Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 34

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  digital elevation model (DEM)
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The study of groundwater resources in relation to topography is important. Clearly, in different topography, depth of the water level is different. Therefore, the aim of this study is the determination of the relationship between landform classes with compound topographic index (CTI) and depth of the water for the Maharlou- Bakhtegan watershed, Fars Province, Iran. In order to evaluate the depth of the water for the study area, CTI and geomorphology (landforms) were derived from a Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) digital elevation model (DEM). The results of landform classes extracted using topographic position index (TPI) showed that the largest landform is open slope, while the smallest are plains. It was found that CTI and depth of the water values are high in plain classes, while they are low in local ridges. High depth of the water were found to be mostly confined to the pit regions in the plain landform, because groundwater recharge occurs in the zones where standing water remains for sufficient long period of time and has favourable condition for recharge.
PL
Badanie zasobów wodnych w stosunku do topografii jest istotne, ponieważ głębokość lustra wody jest różna w warunkach różnego ukształtowania terenu. Dlatego celem przedstawionych badań było ustalenie zależności między różnymi klasami form terenu o złożonym indeksie topograficznym (CTI) a głębokością wody w zlewni Maharlou-Bakhtegan (prowincja Fars, Iran). Do oceny głębokości wody w badanym obszarze pozyskano dane o CTI i geomorfologii z Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) cyfrowego modelu wysokości (DEM). W wyniku analizy klas form ukształtowania terenu otrzymanych z użyciem topograficznego indeksu pozycji (TPI) stwierdzono, że największą część zajmowały otwarte stoki, a najmniejszą – równiny. Stwierdzono, że wartości CTI i głębokości wody były duże w klasie równin i niewielkie na lokalnych wzniesieniach. Duże głębokości wody były ograniczone głównie do regionów zagłębień w formach równinnych, ponieważ zasilanie wód podziemnych występuje w strefach, gdzie wody stojące utrzymują się wystarczająco długo i mają sprzyjające warunki do zasilania wód gruntowych.
PL
Przedmiotem tego opracowania jest rozbieżność tożsamościowa, widoczna w terenie i na mapach geologicznych w konfrontacji z ukształtowaniem terenu, także występująca w prezentacjach treści szczegółowych map geologicznych Polski (SMGP) na podkładzie numerycznym modelu terenu NMT (ZGW 2000) . Zastanawiająco ubogi jest na mapach geologicznych obszar wydzieleń osadów czołowo-morenowych przy równoczesnym występowaniu imponująco wielkich i spójnych ciągów wzgórz sięgających do trzystu metrów wysokości widocznych w krajobrazie, jak i na NMT w uznanych strefach zasięgu i oscylacji poszczególnych epizodów glacjalnych plejstocenu. Niniejsza strukturalna analiza rzeźby terenu i treści współczesnego zdjęcia geologicznego Niżu w Polsce jest podstawą propozycji wzmocnienia w geologicznej kartografii genetycznego pojęcia „osady strefy czołowej lądolodu”. Propozycja jest wsparta graficznymi przykładami fragmentów pojezierzy – Suwalskiego i Kaszubskiego, przekrojami geologicznymi oraz profilami morfologicznymi szczegółowymi i o większym zasięgu regionalnym.
EN
The paper presents the inconsistencies between the prominently developed end moraine hills up to 300 m high, presented by DTMs and the hypsometric contour line images of Northern Poland, and their representation in the Detailed Geological Map of Poland 1:50,000 (SMGP), small scale map compilations included. The demonstrated graphic examples are taken from NE Poland’s Suwalskie and N Poland’s Kashubian Lake Districts. Both cover areas of temporary oscillations and variable time limits of the final episodes of the last Pleistocene glaciations in Poland.
EN
The paper presents the possibilities of applying GIS tools in order to obtain elevation models for spatial planning. Digital Elevation Model (DEM) or Digital Terrain Model (DTM) can be created based on direct field measurements, vectorization of existing cartographic materials, observations from the air, or data obtained from radar systems placed on the Earth's orbit, using radar interferometry. The research methodology was based on the use of GIS tools in the process of obtaining public (generally available) elevation data, and assessing suitability of that data, for instance, in the context of spatial planning. In the study, we have used data from airborne laser scanning, free data provided by CODGiK (Central Documentation Centre of Geodesy and Cartography) and data acquired from Google Earth software, among others. Data analysis was divided into 4 stages: the first was to estimate how large are the differences when creating a grid elevation model out of a cloud of points, using aggregation algorithms. The second stage of the analysis consisted in the comparison of the amount of the received free data, and the elevation model established based on the cloud of points - the LIDAR model. The next stage of the analysis was aimed at a mutual comparison of the elevation models created with free data. The last stage of the analysis concerned the comparison of the DSM (Digital Surface Model) with the free data acquired from the Google Earth.
PL
Praca prezentuje możliwości wykorzystania narzędzi GIS w pozyskiwaniu modeli wysokościowych na potrzeby planowania przestrzennego. Numeryczny Model Terenu (NMT) może być tworzony w oparciu o bezpośrednie pomiary terenowe, wektoryzację istniejących materiałów kartograficznych, naloty lotnicze czy dane uzyskane z systemów radarowych umieszczonych na orbicie około ziemskiej, wykorzystujących interferometrię radarową. Metodyka badań opierała się na wykorzystaniu narzędzi GIS w procesie pozyskiwania ogólnodostępnych danych wysokościowych, oraz na ocenie ich przydatności m.in w planowaniu przestrzennym. W pracy wykorzystano dane z lotniczego skaningu laserowego, darmowe dane udostępnione przez CODGiK (Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) oraz dane, które pozyskano m.in dzięki programowi Google earth. Analizę danych podzielono na 4 etapy: pierwszy polegał na oszacowaniu jak duże różnice występują przy tworzeniu tworzenie modelu wysokościowego grid z chmury punktów z wykorzystaniem algorytmów agregujących. Drugi etap analizy polegał na porównaniu wysokości otrzymanych z danych darmowych oraz modelu wysokościowego utworzonego na podstawie chmury punktów - modelu LIDAR. Kolejny etap analizy miał na celu wzajemne porównaniu modeli wysokościowych utworzonych z danych darmowych. Ostatnia analiza dotyczyła porówania NMPT z danymi darmowym pozyskanymi z Google Earth
EN
The noise analysis of wind turbines was performed using wind energy software WindPRO. For the calculation parameters of Vestas V100 wind turbine with a nominal power of 2 MW generator, the tower height of 95 m and a maximum sound power level of 105 dB was used. Considered acceptable levels of noise emissions of wind turbines in accordance with „Rozporządzenie Ministra Środowiska, z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, (Dz. U. Nr 120 poz. 826).” Analysis of noise propagation was performed in accordance with „Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody, (Dz. U. z 2014 r., poz. 1542)”. The calculation method has been applied in accordance with ISO standard PN-ISO 9613-2. The map showing the propagation of noise with isolines for a Wieliszewo wind farm was generated. The results analysis show no exceeding noise limit values at the calculation points.
PL
Analizę propagacji hałasu siłowni wiatrowych wykonano przy użyciu specjalistycznego oprogramowania dla energetyki wiatrowej WindPRO. Do obliczeń wykorzystano parametry siłowni wiatrowej Vestas V100 o mocy nominalnej generatora 2 MW, wysokości wieży 95 m i maksymalnej mocy akustycznej na poziomie 105 dB. Zostały uwzględnione dopuszczalne poziomy emisji hałasu siłowni wiatrowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska, z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, (Dz. U. Nr 120 poz. 826). Analiza propagacji hałasu została wykonana w zgodzie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2014 r., poz. 1542). Zastosowano metodę obliczeniową zgodna z normą PN-ISO 9613-2. Wygenerowano izofony obrazujące propagację hałasu dla farmy wiatrowej Wieliszewo. Wyniki analizy wskazują na brak przekroczeń dopuszczalnych poziomów immisji hałasu dla przyjętych punktów obliczeniowych.
PL
Bezzałogowe Statki Latające stanowią coraz bardziej popularną platformę nośną dla sensorów pozyskujących dane na potrzeby teledetekcji i fotogrametrii. Niski pułap lotu pozwala na pozyskanie danych o bardzo wysokiej rozdzielczości, w stosunkowo krótkim czasie. Dzięki temu możliwa jest realizacja wielkoskalowych opracowań mapowych. Jednak charakter pozyskiwanych danych oraz pułap pozyskiwania powodują szereg trudności w późniejszym opracowaniu zdjęć. Podstawowym problemem już na etapie wykonania nalotu jest orientacja zewnętrzna zdjęć, wstępnie pozyskiwana z systemów nawigacyjnych GPS/INS. Zazwyczaj stosowane jednoczęstotliwościowe odbiorniki GPS pozwalają (z dokładnością zaledwie kilku metrów) wyznaczyć przybliżone elementy orientacji zewnętrznej. Ponadto brak stabilizacji kamery powoduje, że pozyskane obrazy często cechują się stosunkowo dużymi wartościami kątów nachylenia podłużnego i poprzecznego. W artykule zaprezentowano kolejne etapy pozyskiwania oraz przetwarzania danych obrazowych, takie jak: aerotriangulacja, generowanie numerycznego modelu terenu, ortorektyfikacja oraz mozaikowanie. Do badań wykorzystano obrazy pozyskane kompaktową kamerą niemetryczną, zamontowaną na pokładzie płatowca napędzanego silnikiem elektrycznym. Obszar, dla którego pozyskano dane obejmuje tereny płaskie, rolnicze i zalesione. Zbadano dokładność aerotriangulacji, a także poprawność wygenerowanego numerycznego modelu terenu oraz ortomozaiki. Analiza i przetwarzanie danych realizowane były w oprogramowaniu INPHO UASMaster. Na podstawie przeprowadzonych badań dokładności aerotriangulacji, generowania numerycznego modelu terenu oraz ortorektyfikacji stwierdzono, że w celu osiągnięcia wysokiej dokładności aerotriangulacji oraz numerycznego modelu terenu wymagane jest m.in. zastosowane specjalnie zaprojektowanych sygnalizowanych znaków osnowy fotogrametrycznej.
EN
Unmanned Aerial Vehicles are more and more popular platforms for photogrammetry and remote sensing sensors. Low altitudes allow for a high resolution data acquisition in a relatively short period of time. It makes that an implementation of large-scale mapping studies is possible. On the other hand, type of acquisitioned data and low altitude cause a lot of troubles during processing of images. The main problem is low accuracy of an exterior orientation elements of images which are acquired from GPS/INS systems. Usually, single frequency GPS receivers are used which can determine approximate exterior orientation elements with an accuracy about a few meters. Furthermore, the lack of camera stabilization causes relatively large values of pitch and roll angles of images. In the paper, the stages of acquisition and processing of image data: aerotriangulation, a Digital Elevation Model generation, orthorectification and mosaicking process are presented. In the research, images from a non-metric compact camera mounted on an airframe was used. The airframe is driven by an electric motor. A region of research includes flat, agricultural and forested areas. Accuracies of the aerotriangulation process, orthomosaic and the correctness of the Digital Terrain Model generation were examined. The analysis and processing of the data were performed in INPHO UASMaster software. As a result it was found that in order to achieve a high accuracy of the aerotriangulation process and Digital Terrain Model, there is required to use specially designed signalized ground control points.
PL
TanDEM-X jest projektem Niemieckiego Centrum Kosmicznego - DLR(Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) - zastosowania wysokiej rozdzielczości interferometrii SAR. Otwiera on nową erę w dziedzinie teledetekcji opartej na satelitarnej technologii radarowej. System bazuje na dwóch satelitach: TerraSAR-X i TanDEM-X, poruszających się po bliskich sobie, ściśle kontrolowanych orbitach. Artykuł zawiera krótki opis techniki radarowej i koncepcji misji Tandem-X bazującej na innowacyjnych technologiach. Głównym zadaniem projektu jest wygenerowanie z interferometrycznych obserwacji radarowych globalnego numerycznego modelu wysokości (DEM) z nieosiągalną dotąd dla produktu o globalnym zasięgu dokładnością równą lub lepszą od standardu HRTI-3 (rozdzielczość terenowa 12 m × 12 m, względny błąd wysokości ±2 m w terenie o nachyleniu < 20% oraz ±4 m w terenie o nachyleniu > 20% [8]). Misja zapewnia również platformę badawczą nowych technik obrazowania radarowego i aplikacji.
EN
TanDEM-X is DLR(Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) the Earth surface observation project using high-resolution SARinterferometry. It opens a new era in space borne radar remote sensing. The system is based on two satellites: TerraSAR-X (TSX) and TanDEM-X (TDX) flying on the very close, strictly controlled orbits. This paper gives an overview of the radar technology and overview of the TanDEM-X mission concept which is based on several innovative technologies. The primary objective of the mission is to deliver a global digital elevation model (DEM) with an unprecedented accuracy, which is equal to or surpass the HRTI-3 specifications (12 m posting, relative height accuracy ±2 m for slope < 20% and ±4 m for slope > 20% [8]). Beyond that, TanDEM-X provides a highly reconfigurable platform for the demonstration of new radar imaging techniques and applications.
7
Content available Numeryczne dane wysokościowe misji TanDEM-X
PL
Zapoczątkowana w 2010 roku misja TanDEM-X (TerraSAR-X add-on for Digital Elevation Measurement) jest pierwszą satelitarną misją radarową, w ramach której zostały pozyskane dane interferometryczne w trybie bistatic InSARstripmap przez dwa bliźniacze satelity TerraSAR-X (TSX) oraz TanDEM-X (TDX) tworzące formację Helix. Realizacja tej konfiguracji ma na celu budowę numerycznego modelu pokrycia terenu (NMPT) o zasięgu globalnym w standardzie HRTI-3 (High Resolution Terrain Information). W artykule przedstawiono opis i specyfikację podstawowych produktów misji, jakimi są m.in. numeryczne modele pokrycia terenu, a także dodatkowych komponentów w postaci warstw informacyjnych i masek. Opisane zostało również zastosowanie techniki interferometrii radarowej w procesie budowy numerycznego modelu pokrycia terenu w postaci cyfrowej.
EN
Started in 2010 TanDEM-X mission (TerraSAR-X add-on for Digital Elevation Measurement) is the first space borne radar interferometer mission that acquires interferometric data in bistatic InSARstripmap mode with two spacecrafts TerraSAR-X (TSX) and TanDEM-X (TDX) flying in Helix formation. That configuration enables generation of a global digital elevation model compatible with the HRTI-3 standard. This paper presents an overview and specification of primary products of the TanDEM-X mission, i.e. digital elevation models and additional components such as information layers and masks. Moreover, the use of radar interferometry techniques for generation of the digital elevation model (DEM) and applications of InSARare discribed.
8
Content available Integracja satelitarnych modeli wysokościowych
PL
W artykule zaprezentowano metodę integracji danych wysokościowych z interferometrycznej misji satelitarnej SRTM (model SRTM-C, rozdzielczość 3", tj. około 90 m) oraz stereoskopowych pomiarów scen satelitarnych ASTER, pozyskanych w kanale bliskiej podczerwieni, do opracowania Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu (NMPT) o rozdzielczości przestrzennej 1". Model ASTER charakteryzuje się większą rozdzielczością (1", tj. około 30 m), ale może wykazywać lokalne błędy o charakterze systematycznym, spowodowane głównie błędami dopasowania obrazów w obszarach o regularnej strukturze pól uprawnych. Opracowana metoda zakłada uszczegółowienie modelu interferometrycznego z wykorzystaniem modelu ASTER. Bazuje na modelu różnicowym obu NMPT poddanym działaniu filtra uśredniającego ważonego, co zachowuje w nim ewentualne błędy systematyczne. Przefiltrowany model różnicowy posłużył do poprawy modelu ASTER. Zaproponowaną metodę przetestowano na fragmencie obszaru centralnej Polski o powierzchni 31 tys. km2. Ocenę wizualną i ilościową otrzymanego zintegrowanego modelu względem danych źródłowych przeprowadzono dla trzech typów pokrycia terenu z wykorzystaniem profili terenowych oraz NMPT pozyskanego w ramach projektu ISOK. Wyboru obszarów o określonym typie pokrycia dokonano z wykorzystaniem bazy CORINE Land Cover. Miarą oceny dokładności modeli były błędy średnie liczone na podstawie różnic wysokości punktów interpolowanych z modelu oraz odpowiadających im punktów kontrolnych profili terenowych, pomierzonych techniką GPS, a także odchylenie standardowe różnic wysokości pomiędzy modelem referencyjnym ISOK a analizowanymi modelami. Ocena wizualna przeprowadzona została na fragmencie wydzielonym z całego obszaru opracowania. W wyniku zastosowania opracowanej metody otrzymany NMPT charakteryzuje się wyższą szczegółowością w porównaniu z modelem SRTM-C. Skompensowane zostały w nim również lokalne błędy systematyczne charakterystyczne dla modelu ASTER.
EN
The article presents the method of developing a 30-m spatial resolution DSM based on integration of height data from InSAR SRTM mission and the stereoscopic measurements of ASTER satellite images. The method involves the use of 30-m ASTER model for refinement of a 90-m interferometrie SRTM model. ASTER model has a higher resolution, but it can contain local systematic errors (due to incorrect image matching in areas of the regular pattern of agricultural parcels). The differential model is generated and next smoothed with weighted averaging filter. Such a model is used to correct the ASTER DSM. The method was tested in the area of 31,000 square kilometers located in central Poland. A visual and precise evaluation of the output model relative to source data was performed with the use of terrain GPS profiles and the detailed DSM based on airborne laser scanning (ALS) data for three types of land cover. The accuracy of models was assessed by RMSE calculated from a difference between point heights interpolated from the model and the same height points taken from terrain GPS profiles. Also the standard deviation of height difference between analyzed and ALS DSM was analyzed. In the new integrated DSM, more details were noticed compared to the SRTM DSM. The height errors typical for ASTER model were compensated. The vertical accuracy of the developed DSM is close to SRTM data.
EN
The study presents the Geographic Information System created to analyse spatial distribution of wind-induced damages in forest stands of the Tuchola Forest, northern Poland, and in the vicinity of Toruń. It was used in several forest complexes mainly on the territory of the following Forest Districts in the Tuchola Forest: Woziwoda, Przymuszewo and Czersk, as well as in the Bory Tucholskie National Park. The following Forest Districts were analyzed in the vicinity of Toruń: Gniewkowo, Golub-Dobrzyń, Dobrzejewice and Toruń. The damages in Tuchola Forest were caused mainly by hurricanes in 26th of December 1999 and 22nd of June 2000. The dates of hurricanes caused the largest damages in the vicinity of Toruń were 17th of July 2001 and 28th of October 2002.
EN
The east-central part of the Kamienne Mountains in the Sudetes has long been known as an area where landslides occur in abundance. Their extent was shown on first detailed geological maps from the early 20th century and later on Polish geological maps published in the 1970 and 1990. The total landslide area mapped was about 100 ha. The availability of LiDAR data allowed to build digital elevation models of very high resolution and to attempt landslide mapping using diagnostic landform assemblages as guidelines. 30 separate landslides have been mapped, including complex landslide areas involving overlapping landslide bodies oflikely different origin. The total landslide area is at least300 ha, while the largest complexes cover 40-50 ha. LiDAR-based models proved extremely useful in landslide mapping, espe- cially in forested areas.
PL
W publikacji przestawiono metodę określania prędkości obiektów (pojazdów) opartą na pomiarach fotogramatrycznych i wykorzystaniu paralaksy czasowej oraz autokorelacji obrazów. Pomiar paralaksy wykonano na wysokorozdzielczych obrazach pozyskanych kamerą niemetryczną. W części wstępnej określono zniekształcenia całego układu rejestrującego za pomocą Funkcji Przenoszenia Modulacji (MTF). Następnie zbudowano przestrzenną sieć lokalną, w której prowadzono testy pojazdu poruszającego się. Na testowanym pojeździe umieszczono znaczki pomiarowe i wykonano pomiary z wykorzystaniem technologii naziemnego skaningu laserowego. W ten sposób zbudowano przestrzenny model mierzonego obiektu (pojazdu testowego). Następnie pojazd wprawiano w ruch i dokonywano jego rejestracji nieruchomą kamerą wykonując zdjęcia. Następnie określano paralaksę czasową na stereogramie (parze zdjęć pomiarowych). Stereogram uzyskano, nie poprzez wprawienie kamery w ruch (obrazy lotniczych i satelitarnych), a poprzez rejestrację obiektów poruszających się w układzie inercjalnym (związanym z kamerą). Umożliwiło to zbudowanie modelu przestrzennego pojazdu w taki sposób, że jego głębia (współrzędna Z) była skorelowana z prędkością pojazdu. Następnie obliczano prędkość pojazdu i błąd jej wyznaczenia. W końcowej części posługując się narzędziami Systemów Informacji Geograficznej (GIS) zbudowano Numeryczny Modelu Terenu (Przestrzenny) na którym, dzięki narzędziom analiz przestrzennych wyznaczono profile prędkościowe trasy.
EN
The publication presents the method of defining of speed vehicles leaning on photogrammetric measurements and utilization of the parallax with time base as well as the image matching. The measurement of parallax with time base was executed on Very High Resolution Images registered with non - metric camera. It the beginning, the whole distortion of applied system, was calculate using Modular Transfer Function (MTF). In the next step the local spatial point network, with define X, Y, Z co-ordinates, was built. In this area the tests of moving vehicles was conducted. The vehicle was marked with special tests (points) and measured with laser scanner. In this way the spatial model of the vehicle was built. Afterwards vehicle was set in motion and register with camera on pictures. Next, the parallax with time base was calculated using stereograms. The Stereogram was got, not across setting in movement the camera (like in aerial photo or satellite image), but across registration of objects moving in inertial datum (alignedtostatic camera).It made possible to build spatial model of vehicle in such a way that its depth was correlated to speed of the vehicle. In the nest step the speed of the vehicle and the mean error were calculated. It in final part using tools of the Geographical Information Systems (GIS) the Digital Elevation Model (DEM) of Terrain (spatial space) was built. On the base of DEM spatial analyses and speed profiles of routes were conducted.
EN
Digital elevation model (DEM) represents an efficient tool for a number of engineering applications. However, decisive for the DEM application is its accuracy, which depends on various factors. The main factors include the surface roughness, the interpolation algorithm, and the accuracy, density and distribution of the source data. This study is devoted to investigating the effect of the source data density on the volume calculation using the grid based DEM. This investigation is provided on the basis of the theoretical surfaces, which are expressed by means of a known mathematical function of the plane coordinates, and also on the experimentally measured surfaces using terrestrial laser scanning. DEMs using data with density from several centimetres to 1 m and using three different interpolation methods were generated and volumes calculated.
PL
Cyfrowy model terenu (digital elevation model – DEM) stanowi skuteczne narzędzie do wielu zastosowań inżynierskich. Decydującym czynnikiem przemawiającym za DEM jest jej dokładność, która zależy od wielu czynników. Głównymi czynnikami są chropowatość powierzchni, algorytm interpolacji oraz dokładność, gęstość i rozkład danych źródłowych. Niniejszy artykuł jest poświęcony zbadaniu wpływu gęstości danych źródłowych na obliczanie objętości przy użyciu siatki opartej na DEM. Badanie to jest przeprowadzone bazując na fundamentach teoretycznych, które wyrażone są przez funkcję matematyczną współrzędnych płaszczyzny, jak również na eksperymentalnie zmierzonych powierzchni przy użyciu naziemnego skaningu laserowego. DEM używająca danych o gęstości od kilku centymetrów do 1 m oraz stosująca trzy różne metody interpolacji została wygenerowana a objętość obliczona.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań związków budowy geologicznej z rzeźbą terenu na obszarze Obniżenia Chabówki-Jordanowa. W badaniach tych wykorzystano oprogramowanie GIS oraz narzędzia, jakie ono oferuje, a także metody teledetekcyjne. Zastosowano również metodę lineamentów na bazie interpretacji zapisu cyfrowego modelu wysokościowego. Badany teren mający pogórską morfologię jest wyraźnie obniżony w stosunku do otaczających go pasm Beskidów, czego dowodzą mniejsze wysokości wzniesień oraz wartości wysokości względnych. Jest to związane z tektoniką podłoża. Decyduje ona o tym, że w obrębie Obniżenia Chabówki-Jordanowa mamy do czynienia z zapadliskiem śródgórskim. Przeprowadzone analizy pozwoliły na stwierdzenie, że grzbiety na tym terenie uformowane są przede wszystkim w gruboławicowych piaskowcach formacji magurskiej, a obniżenia i doliny w utworach starszych reprezentowanych przez łupki i kompleksy piaskowcowo-łupkowe. Kierunek przebiegu głównych grzbietów oraz części dolin w większości dowiązuje do kierunków głównych struktur fałdowych. Wyznaczone lineamenty na ogół pokrywały się z uskokami w terenie. Metoda ta pozwoliła na stwierdzenie, że część dolin rzecznych wykorzystuje uskoki poprzeczne.
EN
This study presents the results of researches on correlation between geological structure and terrain morphology of the Orawa-Jordanów Depression. GIS tools and software, as well as remote sensing methods were used in the investigations. Lineaments method basing on DEM data was applied too. The research area bearing foothill morphology is distinctly depressed from the surrounding it Beskidy ranges. The foothills are characterized by lower high peek and relative highs than the Beskids. Morphology of the Chabówka-Jordanów Depression is associated with tectonic structure. The tectonics determines that Chabówka-Jordanów Depression is intermountain tectonic trough. Completed analysis allowed to conclude, that ridges on this terrain are mainly formed of the thick-bedded sandstones of the Magura Formation, and depressions and valleys are dissected in older rocks represented by shale and sandstone-shale complexes. Directions of the main ridges and valleys are parallel to extensions of the main fold structures. Lineaments marked in studied terrain correlate mainly with faults. The lineaments method allowed to conclude that some of valleys exploit the transverse faults.
PL
W niniejszej publikacji referacie opisano analizę doboru podstawowych parametrów lotniczego skanowania laserowego mających wpływ na otrzymanie modeli wysokościowych o założonych, referencyjnych parametrach jakościowych na przykładzie lotniczego skanowania laserowego organizowanego w ramach wypełnienia zaleceń dyrektywy powodziowej w Polsce. Analiza taka legła u podstaw określenia warunków technicznych dla bardzo dużego projektu, którego realizacja nadal trwa. Rozważaniom podlegały nie tylko uwarunkowania techniczne, ale również możliwości organizacyjne i ekonomiczne. Pod uwagę wzięto także zakres prac oraz ograniczenia czasowe na ich realizację, co – przy uwzględnieniu wydajności prac – narzuca organizację prac. Spośród parametrów technicznych, analizie poddano m.in.: gęstość chmury punktów ALS, dokładność georeferencji chmur punktów, warunki meteorologiczne pozyskiwania danych ALS, parametry dokładnościowe produktów pochodnych tj. numerycznych modeli wysokościowych. W tak złożonym projekcie (podział robót na podobszary, wielu wykonawców, kilka produktów końcowych, podział na wiele etapów dostaw) kluczowym jest również odbiór i kontrola jakości, o której efektywności świadczy jej organizacja, zakres i przyjęte kryteria.
EN
The paper analyzes the selection of main parameters of ALS system having an impact on acquisition of digital elevation models described by the assumed and exorbitant qualitative characteristics on the basis of airborne laser scanning project organized as a part of recommendations included in the Floods Directive in Poland. Such an analysis was the basis for determining conditions for a huge project, whose implementation is still ongoing, as well as its organizational and economic possibilities. Another subject for consideration was the scope of the planned works and time limits for their implementation that imposed the schedule of the project with respect to the efficiency of the work. Among the technical characteristics the authors investigated the density of the LiDAR points, georeferencing of point clouds, meteorological conditions during data acquisition and parameters describing the accuracy of the final products, namely digital elevation models, were also investigated. In such a complex project (the division of the whole project for subareas, many contractors, several final products and many stages of delivery product acceptance as well as quality control are key issues, whose effectiveness is proved by good organization, their scope and the adopted criteria.
EN
This work presents a new approach to 3D spit simulation using differential synthetic aperture interferometry (DInSAR). In doing so, conventional DInSAR procedures are implemented to three repeat passes of RADARSAT-1 SAR fine mode data (F1). Further, a new application of using fuzzy B-spline algorithm is implemented with phase unwrapping technique. The study shows that the performance of DInSAR method using fuzzy B-spline is better than the DInSAR technique, which is vali- dated by the coefficient of determination r² of 0.96, probability p of 0.002, and accuracy (RMSE) of ± 0.034 m, with 90 per cent confidence intervals. In conclusion, integration of fuzzy B-spline with phase unwrapping produces an accurate 3D coastal geomorphology reconstruction.
16
Content available remote Aktualizacja rzeźby terenu górniczego oparta na pomiarach GPS-RTK
PL
Obserwowany obecnie rozwój metod i technik pozyskiwania informacji o terenie górniczym stwarza coraz to większe możliwości opisu i prezentacji zachodzących na nim zmian. Jednym z podstawowych problemów występujących w rejonach podziemnej eksploatacji górniczej jest zmiana morfologii powierzchni terenu w wyniku zjawiska jej osiadania. W związku z tym, w przypadku numerycznych modeli terenu opracowanych dla terenów górniczych, zachodzi konieczność dokonywania ich okresowej aktualizacji. W referacie przedstawiono koncepcję wykorzystania pomiarów geodezyjnych, zrealizowanych na zamarkowanych punktach terenowych metodą GPS-RTK oparty na sieci stacji referencyjnych ASG-EUPOS, do celów zaktualizowania NMT, sporządzonego dla terenu górniczego LW „Bogdanka” S.A.
EN
The currently observed development of methods and technologies of gathering information about the mining area creates new possibilities for the description and presentation of changes coming into being in the area. One of the basic problems occurring in underground exploitation regions is the change of morphology of terrain surface as a result of the subsidence phenomenon. Therefore there occurs the necessity to perform periodical updating of numerical terrain models developed for mining areas. The paper presents the concept to apply geodetic surveys realized by means of the GPS-RTK method basing on a network of reference stations ASG-EUPOS aiming at Digital Elevation Model updating, performed for the mining area of the “Bogdanka” SA mine.
PL
W artykule przedstawiono wykorzystanie archiwalnych stereo par zdjęć lotniczych do oceny dynamiki aktywnego osuwiska „Śliwnica” położonego na Pogórzu Dynowskim. Zastosowano w wersji cyfrowej stereo pary zdjęć lotniczych z lat: 1965 i 2002. Na ich podstawie wygenerowano dwa fotogrametryczne wysokościowe modele cyfrowe terenu. Następnie w systemie GIS poprzez przestrzenne porównanie rzeźby terenu z wysokościowych modeli cyfrowych terenu generowano mapę różnicową przemieszczeń mas skalnych. Obrazuje ona dynamikę przestrzenną przemieszczeń mas skalnych w obrębie osuwiska. Ponadto wykonano przekroje geomorfologiczne przez poszczególne modele cyfrowe terenu, oceniając różnice w rzeźbie terenu. Na przykładzie klifu w Jastrzębiej Górze pokazano zastosowanie stereo par zdjęć lotniczych oraz modelu cyfrowego terenu LIDAR (Light Detection and Ranking) do określenia dynamiki strefy brzegowej klifu i identyfikacji osuwisk. Do tego celu wykorzystano stereo pary zdjęć lotniczych z 2004 roku oraz wysokościowy model cyfrowy terenu z 2011 roku, otrzymany metodą lotniczego skaningu laserowego. Na podstawie analizy rzeźby wysokościowego modelu terenu, stwierdzono trzy osuwiska oraz liczne obrywy i obsypywanie się utworów geologicznych z klifu. W badanym rejonie klifu określono wielkość przemieszczeń linii krawędzi klifu między rokiem 2004 a 2011. Stwierdzono także zagrożenia przez osuwiska lokalnej infrastruktury.
EN
This paper presents the use of archival stereo pairs of aerial photographs from years 1965 and 2002 to assess the dynamics of an active landslide "Śliwnica" located on the Dynów foothills. Two photogrammetric digital terrain elevation models were generated. Then, by comparing the spatial relief digital terrain elevation models, the map of differential displacements of rock masses was generated with GIS system. It reflects the dynamics of the spatial displacement of rock masses within the landslide. In addition, cross-sections were performed by different geomorphological digital terrain models to assess the differences in terrain. For example, a cliff in Jastrzębia Góra shows the application of stereo pairs of aerial photographs and digital terrain model LIDAR (Light Detection and Radar) to determine the dynamics of coastal cliffs and identification of landslides. Stereoscopic effect disturbed by the vegetation lush, but in spite of these shortcomings managed to reach the edge of the cliff set was possible to determine. Images were analyzed at different magnifications in order to commit the slightest error. It was found that between 2004 and 2011 the edge of a cliff in the area Jastrzębia Góra moved up to over 19 meters. At the same time the analysis of the digital terrain model derived from airborne laser scanning showed activation of the three landslides that threaten the surrounding infrastructure. Digital model derived from airborne laser scanning can determine the precise extent of landslides, slope and slope primary and secondary data provides many landslides morphometry. The advantage of this method is the ability to filter data and therefore to eliminate the vegetation. Skilful interpretation of the terrain can efficiently speed up field work and thus reduce the cost of research.
18
Content available Ocena dokładności modelu SRTM-X na obszarze polski
PL
Celem niniejszego referatu jest ocena dokładności Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu dla obszaru Polski pozyskanego z Radarowej Misji Topograficznej Promu Kosmicznego SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) w paśmie spektralnym X. Ocenę dokładności przeprowadzono na podstawie precyzyjnych danych referencyjnych, którymi były profile terenowe pomierzone techniką GPS. Zakres badań obejmował swym zasięgiem obszary testowe, reprezentujące różne formy ukształtowania terenu, położone w granicach administracyjnych 14 województw. Obszary testowe położone były na obszarach odkrytych i nie obejmowały terenów zurbanizowanych oraz kompleksów leśnych. Miarą oceny dokładności modelu SRTM były błędy średnie liczone na podstawie różnic wysokości pomiędzy punktami profili terenowych oraz odpowiadającymi im wyinterpolowanymi punktami modelu SRTM. Niezbędne analizy przeprowadzono w środowisku oprogramowania SCOP++ firmy Inpho. Stwierdzono, że dokładność bezwzględna modelu SRTM na obszarze Polski wynosi mH = 3.6 m dla terenów równinnych oraz mH = 4.1 m dla terenów falistych i pagórkowatych. Stwierdzono również, że dokładność interferometrycznego pomiaru wysokości punktów węzłowych siatki modelu SRTM degradowana jest w procesie interpolacji wysokości punktów poza węzłowych, zaś stopień tej degradacji jest funkcją deniwelacji rzeźby terenu oraz gęstości oczka siatki. Ocena statystyczna dokładności pomiaru SRTM wykazała, że pomiary interferometryczne obarczone są poza błędami grubymi błędem systematycznym. Po wyeliminowaniu tych błędów okazało się, że dokładność bezwzględna modelu SRTM na obszarze Polski kształtuje się na poziomie mH = 1.8 m dla terenów falistych i pagórkowatych oraz mH = 1.0 m dla terenów równinnych.
EN
The mission of Endeavour spacecraft well known as SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) eleven years ended ago. The obtainment the radar data set by only just eleven days was the aim of mission. Based on this data the DEM for over 80 percent of the surface of Earth has been generated. The SRTM for all potential users is available free. For Polish area this data are accessible on level DTED-2 in dt2 format with resolution 30 by 30 meters. Acquisition of DEM with accuracy CE (90) better then 16 meters was the obtainment of the program of the SRTM mission. The accuracy of the SRTM terrain model on Eurasia area after calibration of the measuring system was CE (90) = 6.2 m. In order to determine the absolute accuracy of SRMT model on Polish area the research work has been performed on the basis of reference terrain profiles measured by GPS technique. The flat and hilly terrains were examined in administrative borders of fourteen provinces. It was not reference data for mountainous terrains. For the analysis of accuracy of the SRTM model terrain have been measured. The accuracy of SRTM model presented by RMSE was computed on the basic of the height differences between profiles and models homolog points. The analyses have been done in SCOP++ Inpho software. It was affirmed that absolute accuracy of SRTM-X elevation model on Polish area is 3.6 m for flat and 4.1 m for hilly region. It was affirmed too, that this accuracy is depend on finally grid interpolation process. Results of the process are function of terrain slopes and density of grid points. Statistic assessment of accuracy of SRTM model showed that source SRTM-X data includes gross errors as well as ingredient systematic linear error component (bias). This component is the result of insufficient calibration of the measuring system (interferometer) relation to scanned ground. After gross errors and bias elimination the absolute accuracy of SRTM-X model on Polish area increases to 1.0 m for flat and 1.8 m for hilly area.
PL
W artykule przedstawiono metodykę służącą określeniu zarówno przestrzennych jak i ilościowych zmian mikrorzeźby. Prezentowana metoda opiera się na zastosowaniu wysokorozdzielczych cyfrowych modeli wysokościowych wykonanych na podstawie seryjnych pomiarów geodezyjnych. Analizę wykonano na podstawie badań prowadzonych na powierzchni punktu widokowego poddanego denudacji antropogenicznej. Największy ubytek materiału został wykazany dla okresu letniego i jest bezpośrednim efektem wydeptywania. Dla wybranych metod interpolacyjnych zaprezentowano róSnicę ilości materiału przemieszczanego w obrębie badanego poletka.
EN
The paper presents the method of qualitative and quantitative assessments of microrelief transformation. The sequence of geodetic measurements during three seasons was used to generate high resolution digital elevation models (DEMs). The analyse was conducted within the surrounding of hiking trail, on the surface of viewing point reshaped by man-induced denudation processes. The highest soil loss was indicated for the summer period and is directly correlated with trampling. For chosen interpolation methods the differences in a total relief transformation within the analyzed plot were presented.
PL
Przekształcenia powierzchni szlaków turystycznych zachodzą na skutek współdziałania pomiędzy czynnikami wywołanymi działalnością człowieka oraz czynnikami naturalnymi. Skala zmiany rzeźby szlaków jest stosunkowo niewielka i wymaga zastosowania metod dostarczających i umoSliwiających obróbkę precyzyjnych danych wysokościowych. W dotychczasowych pracach ocena dynamiki zmian powierzchni ścieSek turystycznych polegała najczęściej na pomiarach w profilach, w określonych interwałach przy wykorzystaniu linijki, wyskalowanej żyłki bądź taśmy mierniczej. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie moSliwości wykorzystania cyfrowych modeli mikroform terenu do analizy przekształcenia rzeźby szlaków turystycznych, co jest podejściem nowatorskim. Do zebrania precyzyjnych danych wysokościowych wykorzystano tachimetr elektroniczny firmy Topcon wraz z minipryzmatem dalmierczym. Badania przeprowadzone zostały na wybranych polach testowych na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego (GPN) oraz Popradzkiego Parku Krajobrazowego (PPK). Pomiary dokonywano w postaci nieregularnych pikiet wysokościowych, starając się uwzględnić wszystkie istotne elementy rzeźby terenu. Ponadto przeprowadzono odczyty w stałych liniach profilowych. Dla kaSdego obszaru wykonano równieS 30 pomiarów kontrolnych, któ- re posłuży do weryfikacji utworzonych później modeli. Przeciętna gęstość punktów pomiarowych wynosiła 70 pikiet na m2. Na podstawie zebranych danych wysokościowych wygenerowano cyfrowe modele wysokości (DEM) o rozmiarze komórki 5 x 5 cm oraz 1 x 1 cm. W wyniku odjęcia od siebie kolejnych modeli obliczono ilość materiału jaka została przemieszczona w obrębie pól testowych.
EN
Transformations of the tourist trail surfaces happen due to combined effect of human-related factors and natural factors. Scale of the changes is relatively small. Hence, specific methods capable of delivering and processing precise elevation data are required. Former studies for assessment of changes in tourist trail surfaces have usually based on measurements along profiles at defined space intervals with the use of measurement tape or calibrated line. The aim of this study is to present of an innovative method comprising application of the digital models of microforms to analysis the transformation of tourist trail relief. Electronic Topcon Total Station was used for elevation data gathering. Researches have been done in selected test fields in the Gorce National Park (GPN) and the Popradzki Landscape Park (PLP). Irregular elevation points were surveying taking into account essential elements of the terrain surface. Average density of survey points was 70 per m2 . Moreover, additional surveys along fixed profile lines were carried out. Measurements in 30 control points were gathered for each test field, creating the base data set for verification of digital elevation models. Based on gathered elevation data, the digital elevation models (DEM) with spatial resolution 5 x 5 cm and 1 x 1 cm were generated. Subtraction of models made in subsequent time periods allowed to calculate amount of material which has been transported within the test fields.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.