Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  diagnostyka magnetyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
As the quality of welded joints transfers to the load carrying capacity of structures, welded joints naturally become the object of diagnostic tests. Welded joints are mainly tested in order to find out the places with structural or mechanical non-homogeneities. It is caused by the fact that the existence of welding imperfections significantly decreases mechanical properties of the welded joint and especially its fatigue strength. The paper presents some results of diagnostic tests for welded joints of steel components carried out with the use of passive and active magnetic methods. Faults of the welded joint occurring within a tested object cause the phenomenon of magnetic anomalies existing over a tested surface and this phenomenon has been used to detect welding imperfections. A specially designed measurement matrix consisting of 768 oneaxial miniature magnetic field sensors has been used to record the magnetic flux leakage. The paper includes a comparison of the effectiveness of diagnosing using the passive and active magnetic method. Moreover, it was shown that the magnetic diagnostics provides rapid inspection of quality of welded joints with no need for special preparation of joints for testing which is relevant for its practical applications and results in low costs of such tests.
PL
Ponieważ jakość złączy spawanych przekłada się na możliwości przenoszenia obciążeń przez konstrukcje, poáączenia spawane stają się w naturalny sposób obiektem badań diagnostycznych. Głównym celem badań połączeń spawanych jest wykrywanie miejsc, w których występuje niejednorodność strukturalna lub mechaniczna złącza. Taki cel badań wynika z faktu, że występowanie wad spawalniczych w decydującym stopniu pogarsza właściwości mechaniczne poáączenia spawanego, a w szczególności jego wytrzymałość zmęczeniową. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań diagnostycznych połączeń spawanych stalowych elementów z wykorzystaniem pasywnych i aktywnych metod magnetycznych. Do wykrywania defektów połączenia spawanego wykorzystano zjawisko powstawania anomalii magnetycznych nad badaną powierzchnią wywołanych występowaniem wad spawalniczych w diagnozowanym elemencie. Zaburzenia strumienia magnetycznego były rejestrowane za pomocą specjalnie skonstruowanej matrycy pomiarowej składającej się z 768 jednoosiowych miniaturowych czujników pola magnetycznego. W pracy dokonano porównania skuteczności diagnozowania pasywną i aktywną metodą magnetyczną. Wykazano również, że diagnostyka magnetyczna umożliwia wykonanie szybkiej kontroli jakości połączeń spawanych bez konieczności specjalnego przygotowania połączeń do badań diagnostycznych, co ma duże znaczenie użytkowe i przekłada się bezpośrednio na niski koszt takich badań.
PL
Pęknięcia kół napędnych lokomotyw EU07 są problemem, z którym często spotykają się zakłady eksploatujące lokomotywy tego typu. Przyczyn powstawania uszkodzeń można doszukiwać się w niewłaściwej konstrukcji tarczy koła bosego, w złym oszacowaniu wartości obciążeń koła lub nadmiernych obciążeniach eksploatacyjnych. Powodem powstawania pęknięć mogą być również wady materiałowe powstające na etapie produkcji lub też zmęczenie materiału w procesie eksploatacji. Uszkodzenia kół zestawu napędnego lokomotywy EU07 charakteryzuje wysoka powtarzalność miejsc ich powstawania. W artykule przedstawiono badania własności magnetycznych materiału stosowanego na zestawy kołowe. Zamieszczono wyniki badań opisujących reakcję materiału na obciążenia cyklicznie zmienne. Przedstawiono rozwijane metody diagnozowania procesów zmęczeniowych metodami magnetycznymi, które są dokładniejsze od metod defektoskopii ultradźwiękowej. Większość stali konstrukcyjnych reaguje na procesy mechaniczne mierzalnymi istotnymi zmianami parametrów magnetycznych. Każda stal przejawią określoną charakterystyczną zależność związków magnetomechanicznych. Poznanie tych związków pozwala na stosowanie metod magnetycznych w diagnostyce elementów stalowych i prognozowanie procesu pękania, co jest istotne, a nieosiągalne za pomocą metod defektoskopii.
EN
The length of the cycle of the survey wheel set depends on the course as well as technical and economic conditions of the use of the vehicle. Economical accounts are starting to speak behind extending the cycle of the exploitation inspection. At present a time of the propagation of the detected crack is predicted with ultrasonic methods and add current extending the time of the use of the wheel set. In the article tests of steels applied to wheeled sets were described. Research findings were placed describing the reaction of material for loads cyclically variables. Elaborated methods of diagnosing endurance processes were presented with magnetic methods which are more thorough than methods of the ultrasonic defectoscopy. The paper presents one of the methods of diagnosing fatigue processes by means of magnetic methods which is being developed. The carried research confirms correlations between mechanical and magnetic features of steel. Clarification of these correlations and measurements of magnetic properties will enable precise determination of the length of a circle of review wheel set. The majority of constructional steels is reacting to mechanical processes with measurable essential changes of magnetic parameters. Every steel will display the determined characteristic relation of magnetomechanical compounds. Getting to know these compounds allows to applying magnetic methods in the diagnostics of steel elements and forecasting the process of cracking what is essential but unavailable with methods of the defectoscopy.
PL
Dokonano przeglądu istniejących struktur defektoskopu oraz zaproponowano zmiany strukturalne w celu zapewnienia wielowymiarowego odbioru sygnałów diagnostycznych.
EN
The paper presents a review of existing designs of flaw detectors and proposes structural changes to provide multidimensional reception of diagnostic signals.
PL
Autor podjął próbę wykorzystania pomiarów własności magnetycznych (natężenia koercji) ferromagnetyka do wykrywania zmęczeniowej degradacji materiału na przykładzie staliwa LII500. Obiektem badań było koło napędne lokomotywy EU07. Wyniki badań własności magnetycznych odniesiono do badań defektoskopowych prowadzonych metodą wizualną i penetracyjną barwną.
EN
The author has made an attempt to use measurements of magnetic properties (coercivity intensity) of ferromagnetic to detect fatigue material degradation based on the example of LII500 cast steel. Drive wheel of EU07 locomotive was the research object. The results of the research on magnetic properties have been compared with defectoscopic ones carried by means of visual method and dye penetration method.
PL
W artykule przedstawiono jedną z rozwijanych metod diagnozowania procesów zmęczeniowych metodami magnetycznymi. Badania potwierdzają korelację cech mechaniczno-magnetycznych stali. Sprecyzowanie tych korelacji i pomiary zmian własności magnetycznych umożliwią w przyszłości precyzyjnie określenie długości cyklu przeglądowego zestawu kołowego.
EN
The paper presents one of the methods of diagnosing fatigue processes by means of magnetic methods which is being developed. The carried research confirms correlations between mechanical and magnetic features of steel. Clarification of these correlations and measurements of magnetic properties will enable precise determination of the length of a circle of review wheel set.
7
Content available remote Magnetometric diagnostics of constructional steels
EN
The aim of present-day diagnostics is to recognise degradation processes as early as possible. The material geometrical continuity or structure defects generated by fatigue processes reveal themselves in the final phase of element's lifetime. Change of basic electrical and magnetic parameters of these materials occurring at the time of mechanical processes is due to physical properties of ferromagnetic materials. These changes constitute source of information on the material and this issue has been presented in the paper. Examples of hourglass samples have been given.
PL
Współczesna eksploatacja zmierza w kierunku metod diagnostycznych wczesnego wykrywania procesów degradacyjnych. Defekty ciągłości geometrycznej materiału lub struktury generowane procesami zmęczeniowymi ujawniają się dopiero w końcowej fazie życia w materiale elementu. Właściwości fizyczne materiałów ferromagnetycznych sprawiają, że ich podstawowe parametry magnetyczne i elektryczne zmieniają się wraz z procesami mechanicznymi. Zmiany te są źródłem informacji o materiale jak przedstawiono w artykule na przykładzie próbek klepsydrycznych.
PL
Ograniczone zastosowania defektoskopii w zakresie prognozy eksploatacyjnej inicjują rozwój diagnostyki procesów zmęczeniowych. Diagnostyka procesów zmęczeniowych wskazuje z wyprzedzeniem na miejsca potencjalnie zagrożone awarią (kumulacja mikropęknięć). Diagnostyka prowadzona jest na podstawie analizy przebiegu parametrów fizycznych szczególnie elektrycznych i magnetycznych materiału, podczas eksploatacji. Musi być poprzedzona niezależnymi badaniami wstępnymi dla każdego materiału. Wskazanie wrażliwych parametrów diagnostycznych materiału oraz poznanie ilościowych związków przyczynowo skutkowych, ułatwia dobór metod badawczych, co przedstawiono na przykładzie stali stosowanych w energetyce.
EN
Flaw detection procedures have their limitations when it comes to operational forecast and this induces development of fatigue processes diagnostics. Diagnostics of fatigue processes may point to potentially hazardous places (areas with accumulating microcracks). This diagnostics is conducted by analysing physical parameters courses (electrical and magnetic parameters in particular) during operation. Initial and independent testing must be run at the start of diagnosis. Selection of testing procedures is made easy, if material's sensitive diagnostic parameters are known together with quantitative relations between cause and effect. This paper presents this selection on the basis of power engineering steels example.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.