Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1857

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 93 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  diagnostyka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 93 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono przykłady oceny stanu technicznego rozłączników w warunkach laboratoryjnych i rzeczywistych sieciowych.
EN
The article presents examples of technical condition assesment of switch disconnectors in laboratory and real network conditions.
2
Content available remote Napędy - prewencja i prawidłowa obsługa
PL
W artykule przedstawiono podstawowe wymagania związane z użytkowaniem napędów wyposażonych w silniki elektryczne. Podane zostały niezbędne normatywy oraz wytyczne pozwalające na wdrożenie podstawowych narzędzi prewencji uszkodzeń napędów i ich podzespołów. Szczególną uwagę zwrócono na przeglądy oraz zakres czynności wykonywanych w ich ramach. Omówione zostały także możliwości zastosowania podstawowych technik diagnostycznych oraz zasadność ich wdrożenia.
EN
This article discusses the proposed method for diagnosing diesel fuel equipment. An analysis of available methods for diagnosing fuel equipment has been carried out. The authors describe their method for diagnosing plunger pairs of a highpressure fuel pump according to the parameter of displacement of the injector needle. The design of the diagnostic device for measuring the movement of the injector needle has been developed and patented. The dependence of the maximum displacement of the injector needle on the increase, due to wear, of the radial clearance of the plunger bushing at the minimum steady state of idling of the engine has been determined. The technique of diagnosing the technical condition of plunger pairs of a high-pressure fuel pump by injector needle displacement is considered in detail.
EN
The paper is focused on diagnostics of reinforced concrete structure of the tribune of Závodisko Bratislava. The structure was realized by a combination of monolithic and prefabricated concrete elements as well as steel load-bearing elements. The complex state of the rough construction was evaluated, including the verification survey of the foundation of the construction. Non-destructive and destructive methods were used. Based on the results of the diagnostics and recalculation, it was decided to further progress the finish of the tribune.
PL
Artykuł koncentruje się na diagnostyce konstrukcji żelbetowej trybuny zlokalizowanej na „Závodisko Bratysława”. Konstrukcja została zrealizowana przez połączenie monolitycznych i prefabrykowanych elementów betonowych oraz stalowych elementów nośnych. Oceniono złożony stan konstrukcji, w tym badanie weryfikacyjne fundamentu konstrukcji. Zastosowano metody nieniszczące i niszczące. Na podstawie wyników diagnostyki i ponownych obliczeń zdecydowano odalszych działaniach, aby ukończyć trybunę.
EN
Electricity facilities are technical facilities used by humans to convert available forms of energy into electricity used to power all industrial processes, as well as to power machines and devices used in everyday life. Today, electricity is a field of engineering knowledge called electrical engineering, which describes specialist knowledge, skills and competences necessary in the production, processing (conversion), transmission, distribution, storage and use of electricity in a systemic perspective, and technical diagnostics is its important tool. The task of technical diagnostics in electrical engineering, depending on the needs, is to examine, document, evaluate and properly classify the actual state of the functions of individual system elements and its material parameters, as well as the impact of the state of the element on the state of the entire system or its part. The paper discusses the principles of technical diagnostics that should be subjected to electrical power facilities at various stages of life, i.e. design, construction and operation, in accordance with the provisions of the construction law.
PL
Obiekty elektroenergetyczne to obiekty techniczne, służące człowiekowi do przetwarzania dostępnych form energii na energię elektryczną wykorzystaną przy zasilaniu wszelkich procesów przemysłowych, a także napędzaniu maszyn i urządzeń używanych w życiu codziennym. Dziś elektroenergetyka jest dziedziną wiedzy inżynieryjnej zwaną inżynierią elektryczną, w której opisuje się specjalistyczną wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne w wytwarzaniu, przetwarzaniu (przekształcaniu), przesyłaniu, rozdziale, magazynowaniu oraz użytkowaniu energii elektrycznej w ujęciu systemowym, a diagnostyka techniczna stanowi istotne jej narzędzie. Zadaniem diagnostyki technicznej w inżynierii elektrycznej, w zależności od potrzeb, jest zbadanie, udokumentowanie, ocena i odpowiednie zaklasyfikowanie stanu rzeczywistego funkcji poszczególnych elementów systemu i jego parametrów materiałowych a także wpływu stanu elementu na stan całości systemu lub jego części. W referacie omówiono zasady diagnostyki technicznej, jakiej powinny być poddawane obiekty elektroenergetyczne w poszczególnych etapach życia, tj. projektowaniu, wykonawstwie i eksploatacji, zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
PL
Kompleksowe testy mające na celu określenie okresu trwałości oleju w celu zapobiegania i wczesnej diagnostyki usterek układu hydraulicznego obejmują ciągłe monitorowanie degradacji oleju (lepkość kinematyczna w 40°C, liczba kwasowa, degradacja termiczno-oksydacyjna), zanieczyszczeń oleju (woda, klasa czystości), stężeń metali (Fe, Pb, Cu) w oleju i kształtu ich cząstek. Analiza korelacji potwierdziła znaczenie statystycznej zależności między zanieczyszczeniem oleju a zużyciem układu hydraulicznego.
EN
Lubricating oils taken from 2 operational hydraulic lines were studied for acid no., contents of oxidn. and thermal degradn. products, water concn. as well as contents of solid particle (Cu, Pb, Fe) to evaluate the oil stability. The correlation anal. showed a significant relation between contents of solid particles and wear of the hydraulic system and between the acid no. and oil viscosity.
7
Content available remote Diagnozowanie jakości powierzchni tłoka aluminiowego po procesie fosforanowania
PL
We współczesnych przedsiębiorstwach kontrola jakości prowadzona po procesach obróbki chemicznej, jako procesach specjalnych, stanowi jeden z kluczowych elementów ukazujących poziom organizacji produkcji. Umiejętne stosowanie dostępnych technologii oraz dostępnych instrumentów zarządzania jakością stwarza możliwość ciągłego eliminowania niezgodności u ich źródeł. Celem badań było zdiagnozowanie powierzchni tłoków poddanych przemysłowej obróbce powierzchni poprzez fosforanowanie. Tłoki te przeznaczone były do silników diesla stosowanych w pojazdach lekkich. Określono źródła niezgodności powstające w procesie fosforanowania odlewów. Wykorzystano w tym celu i zintegrowano wybrane techniki zarządzania jakością. Działania te przyczyniły się do znacznego zmniejszenia liczby wyrobów niezgodnych.
EN
The Ishikawa diagram and ABCD-Suzuki method were used to det. the reasons for incorrect coverage of the Al piston surface with a phosphate layer. The defect resulted from inadequate degreasing of the piston surface.
PL
W referacie przedstawiono wyniki dokonanej w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego analizy katastrof budowlanych, które wystąpiły w Polsce w latach 1995–2018.
EN
The paper presents the results of the analysis of construction disasters that occurred in Poland in the years 1995–2018 made at the Main Office of Building Supervision.
EN
The article analyzes existing methods of diagnosing power transformers (PTs). The technique of experiment planning using D-optimal plans is investigated. According to the results of the study, a D-optimal plan of the frequency response measurements was created, which defines the algorithm of the studies. On the example of PT type TMG 1000/10 it is determined that 13 measurements are required to evaluate the condition of the PT during the interpretation of the results of the frequency response measurements. The method of determining the average frequency characteristic of PT is given. This amplitude-frequency characteristic can be used to check the PT status and to detect damage at an early stage of their development.
PL
Artykuł analizuje istniejące metody diagnozowania transformatorów mocy (TM). Badana jest technika planowania eksperymentu z wykorzystaniem planów optymalnych. Zgodnie z wynikami badań opracowano optymalny D-plan pomiarów odpowiedzi częstotliwościowej, który określa algorytm badań. Na przykładzie TM typu TMG 1000/10 ustalono, że do oceny stanu TM podczas interpretacji wyników pomiarów odpowiedzi częstotliwościowej potrzeba 13 pomiarów. Podano metodę wyznaczania charakterystyki średniej częstotliwości TM. Ta charakterystyka amplitudowo-częstotliwościowa może być u żywana do sprawdzania stanu TM i wykrywania uszkodzeń na wczesnym etapie ich rozwoju.
10
Content available remote Diagnostics of transformer insulation by frequency domain spectroscopy
EN
The paper deals with the diagnostics of insulation oil-paper in high-voltage transformers by frequency diagnostic spectroscopy. The first part of paper deals with the base information about diagnostics of power transformers. In this part are presented differently insulating methods, for example method of recovery voltage method (RVM), method of polarization and depolarization currents (PDC) and chromatographic analysis. The second part of paper deals use of method of frequency domain spectroscopy (FDS) for high-voltage transformers with insulation oil-paper. This method is used in analysis insulating condition of power transformer with system of oil-paper. It was found, that the results of these tests are highly impacted by the operating temperature during the experimental measurement. Moisture and conductivity between insulating paper and oil in an insulating system are highly dependent from temperature. In the other part, the paper presents experimental results of the frequency diagnostic measurement for a real single-phase high-voltage transformer at different operating temperatures and states (with oil and without). Finally in the last part, the paper presents comparing frequency insulating measurements among several the same single-phase high-voltage transformers.
PL
W artykule przedstawiono metody diagnostyki izolacji olejowo-papierowej w transformatorach wysokiego napięcia. Zastosowano metodę spektroskopii częstotliwościowej. Wyniki analizy znacząco zależały od temperatury pracy. Porównano wyniki dla różnych warunków pracy kilku transformatorów.
11
Content available remote Condition analysis of electrical machines by thermovision
EN
This article deals with problems of prophylactic measurement and condition of electrical machines using thermovision diagnostics. It examines the basic principles and uses non-contact temperature measurement. The knowledge of the problems of diagnostic of electrical machines in service without disassembly enables us to use more efficient thermo-diagnostic methods and to localize the failures that determine the quality of electrical wiring and equipment. The degradation of insulation materials due to temperature puts increased demands on precise knowledge of the thermal conditions in a given electrical machine. In the article are presented thermovision experimental measurements on asynchronous motor, transfer power transformer 242 kV and high-voltage generator 220 MW. Except for analysis of failures of listed power devices, thermovision technology was also used for checking of electric machines and devices for detecting of the temperature on the pick-up systems and excitation systems of generators, power parts of electric machines, detecting of the temperature differences on the semiconductor valves in individual parallel branches of equipment.
PL
W artykule zaprezentowano wykorzystanie termowizji do profilaktyki i diagnostyki maszyn elektrycznych. Metoda pozwala na ocenę stanu uzwojeń I wykrywanie błędów bez przerywania pracy urządzenia. Badano silnik asynchroniczny, transformator I generator.
12
Content available remote Analysis of automotive ignition systems in laboratory conditions
EN
Paper presents basic principles and diagnostic analysis of automotive ignition system for various working and adverse states in laboratory conditions. In the first part of the paper it is examined description and importance of basic diagnostics of automotive ignition system. In the second part of paper they are described on basic principles and solution of spark plug model. In the next part of paper it is focused on proposed test laboratory device for fault simulation. In the finally, specialized measurements were made on the proposed measurement system by simulating faults by applying oil and gasoline between the electrodes and failing to make the ignition contact of the driver on the spark plug.
PL
Artykuł prezentuje laboratoryjną analizę diagnostyczną samochodowego systemu zapłonowego w różnych warunkach pracy. Dokonano przeglądu metod testowania i zaproponowano nowy system diagnostyczny. Przeprowadzono też symulację defektów.
PL
W artykule przedstawiono algorytm postępowania przy ocenie stanu technicznego istniejących konstrukcji budowlanych zalecany w normie ISO 13822-2010. Omówiono kolejne etapy postępowania i scharakteryzowano poszczególne działania ukierunkowane na rzetelną i kompleksową ocenę.
EN
The article presents an algorithm for assessing the technical condition of existing building constructions recommended in the norm ISO 13822-2010. It discusses subsequent stages of that undertaking and characterizes different actions aimed at reliable and comprehensive assessment.
PL
Koronawirusy są przyczyną wielu chorób ludzi i zwierząt. Od momentu pierwszych obserwacji Beaudette’a i Hudsona w 1933 r., opisujących „zadyszkę kurczaków” jako śmiertelną chorobę układu oddechowego (Beaudette, Hudson 1933; 1937), aż po czasy współczesne zdominowane informacjami o światowej pandemii COVID-19, znaczenie tej grupy drobnoustrojów dla zdrowia i bezpieczeństwa zarówno populacji generalnej, jak i pracujących nabiera coraz większego znaczenia. Stosowane dziś nowoczesne metody analizy molekularnej oraz coraz bardziej precyzyjne rozpoznanie reakcji immunologicznych związanych z działaniem patogenów z tej grupy pozwala nie tylko na pełniejsze zrozumienie biologii koronawirusów, ale i na poznanie patogenezy wywoływanych przez nie chorób. W artykule opisano systematykę rodziny Coronaviridae, scharakteryzowano budowę wirionu i sposoby jego namnażania się, przedstawiono metodykę badań próbek klinicznych i środowiskowych na obecność w nich koronawirusów oraz opisano patogenność tej grupy drobnoustrojów wraz z krótką charakterystyką największych epidemii, których przyczyną były wirusy SARS i MERS. W artykule szczególną uwagę poświęcono wirusowi SARS-CoV-2, który jest odpowiedzialny za mającą obecnie miejsce światową pandemię, zapoznając czytelnika nie tylko ze skutkami zdrowotnymi zakażenia wywołanego przez ten koronawirus, ale i opisując działania stosowane w profilaktyce przeciwwirusowej, przedstawiając prace związane z opracowywaniem szczepionek przeciw temu koronawirusowi i charakteryzując zagrożenia wywołane jego obecnością w najbardziej narażonych sektorach gospodarki.
EN
Coronaviruses are causative agent of many human and animal diseases. Since the first observations made by Beaudette and Hudson in 1933, describing “gasping disease” of chickens as a deadly respiratory disease, to modern times dominated by information about the global COVID-19 pandemic, the importance of this group of pathogens for the health and safety of both the general and the working populations has been constantly growing. Nowadays, the modern methods of molecular analysis and precise recognition of immunological reactions related to the activity of pathogens from this group allow not only a more complete understanding of the biology of coronaviruses, but also the pathogenesis of the diseases caused by them. This article describes the taxonomy of Coronaviridae family, characterizes the structure of the virion and methods of its multiplication, presents the methodology of clinical and environmental samples testing used to confirm the presence of coronaviruses, and describes the pathogenicity of this group of microorganisms along with a brief description of the largest epidemics caused by SARS and MERS coronaviruses. A special emphasis in this paper is given to SARS-CoV-2 coronavirus, which is responsible for the currently observed global pandemic, familiarizing the potential readers with the health effects of infection caused by this virus, activities used in antiviral prophylaxis, works related to the development of vaccines and the risk caused by its presence in the most vulnerable sectors of the economy.
15
Content available remote Wyzwania diagnostyki i korekcji nadwzroczności
PL
Nadwzroczność (hiperopia) to stan, w którym przy rozluźnionej akomodacji równoległe promienie światła wpadające do oka skupiają się za siatkówką (patrz ryc. 1). Miarą nadwzroczności jest moc (wyrażona w dioptriach – D) sferycznej soczewki skupiającej, koniecznej do zogniskowania promieni świetlnych na siatkówce. Soczewka skupiająca musi mieć zatem taką moc, aby jej ognisko obrazowe pokrywało się z punktem dalekim oka. W literaturze wyróżnić można trzy podstawowe stopnie nadwzroczności: niską – do wartości 3D, średnią – między 3 a 6D oraz wysoką – powyżej 6D.
16
Content available remote Wywiad celowany w zespole suchego oka
PL
Choroby powierzchni oka, w tym zespół suchego oka (ZSO), to najczęstsze z przypadłości, z jakimi pacjenci zgłaszają się na konsultację okulistyczną. ZSO ma niebagatelny wpływ na jakość życia naszych pacjentów, ostrość ich wzroku i zadowolenie z przepisanej korekcji. ZSO nie ma jednoznacznej etiologii, przez co konieczna jest diagnostyka różnicowa, wywiad i wieloetapowa ocena filmu łzowego i powierzchni oka. Widoczny brak korelacji pomiędzy objawami przedmiotowymi i podmiotowymi też nastręcza dodatkowych trudności. Warto pamiętać, że nie istnieje pojedynczy test, który pozwala nam na zdiagnozowanie ZSO. Niniejszy artykuł kładzie nacisk na wywiad z pacjentem, który pomaga pokierować dalszą diagnostyką.
17
Content available remote Metody diagnostyki jaskry, cz. 3. HRT i GDx
PL
Ocena tarczy nerwu wzrokowego (n.II) jest istotnym elementem prawidłowo przeprowadzonego badania okulistycznego. Podstawową techniką badania tarczy n.II jest oftalmoskopia za pomocą biomikroskopu z soczewkami skupiającymi o dużej mocy. Pozwala ona uzyskać powiększony stereoskopowy i odwrócony w osi pionowej i poziomej obraz tarczy n.II. Prawidłowa tarcza n.II ma kształt okrągły lub nieco owalny i zawiera centralnie położone zagłębienie oraz pierścień nerwowo-siatkówkowy. Odróżnienie zmian patologicznych od fizjologii tarczy jest problematyczne nawet dla doświadczonych lekarzy okulistów. Obiektywna ocena tarczy n.II oraz warstwy włókien nerwowych (ang. retinal nerve fibre layer, RNFL) ma olbrzymie znaczenie w diagnostyce jaskry oraz monitorowaniu skuteczności jej leczenia. Urządzeniami, które umożliwiają taką ocenę, są: konfokalny skaningowy oftalmoskop laserowy (ang. Confocal Scanning Laser Ophthalmoscope, CSLO; Heidelberg Retina Tomograph, HRT) oraz skaningowa polarymetria laserowa (ang. Scanning Laser Polarimeter, glaucoma diagnostic x, GDx).
18
Content available remote Metody diagnostyki jaskry, cz. 2. Znaczenie badania dna oka w diagnostyce jaskry
PL
Istotnym elementem prawidłowo przeprowadzonego badania okulistycznego jest ocena dna oka. Badanie to dostarcza cennych informacji o stanie naczyń krwionośnych, siatkówki oraz nerwu wzrokowego (n.II). W przypadku pacjentów, u których podejrzewa się jaskrę lub u chorych, którzy są już z jej powodu leczeni, niezwykle ważna jest ocena tarczy n.II.
19
Content available remote Metody diagnostyki jaskry, cz. 1. Tonometria
PL
Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego (ang. intraocular pressure, IOP) odgrywa kluczową rolę w wykrywaniu jaskry oraz kontrolowaniu skuteczności wdrożonego leczenia przeciwjaskrowego. Wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego zmieniają się dynamicznie. Zależą one od równowagi pomiędzy wydzielaniem cieczy wodnistej a szybkością jej odpływu. Tempo odpływu cieczy wodnistej uwarunkowane jest przez opór w drogach odprowadzających i wartość ciśnienia w żyłach nadtwardówkowych [1,2].
PL
W artykule przedstawiono drganiową metodę diagnozowania silników trakcyjnych wzbudzanych magnesami trwałymi, które są wykorzystywane m.in. w pojazdach elektrycznych. Metoda wykorzystuje właściwości maszyn elektrycznych z magnesami trwałymi, a mianowicie zjawisko indukowania się napięcia w uzwojeniu twornika pod wpływem drgań mechanicznych wirnika względem stojana. Przedstawiono genezę metody, podobieństwo do elektrodynamicznego czujnika drgań, wyniki obliczeń oraz badań laboratoryjnych mających na celu detekcję częstotliwości, które odpowiadają wibracjom, wymuszonych niewywagą wirnika.
EN
This article presents a vibration diagnostic method designed for permanent magnets (PM) traction motors. Those machines are commonly used in traction drives of electrical vehicles. Specific structural properties of machines excited by permanent magnets are used in this method – electromotive force (EMF) generated due to vibrations. This work presents: the method genesis, the similarity of permanent magnet machine and vibration sensor, results of calculations and laboratory tests.
first rewind previous Strona / 93 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.