Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 37

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dieta
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Mleko i produkty mleczne są głównym źródłem wapnia w diecie oraz ważnym źródłem witamin B2 i B12, białka, magnezu, cynku i potasu. Zgodnie z aktualnymi zaleceniami żywieniowymi codzienna dieta powinna zawierać co najmniej 2 duże szklanki mleka, które można zastąpić jogurtem, kefirem lub częściowo serem. Mimo wspomnianych rekomendacji jest to grupa produktów często eliminowana z diety z różnych przyczyn. Dodatkowo badania dotyczące spożycia mleka i produktów mlecznych oraz ich wpływu na zdrowie często dostarczają sprzecznych informacji. W artykule przedstawiono aktualne dane dotyczące wpływu spożycia mleka i mlecznych napojów fermentowanych na zdrowie człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem otyłości, zespołu metabolicznego, cukrzycy typu 2, osteoporozy czy niektórych nowotworów. Spożycie odpowiedniej ilości mleka i jego przetworów, zgodnie z najnowszymi wytycznymi żywieniowymi, może korzystnie wpływać na zdrowie ludzi ze wszystkich grup wiekowych, z wyjątkiem osób z niektórymi schorzeniami, takimi jak nietolerancja laktozy lub alergia na białka mleka.
EN
Milk and dairy products are the main source of dietary calcium and an important source of vitamins B2 and B12, protein, magnesium, zinc and potassium. According to the current dietary recommendations, the daily diet should contain at least 2 large glasses of milk, which can be replaced with yogurt, kefir or partly cheese. Despite these recommendations, this group of products is often eliminated from the diet for various reasons. Additionally, studies of milk and dairy consumption and their health effects often provide conflicting information. The aim of this article is to present current data on the health impact of the consumption of milk and fermented milk drinks, with particular emphasis on obesity, metabolic syndrome, type 2 diabetes, osteoporosis and certain cancers. Adequate consumption of milk and milk products, in accordance with available dietary guidelines, can be beneficial to human health in all age groups, with the exception of people with certain medical conditions such as lactose intolerance or allergy to milk proteins.
PL
Wiele wyników badań przemawia za korzystnym – zarówno dla zdrowia, jak i środowiska – oddziaływaniem diety opartej w dużym stopniu na produktach pochodzenia roślinnego (warzywa, owoce, pełnoziarniste produkty zbożowe, w tym kasze, nasiona roślin strączkowych i orzechy). Prawidłowo zbilansowane diety roślinne zapewniają korzyści zdrowotne, zmniejszając ryzyko chorób serca i nadciśnienia tętniczego, zapobiegają cukrzycy typu 2, obniżają poziom cholesterolu, sprzyjają obniżeniu ciśnienia krwi oraz minimalizują ryzyko wystąpienia niektórych nowotworów. Właściwie skomponowane diety wegetariańskie i wegańskie mają często mniejszą zawartość tłuszczów nasyconych i cholesterolu, wyższy poziom błonnika, magnezu, potasu, witaminy C i E, kwasu foliowego, karotenoidów, flawonoidów i innych korzystnych dla zdrowia związków niż diety tradycyjne, powszechnie stosowane. Eksperci podkreślają, że diety zawierające znaczne ilości produktów pochodzenia zwierzęcego są najbardziej obciążającymi dla środowiska – wykazują największy ślad węglowy. W związku z rosnącą popularnością stosowania diet roślinnych oraz diet ograniczających ilość spożywanego mięsa i jego przetworów wśród populacji polskiej warto jest rozpropagować wiedzę na temat korzyści takiego modelu odżywiania wśród lekarzy, kucharzy, osób odpowiadających za żywienie zbiorowe czy też producentów żywności.
EN
Many research results indicate a beneficial effect on both health and the environment of a diet largely based on products of plant origin (vegetables, fruits, whole grain cereals, legumes and nuts). Properly balanced plant diets provide health benefits, preventing of many diseases. The use of plant-based diets reduces the risk of heart disease and hypertension, prevents type 2 diabetes, lowers cholesterol, promotes lowering blood pressure and reduces the risk of certain cancers. Properly composed vegetarian and vegan diets often have lower saturated fat content and cholesterol levels, higher levels of fiber, magnesium, potassium, vitamins C and E, folic acid, carotenoids, flavonoids and other compounds beneficial to health compared with traditional, widely consumed diets. Experts emphasize that diets containing significant amounts of animal products are the most damaging to the environment - they show the largest carbon footprint. Due to the currently growing popularity of the use of plant diets and diets limiting the amount of meat and meat products consumed among the Polish population, it is worth propagating knowledge about the benefits of such a nutrition model among doctors, kitchen chefs, people implementing group catering or food producers.
PL
Przyprawy są powszechnie używane zarówno w przetwórstwie żywności, jak i w codziennej diecie. Doniesienia z ostatnich lat wskazują na możliwość zastosowania wybranych przypraw – takich jak kurkuma, cynamon, imbir czy ostra papryka – w prewencji i wspomaganiu leczenia chorób, m.in.: układu pokarmowego, otyłości, cukrzycy typu 2, chorób układu krążenia. Możliwość ich zastosowania wynika z prozdrowotnych właściwości związanych z obecnością związków biologicznie czynnych, które warunkują działanie przeciwutleniające, regulujące procesy metaboliczne i przeciwzapalne. W artykule przedstawiono dostępne w literaturze naukowej dane świadczące o zasadności zastosowania wybranych przypraw w dietoterapii chorób cywilizacyjnych.
EN
Spices are widely used in both food processing and everyday cooking. Their health-promoting properties result primarily from the presence of biologically active compounds that determine the antioxidant, antiviral and antibacterial effects. Recent studies indicate the possibility of using selected spices, such as turmeric, cinnamon, ginger and hot pepper, in preventing and supporting the treatment of various medical conditions, including obesity, type 2 diabetes, cardiovascular diseases, and digestive system diseases. Their health-promoting properties result primarily from the presence of biologically active compounds that determine the antioxidant, regulating metabolic processes and antibacterial effects. The article presents data available in the scientific literature proving the legitimacy of the use of selected spices in the dietotherapy of civilization diseases.
PL
Zdrowe żywienie jest nieodłącznym elementem prewencji i leczenia chorób dietozależnych. Świadomość konsumentów dotycząca znaczenia zdrowego stylu życia dla zachowania zdrowia deklarowana w badaniach wydaje się wysoka, jednak nie przekłada się ona na wdrażanie prozdrowotnych zachowań w codziennym życiu. W artykule zestawiono opinie konsumentów dotyczące deklarowanego sposobu żywienia z rzeczywistą realizacją zaleceń i sytuacją zdrowotną w Polsce i na świecie. Wskazano również źródła wiedzy o żywieniu, z których najczęściej korzystają Polacy oraz podjęto próbę przeanalizowania czynników odpowiedzialnych za wybór produktów spożywczych na rynku żywności z uwzględnieniem postrzegania przez konsumentów czynników związanych z bezpieczeństwem żywności.
EN
Healthy eating is an integral part of the prevention and treatment of diet-related diseases. Consumers’ awareness of the importance of healthy lifestyles for maintaining health seems to be high, but it is not visible in the implementation of healthy behaviors in everyday life. The article compares consumer opinions regarding the declared diet with the actual implementation of recommendations and the health situation in Poland and in the world. Sources of knowledge about nutrition, which are most often used by Poles, were also pointed out, and an attempt was made to analyze the factors responsible for choosing food products on the food market, taking into account consumers’ perception of factors related to food safety.
PL
Podstawowe zalecenia żywieniowe dla populacji polskiej opracowane zostały przez ekspertów Instytutu Żywności i Żywienia i zdefiniowane w prostych 10 zasadach związanych z Piramidą Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej. Dostępne dane wskazują, że w większości przypadków znajomość zaleceń żywieniowych nie przekłada się na stosowanie się do nich w praktyce. W oparciu o najnowsze dane dotyczące spożycia żywności i nawyków żywieniowych Polaków podjęto próbę oceny realizacji zaleceń żywieniowych, analizując każdą z zasad zdrowego żywienia. Według zebranych i przeanalizowanych danych najczęściej popełniane błędy żywieniowe to: nieregularne spożywanie posiłków, zbyt niskie spożycie warzyw i owoców, kasz, ryb, mleka i jego przetworów oraz zbyt wysoka konsumpcja mięsa, soli, cukru i słodyczy, napojów słodzonych, alkoholu.Wskazuje to na konieczność stałego monitorowania realizacji przez Polaków zaleceń żywieniowych w praktyce oraz prowadzenia efektywnej edukacji żywieniowej.
EN
The basic nutritional recommendations for the Polish population were prepared by the experts of the Institute of Food and Nutrition and defined in simple 10 principles related to the Pyramid of Healthy Nutrition and Physical Activity. Available data indicate that in the most cases the knowledge of nutritional recommendations is not implemented in practice. Based on the latest data on food consumption and eating habits of Polish people, the implementation of nutritional recommendations was assessed by analyzing each of the principles of healthy nutrition. According to collected and analyzed data, the most common nutritional mistakes include: irregular eating, too low intake of vegetables and fruits, cereals, fish, milk and dairy products, and too high intake of meat, salt, sugar and sweets, sugary drinks, alcohol. There is a need to constantly monitor the implementation of nutritional recommendations by Polish population in practice and conducting effective nutrition education.
PL
Podstawowe zalecenia żywieniowe dla populacji polskiej opracowane zostały przez ekspertów Instytutu Żywności i Żywienia i zdefiniowane w prostych 10 zasadach związanych z Piramidą Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej. Dostępne dane wskazują, że w większości przypadków znajomość zaleceń żywieniowych nie przekłada się na stosowanie się do nich w praktyce. W oparciu o najnowsze dane dotyczące spożycia żywności i nawyków żywieniowych Polaków podjęto próbę oceny realizacji zaleceń żywieniowych, analizując każdą z zasad zdrowego żywienia. Według zebranych i przeanalizowanych danych najczęściej popełniane błędy żywieniowe to: nieregularne spożywanie posiłków, zbyt niskie spożycie warzyw i owoców, kasz, ryb, mleka i jego przetworów oraz zbyt wysoka konsumpcja mięsa, soli, cukru i słodyczy, napojów słodzonych, alkoholu.Wskazuje to na konieczność stałego monitorowania realizacji przez Polaków zaleceń żywieniowych w praktyce oraz prowadzenia efektywnej edukacji żywieniowej.
EN
The basic nutritional recommendations for the Polish population were prepared by the experts of the Institute of Food and Nutrition and defined in simple 10 principles related to the Pyramid of Healthy Nutrition and Physical Activity. Available data indicate that in the most cases the knowledge of nutritional recommendations is not implemented in practice. Based on the latest data on food consumption and eating habits of Polish people, the implementation of nutritional recommendations was assessed by analyzing each of the principles of healthy nutrition. According to collected and analyzed data, the most common nutritional mistakes include: irregular eating, too low intake of vegetables and fruits, cereals, fish, milk and dairy products, and too high intake of meat, salt, sugar and sweets, sugary drinks, alcohol. There is a need to constantly monitor the implementation of nutritional recommendations by Polish population in practice and conducting effective nutrition education.
PL
Celem pracy był przegląd aplikacji mobilnych wspierających zdrowy styl życia oraz ich ocena pod względem merytorycznym i użytkowym. Na podstawie przeglądu przeprowadzonego od czerwca do sierpnia 2018 r. zidenty%kowano 56 aplikacji w języku polskim, wśród których wyróżniono aplikacje dotyczące zdrowego żywienia i kontroli masy ciała (n=35), dietoterapii w wybranych schorzeniach (n=8), żywienia kobiet w ciąży, karmiących oraz niemowląt (n=5), przypominające o odpowiednim nawodnieniu organizmu (n=8). Aplikacje w ramach tej samej kategorii różniły się funkcjami, ocenami użytkowników oraz dostępnością (darmowe/płatne). Oferta aplikacji wspierających zdrowy styl życia w języku polskim jest szeroka, dedykowana zarówno osobom zdrowym, głównie jako wsparcie w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, jak i osobom chorym. Główną wadą większości aplikacji wydaje się być brak autoryzacji przez instytucje naukowe, jedynie 6 aplikacji zostało stworzonych we współpracy z takimi instytucjami lub innymi fachowymi ośrodkami stanowiącymi autorytet w danej dziedzinie. Istnieje potrzeba merytorycznej kontroli dostępnych aplikacji mobilnych oraz przeprowadzenia badań w zakresie możliwości i skuteczności ich wykorzystania w praktyce diet.
EN
The aim of the study was to review mobile applications related to a healthy lifestyle and their assessment in terms of content and utility. Based on review performed from June to August 2018, 56 mobile applications using polish language were selected and categorized into 4 groups: applications related to healthy nutrition and body weight control (n=35), reminding about proper hydration (n=8), related to diet therapy in certain diseases (n=8) and related to nutrition of pregnant women, breastfeeding women and infants (n=5). Applications within the same category di9ered in available functions, users rating and availability (free/paid). The o9er of applications supporting healthy lifestyle is broad, dedicated to both healthy people, mainly as a support in maintaining proper body weight, as well as for the sick ones. The main disadvantage of healthy lifestyle applications is lack of authorization by scienti%c institutions – only 6 applications were created in association with scienti%c institutes or other expert groups. There is a need of their substantive control and conduct studies on the possibilities and e9ectiveness of applications usage in dietician’s practice.
PL
Wstęp i cel: Nowotwory złośliwe stanowią drugą przyczynę zgonów w Polsce, a pierwszą przed 65 rokiem życia. Niewłaściwa dieta jest jednym z czynników biorących udział w powstawaniu nowotworów złośliwych. Celem jest objaśnienie wpływu żywienia na rodzaj chorób nowotworowych. Materiał i metoda: Głównym celem pracy było stwierdzenie, czy dieta i różne produkty żywnościowe miały wpływ na rodzaj nowotworu wśród badanych. Badania zostały przeprowadzone w okresie od sierpnia 2014 roku do stycznia 2015 roku w Podkarpackim Centrum Onkologii w Rzeszowie. W badaniu udział wzięło 100 osób z rozpoznaniem raka. Metodą zastosowaną w pracy był autorski kwestionariusz ankiety zawierający 34 pytania. Wyniki: W przeprowadzonym badaniu nie wykazano istotnych statystycznie różnic pomiędzy spożywaniem różnych produktów, a typem nowotworu. Zauważyć jednak można, że wśród osób spożywających mięso czerwone najczęściej stwierdzano nowotwory piersi, płuc i jelita grubego. Wśród osób otyłych najczęściej odnotowywano nowotwory piersi i jelita grubego (zależność ta była nieistotna statystycznie). Stwierdzono zbyt małe spożycie warzyw i owoców. Wnioski: W przeprowadzonym badaniu nie wykazano istotnych różnic pomiędzy spożywaniem różnych produktów żywnościowych, a rodzajem nowotworu. Na rodzaj rozpoznanego u badanych nowotworu nie miała wpływu: zmiana sposobu żywienia po 15 roku życia, spożywanie produktów o większej zawartości tłuszczu, wartość BMI. Wskazane przeprowadzenie dalszych badań na dużej grupie chorych.
EN
Introduction and aim: Malignant tumors are the second cause of death in Poland and the first before 65 years of age. Improper diet is one of the factors involved in the development of malignancies The aim is to explain the impact of nutrition on the type of cancer. Material and method: The main objective of this study was to determine whether diet and various food products have an impact on the type of cancer among respondents. The study was conducted in the period from August 2014 to January 2015 Subcarpatin Oncology Center in Rzeszow. The study involved 100 people diagnosed with cancer. The method used in the operation was author questionnaire containing 34 questions. Results: In the study was not detected statistically significant differences between the consumption of various products and the type of cancer. However it is noted that among people who consume red meat was found most often breast, lung and colon cancer. Among obese people most frequently reported breast and colon cancer (this relationship was not statistically significant). It was found too low intake of fruit and vegetables. Conclusions: There were no significant differences between the consumption of different food products and the type of cancer in the study. There was no effect on the type of cancer diagnosed: change in diet after 15 years of age, consuming products with higher fat content, BMI value. In further research recommended on a larger group of patients.
PL
Naturalne przyprawy roślinne dostępne na polskim rynku mają duże znaczenie w żywieniu człowieka. Przyprawy mają działanie bakteriobójcze, bakteriostatyczne, przeciwwirusowe oraz antyoksydacyjne, chroniące przed chorobami dotykającymi współczesnego człowieka. Jednak w niektórych przypadkach mogą stanowić zagrożenie, zwłaszcza gdy są nieumiejętnie stosowane. W artykule przedstawiono zalecenia co do stosowania przypraw w dietach leczniczych, a także przyprawy preferowane w poszczególnych jednostkach chorobowych. Omówiono również zagrożenia wynikające ze spożywania surowców przyprawowych, uwzględniając interakcje leków z przyprawami, alergie na przyprawy i nadwrażliwość na salicylany. Odnotowano także występowanie w przyprawach szkodliwych związków, takich jak pestycydy i metale ciężkie.
EN
Natural plant spices available on the Polish market play a significant role in human nutrition. Spices have antiviral, bactericidal, bacteriostatic and antioxidant properties, which protect against diseases affecting people. However, in some cases their use may pose a risk, usually when they are used improperly. Therefore the article presents recommendations on the use of spices in therapeutic diets and preferred spices in different disease. Also, the risks resulting from the consumption spices, taking into account the drug interactions, spice allergy and sensitivity to salicylates were discussed. The paper also presents the occurrence of harmful compounds in spices such as pesticides and heavy metals.
10
Content available remote Zmiany odżywiania się kobiet w czasie ciąży
PL
Dieta kobiety ciężarnej jest istotnym czynnikiem wpływającym na zdrowie zarówno matki, jak i dziecka. Celem pracy było uzyskanie wiedzy o źródłach informacji, jakie są wykorzystywane przez kobiety w ciąży podczas ustalania właściwego sposobu odżywiania się, oraz ocena zmiany sposobu odżywiania się przez kobiety w czasie ciąży. Były to badania wstępne, które będą kontynuowane. Słowa kluczowe: kobieta ciężarna, dieta, wiedza.
EN
The diet of a pregnant woman is an important factor in the health of both mother and child. The aim of the study was to gain knowledge about the sources of information that are used by pregnant women in determining the proper diet and the assessment of changes in diet for women during pregnancy. These studies were preliminary, which will be continued.
EN
Insulin resistance is the impaired homeostasis of glucose, reducing the sensitivity of muscles, adipose tissue, liver and other body tissues to insulin. The purpose of the study was to assess dietary behaviour and to analyse the impact of diet therapy and physical exercise on the condition of women diagnosed with insulin resistance or diabetes mellitus type 2. Empirical poll was conducted with the diagnostic poll method in 2014 in Gdansk, Poland, in a group of 100 women over 19 years of age. All the respondents suffered from insulin resistance or diabetes mellitus type 2. Women suffering from insulin resistance or diabetes mellitus type 2, and dieting in conjunction with any form of physical activity, declared improvement of their condition. The group of respondents who did not comply with the dietary recommendations were found overweight and affected by the 1st degree obesity.
PL
Insulinooporność jest to zaburzenie homeostazy glukozy, polegające na zmniejszeniu wrażliwości mięśni, tkanki tłuszczowej, wątroby oraz innych tkanek organizmu na insulinę. Celem badania była ocena zachowań żywieniowych oraz analiza wpływu dietoterapii i wysiłku fizycznego na poprawę stanu zdrowia kobiet ze zdiagnozowaną insulinoopornością lub cukrzycą typu 2. Badanie empiryczne przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego w 2014 roku w Gdańsku, w grupie 100 kobiet, które ukończyły 19. rok życia. Wszystkie respondentki chorowały na insulinooporność lub cukrzycę typu 2. Kobiety chorujące na insulinooporność lub cukrzycę typu 2, stosujące dietę w połączeniu z dowolną formą aktywności fizycznej, zadeklarowały poprawę swojego stanu zdrowia. W grupie respondentek, które nie przestrzegały zaleceń dietetycznych, stwierdzono nadwagę i otyłość I stopnia.
PL
Odpowiednio zbilansowana dieta jest podstawą zdrowia i profilaktyki większości chorób, szczególnie tych o podłożu metabolicznym. Celem pracy była ocena wielkości podaży witamin w diecie oraz stopnia realizacji zapotrzebowania w grupie 40 młodych respondentów w wieku 19–30 lat z regionu województwa pomorskiego. Badanie przeprowadzono za pomocą ankiety zamieszczonej w Internecie. Spośród 10 analizowanych witamin niedostateczne spożycie dotyczyło najczęściej kwasu foliowego, witaminy B1 oraz witaminy D. W przypadku każdej z witamin co najmniej 12% badanych wykazywało spożycie zbyt małe w stosunku do zaleceń. Najmniejszy odsetek respondentów manifestował braki w zakresie witamin B2 i B12.
EN
The assessment of vitamins intake in daily food rations of young, healthy individuals using the online questionnaire method – pilot study. The balanced diet is the basis of health and prevention of most diseases, especially those metabolic. The aim of this study was to assess the dietary intake of vitamins, and the fulfillment of requirements in the group of 40 young respondents aged 19–30 years from the region of Pomerania. The study was conducted using an online questionnaire. Among 10 analyzed vitamins the most insufficient intake was observed for folic acid, vitamin B1 and vitamin D. For each of the vitamins, at least 12% of respondents showed its inadequate intake. The least frequently observed deficiencies were in vitamins B2 and B12.
PL
Obserwowany w ostatnich latach znaczny postęp w zakresie genetycznych metod identyfikacji mikroorganizmów przyczynił się do poznania nowych drobnoustrojów. Szczególne zainteresowanie wśród naukowców budzi obecnie mikroflora jelit człowieka i jej wpływ na zdrowie gospodarza. Prawidłowy skład jakościowy i ilościowy mikroorganizmów jelitowych korzystnie oddziałuje na organizm człowieka. Jednym z najistotniejszych czynników kształtujących go jest codzienna dieta, składająca się z podstawowych skład ników odżywczych, takich jak białka, węglowodany i tłuszcze. Dużą część zbilansowanej diety powinny stanowić produkty pochodzenia roślinnego, przede wszystkim świeże warzywa, owoce i zioła lecznicze. Podczas wzrostu na polu rośliny są skolonizowane przez drobnoustroje – zarówno na ich powierzchni, jak i wewnątrzkomórkowo. Po spożyciu przez człowieka surowych warzyw czy owoców mikroorganizmy bytujące w nich mogą mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie jelit, a tym samym na zdrowie całego organizmu.
EN
A significant progress in genetic methods for identifying of the microorganisms, as being observed during the recent years, has contributed to discovery of new niches of microorganisms. Particular interest of scientists is now focused on the human gut microflora and its impact on the human health. The correct qualitative and quantitative composition of intestinal microorganisms has a positive effect on the human body. The daily diet consisting of essential nutrients, such as proteins, carbohydrates and fats is one of the most significant factors. A large part of a balanced diet should be composed of vegetable products, mainly fresh vegetables, fruits and herbs. During the growth on the field, the plants are colonized by microorganisms, both on the surface and in intracellular form. After consumption of raw vegetables or fruits by humans, microorganisms present therein may affect the intestines, and thus, the health of the whole body.
PL
Syrop wysokofruktozowy jest powszechnie stosowany w wielu produktach spożywczych, głównie w napojach i słodyczach, czy nawet produktach mięsnych i przetworach mlecznych, częściowo wypierając sacharozę. Pełni w nich funkcję teksturotwórczą, nadaje smak i aromat, a także przedłuża trwałość. Wyniki badań wskazują, że powszechne stosowanie syropu fruktozowego i związane z tym wysokie spożycie fruktozy zwiększa ryzyko rozwoju wielu chorób. Długoterminowe negatywne skutki mogą obejmować zmiany poziomu hormonów insuliny i leptyny, zmiany apetytu oraz metabolizmu wątrobowego, prowadząc do rozwoju insulinooporności, cukrzycy, otyłości i chorób układu sercowo-naczyniowego.
EN
High fructose corn syrup is commonly used in many food products, such as beverages, sweets or even meat and milk products, partially replacing sucrose. It functions as the firming factor, provides taste and aroma as well as increases shelf-life of products. According to current studies it has an influence on the development of many diet related diseases. Long-term adverse consequences of the high fructose corn syrup consumption may include changes in hormone level insulin and leptin, changes in appetite and liver metabolism, leading to the development of insulin resistance, diabetes, obesity and cardiovascular diseases.
EN
This paper presents information on diet and distribution of larval snailfishes from the genus Liparis on the Canadian Beaufort Sea Shelf. In this study, 153 larval snailfishes of three species, Liparis fabricii, L. gibbus and L. tunicatus, were collected during 4 summer cruises (2003–2005, 2007). The majority of the larvae were either in flexion or post-flexion stage, and some were in pre-flexion stage. Liparis larvae appeared to be generalists in terms of diet and fed on a wide range of planktonic organisms. Pre-flexion larvae fed on small copepods (mainly adult stages of Triconia borealis). As larvae grew their diet shifted towards larger copepods (copepodids III/IV of Calanus hyperboreus, copepodids II–IV of Calanus glacialis and females of Metridia longa) and amphipods (Themisto libellula). Remarkably, larvaceans Oikopleura spp. and pelagic snails Limacina helicina made up a substantial part of the larval diet. This paper contributes to the knowledge on arctic larval fishes and to the ongoing efforts regarding Canadian Beaufort Sea ecosystem modeling.
PL
Żywność funkcjonalna staje się coraz bardziej popularna na rynkach światowych, również polscy konsumenci zainteresowani są takimi produktami. W artykule przedstawiono, oparte na badaniach rynkowych, dane dotyczące zainteresowania i sprzedaży żywności funkcjonalnej oraz naturalnej na amerykańskim rynku. Światowe kierunki rozwoju takiej żywności mogą pomóc podjąć decyzję o produkcji podobnych wyrobów.
EN
Functional foods become more and more popular in the global markets; the Polish consumers are also interested in these products. The paper presents market research-based data on interests in functional and natural foods sales in the USA market. The global development trends promoting such foods can help decide on the manufacture of similar products.
PL
Coraz częstsze stosowanie syropów wysokofruktozowych w przetwórstwie żywności zapoczątkowało debatę dotyczącą ich roli w rozwoju zaburzeń stanu zdrowia. Fruktoza zawarta w syropach ma duży udział w spożyciu cukru w diecie, a jednym z jej głównych źródeł, zwłaszcza wśród młodzieży są napoje. Według niektórych ekspertów spożycie fruktozy powyżej 50 g dziennie może być czynnikiem ryzyka otyłości i zaburzeń lipidowych. Z drugiej strony fruktoza na tle innych cukrów ma bardzo niski indeks glikemiczny. Znalazło to odzwierciedlenie w dopuszczonym przez Komisję Europejską oświadczeniu zdrowotnym dotyczącym poposiłkowego stężenia glukozy we krwi. Artykuł stanowi przegląd aktualnej wiedzy na temat fruktozy w aspekcie dietetycznym i legislacyjnym.
EN
More and more frequent application of high-fructose syrups in food industry has commenced a discussion on their impact on health. The fructose present in syrup has a great contribution in the consumption of sugar in the diet. For young people, soft drinks are primary source of fructose. According to the opinion of some experts intake of the fructose above 50 g per day can be a factor of the risk of obesity and lipid disorders. On the other hand, the fructose as relating to other sugars, has a very low glycaemic index. Therefore the European Commission allowed the beneficial health claim concerning to the postprandial glucose level in blood. This article presents actual data about the fructose, both in the dietetic as well as legal aspect.
EN
This work presents a new approach to solving the problem of optimization of selection of the blend components quantity. The problem of blending refers to provision of the required amounts of nutrients, at minimal cost of purchasing the products needed for production of a compound feed. The problem of diet is essential for humans, animals and agricultural production. In the presented case the linear programming method in the FlexSim environment was applied. Firstly a simulation model was built that shows the technology of preparing the mixture, while maintaining the minimum required amounts of nutrients. Secondly, the optimizer tool was used to determine the structure of the nutrients, so that the cost of purchase was the cheapest. The results are presented in a numerical and graphical form.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono nowe podejście do rozwiązania problemu optymalizacji doboru ilości składników mieszanki. Problem mieszania odnosi się do zapewnienia wymaganych ilości składników odżywczych, przy minimalnym nakładzie kosztów zakupu produktów koniecznych do wytworzenia mieszanki paszowej. Problem diety jest istotne dla ludzi, zwierząt oraz w produkcji rolnej. W przedstawionym przypadku użyto metody programowania liniowego w środowisku FlexSim. Początkowo zbudowano model symulacyjny, który pokazuje technologię wytwarzania mieszaniny zachowując minimalne wymagane ilości składników odżywczych. Na następnym etapie narzędzie optymalizatora zostało użyte do określenia struktury substancji odżywczych, tak aby na koszt zakupu surowców niezbędnych do produkcji był najniższy.
EN
Subterranean life style is characterized by limited food resource and energy consuming burrow behavior. Subterranean rodents are usually recognized as dietary generalists. In the current study, we investigated the species composition of winter caches of plateau zokors (Eospalax baileyi), and the dissimilarity of species composition in caches and in the vicinity of the burrows. We have made our research in Kobresia dominated vegetation at the altitude 3200 m a.s.l. We used the non-parametric method to test the similarities between the relative dry mass of the plant species within caches and their closed vicinity. This method was based on measures of distance between pairs of individual multivariate observations. Our results revealed that although plateau zokors cached most (60) of the plant species found in the vicinity of their burrow systems (66), the cached dry mass was dominated by a few species. Nine plant species accounted for 80% dry mass of plants present in zokors’ caches, Polygonum viviparum (50%) and other perennial poisonous forbs constitute 70% dry mass of the caches. Results showed that the dissimilarity between the relative dry mass of plant species within caches and in their vicinity was extremely significant (for Bray-Curtis distance measure, R = 0.355, P = 0.000; for Euclidean distance measure R =0.319, P =0.000). These results showed that plateau zokors don’t forage randomly when collecting food for winter caches. We suppose that rather than using a non-selective foraging strategy by dealing with high fiber-content plants, plateau zokors have forged another dietary strategy to meet the energy demands in the evolutionary process: to deal with poisonous forbs.
PL
Przeprowadzono badania żywieniowe w warunkach sztucznej hodowli cietrzewi, w różnym okresie ich rozwoju osobniczego. Oparto się na obserwacjach własnych żerowania ptaków w terenie i informacjach z literatury o ich naturalnym pożywieniu. Dostosowano skład mieszanek do potrzeb życiowych ptaków tego gatunku. Układając dietę piskląt zwracano uwagę na zapewnienie im w pożywieniu dostatecznej ilości białka stanowiącego materiał budulcowy dla organizmu oraz substancji energetycznych pokrywających zapotrzebowanie bytowe. W żywieniu ptaków dorosłych receptura uwzględniała składniki pożywienia zbliżone wartościami do naturalnego pożywienia zgodnego z porą roku. W wyraźnie wyodrębniających się trzech grupach pożywienia – budulcowej (białko), energetycznej (węglowodany i tłuszcze) oraz witaminowo-mineralnej – podawano pisklętom pożywienie zbliżone do naturalnego oraz testowano składniki, które mogą być zastosowane wyłącznie w sztucznej hodowli.
EN
Experiment about feeding black grouse was conduct in husbandry, in different life stage. Feeding mixtures were prepared based on information from natural environment and feeding customs of birds and also from literature. Feeding mixtures were prepared respectively to energetic needs of animals. Diet of nestling was composed due to needs of proteins (which build a body) and carbohydrates (giving energy). Adult birds diet was composed due to natural changing's in food supply during seasons in wilderness. Three main groups of food were separated: building one (proteins), energetic (carbohydrates and fat) and vitamins and minerals. Nestlings were feed food close to natural and also some artificial.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.