performed by the Metal Forming Institute included :determination of the chemical composition of the surface layer of the sleeve and the shaft in order to define the character of wear during high temperature operation, determination of the roughness of the friction couple surfaces after the exploitation tests performed by LTS - Toulouse, France. examination of the microstructure and microhardness of the friction couple after the exploitation tests in LTS - Toulouse, France.
20
Content available remote Właściwości i zastosowanie jastrychów anhydrytowych
PL
Obecnie daje się zauważyć w budownictwie coraz większe zainteresowanie materiałami naturalnymi, zwiększa się także ich zastosowanie. Wpływ mają na to trendy ekologiczne, a także właściwości i parametry gotowych wyrobów.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.