Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  diagnostyka urządzeń
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Stan techniczny, zwłaszcza dyspozycyjność, urządzeń długo eksploatowanych, pracujących w trybie regulacyjnym, w największym stopniu zależy od warunków eksploatacji oraz poziomu utrzymania technicznego. Odpowiednio wykonywana diagnostyka jest podstawowym źródłem informacji o aktualnym stanie technicznym urządzeń. Skojarzenie wyników badań wykonywanych w remontach planowych, awaryjnych oraz warunków eksploatacji to źródło informacji do planowania zakresów diagnostyki, remontów oraz nakładów na utrzymanie stanu technicznego. Największe korzyści można osiągnąć oceniając synchronicznie z warunkami eksploatacji stan techniczny dużej liczby urządzeń tej samej klasy. Maksymalny profit można osiągnąć odpowiednio integrując informacje jw. w sakli KSE. W tym celu opracowano standardy badania, systemy zdalnej diagnostyki oraz portal internetowy integrujący informacje, wiedzę i doświadczenia. To najbardziej efektywne podejście do zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji, wysokiej dyspozycyjności oraz optymalizacji nakładów na utrzymanie stanu technicznego.
EN
Technical condition, especially the availability of long time operated equipment, working in the cycle load, depends to a great extent on the operating conditions and quality of technical maintenance. Properly performed diagnostics is a basic source of information on the current state of the equipment. The association of the results of the inspection carried out in the planned or forced overhaul and operating conditions is a source of information for the planning of diagnostics, overhauls and financial outlays for maintenance of technical condition. The greatest benefits can be achieved by assessing the technical condition of a large number of devices of the same class synchronously with the operating conditions. Maximum profit can be achieved by integrating appropriate information as in above mentioned the National Energy System scale. For this purpose we have developed test standards, remote diagnostics systems and an internet portal that integrates information, knowledge and experience. This is the most effective approach to ensure operational safety, high availability, as well as optimization of maintenance costs.
2
Content available Diagnostyka urządzeń sterowania ruchem kolejowym
PL
Sterowanie ruchem kolejowym jest realizowane przez człowieka przy wykorzystaniu określonych środków technicznych. Postęp techniczny, a także bogata funkcjonalność systemów sterowania ruchem kolejowym powoduje, że mamy do czynienia z wieloma rodzajami urządzeń wykonanych w różnych technologiach. Dlatego też utrzymanie urządzeń i systemów w stanie zdatności technicznej jest dużym wyzwaniem dla zarządców infrastruktury kolejowej i musi być wspierane przez diagnostykę techniczną. Potrzeba diagnostyki urządzeń sterowania ruchem kolejowym wynika z procesu ich destrukcji, który jest związany z czasem istnienia urządzeń, intensywnością ich użytkowania, jakością obsługi technicznej, czy poziomem jakości eksploatacyjnej. Uzyskiwane w wyniku diagnostyki informacje o zmianach stanu technicznego urządzeń umożliwiają efektywne przywracanie stanu ich zdatności uzyskiwanego w wyniku odnowy. Dlatego też prowadzone są badania naukowe oraz podejmowane są działania związane z wdrażaniem nowych metod diagnostycznych w obszarze automatyki kolejowej. W artykule przedstawiono wybrane systemy diagnostyczne urządzeń sterowania ruchem kolejowym.
EN
Railway traffic control is performed by the man with the use of specific technical means. Technical development and wide functionality of railway traffic control systems contribute to the fact that one deals with many types of devices, created with the help of various technologies. That is why the maintenance of the devices and systems presents a big challenge for railway infrastructure administrators, and it needs to be supported by technical diagnostics. The need for diagnostics of railway traffic control devices results from their destruction process which is related to their lifespan, use intensity, technical service quality or operation quality level. Gathered in the diagnostics process information concerning changes of the technical condition of the devices allow effective restoring to their original state thanks to regeneration. That is why academic research is being carried out and actions connected to implementing new diagnostic methods in the railway traffic control area are taken. The article presents chosen railway traffic control devices diagnostic systems.
3
Content available remote Correlation and association analysis in wall conveyor engines diagnosis
EN
The paper presents the new way of machine diagnosis. The object of the research is the wall conveyor working in the coal mines. The work of the device was represented by three time series of current values of three conveyor's engines. Every startup of the conveyor work was described with almost twenty variables. The correlation analysis of over 3700 startups pointed interesting dependencies in the data. The association analysis gave sets of interpretable rules describing the proper way of conveyor work. The final prediction of the level of proper work is done on the basis of assumed number of last startups and their similarities to associations developed from the train data and represented by the association rules.
PL
Artykuł przedstawia nowy sposób analizy pracy urządzeń – w tym przypadku przenośnika ścianowego w kopalni węgla kamiennego. Praca przenośnika opisana jest za pomocą trzech przebiegów poboru prądu przez każdy z silników. Każde uruchomienie przenośnika opisane zostało przez niemal 20 wskaźników, reprezentujących charakter i zmiany poboru prądu. Analizie poddano ponad 3700 uruchomień. Na podstawie analizy asocjacji wytypowano grupy reguł opisujących poprawny przebieg pracy przenośnika podczas uruchomienia. Końcowa ocena diagnostyczna polega na obserwacji w sposób ciągły historii uruchomień i porównaniu jakości opisu (dokładności reguł asocjacyjnych na obserwowanych przebiegach) z opisem uzyskanym z dostępnych wcześniej (historycznych, wzorcowych) danych.
EN
This paper describes the use of harmonic analysis in the analysis of a longwall conveyor chain. Correct and stable operation of the chain is connected both with the safety of the work and the economic performance of the transportation process. The aim of the study was to show the ability to detect changes in conveyor work related to damage or improperly conducted procedure of chain length changing. Observation of the conveyor chain work was to monitor the power consumption of the three motors driving the conveyor. The analysis included nearly 26 000 startups have been reported within 20 months of the conveyor work. This paper describes the initial stage of raw measurement data analysis, and analysis of data transformed by the Fourier transform. As a result of the data analysis, diagnostic procedures allowing to signal deviations from the conveyor normal conditions were proposed.
PL
Artykuł opisuje zastosowanie analizy harmonicznej do analizy stanu łańcucha przenośnika ścianowego. Poprawna i stabilna praca łańcucha wiąże się zarówno z bezpieczeństwem prowadzenia prac jak i ekonomiczną wydajnością procesu. Celem przeprowadzonych badań było wskazanie możliwości wykrywania zmian pracy przenośnika związanych z uszkodzeniem bądź przeprowadzoną w sposób nieprawidłowy procedurą zmiany długości łańcucha. Obserwacja pracy łańcucha przenośnika polegała na monitorowaniu poboru prądu przez trzy silniki napędzające przenośnik. Analizie poddano blisko 26 000 uruchomień, jakie odnotowano w okresie 20 miesięcy pracy przenośnika. W pracy opisano etap wstępnej analizy surowych danych pomiarowych, a także analizy danych przekształcony transformacją Fouriera. W rezultacie analizy danych zaproponowano procedury diagnostyczne pozwalające sygnalizować odstępstwa od normalnych warunków pracy przenośnika.
PL
Niezależnie od strategii remontowej wiedza z diagnostyki powinna stanowić podstawę planowania zakresów remontowych. To warunek wykonania remontu w zakresie adekwatnym do aktualnego stanu technicznego urządzenia oraz oczekiwań eksploatacyjnych. Termin i zakres remontu to obok jakości napraw oraz montażu najważniejsze czynniki decydujące o kosztach remontowych. Pro Novum przygotowuje Moduł Planowania Remontów jako jedną z zaawansowanych funkcji platformy informatycznej LM System PRO.
EN
Irrespective of the overhaul strategy, the knowledge concerning diagnostics should be the basis for planning of the overhaul range. It is the main requirement, meeting of which will guarantee execution of the overhaul in a range adequate to the current technical condition of the appliance and the operational expectations. Time and overhaul range are, apart from the quality of a repair and further assembly, the most important factors decisive for the overhaul costs. Pro Novum is just preparing the Overhaul Planning Module as one of the advanced functions of the LM System PRO information platform.
PL
Większość maszyn roboczych jest skomplikowanymi obiektami technicznymi wyposażanymi w hydrauliczne układy napędowe i sterujące. Ich zastosowanie znacznie zwiększyło wydajność maszyn, poprawiło dokładność sterowania oraz ułatwiło przeniesienie napędu będąc jednocześnie źródłem wielu uszkodzeń i niesprawności, które mogą być identyfikowane przy pomocy pokładowych systemów diagnostycznych. Artykuł przedstawia taki system zbudowany w Politechnice Radomskiej, który może być użyteczny dla diagnostyki i monitoringu stacjonarnych oraz mobilnych układów hydraulicznych. Prezentowany system wzbogacono o moduł analizy stanu oleju hydraulicznego jako źródła informacji o stanie technicznym monitorowanych obiektów.
EN
Most of the working machines are complicated technical objects equipped with power transmission and advanced hydraulic control systems. Using of these devices have increased efficiency of the working machines substantially and it has positive influence on improving of control accuracy. All machines' hydraulic components are the source of different damages which can be identificated with using of special designed on-board diagnostic system. This paper presents such system built in Technical University ofRadom which can he usefully for diagnosing and monitoring of different hydraulic components. Presented system has been enriched with analysis of hydraulic oil as the source of information about technical state of monitoring objects.
PL
Defektoskopowe badania diagnostyczne są oparte na wykorzystaniu różnych metod badań nieniszczących. Badania nieniszczące stanowią skuteczne narzędzia do wykrywania eksploatacyjnych uszkodzeń materiałów różnych obiektów i konstrukcji. Wykorzystuje się je w diagnostyce, w elektrowniach i w elektrociepłowniach. W kolejnych trzech częściach artykułu opiszemy sześć głównych metod badań nieniszczących, do których należą badania: wizualne, penetracyjne, magnetyczno-proszkowe, metodą prądów wirowych, ultradźwiękowe i radiograficzne. Różnorodność metod badań nieniszczących wynika z potrzeb badań diagnostycznych (a także badań podczas procesów wytwarzania różnych wyrobów i konstrukcji), odpowiednio do materiałów, obiektów i występujących w nich nieciągłości [11]. W artykule podano przykładowe wyniki badań materiałów wybranych obiektów.
10
Content available remote Telemetria urządzeń srk z wykorzystaniem technologii GSM/GPRS
PL
W artykule przedstawiono koncepcję wykorzystania dla celów telemetrii urządzeń srk modułów telemetrycznych z transmisją GSM/GPRS. Wykorzystanie tej technologii pozwoli na prowadzenie diagnostyki urządzeń znajdujących się w znacznej odległości od centrum diagnostycznego. Równocześnie zawarty w artykule rachunek kosztów wskazuje na akceptowalny poziom kosztów eksploatacyjnych takiego rozwiązania.
EN
In the article there is presented a conception of using telemetric modules with GSM/GPRS transmission for railway control devices telemetry. Usage of this technology will allow to diagnose devices, which are located on a large distance from a diagnostic centre. The article contains also a simple cost calculation, which shows the acceptable level of operational costs for such solution.
PL
Przedstawiono najnowsze osiągnięcia w dziedzinie techniki termalnej w aspekcie wykorzystania ich w diagnostyce urządzeń. Zdaniem autorów przełom wieków rozpoczął nową erę w technologii systemów zobrazowania termalnego, jak i ich dostępności. Kamery termowizyjne zostały zminiaturyzowane, są bardzo łatwe w użyciu i tworzą wysokiej rozdzielczości obraz w czasie rzeczywistym. Pomiary termowizyjne możemy wykonać z bezpiecznej odległości, nawet gdy urządzenie jest pod obciążeniem. Dzięki tym zaletom kamera termowizyjna jest idealnym narzędziem do prowadzenia przeglądów technicznych urządzeń.
EN
The article deals with the latest developments in the thermal technology used for equipment diagnosis. According to the authors, the turn of the century started a new age of the technology of the thermal imaging systems and their availability. Infrared cameras have been significantly miniaturized, are easy to use and create high resolution real-time image. Thermal measurements can be done from a safe distance, even if the equipment is under load. These features make a thermal camera a perfect tool for technical condition monitoring.
EN
The hydrodynamics of a dyeing machine affects the exchange mechanisms between a textile material and the liquid medium to a large extent. Namely, the transfer of dyes and chemicals from the dyeing liquor and the release of non-bonded substances during subsequent rinsing steps can be altered by relative movement between phases. Such aspects have not been investigated thoroughly, although the typical approach of chemical engineering can offer a relevant contribution in this view. As a practical result, important benefits may follow in various operations of the dyeing process, aimed at optimising the equipment use or saving resources, in particular water. The attention of this study was focused on hank-dyeing machinery, since this production demands a considerable amount of water due to the large liquor ratios. The experimental study was carried out at a textile industry facility by operating on two units of equipment at significantly different scales. The rinsing operation was monitored by sampling the liquid at several positions along the vertical direction of the liquor: colour, conductivity and other chemical properties were measured in order to devise an optimal production policy aimed at saving water. A mathematical model of the equipment, based on a simple hydrodynamic hypothesis and proper mass balances, was proposed, and its outputs were compared with the experimental results. Both practical considerations and the theoretical analysis suggest that water requirement during rinsing can be halved by modifying the procedure without affecting the final quality of products.
PL
W pracy omówiono możliwości diagnozowania stanu opartego na drganiach przekładni zębatych stosowanych w napędach przenośników taśmowych. Omówiono szeroko- i wąskopasmową analizę pomiarów drgań służących do oceny stanu przekładni oraz możliwość zastosowania zaawansowanych technik przetwarzania do wspomagania wnioskowania diagnostycznego i użycia wąskopasmowej analizy do precyzyjnej oceny stanu przekładni.
EN
The paper deals with gearbox conditions vibration diagnostic possibilities, different methods are considered. Wide and narrow band signal analysis of gearbox diagnostic signal is given. The paper exemplifies the use of convenient wide band vibration measurements for gearbox evaluation and possibility of use advanced signal processing for support diagnostic inferring use narrow band vibration analysis for more precise gearbox evaluation.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.