Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 37

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  diagnostyka pokładowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wpływ wybranych parametrów elektrycznych na proces spalania mieszanki w silniku z zapłonem iskrowym. Tematyka została wybrana ze względu na powtórne zwiększone zapotrzebowanie rynku samochodowego na silniki ZI, pod kątem małej emisji cząstek stałych w stosunku do silników z zapłonem samoczynnym. Wskazano na możliwości samoadaptacji układu zapłonowego do zmiennych warunków pracy.
EN
The influence of chosen of electric parameters in article was introduced on process the burning in engine the mixture with sparkle ignition. The the subject matter was chosen with regard on second enlarged demand of car market on engines, under angle of small emission of solid particles in relation to engines with automatic ignition. The adaptation of ignition arrangement was showed on possibility to variables of conditions of work.
PL
W artykule omówiony został projekt i realizacja płytki drukowanej oraz modyfikacji oprogramowania, które może poprawić oryginalne ustawiania silnika spalinowego względem mocy oraz momentu obrotowego. Opisany układ może zawrzeć oryginalny i zmodyfikowany program do obsługi sterownika silnika, które mogą zostać przestawione w czasie rzeczywistym. Zaprezentowano także wybrane testy prezentowanego rozwiązania zarówno dla silnika benzynowego jak i diesla, które potwierdzają wzrost mocy i momentu obrotowego dla każdego z silników.
EN
In the present work there are two solutions which are connected to improve performance and efficiency of car engine. First of them is a special program project, which allow to statically grow up power and torque generating by engine. This modification is the simplest because the is no need of interfere in original parts included in car. The code was made with help of IDA (Interactive Dissasembler) which is used to disassemble processor machine code and all what is needed to install new program into Engine Computer Unit is the diagnostic connector OBD2 (On-Board Diagnostics Level 2) which is mounted in almost every car after 2000 year. New program raises the performance of engine even 30% compared with original program installed by manufacturer. The second solution is a PCB (Printed Circuit Board) project which was designed is KiCad and allows user to change the characteristic of engine dynamic in real time. To achieve this point there is necessity of interference in ECU electronics. The serial Flash must be unsoldered and instead of it there will settle PCB adapter which is responsible for changes between two control programs. First of them is stock program installed by manufacturer. The second one will boost up the engine efficiency. It’s very attractive because one device makes possibility to have different software than the stock one. Project was tested on a several cars which was equipped in diesel engine and also gasoline engine. All of units gave a improvement by raised power, torque and the fuel consumption has decreased.
PL
System diagnostyczny jest źródłem informacji o stanie pojazdu w postaci symptomów diagnostycznych w formie danych pozyskiwanych wprost z sensorów, przetworzonych informacji diagnostycznych lub gotowych decyzji wpływających na funkcjonowanie diagnozowanego obiektu. Mając na względzie znaczenie tych informacji dla bezpiecznej i efektywnej eksploatacji pojazdu na obsługujące je systemy komunikacji nakłada się określone wymagania dotyczące wiarygodności i przepustowości informacyjnej. Klasycznym obecnie protokołem wymiany danych w zakresie diagnostyki OBD jest sieć CAN. Wzrastająca złożoność układów napędowych pod względem ich sterowania oraz ewolucji w stronę systemów hybrydowych czy wykorzystania alternatywnych źródeł zasilania wiąże się z potrzebą zwiększenia przepustowości sieci pokładowych obsługujących te obiekty od strony systemów diagnostycznych. Jednym z najbardziej realnych scenariuszy zastąpienia CAN w systemach diagnostyki pokładowej wydaje się być zastosowanie szeroko wykorzystywanego w wielu poza motoryzacyjnych obszarach protokołu Ethernet. Liczne doświadczenia z Ethernet 802.3 znajdują swe odbicie w podejmowanych przez środowiska inżynierskie działaniach w kierunku aplikacji tego protokołu w systemach OBD.
EN
Diagnostic system is a source of informations about the state of a vehicle. The diagnostic symptoms are in the form of raw sensor data, processed diagnostic informations or decisions inflicting object being diagnosed. Taking into account the meaning of this informations for safe and efficient use of a vehicle, the requirements for the reliability and information capacity are put on the systems that support them. A standard protocol for data exchange in the area of OBD diagnostics is CAN. Increasing complexity of drive systems control and their evolution towards hybrid systems or alternate power sources envolves the increase of the onboard network transfer rate (which supports this objects diagnostics). One of the most plausible scenarios is replacing the CAN in onboard diagnostics is the application of widely used in other areas Ethernet protocol. Numerous experiences (performed by various engineers) with Ethernet 802.3 founds its reflection in application of this protocol in OBD systems.
PL
Zaprezentowano metodykę postępowania przy wprowadzeniu nastaw podstawowych skrzyni biegów DSG. Przedstawiono znaczenie i procedury adaptacji programowych sterownika skrzyni biegów a także etapy procesu adaptacyjnego wg testu trakcyjnego samochodu. Procedury te mają charakter uniwersalny i mogą być wspólne dla napędów niekonwencjonalnych w niewielkim stopniu zależne od rodzaju zastosowanej przekładni bezstopniowej: automatycznej, CVT lub stopniowej, dwusprzęgłowej DSG. Przedstawiono i przeanalizowano wyniki diagnostyki pokładowej niesprawnej skrzyni biegów DSG. Zamieszczono przykłady kodów błędów wg zapisu diagnostyki EOBD wskazujące na uszkodzenia elementów skrzyni DSG oraz na potrzebę wykonania procedur adaptacji programowych.
EN
Presents the methodology followed for the introduction of the basic setpoints DSG gearbox. Shows the importance and procedures for program adaptation of the gearbox and the adaptive process steps according to test the traction of the car. The method is so versatile that it can be used for all unconventional drives and it is almost completely independent of the type of the continuously variable transmission used: automatic, CVT, or double-clutch gearbox DSG. Results of on-board diagnostics in damaged DSG gearbox are presented. Provides examples of error codes by writing EOBD indicating damage to the components DSG transmission and the need for procedures to adapt the program.
PL
Niniejsza praca przedstawia projekt aplikacji komunikującej się z diagnostycznym systemem pokładowym samochodu (OBD-II) i pełniącej funkcje czytnika danych diagnostycznych. Aplikacja została wykonana w środowisku LabVIEW firmy National Instruments. Wykorzystuje również interfejs sieci CAN dedykowany do pracy w środowisku LabVIEW. W pracy przedstawiono wszystkie podstawowe tryby pracy systemu OBD-II, w których opisywana aplikacja wymienia dane ze sterownikami w pojeździe.
EN
This paper presents the application communicating with the vehicle on-board diagnostic system (OBD-II) and performing the functions of the diagnostic data reader. The system was developed in LabVIEW from National Instruments. It also uses the CAN interface dedicated to work in LabVIEW. This paper presents all the basic modes of the OBD-II, which described the application exchanges data with controllers in the vehicle.
EN
An application of computer controlled fuel injection systems in vehicle engines and growing demands concerning toxic substances emission and fuel consumption was a main reason for OBD (On Board Diagnosis) development. In spite of a great technological development, only some tractors are equipped in diagnostic systems. On board diagnosis is strongly connected with emission demands and does not concern other important vehicle functions. In the developed mechatronic diagnostic system, based on generated consequences, four groups of defects are accepted: functional (uf), which inhibit performance, exhaust (ue), which causes increase toxic emissions, that jeopardize driving safety (us) and defects that affect engine performance (ud). The diagnostic system consists of a board computer with specialized programs, acquisition data modules working in CAN net with protocol DeviceNet, measuring sensors and actuators. In the paper accepted assumptions, and a structure of mechatronic system model and organization of a diagnostic program are presented.
PL
Mimo dużego rozwoju technologicznego, tylko niektóre ciągniki kołowe są wyposażone w systemy diagnostyczne. Aktualnie stosowana diagnostyka pokładowa pojazdów jest silnie związana z wymaganiami emisyjnymi i nie obejmuje innych ważnych funkcji pojazdu. W tworzonym mechatronicznym systemie diagnostycznym ciągnika kołowego ze względu na możliwe skutki przyjęto cztery grupy uszkodzeń: funkcjonalne (uf) powodujące ograniczenie efektywności pracy, emisyjne (ue) wywołujące wzrost emisji związków toksycznych, zagrażające bezpieczeństwu ruchu (us) ciągnika oraz pogarszające jego dynamikę (ud). System diagnostyczny tworzy komputer pokładowy z wyspecjalizowanym oprogramowaniem, moduły akwizycji danych pracujące w sieci CAN z protokołem DeviceNet, czujniki pomiarowe (sensory) oraz elementy wykonawcze (aktuatory). W artykule przedstawiono przyjęte założenia, budowę modelu systemu mechatronicznego oraz organizację programu diagnostycznego.
EN
A method of diagnostics of the automobile gearbox wearing out is presented in this paper. The procedure can be automatically realised during driving. To be able to perform such diagnostics the reference model of the vibration signal on the basis of the synchronously averaged signal was created for a new gearbox (in a good technical condition). In order to realize the procedure on-board this model must be easily identifiable. A complicated structural model was given up for the simpler model of the abstract vibrations signal. Three ways of modelling were presented: harmonic series, parametric ARMA (Auto Regressive Moving Average) model, and the wavelet model. The current vibration signal is recorded at the determined moment of driving and then compared with the reference model. After each overhaul or exchange of drive system elements the reference model should be identified again. Diagnostics is being done by comparing measures for the reference model and the currently measured - adequately processed - signal. The method was verified in the active experiment performed on the Fiat Punto automobile with a 5-speed gearbox. The described method can constitute the supplementation of on-board automobile system by the mechanical failures of the drive system. This procedure can be broadened by defects of the main gear, differential gear, articulated joints, bearing, engine exhaust valves, and engine head gasket.
PL
W artykule przedstawiono metodę diagnozowania zużycia samochodowej skrzyni biegów. Procedura realizowana może być automatycznie podczas jazdy samochodu. W tym celu dla nowej skrzyni (w dobrym stanie technicznym) tworzony jest model referencyjny sygnału drgań, na bazie sygnału uśrednionego synchronicznie. Aby procedura mogła być realizowana on-board, model musi być łatwo identyfikowalny. Zrezygnowano ze skomplikowanego modelu strukturalnego obiektu na rzecz prostszego modelu abstrakcyjnego sygnału drgań. Przedstawiono trzy sposoby modelowania: ciąg harmonicznych, model parametryczny ARMA i model falkowy. Bieżący sygnał drgań jest rejestrowany w określonym momencie jazdy, a następnie porównywany z modelem referencyjnym. Po każdym re-moncie lub wymianie elementów zespołu napędowego model referencyjny powinien być identyfikowany od nowa. Diagnozowanie następuje przez porównanie miar dla modelu bazowego i sygnału mierzonego na bieżąco oraz odpowiednio przetworzonego. Metoda została zweryfikowana w eksperymencie czynnym przeprowadzonym na samochodzie Fiat Punto z 5-biegową skrzynią biegów. Opisana metoda może stanowić uzupełnienie istniejących systemów pokładowych w samochodach o uszkodzenia mechaniczne zespołu napędowego pojazdu. Procedura może zostać rozszerzona o uszkodzenia przekładni głównej, mechanizmu różnicowego, przegubów, łożysk oraz uszkodzenia zaworów wylotowych silnika i uszczelki głowicy silnika.
PL
Prace prowadzone przy opracowywaniu proaktywnej strategii eksploatacji w systemie transportowym znalazły się na etapie pozwalającym na implementację jej wyników. Zdefiniowanie zakresu monitoringu oraz sposobu ograniczeń i prezentacji informacji o stanach i wartościach alarmowych oraz wybór metod i środków umożliwiających prowadzenie monitoringu i wnioskowania on-line pozwoliły wybrać odpowiednie mechanizmy i urządzenia do wymiany danych w środowisku maszyna-człowiek. System zostanie zaimplementowany na prototypie opartym o typowe, tanie urządzenia – takie jak PDA/PNA lub tablety. Wymiana danych diagnostycznych z pojazdem będzie się odbywać poprzez system OBD2 przy wykorzystaniu łączności bezprzewodowej – bluetooth i WiFi. Taka architektura prototypu do niezbędnego minimum ogranicza konieczność stosowania w pojeździe dodatkowych urządzeń monitorujących. Moc obliczeniowa zastosowanych urządzeń jest wystarczająca do realizacji opracowanych procedur diagnostycznych, a możliwość komunikacji ze światem np. poprzez sieć GSM daje możliwość stosowania nie tylko diagnostyki On-Board, ale również zdalnej diagnostyki Off-Board.
EN
The development of proactive strategies for the transportation system are at the stage that allows the implementation of its results. Defined monitoring scope, it’s constraints, alarm states and levels as well as the choice of methods and means to carry out monitoring and on-line application allowed to choose the appropriate mechanisms and devices to exchange data between man and machine. The prototype system will be implemented on the typical, low-cost devices - such as a PDA / PNA or tablets. The exchange of diagnostic data from the vehicle will be done through the OBD2 system using wireless communication - Bluetooth and WiFi. This architecture is limiting the need for additional in-vehicle monitoring devices. The computational power of the used devices is sufficient to achieve the developed diagnostic procedures and the ability to communicate with the outside world (eg. via the GSM network) makes it possible to use not only on-board diagnostics, remote diagnostics, as well as Off-Board.
PL
Zwiększające się wymagania oraz duża ilość układów odpowiedzialnych za komfort i bezpieczeństwo jazdy są wielkim wyzwaniem zarówno dla konstruktorów, ośrodków badawczych, a także podczas szkolenia przyszłych diagnostów. W niniejszej pracy zaprezentowano stanowisko dydaktyczne do badania elektronicznego układu sterowania wtryskiem i zapłonem. Przedstawiono koncepcję i wykonanie stanowiska dydaktycznego zawierającego elementy układu sterowania silnikiem oraz zaprezentowano przykłady ćwiczeń wykonywanych za jego pomocą.
EN
Increasing demands and a many systems responsible for driving comfort and safety are a great challenge for designers, research centers, as well as during the training of future diagnosticians. This paper presents a didactic model for research of electronic fuel injection and ignition system. This paper presents a concept and execution of didactic model containing elements of the engine control system and presents examples of exercises.
EN
In line with legal regulations, contemporary vehicles have to be equipped with electronic onboard diagnostic systems that conform to EOBD requirements. Those solutions feature diagnostic monitors that support self-testing of most systems in a vehicle. Technological progress and the uniformization of vehicle solutions have enabled users to monitor the systems on-line and modify their operating characteristics with the use of system control software. This article discusses the threats posed by the implementation of uniform systems that support communication between external devices and vehicle systems. The overviewed solutions could compromise operating safety and significantly increase engine emissions - the main criterion for evaluating the technical condition of contemporary engines.
PL
Współczesne pojazdy samochodowe zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązkowo wyposażane są w elektroniczne systemy diagnostyki pokładowej zgodne z normą EOBD. Dzięki zastosowaniu tych rozwiązań pojawiły się nowe możliwości samodiagnostyki większości układów pojazdu poprzez monitory diagnostyczne zawarte w oprogramowaniu sterującym. Wraz z rozwojem i ujednoliceniem rozwiązań stosowanych w pojazdach pojawiły się również możliwości monitorowania on-line pracy poszczególnych układów, a także możliwości zmiany ich charakterystyk roboczych poprzez zmianę oprogramowania sterującego danym układem. W niniejszym artykule przedstawiono zagrożenia wynikające z wprowadzenia ujednoliconych sposobów komunikacji zewnętrznych urządzeń z układami pojazdów, mogących wpływać zarówno na bezpieczeństwo eksploatacji jak i znaczny wzrost emisji spalin - główne kryterium oceny stanu technicznego współczesnych silników.
PL
W artykule przedstawiono rezultaty z badań warunków pracy silnika spalinowego kołowego transportera opancerzonego Rosomak – wozu bojowego z silnikiem ZS – na podstawie pokładowych systemów diagnostycznych. W takich warunkach można uzyskać informację o rzeczywistych parametrach jego pracy, a także o zużyciu paliwa. Pomiarów dokonano na odcinku kilkudziesięciu kilometrów podczas jazdy na odcinkach drogi o różnej charakterystyce. Charakterystyki gęstości czasowej oraz zużycia paliwa wyznaczono w następujących fazach badawczych: jazda miejska, jazda pozamiejska – określona przejazdami po drogach poza terenem zabudowanym i drogach dwujezdniowych, jazda poligonowa – wykorzystano tu, oprócz standardowej charakterystyki silnika, możliwość chwilowego zwiększenia momentu obrotowego, tzw. trybu pracy overboost. Porównano wpływ pracy standardowej i trybu overboost silnika na macierze udziału czasu pracy silnika oraz zużycia paliwa określone współrzędnymi prędkość obrotowa silnika – obciążenie (lub prędkość pojazdu – przyspieszenie), które charakteryzują dynamiczne właściwości silnika lub pojazdu. Do pomiarów warunków pracy silnika oraz informacji o zużyciu paliwa wykorzystano diagnostyczną sieć pokładową pojazdu; uzyskane dane posłużyły do opracowania macierzy pracy silnika (lub pojazdu) dla różnych aspektów prowadzonych badań.
EN
The paper presents the results of investigations into the operating conditions of a combustion engine of the Rosomak armoured modular vehicle – a military vehicle fitted with a diesel engine. The tests were performed based on the data acquired from the OBD system. With the use of such information it is possible to obtain information on the actual engine parameters, including vehicle fuel consumption. The measurements were carried out on a road portion of several kilometres of varied characteristics. Time density characteristics and fuel consumption were determined in the following research phases: urban cycle, extra urban cycle – defined by cruises outside the city limits and dual lane roads, and off road combat simulating cycle – apart from standard characteristics, an instantaneous torque boost was used, (overboost). The two modes – standard and overboost – have been compared on the matrices of the engine operation share in each mode and fuel consumption was determined by engine speed and engine load coordinates (or alternatively vehicle speed and acceleration) that characterize the dynamic engine or vehicle properties. For the measurements of the engine operating conditions and the information on fuel consumption, vehicle on-board diagnostic network has been used; the data obtained served as a basis for the formulation of the matrices of engine or vehicle operation for different aspects of the conducted investigations.
12
Content available remote Procedura badania uszkodzeń przy pomocy systemu OBD II/EOBD
PL
System ODB II/EOBD jest doskonałym narzędziem diagnostycznym, jednak do pełnego wykorzystania jest niezbędna procedura, która zapewnia powtarzalność wyników. W artykule została zaprezentowana procedura, która umożliwia wykrywanie usterek przy pomocy skanerów diagnostycznych. Zastosowanie jej w warsztatach samochodowych skracałby czas diagnozy usterek, a w stacjach diagnostycznych pozwalał eliminować niesprawne pojazdy.
EN
System ODB II / EOBD is an excellent diagnostic tool, but to make full use of it there is needed a procedure which ensures reproducible results. The article is presenting a procedure, which allows to detect faults using diagnostic scanners. By means of this procedure in car services we can reduce the time of fault diagnosis and in diagnostic stations can eliminate defective vehicles.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań przewodnictwa płynu hamulcowego w funkcji temperatury i zawodnienia. Badania wykonywano w pełnym zakresie temperatur, aż do zagotowania się płynu, a zatem znacznie przekraczających te, przy których określa się zawodnienie płynu metodą pomiaru przewodności właściwej. Z uwagi na wypukłość charakterystyk przewodnictwa płynów hamulcowych w funkcji temperatury i zawodnienia, stwierdzono, że do określenia temperatury wrzenia płynu w systemach diagnostyki pokładowej, jest konieczny równoległy pomiar temperatury. Zwrócono również uwagę na ryzyko jakie wiąże się z badaniem zawodnienia płynu pobranego ze zbiorniczka wyrównawczego. Metoda bezpośredniego pomiaru temperatury wrzenia płynu ze zbiorniczka, nie uwzględnia zawodnienia w poszczególnych cylinderkach hamulcowych.
EN
The paper presents the research results of fluid conductivity as a function of temperature and inflow. The study was performed in the full temperature range up to boiling the liquid, exceeding the temperature of testing inflow by using the electrical conductivity method. Due to the maximum of the curve: brake fluid conductivity vs. temperature and inflow, in on-board diagnostic systems is necessary in parallel to measure the temperature. Also was paid attention in the paper on the risk associated with the test fluid from the reservoir because the inflow of individual wheel cylinders is often different than the flow of brake fluid reservoir.
PL
W trakcie prac nad systemem zdalnej diagnostyki pojazdów samochodowych wykorzystano techniczne możliwości wprowadzenia do motoryzacji standardu OBD II. W artykule przedstawiono możliwości implementacji systemu diagnostyki pokładowej trzeciej generacji. Zaprojektowano, a następnie stworzono wielomodułowy system pozwalający na dostęp do aktualnych danych bez konieczności fizycznego kontaktu z pojazdem. Uzyskano narzędzie pozwalające na komunikację z siecią pokładową samochodu w standardzie OBD II, a jednocześnie umożliwiające dalszą bezprzewodową transmisję danych. W drugiej części artykułu zaprezentowano możliwości wykorzystania takiego systemu do pomiarów parametrów eksploatacyjnych pojazdów.
EN
The article presents how in the course of work on a remote diagnostic system for motor vehicles technical capabilities enabled by the introduction of the OBD II standard to motor industry were used. The paper reports a third generation diagnostic system, designed and implemented as a multi-module system facilitating acquisition of real-time power-train diagnostic data without wired connection to the vehicle, eventually resulting in creation of a tool accessing the vehicle on-board network using the standard OBD II diagnostic port and an Internet link for simultaneous transmission of diagnostic data to remote operator station. Subsequently, the article covers some practical examples of using the designed system to acquire current, power-train and diagnostic data from the vehicle during its normal operation.
EN
The aim of the present study is to present the testing methods for the engine operation control system and supplemental restrain system. DeltaScan diagnostic program which has been designed for servicing of VW group vehicles was used for this purpose. The methods used to establish the connection between the diagnostic device and the controller as well as reading of error codes and basic parameters of individual systems have been also presented. Furthermore the reasons of incorrect inspection and repair constituting potential reason of serious damages of vehicle have been also described.
PL
Celem pracy była ocena parametrów energetycznych ciągnika JOHN DEERE 6820 z wykorzystaniem systemu diagnostyki pokładowej. Parametry energetyczne ciągnika (silnika) uzyskane w wyniku tego typu badań pozwalają na ocenę stanu energetycznego ciągnika. Głównie do jego energochłonności oraz przystosowania do zmiennych warunków pracy, tym samym przystosowania do zmiennych obciążeń i zmiennej prędkości obrotowej. Wyznaczenie charakterystyk przebiegu zmian momentu obrotowego, mocy oraz jednostkowego zużycia paliwa, pozwala określić zakres prędkości obrotowej dla optymalnego działania silnika. Zastosowanie diagnostyki pokładowej w ciągniku rolniczym oraz systemu diagnostycznego Service ADVISOR, ułatwia lokalizację uszkodzeń i usuwanie niesprawności w ciągnikach i maszynach rolniczych, a także pozwala wyznaczyć jednostkowe zużycie paliwa ge w sposób wystarczający na określanie jego wartości dla celów użytkowych.
EN
The purpose of this work was to evaluate energy parameters of JOHN DEERE 6820 farm tractor using an on-board diagnostics system. Farm tractor (engine) energy parameters obtained during research of this type allow to evaluate tractor energy state. This mainly applies to its power consumption and adjustment to changing conditions of operation, and thus adjustment to variable loads and changing rotational speed. Determination of characteristics for the progress of changes in the torque, power, and unit fuel consumption allows to specify rotational speed range ensuring optimal engine operation. Using the on-board diagnostics and the Service ADVISOR diagnostic system in a farm tractor makes it easier to locate defects and to eliminate any faultiness in farm tractors and machines. Moreover, it allows to determine unit fuel consumption ge in sufficient way for specifying its value for functional purposes.
17
Content available remote Third generation on-board diagnostic system in automotive vehicles
EN
As a result of works on a third generation on board diagnostic system for automotive vehicles, the technical possibilities of the OBO II (On Board Diagnostic) standard application in the automotive industry were used. The paper presents possibilities of the remote on-board diagnostic system implementation (OBO III). The multimodular system which allows having an access to the current data without the necessity of the physical contact with a vehicle has been designed and produced. The authors have got the tool, which allows communicating with an on-board vehicle network in the OBO II standard, and simultaneously gives the possibility of further wireless data transmission. The relational data base which enables to have a sufficient use of its supplies has been designed.
PL
W wyniku prac nad systemem zdalnej diagnostyki pojazdów samochodowych wykorzystano techniczne możliwości wprowadzenia do motoryzacji standardu OBD II. W artykule przedstawiono możliwości implementacji systemu diagnostyki pokładowej trzeciej generacji - OBD Ill. Zaprojektowano, a następnie stworzono wielomodułowy system pozwalający na dostęp do aktualnych danych bez konieczności fizycznego kontaktu z pojazdem. Uzyskano narzędzie pozwalające na komunikację z siecią pokładową samochodu w standardzie OBD II, umożliwiające jednocześnie dalszą bezprzewodową transmisję danych. Zaprojektowano relacyjną bazę danych pozwalającą na wydajne korzystanie z jej zasobów.
EN
The article concerns the possibilities of use of the method being able to assess of the combustion process and its lack in internal combustion engines of railway traction vehicles, that bases on the use of vibration signal parameters. The paper includes the results of research conducted on the engine test bench with a single cylinder research and compression-ignition engine with direct injection, and tests for the engine of a diesel locomotive in the exploitation condition. Possibility of the vibration signal estimators application to the assessment of a combustion process lack in an internal combustion engine and a high reliability of combustion process diagnostics basing on the above method have been proved.
PL
W artykule omówiono możliwości zastosowania metody oceny procesu spalania i jego braku w silnikach spalinowych pojazdów trakcji szynowej, bazującej na wykorzystaniu parametrów sygnału drganiowego. Zamieszczono w nim wyniki badań przeprowadzonych na hamowni silnikowej na jednocylindrowym badawczym silniku o zapłonie samoczynnym (ZS) z wtryskiem bezpośrednim oraz wyniki badań silnika spalinowego lokomotywy w warunkach jej eksploatacji. Wykazano możliwość zastosowania estymat sygnału drganiowego do oceny braku spalania w silniku spalinowym oraz dużą wiarygodność diagnostyki procesu spalania za pomocą powyższej metody.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wybrane zagadnienia diagnostyki pokładowej EOBD silników o zapłonie samoczynnym, stosowanych w pojazdach samochodowych klasy M1 oraz N1, w oparciu o obowiązujące przepisy określające graniczne wartości szkodliwych składników spalin zawarte w normach EURO. Omówiono sposoby wykrywania usterek, występujących w obecnie stosowanych systemach oczyszczania spalin, jak np. EGR, DOC, DPF, CRT oraz FAP, pracujących w konfiguracji z najbardziej rozwojowym systemem wtryskowym silników Diesla, jakim jest Common Rail. Jednym z rozwiązań, które obecnie ma coraz większe znaczenie jest system oczyszczania spalin zwany CRT. Jest on w pełni nadzorowany przez system diagnostyczny EOBD. Wynika to z przygotowania producentów samochodów do wprowadzenia normy EURO5, zdecydowanie ograniczającej emisję cząstek stałych. Stąd rodzi się konieczność stosowania w układach wydechowych urządzenia filtrującego spaliny.
EN
In this article selected problems concerning a on-board diagnostics system EOBD of a selfignition engine used in a M1 vehicle class are presented as well as the N1 basis of legal (currently valid) regulations which stipulate the limits of exhaust gas pollution ingredients described in the EURO standards (norms). Here are discussed the methods of detecting faults taking place in the currently used exhaust gas treatment systems for example EGR, DOC, DPF, CRT and FAP used in the configuration with the most developed Diesel injection system Common Rail. Currently one of the most important solutions is the exhaust gas treatment system known as CRT. This system is fully controlled by EOBD. This is the result of preparing a vehicle manufacturer to introduce the EURO 5 norm which will reduce the PM (particulate matter) considerably. It means that it is necessary to apply a filtration device into an exhaust gas system.
PL
W pracy oceniono możliwości monitorowania trójfunkcyjnych reaktorów katalitycznych silnika o zapłonie iskrowym na podstawie pomiarów ubytku tlenu zużywanego w reakcjach katalitycznych oczyszczania gazów spalinowych. Na potrzeby przeprowadzania powtarzalnych i jednoznacznych badań silnikowych zaproponowano metodę symulacji procesu dezaktywacji polegającej na wymianie wkładów aktywnych reaktora na wkłady nieaktywne. Dla potrzeb badawczych zdefiniowano wskaźnik ubytku tlenu w reaktorze katalitycznym oraz przeprowadzono badania konwersji CO, HC i NOx w ustalonych warunkach pracy silnika na hamowni silnikowej wraz z rejestracją wskaźnika ubytku tlenu oraz pomiary emisji CO, HC i NOx na hamowni podwoziowej w teście UDC, EUDC i NEDC. Pomiary wskaźnika ubytku tlenu w warunkach ustalonych pracy silnika skorelowano ze spadkiem konwersji substancji szkodliwych w tych warunkach pracy silnika oraz ze wzrostem emisji substancji szkodliwych w testach na hamowni podwoziowej. Wyznaczono odpowiednie charakterystyki umożliwiające obserwowanie pracy reaktora oraz wyznaczono wartości graniczne wskaźnika ubytku tlenu, dyskwalifikujące reaktor zgodnie z wymaganiami OBD dla pojazdów spełniających wymagania EURO III.
EN
In this paper the possibility of three way catalysts in spark ignition engines monitoring based on the measurements of oxygen concentrations decrease was described. Basis of the tests were to compare concentrations of oxygen before and after catalyst to estimate how much of oxygen is used in the catalyst for catalytic reactions. Measurements were carried using a method which simulated the process of catalyst deactivation. It consisted on changes of catalyst sections from active to deactivate. The index of oxygen degrees after the catalyst was defined. Measurements of CO, HC and NOx conversion were conducted at the engine steady state conditions on the engine test bench and at NEDC cycle. Measurements of oxygen decrease index at engine steady state conditions were compared with increase of toxic components emission under the same conditions. The same kinds of measurements were carried for UDC, EUDC and NEDC cycles. The characteristics that enabled observations of catalyst conditions were determinate and also the borderline values of oxygen degrease index were determinate. The index borderline values are used to define the threshold of catalyst disqualification according to ODB requirements for vehicles that meet EURO III requirements.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.