Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 142

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  diagnozowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
Celem badań diagnostycznych jest określenie stanu obiektu technicznego lub procesu w chwili uznanej za ważną. Określenie to jest potrzebne, aby przez porównanie stanu chwilowego ze stanem wzorcowym wydać orzeczenie o stanie zdatności lub niezdatności obiektu technicznego, a także dokonać prognozy przyszłych stanów obiektu. W prezentowanej pracy przedstawione zostały jedynie wybrane zagadnienia z szerokiego obszaru techniki diagnozowania na tle wyników badań procesu zmęczenia materiałów i zmęczeniowego pękania konstrukcji. W opracowaniu ograniczono się do opisu metod określania stanu obiektów, pomijając ważny w diagnostyce problem prognozowania stanów przyszłych.
EN
The purpose of diagnostic tests is to determine the condition of a technical object or process at a time considered important. This determination is necessary in order to issue a decision on the suitability or unfitness of a technical object by comparing the momentary state with the model state, and to make a forecast of future states of the object. The paper presents only selected issues from a wide range of diagnostic techniques against the background of material fatigue and structural fatigue cracking results. The review is limited to the description of methods of determining the condition of objects, omitting the important problem of forecasting future states in diagnostics.
PL
Dzięki dynamicznemu postępowi technicznemu w zakresie monitoringu możliwe jest dziś miarodajne diagnozowanie stanu obiektów kanalizacyjnych, będące podstawą do racjonalnego planowania zabiegów renowacyjnych. W dobie zmniejszonej emisji ścieków bytowych wzrosło znaczenie hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnych. Nowoczesne pojazdy wyposażone są w systemy nawigacyjne lokalizujące studzienki rewizyjne i dokumentujące proces czyszczenia każdego pojedynczego odcinka sieci.
PL
W niniejszym opracowaniu przedstawiono zastosowanie statystyki F rozkładu Fishera-Snedecora do oceny istotności wpływu obciążenia silnika o ZS, na obserwowany parametr diagnostyczny, wyznaczany na podstawie pomiarów szybkozmiennej temperatury spalin w kanale wylotowym, jakim jest entalpia właściwa strumienia spalin wylotowych w zakresie jednego cyklu pracy silnika. Przedstawiono plan badań eksperymentalnych przeprowadzonych na jednocylindrowym silniku laboratoryjnym Farymann Diesel typ D10, jak również scharakteryzowano metodę wyznaczania wartości statystyki F dla uzyskanych wyników pomiarowych. Przedstawiono wyniki przeprowadzonych obliczeń oraz dokonano oceny siły oddziaływania parametru wejściowego (Pobc) na mierzony parametr diagnostyczny (hspal). Przedstawiono metodę wyznaczania strumienia entalpii spalin, jako składnika bilansu energii w silniku w postaci wykresu strumieniowego Sankey'a. Planuje się dalsze rozwinięcie programu badań eksperymentalnych, mających na celu określenia istotności wpływu zmian wartości wytypowanych parametrów struktury konstrukcyjnej silnika na inne zdefiniowane parametry diagnostyczne, jakimi są: średnia wartość międzyszczytową, a także szybkość (intensywność) wzrostu oraz spadku jej wartości dla pojedynczych cykli pracy.
PL
Omówiono podstawowe elementy diagnostyki budynków podlegających wpływom eksploatacji górniczej. Podano schemat ogólnego postępowania, nawiązujący do normy ISO. Szczegółowo przedstawiono zagadnienia związane ze sprawdzeniem kryteriów diagnostycznych, z nawiązaniem do normy PN-EN 1990.
EN
The article discusses the basic elements of the diagnostic procedure for buildings subject to mining exploitation. A diagram of general procedure is given, referring to the ISO standard. The issues related to the verification of diagnostic criteria with reference to the Eurocode PN-EN 1990 are presented in detail.
PL
Rozszerzanie wymaganego zakresu pracy pomp przepływowych, zwłaszcza w kierunku mniejszych wydajności, może prowadzić do pojawienia się różnych eksploatacyjnych problemów, istotnych z punktu widzenia niezawodności, a często trudnych do zdiagnozowania w warunkach instalacji o pracy ciągłej. Jednym z takich problemów jest niestabilna praca pompy - zjawisko jest szczególnie groźne w dużych instalacjach ze względu na występujące wtedy duże masy, siły i energie.
EN
In real industry environment, the signal characteristics of multistage centrifugal pump vibration signal are easily submerged by strong background noise. To settle this problem, the nonlocal means (NLM) approach is proposed for the denoising of multistage centrifugal pump in this paper. Utilizing the similarity theory, the NLM method has achieved a wide range of applications in the fields of image processing and biomedical signal denoising. Due to the periodic characteristics and redundancy, NLM is successfully applied to the de-noising of 1-D machinery vibration signal. The numerical simulation experiments with different SNRs verify the effectiveness and the superiority of the proposed method. Besides, the selection principles of core parameters in NLM are discussed. The real engineering cases analysis demonstrates that the NLM can effectively filter out the background noise and realize the weak fault feature enhancements. The proposed noise reduction method is superior to traditional wavelet coefficient method.
PL
W rzeczywistym środowisku przemysłowym, charakterystyki sygnału drgań wielostopniowej pompy odśrodkowej są zagłuszane przez silny szum tła. Problem ten można rozwiązać stosując zaproponowane w niniejszej pracy podejście oparte na algorytmie średnich nielokalnych (non-local means, NLM). Wykorzystująca teorię podobieństwa metoda NLM znajduje szeroki zakres zastosowań w dziedzinie przetwarzania obrazu i odszumiania sygnałów biomedycznych. Dzięki okresowemu charakterowi i redundancji sygnałów, NLM można z powodzeniem stosować do usuwania szumu jednowymiarowego sygnału drgań maszyn. Skuteczność proponowanej metody i jej przewagę nad stosowanymi dotychczas rozwiązaniami zweryfikowano na podstawie eksperymentów symulacyjnych z uwzględnieniem różnych stosunków sygnału do szumu (SNR). Ponadto omówiono zasady wyboru podstawowych parametrów NLM. Analiza przypadków inżynierskich pokazuje, że NLM pozwala skutecznie odfiltrowywać szumy tła i wzmacniać słabe symptomy akustyczne uszkodzenia. Proponowana metoda redukcji szumów przewyższa tradycyjną metodę współczynnika falkowego.
PL
Artykuł przedstawia możliwości oceny stanu technicznego okrętowego tłokowego silnika spalinowego z wykorzystaniem do tego celu średniego ciśnienia indykowanego na biegu jałowym. Praca została oparta na szerokim materiale badawczym, zebranym podczas diagnostyki silników na okrętach w latach 1997–2018, w której autor uczestniczył osobiście. W artykule zasygnalizowano problemy związane z tą oceną oraz przedstawiono metodykę badań.
EN
The article presents possibilities of assessment of technical condition of a marine diesel engine using the mean indicated idle pressure. The paper was based on wide research material collected during engine diagnostics operated on naval ships from 1997 to 2018. The author was a member of diagnostic team conducting researches. The article shows problems related to this assessment and presents research methodology.
EN
The article presents a teaching methodology of the diagnosis process of the technical and functional condition of intrusion and hold-up alarm system (SSWiN). Laboratory model SSWiN is a representation of a real intrusion and hold-up system. The lecturer has the opportunity to ask a dozen different independent damages. The aim of the laboratory exercises is to familiarize students with the methodology and structure of the diagnosis SSWiN.
PL
W artykule przedstawiono metodę nauczania procesu diagnozowania stanu technicznego i funkcjonalnego systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN). Laboratoryjny model SSWiN jest odwzorowaniem rzeczywistego układu sygnalizacji włamania i napadu. Prowadzący zajęcia ma możliwość zadawania kilkunastu różnych niezależnych uszkodzeń. Celem ćwiczenia laboratoryjnego jest zapoznanie studentów z metodyką i strukturą procesu diagnozowania SSWiN.
PL
W artykule przeprowadzono analizę możliwości oceny stanu technicznego wyłącznika poprzez cyfrową obróbkę sygnałów napięciowych i prądowych, możliwych do uzyskania podczas normalnej pracy wyłącznika. Wyniki takich systematycznych i długoterminowych pomiarów, zebrane dla odpowiednio dużej populacji i analizowane za pomocą metod statystycznych, umożliwiają racjonalne zarządzanie zasobami. Do badań użyto wyłącznik próżniowy typu e2BRAVO firmy ELEKTROMETAL ENERGETYKA SA.
EN
An analysis of the possibility of assessing the technical condition of the circuit breaker through digital processing of voltage and current signals, possible to obtain during normal operation of the circuit breaker, was carried out. The results of such systematic and long-term measurements, collected for a sufficiently large population and analyzed using statistical methods, enable rational resource management.
10
Content available remote Komputerowe wspomaganie procesu projektowania przekładni zębatych
PL
Trudności występujące podczas projektowania i optymalizacji konstrukcji przekładni zębatych, stanowiących główną grupę, powszechnie stosowanych w budowie maszyn przekładni mechanicznych, spowodowały powstanie licznych narzędzi do komputerowego wspomagania projektowania. W artykule przybliżono zagadnienie modelowania dynamicznego, które można wykorzystać zarówno na etapie projektowania, jak i optymalizacji oraz diagnozowania przekładni.
11
Content available remote Diagnozowanie łożysk tocznych metodą SPM HD
PL
Diagnozowanie łożysk tocznych jest wciąż żywym tematem wśród pracowników służb utrzymania ruchu. Jest to zrozumiałe, ponieważ są one stosowane najczęściej do łożyskowania wałów maszyn. Diagnostykę łożysk tocznych można prowadzić w różny sposób, w tym bazując na pomiarach drgań. Sprzęt do pomiaru drgań dostępny na rynku ma zaimplementowane rozwiązania wspomagające wykrywanie i identyfikację defektów łożysk tocznych.
12
Content available remote Zdatność zadaniowa systemu komunikacji w ujęciu potencjałowym
PL
W artykule przedstawiono potencjałowe ujęcie procesu eksploatacji systemu komunikacji w komputerowej sieci przemysłowej. Sieć przemysłowa łączy stacje procesowe i operatorskie przemysłowego systemu sterowania. Pomiędzy stacjami systemu przesyłane są wartości zmiennych procesowych. Podano potencjałowe kryteria zdatności systemu. Pokazano wpływ wyboru modelu wymian komunikatów na wielkość rezerwy potencjałowej.
EN
The article presents potential approach to the process of operation of a communication system in a industrial computer network. Industrial network connects the stations of the industrial process control system: operator and process stations. Between the stations of the system process variables are transmitted. Potential system’s fitness criteria are given. The impact of the selection model message exchanges to increasing potential reserve is shown.
13
Content available remote Description of a test stand and measurement equipment for labyrinth seal testing
EN
The paper presents a test stand for testing segments of single sided and double-sided labyrinth seals. The geometry of the test stand has been designed and constructed by the authors of the paper. The elements and the design of the test stand allow investigations of the seal for a variety of initial pressures with the measurement of the mass flow in the inlet and outlet channels. The design of the test stand enables testing seal segments with a turbulent flow. The geometry of the mating pairs of single and double-sided seals allows a measurement of the pressure in selected chambers of the seal chambers.
PL
W artykule przedstawiono stanowisko do badań segmentów uszczelnień labiryntowych jednostronnych i dwustronnych. Geometria stanowiska została zaprojektowana i wykonana przez autorów. Elementy i konstrukcja stanowiska umożliwiają przeprowadzenie badań uszczelnienia z uwzględnieniem różnych zakresów ciśnienia początkowego z pomiarem strumienia masy w kanale dopływowym i kanałach wypływowych. Konstrukcja stanowiska umożliwia badanie segmentów uszczelnień z zaburzonym przepływem. Geometria korpusu i wsadu uszczelnień jednostronnego i dwustronnego umożliwia pomiar ciśnienia w wybranych komorach uszczelnienia.
14
EN
The article presents a method of teaching the process of diagnosing the technical and functional condition of the fire alarm system (SSP). The fire alarm system’s laboratory model is a representation of a real fire alarm system. The lecturer has the opportunity to inflict several different independent damage. The aim of the laboratory exercise is to familiarize students with the methodology and structure of the fire alarm system diagnosing process.
PL
W artykule przedstawiono metodę nauczania procesu diagnozowania stanu technicznego i funkcjonalnego systemu sygnalizacji pożaru (SSP). Laboratoryjny model SSP jest odwzorowaniem rzeczywistego układu sygnalizacji pożaru. Prowadzący zajęcia ma możliwość zadawania kilkunastu różnych niezależnych uszkodzeń. Celem ćwiczenia laboratoryjnego jest zapoznanie studentów z metodyką i strukturą procesu diagnozowania SSP.
PL
Niewielkie uszkodzenie przekładni zębatej może prowadzić do poważnej awarii urządzenia. Zatem, bardzo ważnym jest wykrycie takich defektów na ich początkowym etapie powstawania aby zapobiec dalszym uszkodzeniom. Praca przedstawia kilka wybranych teoretycznych narzędzi z obszaru sztucznej inteligencji zastosowanych do rozwiązania problemu diagnozowania uszkodzeń przekładni zębatych. Rozważanymi narzędziami są: perceptron wielowarstwowy, sieć neuronowa o radialnych funkcjach bazowych, drzewo decyzyjne, sieć bayesowska, maszyna wektorów podpierających oraz algorytm k najbliższych sąsiadów. Rezultaty wszystkich eksperymentów zostały otrzymane z wykorzystaniem rzeczywistych danych oraz aplikacji WEKA (ang. Waikato Environment for Knowledge Analysis) dostępnej na stronach Uniwersytetu Waikato w Nowej Zelandii.
EN
Minor gear damage may lead to serious failures of the device. Thus, it is very important to detect such damage as early as possible to prevent further damage. This paper presents a selection of several theoretical tools from the field of artificial intelligence and their application in gear fault classification. The considered tools are: feed forward neural network (multilayer perception), neural network with radial basis functions, decision tree, Bayesian network, support vector machine, and k-nearest neighbor algorithm. All numerical experiments presented in the paper were performed with the use of real-world dataset and WEKA (Waikato Environment for Knowledge Analysis) software, available at the server of the University of Waikato.
16
EN
This paper describes the influence of shock absorbers' technical condition on the vehicle braking process on two types of surface with the Anti-Lock Braking System activated and deactivated. During each of the road tests the vehicle stopping distance, the braking deceleration, and the force applied on the brake pedal were determined. The test plan includes various road surfaces and technical conditions of shock absorbers. The established characteristics of the stopping distance and the deceleration allow the determination of the relations between the technical condition of the shock absorbers, the road surface, and the efficiency of the braking system. In addition, this paper presents the principle of operation of the Anti-Lock Braking System, which is one of the basic active safety systems.
PL
W pracy określono wpływ stanu technicznego amortyzatorów na proces hamowania pojazdu na dwóch rodzajach nawierzchni, przy aktywnym oraz zdezaktywowanym układzie ABS. Podczas każdej z prób drogowych określane były droga hamowania pojazdu, opóźnienie hamowania oraz siła nacisku na pedał hamulca. W planie badań uwzględniono różne stany nawierzchnie drogi i stany techniczne amortyzatorów. Wyznaczone charakterystyki drogi hamowania i opóźnienia pozwalające na identyfikację zależności pomiędzy stanem amortyzatorów, nawierzchnią drogi, a skutecznością funkcjonowania układu hamulcowego. W pracy przedstawiono również zasadę działania układu ABS, który jest jednym z podstawowych elementów bezpieczeństwa czynnego.
PL
Artykuł traktuje o diagnozowaniu techniki lotniczej i Structural Health Monitoring (SHM), gdzie głównym zagadnieniem są wykorzystywane w monitorowaniu metody. Niniejsze opracowanie poświęcone jest eksploatacji i badaniom uszkodzeń statków powietrznych. Opisano w nim metody oraz warsztat badawczy wykrywania uszkodzeń obiektów technicznych. Scharakteryzowane metody diagnozowania dotyczą fizycznych podstaw generowania i przetwarzania sygnałów diagnostycznych oraz monitorowania obciążeń.
EN
The present paper discusses aviation technology diagnostic methods and aircraft defect testing (SHM), which are the main issue tackled. There are described methods and techniques used in analyzing and detecting aircraft defects. Methods concerning physical basics of generating and converting diagnostic signals or load monitoring are characterized in the paper. Research conclusions were used to design a reinforcement which allows to prevent defects from appearing and enlarging, and also condition control of the studied element in a real time.
18
Content available remote Ocena wad i niezgodności spawalniczych metodą tomografii komputerowej CT
PL
W artykule przedstawiono możliwość zastosowania badań metodą tomografii komputerowej CT do oceny struktury spawów. Metoda tomografii komputerowej w porównaniu do tradycyjnej radiografii daje dużo większe możliwości diagnozowania, kontroli złącz spawanych. Zwiększa się wykrywalność wad i niezgodności spawalniczych, co poprawia bezpieczeństwo eksploatacji. Metodą tomografii możemy dokładnie zwymiarować wadę we wszystkich jej kierunkach i zlokalizować przestrzennie w spoinie, co znacznie ułatwia diagnoście podjęcie ewentualnej decyzji o naprawie spawu lub całkowitym zbrakowaniu wyrobu. W artykule opisano także ograniczenia stosowania metody tomografii rentgenowskiej. Metoda ta jest szeroko wykorzystywana w przemyśle w procesie kontroli jakości produkcji jako metoda nieniszcząca NDT oraz w ramach profilaktycznych badań diagnostycznych.
EN
In the paper a possibility of welding structure inspection by means of computed tomography was presented. In comparison to a traditional radiography, computed tomography method gives much more opportunities to diagnose and inspect welded joints. Thus it is easier to detect defects and discontinuities in weldings, what in turn increases safety of use. Tomography makes it possible to precisely attach to a defect dimensions in all directions and spatially localize it in a joint. This will help to take a decision regarding repair of the joint or consider a workpiece as a scrap. Limits of the use of computer tomography were also described. This solution is widely used in industry in production quality control process as a NDT method as well as in regular prevention diagnosis actions.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję zwiększenia poziomu bezpieczeństwa obiektu dzięki zastosowaniu identyfikacji biometrycznej. Opracowana metoda to autorska implementacja liniowej analizy dyskryminacyjnej (ang. LDA) na potrzeby identyfikacji tożsamości w oparciu o obraz twarzy. Zaprezentowane w referacie badania zastosowania metody, zostały przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych zbliżonych do warunków rzeczywistych.
EN
This paper presents a method for increasing the level of technical object security through biometric identification. The developed method is an original implementation of Linear Discriminant Analysis (LDA) for identity identification based on facial image. Presented in the pages of the article method has been tested in laboratory conditions similar to those real ones.
20
Content available remote Diagnozowanie bezpieczeństwa przesyłu danych w przemysłowym systemie sterowania
PL
Rozpatruje się dwa przypadki komunikacji w przemysłowym rozproszonym systemie sterowania. W pierwszym wariancie testuje się zabezpieczenie komunikacji pomiędzy sterownikami przemysłowymi. W drugim wariancie – diagnozuje się bezpieczeństwo komunikacji pomiędzy stacją procesową i stacją operatorską. Komunikacja w systemach testowych oparta jest na standardzie Ethernet. W rozpatrywanych konfiguracjach rozproszonego systemu sterowania komunikacja odbywa się na poziomie procesowym, łączącym stacje procesowe i stacje operatorskie przy pomocy protokołu z rodziny TCP/IP. W referacie przedstawiono eksperymenty diagnozowania zagrożeń bezpieczeństwa komunikacji.
EN
Two cases of the communication in an industrial distributed control system are considered. In the first variant communication security between industrial controllers is tested. In the second option - vulnerability between process station and operator station is tested. The communication in the test systems is based on Ethernet standard. In the analyzed configurations of distributed control system, communication takes place at the process level connecting process stations and operator station using TCP/IP family protocol.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.