Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 51

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  digital image correlation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The work examined the effect of flame retardant addition to the epoxy resin powder matrix on the mechanical properties of composites reinforced with biaxal glass fabric. Two flame retardant systems were used to modify the epoxy resin: (1) melamine polyphosphate (MPP) and aluminum diethyl phosphinate (AlDPi); (2) ammonium polyphosphate (APP) and dipentaerythritol (DPE). The flame retardant content was 25 wt %. In addition, individual compositions also contained 15 wt % of zinc borate (ZB). Tensile, bending and shear tests for the obtained composites were performed. Furthermore, using the digital image correlation method, an analysis of local strains on the sample surface during shear test was carried out. The obtained results indicate, that the amount and type of flame retardant affects the mechanical properties of the composites. Among the tested systems, the best results were obtained for a composite containing 18 wt % ammonium polyphosphate and 7 wt % dipentaerythritol. Compared to the reference sample, among others, the shear stress and shear modulus increased by 25.0 and 39.7%, respectively. In turn, a clear deterioration of the tested parameters was observed in the case of a composite with a matrix containing 15 wt % of AlDPi, 10 wt % of MPP and 15 wt % of ZB, because, compared to unmodified composite, the flexural, tensile and shear stress were reduced by 50.9, 53.5 and 34.8%, respectively.
PL
Zbadano wpływ dodatku uniepalniaczy: (1) poli(fosforanu melaminy) (MPP) i dietylofosfinianu glinu (AlDPi); (2) polifosforanu amonu (APP) i dipentaerytrytolu (DPE), o sumarycznym udziale w kompozycie 25% mas., na właściwości mechaniczne kompozytów na osnowie proszkowej żywicy epoksydowej wzmocnionych biaxialną tkaniną szklaną. Poszczególne kompozycje zawierały dodatkowo 15% mas. boranu cynku (ZB). Oceniono wytrzymałość na rozciąganie, zginanie i ścinanie otrzymanych kompozytów. Z wykorzystaniem metody cyfrowej korelacji obrazu przeprowadzono też analizę odkształceń lokalnych na powierzchni próbek kompozytów w trakcie ścinania. Uzyskane wyniki wskazują, że zarówno ilość, jak i rodzaj dodanego uniepalniacza wpływają na właściwości mechaniczne kompozytów. Spośród zbadanych układów najlepsze wyniki wykazywał kompozyt zawierający 18% mas. polifosforanu amonu i 7% mas. dipentaerytrytolu. Stwierdzono, że, w porównaniu z próbką referencyjną, m.in. wytrzymałość na ścinanie oraz moduł ścinania zwiększyły się o, odpowiednio, 25 i 39,7%. Zaobserwowano natomiast wyraźne pogorszenie badanych parametrów w wypadku kompozytu z osnową zawierającą 15% mas. AlDPi, 10% MPP oraz 15% ZB, gdyż, w odniesieniu do kompozytu z niemodyfikowaną osnową, naprężenia zginające, rozciągające i ścinające zmniejszyły się o, odpowiednio, 50,9; 53,5; i 34,8%.
2
Content available remote Analiza zachowania prefabrykowanych nadproży z ABK w ścianach skrępowanych
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań zbrojonych prefabrykowanych nadproży z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK), obciążonych wraz z murem. Modele ścian wykonano w skali naturalnej w trzech wariantach: ściany nieskrępowanej; skrępowanej po obwodzie oraz skrępowanej obwodowo z dodatkowymi rdzeniami wzdłuż pionowych krawędzi otworu okiennego. Analizowano wpływ skrępowania na przebieg zarysowania i zniszczenia nadproży. Badania monitorowano za pomocą systemu Aramis do bezdotykowego pomiaru przemieszczeń (Cyfrowej Korelacji Obrazu - CKO), a wyniki analizowano za pomocą oprogramowania GOM Correlate.
EN
The paper presents results of experimental tests of reinforced precast lintels made of autoclaved aerated concrete (AAC) loaded with masonry wall. Three types of wall made in natural scale erected as: no confined wall, confined wall and confined wall with additional vertical reinforced concrete confining cores along vertical edges of window opening. Cracks’ propagation and destruction of lintels was analyzed. The tests were monitored by Aramis system for non-contact displacement measurement (Digital Image Correlation) and results were analyzed by GOM Correlate software.
PL
W pracy podjęto problem możliwości wykorzystania cyfrowej korelacji obrazu do oceny zmian właściwości mechanicznych kompozytu polimerowego z dodatkiem grafenu (1% wag) w postaci płatków. Próbki do próby jednoosiowego rozciągania zostały wytworzone w procesie selektywnego spajania laserowego z cząstek proszku poliamidu i grafenu wielopłatkowego. W przeprowadzonych testach przy wykorzystaniu systemu trójkamerowego rejestrowano zmienny rozkład odkształceń w heterogonicznym materiale kompozytu PA-G. Opracowane w procesie ewaluacji mapy – w szczególności odkształceń stycznych pozwoliły sformułować wnioski odnośnie wpływu obciążenia osiowego na zachowanie PA-G w czasie w obszarze polimerowej osnowy, aglomeratów grafenowych i ich interfejsu. Przeprowadzone badania pokazały, że technika cyfrowej korelacji obrazu stanowi doskonałe uzupełnienie tradycyjnych testów mechanicznych przy określaniu właściwości nowych kompozytów heterogenicznych, a w szczególności kompozytu poliamid-grafen. Obserwacja w trybie rzeczywistym zmian w mapie materiału umożliwia przeprowadzenie szczegółowych analiz złożonych aspektów mikromechanicznych.
EN
The problem of the possibility of using digital image correlation to assess changes in the mechanical properties of a polymer composite with the addition of graphene (1% by weight) in the form of flakes was taken up in the paper. Samples for uniaxial tensile testing were produced by selective laser sintering from polyamide powder particles and multi-flake graphene. In the tests carried out using the three-camera system, a variable strain distribution was recorded in the heterogenic PA-G composite material. Maps developed in the evaluation process – in particular, tangential deformations – allowed to conclude the impact of axial load on PA-G behaviour in time in the area of the polymer matrix, graphene agglomerates, and their interfaces. The research showed that the digital image correlation technique is a perfect complement to traditional mechanical tests when determining the properties of new heterogeneous composites, in particular, polyamide-graphene composite. Real-time observation of changes in the material map allows for a detailed analyzes of complex micromechanical aspects.
EN
This article presents the results of tests on geogrids conducted using the Digital Image Correlation (DIC) method and those of numerical simulations of laboratory tests on the geogrid using the wide-width strip method. DIC allowed for the non-contact determination of displacements and strains for the entire surface of the samples of geosynthetics tested. The results of the laboratory tests and numerical simulations have been compared. The results of the tests and analyses indicate that the DIC method is an effective tool for evaluating the parameters of geogrids used in GRS systems and in pavement structures. In addition to the standard deformation image for the averaged base, analysis of deformations in any direction and at any point on the surface of the geogrid is possible. The measurement method applied also opens possibilities for validation of numerical models of geogrids made using the finite element method (FEM).
PL
W artykule zaprezentowano wyniki laboratoryjnych badań geosyntetyków przeprowadzonych z wykorzystaniem metody cyfrowej korelacji obrazu (Digital Image Correlation) oraz ich porównanie z wynikami uzyskanymi tradycyjną tensometryczną metodą pomiarową. Badaniom wytrzymałościowym metodą szerokich próbek poddano geosiatki poliestrowe i szklane. W artykule zaprezentowano również numeryczny model przeprowadzonego badania. Wyniki symulacji numerycznych odniesiono do wyników badań laboratoryjnych. Zrealizowane badania materiałów geosyntetycznych oraz analizy uzyskanych wyników pozwoliły na sformułowanie szeregu wniosków. Pierwszym spostrzeżeniem było, iż dwuwymiarowa analiza deformacji metodą DIC pozwala na bezkontaktowe określenie całościowego charakteru pracy powierzchni badanego geosyntetyku. Daje to możliwość określenia rejonów najbardziej wytężonych, również poza obszarem bazy. Kolejną ważną zaletą metody jest możliwość analizy zagadnienia wartości i wektorów własnych wraz z wyznaczeniem pól przemieszczeń i odkształceń dla całej powierzchni badanej próbki. Rozwiązanie to nie jest możliwe przy wykorzystaniu tradycyjnej tensometrycznej metody pomiarowej. Istotne jest również otwarcie możliwość walidacji modeli numerycznych wykonanych przy użyciu metody elementów skończonych.
5
Content available Metoda DIC
EN
The article presents tests of a reinforced concrete beam strengthened in a shear with PBO-FRCM composite materials. Measurement of the deformation of the composite was carried out using two methods - with strain gauges and the optical DIC method (Digital Image Correlation). The DIC method consists in taking a series of photographs of the tested object before and during loading. The surface of the tested element must have randomly spaced spots that are applied to the object before measurement. During the study, the cameras monitor the shifting of spots against each other, which in comparison to the reference image before loading gives information about strains and stresses of the tested element. Measurements of deformation of composite materials using strain gauges are difficult to clearly analyze, because the strain gauge is in a specific, limited place, which does not correspond to the work of the entire composite. In addition, the strain gauge tends to break at the place of crack. The article discusses this problem by presenting the results of deformation of PBO-FRCM composite meshes measured in two mentioned ways, their comparison and discussion of results.
EN
Purpose: The purpose of the research is to study the deformability of glass multilayer columns at the central compression using digital image correlation. It becomes possible to use the method of digital image correlation for the experimental study of load bearing building structures of glass. Design/methodology/approach: The approach which has been used to solve the above problems is to conduct an experimental study of glass columns on central compression, in which deformations were measured using digital image correlation. Findings: The possibility of using load bearing building structures of glass triplex has been discovered. A program of experimental studies was developed. It included the testing of prototype samples on central compression with rigid fastening. On the basis of the obtained results, a graph of dependence of relative deformations on normal tension, graphs of the dependence of the bending of columns on load in different planes, and a modulus of elasticity of triplex glass have been determined. Research limitations/implications: The lack of a calculation methodology and regulatory documents for designing load bearing building structures of triplex glass increases their cost, since each project is individual and requires the experimental research. Practical implications: Using the approaches developed in the paper, the method of digital image correlation, which is to measure deformations when testing glass structures on central compression can be applied. Originality/value: The experimental study is probably the first one in which deformations of glass columns are determined using the method of digital image correlation, so it is new and original. The lack of a calculation methodology and regulatory documents for designing load bearing building structures of triplex glass, increases their cost, since each project is individual and requires the experimental research.
EN
The aim of the paper is to present the possibilities and limitations of using the Digital Image Correlation systems. In order to assess the measurement inaccuracies the measuring volume 1250 × 1100 mm was analysed using two cameras with sensor resolution 6 megapixels. It was stated very good accuracy of the line segment length change. It causes that observation of crack widths can be considered as precisely. Some practical information concern how determine the compatibility between crack width measured traditionally and by using DIC are given. In the second part of the paper the results of the tests concerning capacity of interface between two concrete casting at the same time were presented. Use of the optical measurement system Aramis enables the analysis of the deformation, determination of failure mode of the tested specimens and limit displacement between edges of the interface.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości i ograniczeń stosowania systemów cyfrowej korelacji obrazu (CKO). W celu oceny niedokładności pomiaru przeanalizowano pole pomiarowe o wymiarach 1250 x 1100 mm, wykorzystując dwa aparaty o rozdzielczości matryc 6 megapikseli. Stwierdzono bardzo dobrą dokladność wyznaczenia zmiany długości odcinka. Dzięki temu obserwację szerokości rys można uważać za dokładną. W artykule zawarto praktyczne informacje dotyczące tego, w jaki sposób prowadzić pomiar szerokości rozwarcia rys za pomocą CKO. W drugiej części artykułu przedstawiono wyniki badań dotyczących nośności styku elementów betonowanych w tym samym czasie. Zastosowanie optycznego układu pomiarowego Aramis umożliwiło analizę odkształcenia, określenie sposobu zniszczenia badanych próbek i granicznych przemieszczeń między krawędziami połączenia.
EN
The displacement of fresh cementitious media initiated by water evaporation and cement hydration is very complex. In the plastic state, the cement particles deform in the plane and move at different rates leading to the development of plastic shrinkage cracks. In parallel, the material settles as bleed water is released. Tracking the particles three-dimensional heterogeneous displacement requires a highly-sensitive monitoring technique. Digital image correlation (DIC) has been selected to quantify settlement and shrinkage strain evolution. DIC excels compared to classical LVDT point-transducers since it is non-contact and the analysis is full field providing a three-dimensional (3D) view of deformations and strains. 3D visualization maps of early-age deformation contribute to the interpretation of early age mobility. DIC enables the measurement of non-uniform surface displacement due to material heterogeneity and geometry that affects the shrinkage distribution which cannot be detected by traditional LVDTs. The procedure through which the DIC speckle pattern is applied on a wet rough surface is critically discussed.
EN
The accuracy of reliability analysis of composite solutions depends on the robust estimation of the uncertainties associated with the mechanical properties of this material. On this basis, we propose a methodology able to exploit the full field strain data provided by the digital image correlation approach in order to extract the probabilistic density functions of the mechanical properties. These probabilistic density functions are complemented by a global sensitivity analysis based on the polynomial chaos expansion and a random variable approach, based on the latin hypercube sampling method, with the aim of obtaining a stochastic evaluation of composite pressure vessels.
EN
The local material properties of gas tungsten arc welded (GTAW) C21000 grade copper alloy (Cu) to AISI 304 grade stainless steel (SS) joints using (ErNiCu-7) filler material are studied using a range of material characterization techniques. Electron Back Scattered Diffraction (EBSD) studies across the weld confirmed the relationships existing between the solidification modes (dendritic, planar) and their corresponding grain morphology in a high resolution. The SEM-Backscattered Electron Mode (BSE) integrated with Energy Dispersive Spectroscopy (EDS) analysis evidenced the local heterogeneous compositions across the dissimilar weld. The global and local mechanical performance of the weld joints are assessed using a conventional uniaxial tensile tests and full-field 2D-digital image correlation (DIC) respectively. The local material behaviour of the weld joint is in-line with the compositional and microstructural gradients. The weld joint has achieved the ultimate tensile strength (UTS) of 258 ± 14 MPa, which is very close to the strength of the Cu base metal (BM) and all the joints were fractured in the Cu-HAZ. Microhardness distributions measured using a spatially positioned indents found that the weld fusion zone (129.28 ± 19.22 HV) has higher hardness in compared to the Cu-BM (80.51 ± 2.58 HV).
EN
Research included in this article were conducted with a project: ‘Additive technology used in conduction with optical methods for rapid prototyping of 3D printed models’. In this article intellectualized three various 3D printing technologies: Fused Deposition Modelling (FDM), Selective laser Sintering (SlS) and Material Jetting (PolyJet). Also, there was presented theory of digital Image correlation (DIC) as an optical method for strain analysis. The limitations of DIC system have been tested and detected. The test result for DIC system were shown for each method of additive technologies and the results were compared to Finite Element Method (FEM). Test specimens were printed in selected technologies for reference. DIC system has been used for displacement state in loaded objects. The last paragraph contains both summary and tests results.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono prace wykonane w ramach projektu „Wykorzystanie metod druku 3D (rapid prototyping) w połączeniu z badaniami optycznymi do szybkiego optymalizowania przestrzennych modeli wykonanych w technologii przyrostowej”. Artykuł rozpoczyna się od przedstawienia trzech wybranych technologii drukowania 3D: Fused Deposition Modeling (FDM), Selective Laser Sintering (SLS) oraz Material Jetting(PolyJet). W wybranych technologiach zostały wydrukowane testowe próbki referencyjne. Następnie opisano teorię dotyczącą cyfrowej korelacji obrazu DIC jako optycznej metody analizy odkształceń. W pracy przedstawiono wyniki testowania wybranych technologii druku 3D za pomocą systemu cyfrowej korelacji obrazu w porównaniu do metody elementów skończonych MES. Przetestowano również ograniczenia systemu DIC. Cyfrowa korelacja obrazu użyta jest do analizy stanu przemieszczeń w rzeczywistych obiektach poddanych obciążeniu. Artykuł zakończono podsumowaniem zawierającym wnioski oraz omówienie otrzymanych wyników.
EN
The article presents comparison of the results obtained from reinforced concrete beams experimental studies with the use of ARAMIS system (digital image correlation) with the results gained from numerical modeling. During studies, deviation from the plane of reinforced concrete beams was observed. Inventory of rebars positions in cross-section of this beams showed significant deviations. Analysis carried out in the work [1] revealed the impact of improperly embedded longitudinal reinforcement on the occurrence of horizontal displacements. Based on the collected data, numerical models of two selected reinforced concrete beams with correct and incorrect positon of the reinforcing bars were made using the Concrete Damaged Plasticity model in Abaqus software. It has been shown that premature interruption of the calculation appeared in models taking into account deviations in the position of reinforcing bars. However, the occurrence of horizontal displacements was still confirmed by numerical model for beams with incorrect positioning of rebars.
PL
W artykule przedstawiono porównanie wyników badań eksperymentalnych belek żelbetowych z wykorzystaniem systemu ARAMIS (korelacja obrazu cyfrowego) z wynikami uzyskanymi w wyniku modelowania numerycznego. W wykonanych badaniach zaobserwowane zostało odchylenie z płaszczyzny belek żelbetowych, spowodowane niezgodnym z projektem rozmieszczeniem prętów zbrojenia, co potwierdzono w pracy [1]. Inwentaryzacja położenia prętów zbrojeniowych w przekroju poprzecznym belek wykazała ich znaczne odchylenia. Na podstawie zebranych danych, w oprogramowaniu Abaqus, przy użyciu modelu Concrete Damaged Plasticity, wykonano numeryczne modele dwóch wybranych belek żelbetowych z prawidłowym oraz nieprawidłowym rozmieszczeniem prętów. Stwierdzono przedwczesne przerwanie obliczeń dla modeli uwzględniających odchylenie w położeniu prętów zbrojeniowych. Mimo to opracowany model numeryczny potwierdza występowanie przemieszczeń poziomych w belkach z niewłaściwym rozmieszczeniem prętów.
PL
W artykule przedstawiono wykorzystanie metody Cyfrowej Korelacji Obrazu do analizy właściwości kompozytów podczas ścinania metodą V-notched. Przedstawiono sposób przygotowania kompozytów metodą worka próżniowego oraz próbek w celu późniejszego badania. Następnie opisano przebieg ścinania kompozytów polimerowych metodą V-notched oraz scharakteryzowano dane uzyskane podczas próby.
EN
In the article the Digital Image Correlation for analysis of composite properties during V-notched shear test was described. The article also represents the method of composites preparing using vacuum bagging technique and samples for later tasting. Furthermore, the V-notched shear method and the data obtained during the test were also characterized.
EN
The article presents the results of research work performed under the TEBUK project, aiming primarily to develop a reference methodology for assessing the impact of damage on the strength of structures made of carbon epoxy prepregs. The tests described in the paper were concerned with a fragment of the structure (FS) of the TEBUK project demonstrator, made of carbon epoxy composite, with an artificial circular delamination measuring 40 mm in diameter. Numerical and experimental test of FS have been performed under quasi-static compression load. The buckling of the skin observed in the delamination area, as well as the propagation of the latter were investigated. The numerical calculations have been performed with the use of the commercially available MSC Marc/Mentat calculation suite based on the Finite Elements Methods. Results of the numerical calculations have been compared with experimental measurements made with the use of the Digital Image Correlation (DIC) method. The tests performed aimed to provide a preliminary verification of the numerical model. The results obtained have shown a very good correlation between the numerical and experimental results concerned with critical load levels at which stability of the layers separated by delamination is lost (buckling). The lack of convergence of the numerical model’s results after exceeding the critical load values has rendered it impossible to unequivocally compare the results concerned with propagation of the delamination area.
PL
Artykuł dotyczy prac badawczych realizowanych w ramach projektu TEBUK, którego głównym celem było opracowanie wzorcowej metodyki oceny wpływu uszkodzeń na wytrzymałość konstrukcji wykonanych z preimpregnatów węglowo-epoksydowych. Obiektem prezentowanych badań był fragment struktury (FS) demonstratora projektu TEBUK wykonany z kompozytu węglowo-epoksydowego ze sztucznie wprowadzoną delaminacją kołową o średnicy 40 mm. Wykonano numerycznie i eksperymentalnie badania FS w warunkach quasi-statycznego obciążenia ściskającego, w trakcie których analizowano wyboczenie pokrycia w obszarze delaminacji oraz jej propagację. Obliczenia numeryczne przeprowadzono w komercyjnym pakiecie obliczeniowym MSC Marc/Mentat bazującym na metodzie elementów skończonych. Wyniki analiz numerycznych porównywano z pomiarami eksperymentalnymi zmierzonymi metodą Cyfrowej Korelacji Obrazu (CKO). Przeprowadzone badania miały za zadanie wstępną weryfikację modelu numerycznego. Uzyskane wyniki wykazały bardzo dobrą zbieżność wyników numerycznych i eksperymentalnych dotyczących obciążeń krytycznych, w których następuje utrata stateczności (wyboczenie) warstw odseparowanych delaminacją. Natomiast brak zbieżności obliczeń w modelu numerycznym po przekroczeniu obciążeń krytycznych nie pozwolił jednoznacznie porównać wyników dotyczących propagacji delaminacji.
15
PL
W artykule omówiono optyczną metodę pomiaru odkształceń DIC (Digital Image Correlation). Zastosowano ją do pomiaru odkształceń stalowych belek teowych poddanych gięciu na zimno. Odwzorowano proces nadawania podniesienia wykonawczego w stalowych belkach mostowych z wyciętym środnikiem o kształcie linii MCL. Otrzymane rezultaty badań doświadczalnych porównano z wynikami analiz numerycznych.
EN
The paper presents non-contact optical technique for measuring strains DIC (Digital Image Correlation). The method was used to measured cold strains of steel T-beams during cold bending. The process of cambering of bridge beams with steel shape MCL dowel was simulated. The obtained results were compared to numerical analysis.
EN
In this work the possibility to characterize mechanical components combining thermoelastic measurement technique (TSA) and digital image correlation (DIC) is studied. The combination of these two different methodologies allows to analyze thermo-mechanical characteristics of materials such as plastic and rubber, which are difficult to study with the only thermoelastic methodology. The digital image correlation allows to determinate the first invariant of deformation ε1, using a differential thermocamera. Lack of adiabatic conditions, essential for methodology use, makes analysis not simple. Digital image correlation allows to obtain the same information by correlating digital images acquired during static or dynamic deformationof an object, but with limitations linked to acquisition system. An accurate analysis is dedicated to the study of first invariant of deformation related to Young’s module variation, performed by load cycles with variable amplitude and displacement. Comparative analysis between the two measurement methodologies has been performed on rubber samples loaded by dynamic compression.
EN
In this work, the influence of strain rate on the anisotropy of the Ti6Al4V titanium alloy has been analyzed. Tensile tests of notched specimens were carried out in three loading orientations (0°, 45°, and 90°) with respect to the rolling direction, using the servo-hydraulic testing machine and Hopkinson bar. Investigation was supported by the digital image correlation analysis of strain distribution on the specimen surface and assessment of the fracture mechanism. The Ti6Al4V titanium alloy reveals a typical strain rate hardening behavior; however, strain rate sensitivity is independent of the loading orientation. Increases of the loading orientation results in material softening, observed as lowered yield stress, whereas plastic strain exponent and modulus remain unaffected. Fracture strain decreases with loading orientation at quasi-static and dynamic loading conditions.
EN
The paper presents the experimental research and numerical simulations of reinforced concrete beams under torsional load. In the experimental tests Digital Image Correlation System (DIC System) Q-450 were used. DIC is a non-contact full-field image analysis method, based on grey value digital images that can determine displacements and strains of an object under load. Numerical simulations of the investigated beams were performed by using the ATENA 3D – Studio program. Creation of numerical models of reinforced concrete elements under torsion was complicated due to difficulties in modelling of real boundary conditions of these elements. The experimental research using DIC can be extremely useful in creating correct numerical models of investigated elements. High accuracy and a wide spectrum of results obtained from experimental tests allow for the modification of the boundary conditions assumed in the numerical model, so that these conditions correspond to the real fixing of the element during the tests.
PL
Celem niniejszej pracy jest walidacja warunków zamocowania modeli numerycznych wspornikowych belek żelbetowych jednocześnie zginanych, ścinanych i skręcanych, na podstawie danych uzyskanych z badań doświadczalnych, przeprowadzonych za pomocą systemu cyfrowej korelacji obrazu. W badaniach doświadczalnych wykorzystano system cyfrowej korelacji obrazu Q-450 firmy Dantec Dynamics. Cyfrowa korelacja obrazu, często określana skrótem DIC (z ang. Digital Image Correlation), jest bezkontaktową metodą pomiarową. Pozwala ona na określenie przemieszczeń i odkształceń badanych obiektów, zarówno w przestrzeni dwuwymiarowej, jak i trójwymiarowej, na podstawie zdjęć wysokiej rozdzielczości, które zostały zarejestrowane podczas zmiany położenia lub kształtu badanego obiektu. Metoda ta opiera się na zaawansowanych systemach optyczno-elektronicznych, w skład których wchodzą kamery wysokiej rozdzielczości, jak również szybkie kamery pozwalające na rejestrację obrazów podczas zdarzeń szybkozmiennych [5-7, 11, 15, 18]. Wykorzystanie systemu DIC w badaniach doświadczalnych żelbetowych belek skręcanych pozwoliło na uzyskanie szeregu danych, które mogą służyć do walidacji modeli numerycznych badanych obiektów. System do pomiarów wizyjnych Q-450 umożliwił jednoczesny pomiar przemieszczeń ok. 2500 punktów znajdujących się na bocznej powierzchni belki. Zastosowanie w badaniach żelbetowych belek wspornikowych systemu DIC pozwoliło między innymi na określenie linii ugięcia belki oraz wartości odkształceń w każdej sekundzie badania, jak również obserwację rozwoju rys na badanej powierzchni belki w czasie badania, określenie przebiegu rys oraz pomiar kąta ich nachylenia w czasie, gdy rysy nie były jeszcze widoczne gołym okiem.
PL
Stereoskopowe systemy pomiarowe, bazujące na optycznej cyfrowej korelacji obrazu, są przeznaczone do bezdotykowych pomiarów przemieszczeń wybranych punktów lub powierzchni analizowanych elementów. Zmiana przemieszczeń realizowana jest najczęściej przez przyrost obciążenia zewnętrznego. W artykule przedstawiono przykłady wykorzystania systemu Aramis do analizy przemieszczeń, odkształceń oraz lokalizowania i obserwacji zarysowania wywołanego obciążeniem zewnętrznym. Zaprezentowane wyniki badań stanowią fragmenty różnych programów badawczych realizowanych w Katedrze Konstrukcji Betonowych i Technologii Betonu Politechniki Koszalińskiej.
EN
Stereoscopic measurement systems, based on optical digital image correlation, are designed for measuring displacement of chosen points or surfaces of analysed element in a contactless way. Change in displacements is often realised by applying of external load. The article presents an example of Aramis system application to displacement and strain analysis, as well as to locating and tracking of cracks caused by external loads. Presented test results are parts of research programs conducted in Department of Concrete Structures and Concrete Technology at Koszalin University of Technology.
20
EN
Digital image correlation (DIC) and Optical flow method (Flow) are among the widely used methods in displacement detection applications. Both methods allow the use of sub-pixel information, leading to increase accuracy. The authors decided to verify the accuracy of the displacement detection of these methods by comparing the results with real displacement. The tests were performed on a special system for fatigue properties testing of microobjects (MFS). It allows setting very small movement, smaller than the value corresponding to the pixel size in the image. This allowed estimating measuring errors for both methods.
PL
Cyfrowa korelacja obrazów (DIC) i metoda przepływów (Optical flow) należą do szeroko wykorzystywanych metod w aplikacjach pozwalających na wykrywanie przemieszczeń. Obie metody pozwalają na wykorzystanie informacji subpikselowych, co prowadzi do zwiększenia dokładności. Autorzy artykułu postanowili sprawdzić i zweryfikować dokładności wykrywania przesunięcia przez te metody poprzez porównanie wyników z rzeczywistymi przesunięciami. Badania wykonano na specjalnym stanowisku badawczym MFS. Pozwala ono na zadawanie przesunięć w bardzo małym zakresie, tzn. o rząd mniejszych niż wartości odpowiadające rozmiarowi piksela w obrazie. Przeprowadzone badania pozwoliły na wyznaczenie błędu pomiaru obu metod.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.