Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 142

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  diesel fuel
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
EN
Analytical and experimental data on fire hazard of diesel bio fuel, its mixtures with oilbased diesel fuel, and parameters of processes of their burning and interaction with fire-extinguishing agents. Applicability of the types of fire-extinguishing agents having been used for putting-out of diesel bio fuel was revealed and a number of parameters to describe their efficiency when extinguishing diesel bio fuel were determined. It was revealed that in case of diesel bio fuel content in its mixtures with oil-based diesel fuel up to 30% fire-extinguishing efficiency of foam generated from foam solutions nearly does not differ from that when extinguishing diesel fuel containing no additives.
PL
W artykule przedstawiono dane analityczne i eksperymentalne dotyczące zagrożenia pożarowego biodiesla, jego mieszanek z olejem napędowym, jak również parametry procesu ich spalania i interakcje ze środkami gaśniczymi. Wykazano możliwość zastosowania określonych rodzajów środków gaśniczych przy pożarach biodiesla oraz określono szereg parametrów opisujących ich skuteczność.
PL
Dodatki do paliw zawierające nanomodyfikatory, głównie nanocząstki metali i tlenków metali, są coraz częściej stosowane jako stymulatory spalania. Przedstawiono wpływ potencjalnych nanododatków na właściwości paliwa i osiągi silnika, skupiając się głównie na różnicach w emisji spalin. Dokonano przeglądu i omówiono wpływ zastosowania nanowymiarowych dodatków metalicznych na emisję tlenku węgla, tlenków azotu, węglowodorów i cząstek stałych. Liczne prace ujawniają ich skuteczność w zmniejszaniu emisji niebezpiecznych związków chemicznych.
EN
A review, with 64 refs., of uses of nanoparticles of metals and their oxides to modification of diesel fuel properties, engine performance and exhaust emissions.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki pracy, której celem było przeprowadzenie szerokich badań w zakresie zawartości zanieczyszczeń olejów napędowych wraz z określeniem klasy czystości oraz tendencji do blokowania filtrów w różnych warunkach temperaturowych. Pozyskano 86 próbek oleju napędowego pobranych na stacjach paliw różnych producentów. Poboru dokonywano z dystrybutorów, ponieważ stanowią one ostatnie ogniwo w łańcuchu dystrybucyjnym, z którego paliwo bezpośrednio trafia do ostatecznego użytkownika, u którego mogą występować problemy związane z awarią układu wtryskowego. Zakres badań obejmował parametry ujęte w specyfikacji PN-EN 590, ze szczególnym uwzględnieniem całkowitej zawartości zanieczyszczeń, oraz badania dodatkowe, takie jak klasa czystości (parametr uwzględniony w Światowej Karcie Paliw), w zakresie cząstek 4, 6 i 14 µm, tendencja do blokowania filtrów w temperaturze pokojowej i w temperaturze −1°C, a także dla wytypowanych próbek – zawartości pierwiastków. Próbki zostały pobrane w okresie od października 2018 roku do lipca 2019 roku. Obejmowały one zarówno okresy przejściowe, jak i letni oraz zimowy. Obecnie w TF (task force) działającej w ramach grupy roboczej WG 24 ds. olejów napędowych (working group) prowadzone są badania zmierzające do wypracowania stanowiska CEN w zakresie problemów związanych z obecnością cząstek stałych w oleju napędowym oraz do określenia limitu klasy czystości i metody oznaczania liczby cząstek celem wprowadzenia jej do specyfikacji EN 590. Analizie podlegają również korelacje pomiędzy liczbą cząstek a parametrami takimi jak tendencja do blokowania filtrów w temperaturze pokojowej i w obniżonej (3 lub −1°C), całkowita zawartość zanieczyszczeń, zawartość wody czy obecność takich pierwiastków jak Fe, Cu i Si. Analiza uzyskanych wyników badań wskazała, że problem zanieczyszczenia paliwa cząstkami stałymi dotyczy dużej grupy olejów napędowych dostępnych na rynku krajowym. Między innymi można wymienić tu zanieczyszczenie tych paliw cząstkami metali, które dostają się do oleju na skutek zużywania powierzchni trących i wraz z zanieczyszczeniami pochodzącymi spoza układu.
EN
This article presents the results of the work, the purpose of which was to conduct extensive research on the content of diesel fuel impurities together with determining the purity class and the tendency to block filters in various temperature conditions. 86 diesel fuel samples of various manufacturers were obtained at gas stations. They were taken from distributors, since the latter constitute the last link in the distribution chain, from which the fuel directly goes to the end user, who may suffer problems related to the failure of the injection system. The scope of tests covered the parameters included in the PN-EN 590 specification, with particular emphasis on the total content of impurities, as well as additional tests, i.e. cleanliness class (parameter included in the World Fuels Card), in the range of particles 4, 6 and 14 µm, tendency to block filters at temperature at room temperature and at –1°C and, for selected samples, of elemental content. Samples were taken from October 2018 to July 2019. They covered both transitional periods as well as summer and winter periods. Currently, TF (Task Force) operating within the WG 24 Working Group on diesel fuels is conducting research aimed at developing the position of CEN on problems related to the presence of solid particles in diesel fuel and determining the purity class limit as well as method for determining the number of particles in order to introduce it into the EN 590 specification. Correlations between the number of particles and parameters such as the tendency to block filters at room temperature and at reduced temperatures (3 or –1°C), total impurities content, water content or the presence of such elements like Fe, Cu and Si are also analyzed. The analysis of the obtained test results allowed to conclude that the problem of particulate fuel pollution concerns a large group of diesel fuels available on the domestic market. Among other things, it can be mentioned that these fuels are contaminated with metal particles that get into the fuel as a result of wear of friction surfaces and together with impurities coming from outside the system.
EN
Users of fossil fuels are facing a range of challenges such aslong-term rising demand, climate concerns due to emission ofgreenhouse gases, ecological pollution, finite reserves and price fluctuations. Diesel fuel is similarly affected, though with its own subset of issues. Studies suggest that diesel fuel characteristics are affected by addition of nanoparticles. In this research, carbon nanotubes (CNTs) were blended with pure diesel as an additive at concentrations of 30, 60, and 90 ppm to assess the emission and performance characteristics of a single-cylinder compression combustion engine. The considered emission contents included CO, CO2, HC, and NO produced by an engine at 50% and 100% loads, at 1800, 2300, and 2800 rpm. Addition of CNTs to the diesel fuel considerably reduced the emission of CO, CO2, HC, and NO compared to additive-free diesel fuel. Furthermore, with the addition of carbon nanotubes, the Exhaust Gas Temperature (EGT) and the Brake Specific Fuel Consumption (BSFC) decreased, while the power and Brake Thermal Efficiency (BTE) increased at all loads and speeds of the engine.
PL
Wdrożenie w silnikach Diesla lokomotyw spalinowych systemów dwupaliwowych – olej napędowy / gaz ziemny, prowadzi do obniżenia emisji substancji szkodliwych w spalinach oraz oszczędności w związku z konkurencyjnymi cenami gazu ziemnego. Przedstawiono opis zespołów i urządzeń systemu dwupaliwowego wdrożonego na lokomotywie spalinowej serii S200 wraz z rysunkami ich zabudowy w pojeżdzie. Omówiono zagadnienia dotyczące układu sterowania, prób i badań lokomotywy, certyfikacji, infrastruktury tankowania gazu. Zaprezentowano wyniki badań stacjonarnych i ruchowych lokomotywy oraz uzyskane efekty.
EN
With 70% of all locomotives still being powered by diesel and most of the locomotives being older than 30 years, the railway industry must urgently seek environmentally friendlier and economically more attractive alternatives to diesel fuel. Dual-fuel systems once installed on diesel locomotives, allow substituting most diesel fuel with much cheaper and cleaner gas fuels – biogas, natural gas, and syngas – without the necessity for large capital investments. This article describes a case of dual-fuel conversion of a S200/CHME3 series diesel locomotive, introducing to the system specifics, certification procedure, gas refueling infrastructure, as well as outlining the main economic and technical results. The article concludes by outlining the dual-fuel perspectives in the Polish railway industry and estimates the economic and ecological benefits its implementation can bring.
EN
Research on the impact of the storage process on the quality parameters of diesel oil containing 7% (V/V) FAME was carried out and six test stands for fuel storage were designed and constructed as part of the work. Their construction was based on materials resistant to diesel oil containing fatty acid methyl esters. The tests involved the selection of additives (two defoaming agents and one depressant, which can be added to the fuel at each stage of its production in the form of a package or as independent additives), which are suspected of drop out of the diesel fuel formulation during storage, which favors instability of its physicochemical and utility properties. Based on the diesel fuel purchased at the petrol station, the abovementioned additives were used to compose six samples. The authors assumed that the storage conditions represented the average annual temperature and humidity in Poland. In order to ensure the above conditions, the test stands together with the tested fuel samples were placed for a period of six weeks in a climatic chamber. The scope of physicochemical and applied tests was wide and selected in such a way as to monitor the properties of diesel oil for their constancy during storage. The test properties included mainly those that allowed to confirm the hypothesis regarding problems with the stability of defoamers and depressants in fuel. The initial samples and the samples collected after three and six weeks of storage in the climatic chamber from the upper layer and the bottom layer of the test stands were subjected to testing. The tests outcome quite ambiguous. The results of the determination of the foaming tendency of the tested diesel oil samples did not allow for unambiguous confirmation or refutation of the hypothesis of the work. In the case of a depressant, based on the results of low temperature properties, mainly the temperature of blocking the cold filter, a slight tendency to accumulate it in the lower layers of fuel in test stands could be observed. Oxidation stability of the tested fuel samples was maintained throughout the storage period at an almost constant, high level. There were no significant differences between the results determined for the samples taken from the upper and lower layers, which allows to conclude that antioxidant additives remain in the fuel regardless of the time of storage. The results of the determination of tendency to blocking the filter indicate a small amount of impurities and components in the tested diesel fuels that would impair its filterability. On the other hand, the results of the determination of the tendency to blocking the filter after cooling down CSFBT (–1) may indicate problems with the depressant fast enough integration into fuel formula. In spite of the relatively high humidity, varying in a fairly wide range, the water content in the tested diesel fuel samples did not change to a large extent during storage.
PL
W ramach pracy przeprowadzono badania wpływu procesu magazynowania na parametry jakościowe oleju napędowego zawierającego 7% (V/V) FAME, zaprojektowano i skonstruowano sześć stanowisk badawczych do przechowywania paliwa. Do ich budowy wykorzystano materiały odporne na działanie olejów napędowych zawierających estry metylowe kwasów tłuszczowych. Do badań wytypowano dodatki (dwa przeciwpienne i jeden depresator, które mogą być dodawane do paliwa na każdym etapie jego produkcji w postaci pakietu lub jako niezależne dodatki) podejrzane o wypadanie z formulacji oleju napędowego w czasie magazynowania i przyczynianie się w ten sposób do niestabilności jego właściwości fizykochemicznych i użytkowych. Z udziałem wyżej wymienionych dodatków zestawiono sześć próbek na bazie oleju napędowego zakupionego na stacji paliw. Autorzy przyjęli, że warunki magazynowania będą odpowiadały średniej rocznej temperaturze i wilgotności powietrza w Polsce. W celu zapewnienia powyższych warunków stanowiska badawcze wraz z badanymi próbkami paliwa umieszczono na okres sześciu tygodni w komorze klimatycznej. Zakres prowadzonych badań fizykochemicznych i użytkowych był szeroki i dobrany w taki sposób, aby monitorować właściwości oleju napędowego pod kątem ich niezmienności w czasie magazynowania. Głównie chodzi o właściwości, które pozwalały na potwierdzenie hipotezy dotyczącej problemów ze stabilnością dodatków przeciwpiennych i depresatorów w paliwie. Przebadano próbki wyjściowe oraz próbki pobrane po 3 i 6 tygodniach przechowywania w komorze klimatycznej z warstwy górnej i warstwy dennej stanowisk badawczych. Uzyskano dość niejednoznaczne wyniki badań. Wyniki oznaczenia skłonności do pienienia badanych próbek olejów napędowych nie pozwoliły na jednoznaczne potwierdzenie lub obalenie stawianej w pracy hipotezy. W przypadku depresatora na podstawie wyników właściwości niskotemperaturowych, głównie temperatury zablokowania zimnego filtru, można zauważyć niewielką tendencję do kumulowania się go w niższych warstwach paliwa w stanowiskach badawczych. Stabilność oksydacyjna badanych próbek paliw utrzymywała się przez cały okres magazynowania na niemal niezmiennym, wysokim poziomie. Nie zaobserwowano zdecydowanych różnic pomiędzy wynikami oznaczonymi dla próbek pobranych z warstwy górnej i z dolnej, co pozwala na stwierdzenie, że dodatki przeciwutleniające utrzymują się w paliwie niezależnie od czasu magazynowania. Wyniki oznaczenia tendencji do blokowania filtra świadczą o niewielkiej ilości zanieczyszczeń i składników w badanych olejach napędowych, które pogarszałyby ich filtrowalność. Z kolei wyniki oznaczenia tendencji do blokowania filtra po wychłodzeniu CSFBT(-1) mogą świadczyć o problemach z odpowiednio szybkim wkomponowywaniem się depresatora do formuły paliwa. Pomimo stosunkowo dużej wilgotności powietrza, wahającej się w dość szerokim zakresie, zawartość wody w badanych próbkach oleju napędowego nie zmieniała się w dużym stopniu w czasie magazynowania.
EN
The publication topic is to present the research results on the identification methodology of liquid fuels used in the Polish Armed Forces and beyond them. The part related to the use of non-standard instrumental methods to recognise the differences between various types of products was presented. The results of testing the samples of diesel fuels and fuels for aircraft turbine engines both from the civil market and from the stock of the armed forces were described. The usefulness of chromatography, infrared (IR) spectrometry and UV-VIS spectroscopy as instruments being an element of the procedure of the fuel type and origin identification was presented.
PL
Tematem publikacji jest prezentacja wyników badań nad metodyką identyfikacji paliw ciekłych wykorzystywanych w Siłach Zbrojnych RP i poza nimi. Przedstawiono część związaną z wykorzystaniem niestandardowych metod instrumentalnych do rozpoznawania różnic między różnymi rodzajami produktów. Opisano wyniki badań próbek olejów napędowych oraz paliw do turbinowych silników lotniczych, pochodzących zarówno z rynku cywilnego, jak i z zapasów sił zbrojnych. Zaprezentowano przydatność chromatografii, spektrometrii w podczerwieni (IR) i spektroskopii UV-VIS, jako instrumentów będących elementem procedury identyfikowania rodzaju i pochodzenia paliwa.
EN
This paper presents comparative experimental study’s results of ethanol-diesel fuel blends made effects on operational properties of a high-pressure fuel pump of a common rail injection system. The two identical fuel injection systems mounted on a test bed of the fuel injection pumps were prepared for the experimental durability tests. The lubricity properties of ethanol-diesel fuel blends E10 and E20 blends were studied using a four-ball tribometer. The test results showed that long-term (about 100 hours) using of ethanol-diesel blends produced a negative effect on the durability of the high-pressure fuel pump. Due to the wear of plunger-barrel units the decrease in the fuel delivery rate occurred of about 39% after the 100 h of continuous operation with ethanol-diesel fuel blends. The average friction coefficients of ethanol-diesel fuel blend E10 was lower than that of the normal diesel fuel. After the 100 hours of operation with ethanoldiesel fuel blend E10, the measured wear scar diameter was 10% higher than that of a fossil diesel fuel.
EN
The paper presents the experimental test results of a common rail injection system operating with biodiesel and the diesel fuel. The three fuel split injection strategies were implemented to investigate the effects made by biodiesel and a fossil diesel fuel on the history of injector inlet pressure and the injection rate. In addition, the three intervals between split injections and the different injection pressures were used to obtain more information about the studied subjects. The obtained results showed that the peak mass injection rates of the main injection phase were slightly higher when using biodiesel than the respective values measured with the normal diesel fuel. Because the first injection phase activated the fuel pressure fluctuations along the high-pressure line and in front of the injector, the time-span between injections has an impact on the injector inlet pressure and thus the fuel injection rate during the second injection phase. Since the nozzle closes little later for biodiesel, the injector inlet pressure also occurred latter in the cycle.
10
PL
W artykule przedstawiono krótką analizę problemów stabilności oksydacyjnej olejów napędowych, opisano czynniki determinujące tę stabilność oraz metody jej badań. Podano wyniki badań stabilności oksydacyjnej próbek oleju napędowego bazowego, handlowego oraz mieszanin oleju napędowego bazowego i estrów metylowych oleju rzepakowego. Badano wpływ rodzaju paliwa oraz działanie tlenu, ciepła, światła i obecności wody na zmianę stabilności oksydacyjnej badanych paliw. Stwierdzono, że decydujący wpływ na zmianę właściwości funkcjonalnych badanych paliw ma działanie tlenu z powietrza i ciepła, a w niewielkim stopniu obecność wody.
EN
The article presents a short analysis of oxidation stability problems of diesel fuels, it describes the factors determining this stability and methods of its research. The results of investigations of base diesel fuel oxidation stability, commercial diesel fuel, basic diesel fuel, and rapeseed methyl ester mixtures are given. The effect of the fuel type and the influence of oxygen, heat, light, and the presence of water on the change of oxidation stability of the examined fuels was investigated. It was found that the decisive influence on the change of functional properties of the tested fuels has the effect of air and heat, and to a small extent the presence of water.
EN
The article presents a comparative analysis of engine tests results concerning assessment of reference Diesel fuel RF-79-07 Batch 9 with the addition of two various zinc catalyst toward formation of fuel injector deposits of HSDI (High Speed Diesel Injection) Diesel engine. Engine dynamometer, comparative tests were done in compliance with requirements of standardized test according to pan-European research procedure CEC F-98-08, at which as a criterion for the fuel injectors deposit formation assessment has been assumed loss of engine rated power between the beginning and the end of the test. For engine calibration used in the above mentioned procedure the fuel used shall be the reference fuel CEC RF-79-07 with a low tendency to injectors fouling and the same fuel with artificially, intentionally introduced 1 ppm Zn as a metallic catalyst to support the process of injector deposits formation. When starting to reference fuel developing with admixture of Zn, it has been established that, Zn may be present in fuel in the form of zinc salts, colloidal and in the form of micro-particulates, constitutes traces fuel contaminations. Given that the colloidal form of zinc is difficult to produce, and zinc micro-particulates are filtered in the engine fuel system, it has been established that, Zn will be artificially introduced into the fuel in the form of the easily soluble synthetic Zn salt that is Zn neodecanoate (Zn(C10H19O2)2), that is the same as recommended by test procedure CEC F-98-08 or will come from galvanized drums introduced as a result of fuel conditioning in a galvanized drums. Tests covered assessments of reference Diesel fuel without and with the addition of zinc catalyst of varying chemical structures and with different zinc contents. The conducted research has demonstrated that: Diesel fuel doped even with traces of zinc increases its tendency to fuel injector deposit formation; Contained in the Diesel fuel zinc compound influence on the rate and amount of fuel injector coking deposits of the Peugeot DW10B test engine generated in the test at a CEC F-98-08 procedure; The increase of the zinc volume contained in the Diesel fuel beyond the indicated in CEC F-98-08 test procedure level of 1 ppm, causes the rapid loss of the fuel detergent performance which is proven by rapid loss of engine rated power.
PL
W artykule przedstawiono porównawczą analizę wyników testów silnikowych dotyczących oceny tendencji do tworzenia osadów wtryskiwaczy silnika ZS typu HSDI (High Speed Direct Injection) dla wzorcowego oleju napędowego RF-79-07 Batch 9 z dwoma różnymi katalizatorami cynkowymi. Porównawcze testy silnikowe wykonywano zgodnie z wymaganiami znormalizowanego testu według ogólnoeuropejskiej procedury badawczej CEC F-98-08, w której jako kryterium oceny wielkości utworzonych osadów na końcówkach wtryskiwaczy przyjęto wielkości spadku mocy silnika. Do wzorcowania silnika wykorzystywanego w wyżej wymienionej procedurze badawczej stosuje się paliwo wzorcowe CEC RF-79-07 o niskiej tendencji do zanieczyszczania wtryskiwaczy i to samo paliwo ze sztucznie, celowo wprowadzonym 1 ppm Zn jako katalizatorem metalicznym wspomagającym proces tworzenia osadów wtryskiwaczy. Przystępując do opracowanie paliwa wzorcowego z domieszką Zn, ustalono, że Zn może występować w paliwach w postaci soli cynku, koloidalnej i w postaci mikrocząstek stałych, stanowiących śladowe zanieczyszczenia paliwa. Biorąc pod uwagę, że koloidalna postać cynku jest trudna do wyprodukowania, a mikrocząsteczki cynku podlegają procesowi filtracji w układzie paliwowym silnika, ustalono, że do paliwa będzie sztucznie wprowadzany Zn w postaci łatwo rozpuszczalnej syntetycznej soli cynku, tj.: neodekanianu Zn (Zn(C10H19O2)2), a zatem takiej jak zaleca procedura badawcza CEC F-98-08, lub będzie pochodził z ocynkowanych beczek, w których paliwo było przetrzymywane. Testy obejmowały oceny wzorcowego oleju napędowego bez i z katalizatorem cynkowym o różnych strukturach chemicznych oraz z różną zawartością cynku. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono między innymi, że: wprowadzenie do oleju napędowego nawet śladowych ilości cynku zwiększa jego skłonność do tworzenia osadów na końcówkach rozpylaczy paliwa, zawarty w paliwie związek cynku ma wpływ na szybkość tworzenia i wielkość osadów koksowych tworzonych w teście według procedury CEC F-98-08, na końcówkach wtryskiwaczy silnika Peugeot DW10B, zwiększenie ilości zawartego w paliwie cynku ponad wskazany w procedurze badawczej CEC F-98-08 poziom 1 ppm powoduje gwałtowną utratę właściwości detergentowych paliwa – na co wskazuje szybki spadek mocy maksymalnej silnika.
EN
The article presents the test results of the single cylinder compression ignition engine with common rail injection system operating on biofuels and conventional diesel blends with hydrogen. Two types of liquid fuels were tested: blend of the 7% Rapeseed Methyl Ester (RME) with conventional diesel fuel and Neste Pro Diesel – blend of the 15% Hydrotreated Vegetable Oil (HVO), produced by Neste Oil Corporation with conventional diesel fuel. The purpose of this investigation was to examine the influence of the hydrogen addition to biofuels and diesel blends on combustion phases, autoignition delay, engine performance efficiency and exhaust emissions. Hydrogen fraction was changed within the range from 0 to 43% by energy. Hydrogen was injected into the intake manifold, where it created homogeneous mixture with air. Tests were performed at both fixed and optimal injection timings at low, medium, and nominal engine load. After analysis of the engine bench tests and simulation with AVL BOOST software, it was observed that increasing hydrogen fraction shortened the fuel ignition delay phase and it affected the main combustion phase. Moreover, decrease of carbon monoxide (CO), carbon dioxide (CO2) and smoke opacity was observed with increase of hydrogen amounts to the engine. However, increase of the nitrogen oxide (NOx) concentration in the engine exhaust gases was observed.
EN
The aim of this study was to analyse the possibilities of improving the ecological parameters of compression – ignition CI engines. During the analysis of exhaust gas, attention was mainly paid to the emission of nitrogen oxides and carbon black soot. A method was proposed to reduce the above chemical elements in CI – engine exhaust fumes by using the annular channels on the non-working part of the fuel injector needle and applying a platinum catalyst on them. The task of these annular channels is to mix and agitate the fuel before injection to the combustion chamber and to enlarge the contact surface area of catalyst. The task of catalytic coating is to initiate the reaction of dehydrogenation of paraffinic hydrocarbons to olefinic ones with a free hydrogen molecule. Hydrogen, owing to its properties, can shorten the period of delay of spontaneous ignition of combustible mixture in the engine combustion chamber, which affects the entire combustion process and improves the ecological parameters of a CI engine.
EN
This article considers the possibility of spirit fusel oil being used as an addition to agile fuels. Results of experimental research on diesel engines working on mixtures of diesel fuel and fusel oils are given. The fuel economy and ecological indexes of engines working on mixtures of diesel fuel and fusel oils were improved.
PL
W artykule przestawiono sposób oznaczania pierwiastków śladowych w oleju napędowym z wykorzystaniem metody wzorca wewnętrznego połączonej z techniką dodatków wzorca (ISM-SAM). Jako wzorzec wewnętrzny wytypowano skand. Oznaczano miedź, krzem i cynk. Wyniki oznaczeń charakteryzują się bardzo dobrą precyzją – wartości współczynnika zmienności CV są mniejsze niż 1,2%. Uzyskano również dobrą zgodność wyników oznaczeń metodą ISM-SAM i metodą znormalizowaną.
EN
The article presents the method of determination of trace elements in diesel fuel using the internal standard method combined with the standard additions method (ISM-SAM). Scandium was selected as the internal standard. Copper, silicon and zinc were determined. The results of the determinations are characterized by very good precision – the values of the coefficient of variation, CV are less than 1.2%. Good compatibility between the results of determinations of the ISM-SAM method and the standard method were also achieved.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań oleju silnikowego w czasie eksploatacji podczas zasilania paliwami estrowymi i olejem napędowym. Obiektem badań był silnik samochodu AUDI A8 2.5 TDI pracujący na dystansie około 10 000 km. W trakcie badań określono proces utleniania oleju silnikowego podczas zasilania paliwami estrowymi i porównano go z procesem utleniania tego oleju podczas zasilania olejem napędowym. Otrzymane wyniki wskazują, że paliwa estrowe mają podobny wpływ na procesy utleniania oleju silnikowego w czasie eksploatacji jak olej napędowy.
EN
The paper presents results of field tests of engine oil fuelled with ester fuels and diesel fuel. The field tests were conducted with an AUDI A8 2.5 TDI car at a distance of 10,000 km. During the tests with ester fuels, the oxidation process of engine oil was determined. The results were compared with the oxidation process of engine oil where diesel was the fuel. The results indicate, that the ester fuels have a similar effect as the diesel fuel, they didn’t affect the oxidation process of the engine oil during the field tests.
PL
W artykule porównano procesy utleniania olejów napędowych zawierających powyżej 2% (V/V) FAME, zachodzące w trakcie oznaczania stabilności oksydacyjnej metodami PN-EN 15751, PN-EN 16091 oraz PN-EN ISO 12205. Powstające produkty – utlenione oleje oraz wytrącające się z nich osady badano metodami spektroskopowymi. Stwierdzono, że najbardziej czuła na degradację FAME jest metoda PNEN 16091, oceniająca łatwość rozpoczęcia procesów utleniania w ostrych warunkach. Natomiast metoda PN-EN 15751 jest najbardziej optymalną metodą oznaczania stabilności oksydacyjnej olejów napędowych, między innymi ze względu na tak dobrane warunki, aby we wszystkich badanych przypadkach spowodowały one zarówno zapoczątkowanie reakcji utleniania, jak również przebieg dalszych przemian.
EN
In this article the authors compare oxidation processes of diesel fuels containing more than 2% (V/V) FAME, that are taking place during the determination of oxidation stability by PN-EN 15751, PN-EN 16091 and PN-EN ISO 12205 methods. The resulting products – oxidized diesel fuels and sediments were investigated by spectroscopic methods. It was found that the most susceptible to degradation of FAME is the PN-EN 16091 method, which evaluates the ease of initiating oxidation processes under stringent conditions. On the other hand, the PN-EN 15751 method is the most optimal method for determination of oxidation stability of diesel fuel, inter alia due to such chosen conditions, that in all investigated cases they will cause both the initiation of the oxidation process, as well as further transformations.
PL
W artykule przedstawiono porównawcze analizy wyników europejskich testów silnikowych, dotyczących oceny właściwości detergentowych zarówno benzyn silnikowych, jak i olejów napędowych. Testy silnikowe były prowadzone na różnych silnikowych stanowiskach badawczych według procedur europejskich, tj. CEC F-05-93 i CEC F-20-98 – w przypadku benzyn silnikowych; CEC F-23-01 oraz CEC F-98-08 – w przypadku olejów napędowych. Na podstawie przeprowadzonych analiz wyników powyższych testów silnikowych wykazano, że oceny właściwości detergentowych obydwóch paliw wykonane według różnych metod badawczych są nieporównywalne i na podstawie wyniku uzyskanego według jednej metody badawczej nie można wnioskować ani przewidywać czy też szacunkowo określać wyniku otrzymanego drugą metodą badawczą. Ustalono też najistotniejsze czynniki wpływające na tę nieporównywalność ocen.
EN
The article presents comparative analyzes of the results of European motor tests concerning the assessment of the detergent properties of both motor oils and diesel oils. The engine tests were carried out on different engine test beds, in compliance with European procedures, that is to say CEC F-05-93 and CEC F-20-98 in the case of petrol and CEC F-23-01 and CEC F-98-08 in the case of diesel oils. On the basis of the above-mentioned engine test results, analyses indicated, that in the case of both fuels, assessments of detergent properties conducted in various test methods are incomparable and on the basis of results obtained with one of the methods there is no possibility to provide or estimate results obtained with the second test method. The main factors influencing this incomparability were also identified.
19
Content available Dodatki uszlachetniające do olejów napędowych
PL
W artykule przedstawiono typowy skład pakietu dodatków uszlachetniających do nowoczesnego oleju napędowego stosowanego w silnikach z zapłonem samoczynnym. Omówiono problemy, z jakimi borykają się producenci tego rodzaju paliwa, i związki chemiczne najczęściej stosowane w celu ich rozwiązania.
EN
The article presents a typical package of additives for modern diesel fuel used in compression ignition engines. The problems faced by the producers of this type of fuel and the most commonly used chemicals to resolve those problems are discussed.
EN
As a result of the conducted tests on the gross calorific value and the volumes of ash for fuels of Standard and Premium type available at Polish fuel distributors it was found that the tested parameters in most cases showed no substantial differences. The tests conducted with the use of a calorimeter showed relationship between the gross calorific value and the volume of the deposit that remained for both the types of fuels (the higher results of the gross calorific value the lower volume of deposit remaining after burning).
PL
W wyniku przeprowadzonych badań ciepła spalania oraz ilości popiołu dla paliw typu Standard oraz paliw typu Premium dostępnych u polskich dystrybutorów paliw stwierdzono, iż badane parametry nie wykazują w większości przypadków istotnych różnic. Badania prowadzone przy użyciu kalorymetru wykazały zależność pomiędzy ciepłem spalania, a ilością pozostałego osadu dla obu typu paliw (im wyższe wyniki ciepła spalania, tym mniejsza ilość osadu pozostałego po spaleniu).
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.