Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  diaphragm gas meters
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Zmiany błędów pomiarowych gazomierzy miechowych w eksploatacji
PL
Omówiono wyniki statystycznych badań zmian dokładności gazomierzy miechowych po pewnym okresie ich eksploatacji. Podano definicję błędu pomiarowego gazomierzy ujętą w przepisach międzynarodowych i przepisach Ukrainy. Po 6 latach użytkowania gazomierzy miechowych typu G4 wyprodukowanych we Francji, Polsce i Ukrainie przeprowadzano ich kalibrację na laboratoryjnym stanowisku wzorcowym z przepływem powietrza. Reprezentatywne zbiory tych gazomierzy podzielono wg 5 zakresów wartości ich błędów pomiarowych dla minimalnego przepływu. Do każdej z tych grup obliczono podstawowe parametry statystyczne: średnią wartość błędu i jego odchylenie standardowe. Analiza wyników wykazała zasadność proponowanego podejścia metodologicznego polegającego na wdrożeniu odpowiednio częstej okresowej kalibracji gazomierzy i kontroli jakości gazu, w tym dokonywanej w miejscach ich instalacji. Dzięki temu można uzyskać istotną poprawę dokładności i wiarygodności pomiarów dostaw gazu oraz obniżyć koszty nadzoru metrologicznego i serwisu.
EN
More than 700 French, Polish and Ukrainian bellows flowmeters operated more than 6 years on natural gas pipelines were checked for measurement accuracy and reliability for gas flow detn. Fraction of the gasmeters fulfilling the accuracy requirements (error in the range from –6% to +3%) was 54.7–67.4%.
PL
W artykule przedstawiono analizę porównawczą wyników badania trwałości gazomierzy miechowych uzyskanych za pomocą metod znormalizowanych (opisanych w normie PN-EN 1359:2004 oraz zaleceniach OIML R 137-1&2:2012), metody zawartej w projekcie normy prEN 1359:2015, a także według metod autorskich opracowanych w Instytucie Nafty i Gazu – Państwowym Instytucie Badawczym. W stosowanych metodach badawczych czynnikiem obciążeniowym były: medium robocze (gaz ziemny lub powietrze), strumień objętości (stały lub cyklicznie zmienny), temperatura otoczenia (−25°C, 20°C oraz 55°C).
EN
The article presents a comparative analysis of durability test results of diaphragm gas meters obtained using normalized methods (described in the standard PN-EN 1359:2004 and in the OIML Recommendations R 137-1&2:2012), and a method contained in the draft of prEN 1359:2015 and also according to the author’s testing methods developed in INiG – PIB. In applied test methods, the exposure factors were: working medium (natural gas or air), the type of flow rate (constant or with cyclical changes), ambient temperature (–25°C, 20°C and 55°C).
PL
W artykule określono wymagania dla gazomierzy miechowych dotyczące ich odporności na magnesy neodymowe, przedstawiono badania wpływu magnesów neodymowych na fałszowanie wskazań gazomierzy miechowych, oraz podano kryteria oceny wyników badań gazomierzy narażonych na odziaływanie magnesów. Pokazano również działania INiG-PIB zmierzające do potwierdzenia w warunkach laboratoryjnych oddziaływania magnesem neodymowym na gazomierze miechowe.
EN
The article defined the requirements for diaphragm gas meters with respect to their resistance for neodymium magnets, presented tests of the effect of neodymium magnets on the falsification of diaphragm gas meters indications, and provides criteria for evaluation of the test results of the gas meters exposed to the magnets influence. Article also shows INiG-PIB activity aimed to confirm impact of neodymium magnet for diaphragm gas meters characteristic in the laboratory conditions.
4
Content available remote Trwałość gazomierzy miechowych – różne metody badania
PL
W artykule przedstawiono stosowane obecnie metody badania trwałości gazomierzy miechowych w celu wykazania ich zgodności z dyrektywą metrologiczną MID. Zaprezentowano również propozycję alternatywnej metody badania trwałości z cyklicznymi zmianami strumienia, wraz z prezentacją przykładowego stanowiska oraz badań przeprowadzonych w celu porównania dwóch metod badania trwałości.
EN
The article presents the current methods of testing the durability of diaphragm gas meters in order to demonstrate compliance with the metrological directive MID. Also presented is a proposal for an alternative durability testing method of gas meters by changing the flow rate, together with the presentation of the test stand and the tests carried out in order to compare two methods of testing the durability.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie badania gazomierzy miechowych z zastosowaniem kontroli wyrywkowej (metoda próby losowej) w celu przedłużania ważności weryfikacji gazomierzy miechowych. Metoda ta, w przypadku jej prawnego ustanowienia, pozwoliłaby na zmniejszenie kosztów działalności Operatorów Systemów Dystrybucyjnych związanych z ponowną legalizacją gazomierzy.
EN
The article presents the issue of diaphragm gas meters' testing with the use of random inspection (verification of gas meters in service based on sampling) for the purpose of prolonging the validity of their verification. This method, if set by legislation, would allow to reduce the activity costs of the distribution systems operators related to re-legalization of gas meters.
PL
W artykule przedstawiono ogólne zasady funkcjonowania systemu oceny zgodności, z uwzględnieniem wymagań w zakresie dyrektywy metrologicznej MID oraz systemu certyfikacji dobrowolnej gazomierzy miechowych na znak bezpieczeństwa i jakości "B". System ten, jakkolwiek dobrowolny, stawia zwiększone wymagania w stosunku do wymagań zasadniczych określonych w dyrektywie MID i jest odpowiedzią na potrzeby krajowego rynku gazowniczego.
EN
The article presents overall principles of conformity assessment in view of the MID metrological directive and the voluntary system of diaphragm gas meters’ certification for the safety and quality "B" mark. This system, however voluntary, introduces increased requirements in proportion to the essential requirements specified in the MID directive and is an answer for the domestic gas market needs.
7
Content available remote Kryteria doboru gazomierzy miechowych - marketing czy problem techniczny
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.