Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1310

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 66 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  diagnostics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 66 next fast forward last
EN
This article discusses the proposed method for diagnosing diesel fuel equipment. An analysis of available methods for diagnosing fuel equipment has been carried out. The authors describe their method for diagnosing plunger pairs of a highpressure fuel pump according to the parameter of displacement of the injector needle. The design of the diagnostic device for measuring the movement of the injector needle has been developed and patented. The dependence of the maximum displacement of the injector needle on the increase, due to wear, of the radial clearance of the plunger bushing at the minimum steady state of idling of the engine has been determined. The technique of diagnosing the technical condition of plunger pairs of a high-pressure fuel pump by injector needle displacement is considered in detail.
EN
The paper is focused on diagnostics of reinforced concrete structure of the tribune of Závodisko Bratislava. The structure was realized by a combination of monolithic and prefabricated concrete elements as well as steel load-bearing elements. The complex state of the rough construction was evaluated, including the verification survey of the foundation of the construction. Non-destructive and destructive methods were used. Based on the results of the diagnostics and recalculation, it was decided to further progress the finish of the tribune.
PL
Artykuł koncentruje się na diagnostyce konstrukcji żelbetowej trybuny zlokalizowanej na „Závodisko Bratysława”. Konstrukcja została zrealizowana przez połączenie monolitycznych i prefabrykowanych elementów betonowych oraz stalowych elementów nośnych. Oceniono złożony stan konstrukcji, w tym badanie weryfikacyjne fundamentu konstrukcji. Zastosowano metody nieniszczące i niszczące. Na podstawie wyników diagnostyki i ponownych obliczeń zdecydowano odalszych działaniach, aby ukończyć trybunę.
EN
Electricity facilities are technical facilities used by humans to convert available forms of energy into electricity used to power all industrial processes, as well as to power machines and devices used in everyday life. Today, electricity is a field of engineering knowledge called electrical engineering, which describes specialist knowledge, skills and competences necessary in the production, processing (conversion), transmission, distribution, storage and use of electricity in a systemic perspective, and technical diagnostics is its important tool. The task of technical diagnostics in electrical engineering, depending on the needs, is to examine, document, evaluate and properly classify the actual state of the functions of individual system elements and its material parameters, as well as the impact of the state of the element on the state of the entire system or its part. The paper discusses the principles of technical diagnostics that should be subjected to electrical power facilities at various stages of life, i.e. design, construction and operation, in accordance with the provisions of the construction law.
PL
Obiekty elektroenergetyczne to obiekty techniczne, służące człowiekowi do przetwarzania dostępnych form energii na energię elektryczną wykorzystaną przy zasilaniu wszelkich procesów przemysłowych, a także napędzaniu maszyn i urządzeń używanych w życiu codziennym. Dziś elektroenergetyka jest dziedziną wiedzy inżynieryjnej zwaną inżynierią elektryczną, w której opisuje się specjalistyczną wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne w wytwarzaniu, przetwarzaniu (przekształcaniu), przesyłaniu, rozdziale, magazynowaniu oraz użytkowaniu energii elektrycznej w ujęciu systemowym, a diagnostyka techniczna stanowi istotne jej narzędzie. Zadaniem diagnostyki technicznej w inżynierii elektrycznej, w zależności od potrzeb, jest zbadanie, udokumentowanie, ocena i odpowiednie zaklasyfikowanie stanu rzeczywistego funkcji poszczególnych elementów systemu i jego parametrów materiałowych a także wpływu stanu elementu na stan całości systemu lub jego części. W referacie omówiono zasady diagnostyki technicznej, jakiej powinny być poddawane obiekty elektroenergetyczne w poszczególnych etapach życia, tj. projektowaniu, wykonawstwie i eksploatacji, zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
PL
Kompleksowe testy mające na celu określenie okresu trwałości oleju w celu zapobiegania i wczesnej diagnostyki usterek układu hydraulicznego obejmują ciągłe monitorowanie degradacji oleju (lepkość kinematyczna w 40°C, liczba kwasowa, degradacja termiczno-oksydacyjna), zanieczyszczeń oleju (woda, klasa czystości), stężeń metali (Fe, Pb, Cu) w oleju i kształtu ich cząstek. Analiza korelacji potwierdziła znaczenie statystycznej zależności między zanieczyszczeniem oleju a zużyciem układu hydraulicznego.
EN
Lubricating oils taken from 2 operational hydraulic lines were studied for acid no., contents of oxidn. and thermal degradn. products, water concn. as well as contents of solid particle (Cu, Pb, Fe) to evaluate the oil stability. The correlation anal. showed a significant relation between contents of solid particles and wear of the hydraulic system and between the acid no. and oil viscosity.
5
Content available remote Diagnozowanie jakości powierzchni tłoka aluminiowego po procesie fosforanowania
PL
We współczesnych przedsiębiorstwach kontrola jakości prowadzona po procesach obróbki chemicznej, jako procesach specjalnych, stanowi jeden z kluczowych elementów ukazujących poziom organizacji produkcji. Umiejętne stosowanie dostępnych technologii oraz dostępnych instrumentów zarządzania jakością stwarza możliwość ciągłego eliminowania niezgodności u ich źródeł. Celem badań było zdiagnozowanie powierzchni tłoków poddanych przemysłowej obróbce powierzchni poprzez fosforanowanie. Tłoki te przeznaczone były do silników diesla stosowanych w pojazdach lekkich. Określono źródła niezgodności powstające w procesie fosforanowania odlewów. Wykorzystano w tym celu i zintegrowano wybrane techniki zarządzania jakością. Działania te przyczyniły się do znacznego zmniejszenia liczby wyrobów niezgodnych.
EN
The Ishikawa diagram and ABCD-Suzuki method were used to det. the reasons for incorrect coverage of the Al piston surface with a phosphate layer. The defect resulted from inadequate degreasing of the piston surface.
PL
W artykule przedstawiono algorytm postępowania przy ocenie stanu technicznego istniejących konstrukcji budowlanych zalecany w normie ISO 13822-2010. Omówiono kolejne etapy postępowania i scharakteryzowano poszczególne działania ukierunkowane na rzetelną i kompleksową ocenę.
EN
The article presents an algorithm for assessing the technical condition of existing building constructions recommended in the norm ISO 13822-2010. It discusses subsequent stages of that undertaking and characterizes different actions aimed at reliable and comprehensive assessment.
7
Content available remote Uszkodzenia warstwy elewacyjnej w systemie ETICS
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia docieplania ceglanych ścian zewnętrznych i muru pruskiego od strony wewnętrznej. Zewnętrzne ściany ceglane budynków o charakterze zabytkowym, podobnie jak ściany budynków wzniesione w konstrukcji tzw. muru pruskiego, wymagają zachowania dekoracyjnych walorów fasady. Projektowanie remontu takich przegród wymaga wiedzy z dziedziny budowy takich przegród, ich stanu wilgotnościowego, wpływu stosowanych materiałów i warunków eksploatacji na prognozowane zmiany ilości wody w poszczególnych częściach ściany.
EN
The article presents some of the issues related to the thermal insulation of external brick walls and the Prussian wall from the inside. The external brick walls of historic buildings, like the walls of buildings erected in the so-called technology half-timbered buildings require the decorative qualities of the façade. Designing insulation from the inside of such walls, requires knowledge of the construction of such partitions of their moisture status of the existing part, the impact of thermal insulation material and operating conditions on the projected changes in the amount of water in individual parts of the wall.
PL
W artykule przedstawiono analizę diagnostyczno–niezawodnościową szyfratora IP. W tym celu zdefiniowano strukturę fizyczną i funkcjonalną urządzenia. Przedstawiono procesy autodiagnostyczne zachodzące w trakcie jego pracy. Zdefiniowaną strukturę zdekomponowano na moduły a następnie na zbiory elementów elektronicznych, dla których obliczono lub odczytano z dokumentacji wskaźniki niezawodnościowe. Przeprowadzono analizę niezawodnościową dla wyróżnionych modułów, a następnie dla całego urządzenia. Przeprowadzono to z uwzględnieniem różnych struktur niezawodnościowych i temperatur pracy. Znaleziono moduł o najniższej niezawodności i zaproponowano zastosowanie rezerwy nieobciążonej jako sposobu na zwiększenie niezawodności użytkowej urządzenia.
EN
The article presents diagnostic and reliability analysis of the IP encryption device. For purposes of analysis, the physical and functional structure of the device was defined. Autodiagnostic processes occurring during his work were presented. The defined structure was decomposed into modules and then into sets of electronic components for which reliability indexes were calculated or read from the datasheet. The issues of device reliability in relation to the reliability of electronic components were discussed. A reliability analysis was carried out for all modules, and then for the entire device, taking into account various reliability structures and operating temperatures. The module with the lowest reliability was found and it was proposed to use the unloaded reserve as a method to increase device reliability.
EN
A dynamic advancement of the design of combustion engines generates a necessity of introduction of strategies of operation based on the information related to their technical condition. The paper analyzes problems related to vibration based diagnostics of valve clearance of a piston combustion engine, significant in terms of its efficiency and durability. Methods of classification have been proposed for the assessment of the valve clearance. Experiments have been performed and described that aimed at providing information necessary to develop and validate the proposed methods. In the performed investigations, the vibration signals were obtained from a triaxial accelerometer located in the engine cylinder head. A parameterization of the obtained vibration signal has been carried out for the engine operating under different engine loads, rotation speeds and valve clearance settings. The parameterization pertained to the specific features of the vibration signals, the derivative of the vibration signal as a function of time as well as the envelope of this derivative. In the first approach, the authors developed a classifier in the form of a set of binary trees that additionally allowed distinguishing the features significant in terms of the identification of adopted classes. For comparison, the authors also developed classifiers in the form of a neural network as well as a k-nearest neighbors algorithm using the Euclidean metric. Based on the performed investigations and analyses a method of valve clearance assessment has been proposed.
PL
Dynamiczny rozwój konstrukcji silników spalinowych generuje potrzebę wprowadzenia strategii eksploatacji jednostek napędowych, opartej na znajomości ich stanu technicznego. W artykule poddano analizie zagadnienia, związane z drganiową diagnostyką luzu zaworów tłokowego silnika spalinowego, istotnego ze względu na efektywność pracy silnika i jego trwałość. Zaproponowano wykorzystanie metod klasyfikacji do oceny poprawności luzu zaworowego. Przeprowadzono i opisano eksperymenty, które miały na celu dostarczenie informacji koniecznych do zbudowania i zweryfikowania zaproponowanych metod. W przeprowadzonych badaniach pozyskano sygnały drganiowe z trójosiowego czujnika przyspieszeń drgań zlokalizowanego na głowicy silnika. Dokonano parametryzacji uzyskanych przebiegów czasowych sygnału drganiowego dla silnika pracującego pod różnym obciążeniem, z różnymi prędkościami obrotowymi oraz z różnymi luzami zaworowymi. Parametryzacja dotyczyła zarówno cech sygnału przyspieszeń drgań, pochodnej przyspieszeń drgań względem czasu jak i obwiedni tej pochodnej. W pierwszym podejściu zbudowano klasyfikator w postaci zbioru drzew binarnych, który przy okazji pozwolił na wyodrębnienie istotnych, ze względu na przyjęte klasy, cech. Dla porównania zbudowano także klasyfikatory w postaci sieci neuronowej jak i algorytmu k – najbliższych sąsiadów z metryką euklidesową. Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz zaproponowano metodę oceny luzu zaworowego.
11
Content available remote Stan techniczny nawierzchni dróg krajowych na koniec 2019 roku
PL
Stan nawierzchni dróg krajowych w Polsce jest oceniany m.in. na podstawie pomiarów parametrów techniczno-eksploatacyjnych nawierzchni: stanu spękań, równości podłużnej, głębokości kolein, stanu powierzchni, właściwości przeciwpoślizgowych i ugięć. Stan nawierzchni kwalifikuje się do czterech klas: A – dobry, B – zadowalający, C – niezadowalający i D – zły. Ocenia się łączne potrzeby remontowe (parametry w klasach C i D) i natychmiastowe potrzeby remontowe (parametry w klasie D). Procentowy udział stanu nawierzchni dróg krajowych, według danych z 2019 roku jest następujący: klasa A i B – 63,0%, klasa C – 22,0%, klasa D –12,7%.
EN
Pavement condition of national roads in Poland is evaluated on the basis of measurement of technical features: cracking, longitudinal evenness, rutting, surface description, skid resistance and deflection. Pavement condition is qualified into four classes: A good, B satisfactory, C unsatisfactory and D bad. Total intervention needs (class C and D) and immediate intervention needs (class D) are estimated. Percentage of pavement condition of national roads, according to data in 2019, is the following: class A and B 63,0%, class C 22,0% and class D 12,7%.
12
Content available remote Diagnostyka stanu nawierzchni i wybranych elementów korpusu drogowego
PL
W 2019 roku dokonano aktualizacji wytycznych diagnostyki stanu nawierzchni. Główne złożenia przyjęte przy aktualizacji to m.in. rozszerzenie zapisów dotyczących inwentaryzacji i oceny nawierzchni betonowych oraz wybranych elementów korpusu drogi (poboczy nieutwardzonych i elementów odwodnienia), a ponadto usystematyzowanie zasad wykonywania pomiarów konstrukcji nawierzchni. W artykule przedstawiono tylko najistotniejsze fragmenty diagnostyki sieci drogowej stosowanej w GDDKiA. W szczególności odniesiono się do celu diagnostyki nawierzchni, cech technicznych nawierzchni i metod ich identyfikacji oraz zasad wyznaczania zabiegów remontowych. Wynikiem diagnostyki jest klasyfikacja potrzeb remontowych na odcinku pasa jezdni, jezdni, drogi, ciągu drogowym, sieci drogowej.
EN
In 2019, the guidelines for the diagnosis of pavement condition were updated. The main submissions accepted for the update include extending the records concerning the inventory and evaluation of concrete pavement and selected elements of the road (unpaved shoulders and drainage elements), as well as systematizing the principles of performing measurements of pavement structures. The paper presents only the most important fragments of road network diagnostics used in GDDKiA. In particular, it refers to the purpose of pavement diagnostics, technical features of the pavement and methods of its identification, and the principles of determining repair procedures. The result of the diagnostics is the classification of repair needs on a section of lane, carriageway, road, route, road network.
EN
One of the most frequently diagnosed neurodegenerative disorders, along with Alzheimer’s disease, is Parkinson’s disease. It is a slowly progressing disease of the central nervous system that affects parts of the brain which are responsible for one’s motor functions. Despite the frequency of its occurrence among the elderly population, there has not yet been established a universal approach towards its certain diagnostics ante mortem. The study presents a pilot experiment regarding the assessment of the usefulness of simultaneous processing and analysis of speech signal and hand tremor accelerations for patient’s screening and monitoring of the progress in healing, using the data acquired with a mid-range Android smartphone. During the study, a mobile device of this kind was used to record the patients of the Department of Neurology, University Hospital of the Jagiellonian University in Kraków and a control group of healthy persons over the age of 50. The samples were then analysed and an attempt towards classification was made using statistical methods and machine learning techniques (PCA, SVM, LDA). It was shown that even for a limited population, the classifier reaches about 85% accuracy. Another topic discussed in the study is the possibility of implementing a fully automated mobile system for the monitoring of the disease’s progression. Propositions of further research were also drawn.
PL
Jednym z najczęściej diagnozowanych zaburzeń neurodegeneracyjnych, obok choroby Alzheimera, jest choroba Parkinsona. To wolno postępująca choroba zwyrodnieniowa ośrodkowego układu nerwowego, która zajmuje obszary mózgu odpowiedzialne za motorykę. Pomimo powszechności choroby wśród osób starszych, do tej pory nie została opisana uniwersalna metoda jej pewnego zdiagnozowania. Praca przedstawia pilotażowe badanie dotyczące określenia przydatności i możliwości wykorzystania metod jednoczesnego przetwarzania i analizy sygnału mowy oraz sygnału przyspieszenia drgań kończyny górnej w kontekście badań przesiewowych lub obiektywnego monitorowania postępu leczenia chorób neurodegeneracyjnych, z wykorzystaniem danych pozyskanych za pomocą średniej klasy smartfonu z systemem Android. W ramach badania wykonano za pomocą urządzenia mobilnego nagrania pacjentów Oddziału Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie ze zdiagnozowaną chorobą Parkinsona oraz osób zdrowych powyżej 50 roku życia. Próbki poddano analizie i wstępnej klasyfikacji z wykorzystaniem metod statystycznych oraz technik uczenia maszynowego (PCA, SVM, LDA). Pokazano, że skuteczność klasyfikacji już dla niewielkiej populacji sięga około 85%. W pracy omówiono również możliwość implementacji w pełni automatycznego systemu mobilnego monitorowania przebiegu choroby, a także przedstawiono propozycję dalszych badań w tym kierunku.
14
EN
Focus of customers only on the best model’ parameters of urban wheel transport with electric drive (trolley-, electric- and hybrids) presented at the world market today leads to objective lag minimum in five and more years from the achievable technical/technological world level. This paper targeted to create on example of serially made trolley-bus (T-bus) models an objective dataset for determining and extrapolation the trends of its perfection physically informative indicators. The consecutive application of the ordinary least squares method and modified Kendall-Theil robust method to small selections of the offered indicator’ trends received. Reasonable by the theory of similarity and dimensional analysis the model’ structure and the kernel of perfection level index obtained and characterized by the possibility of its periodic upgrading in accordance with the customers and designers requirements. The classification of the drive axle generations in electric drive traction transmissions, considers analysis of its structure and construction’s elements, proposed. On example of the known traction transmissions’ structures the circuit-logical technique of taking notes its reliability at express diagnostics of the certain T-bus model perfection level developed. Further increasing of some numeric markers of energy efficiency, load capacity, comfort, ergonomics and operational reliability of the T-buses by adequate linear trends is confirmed. Accented, that the open access to the dataset of the vehicle’ perfection level indicators is one of the foremost challenges in methodology of its CAE-methods optimal design and have practical significance to improve such products.
EN
In this paper deep neural networks are proposed to diagnose inter-turn short-circuits of induction motor stator windings operating under the Direct Field Oriented Control method. A convolutional neural network (CNN), trained with a Stochastic Gradient Descent with Momentum method is used. This kind of deep-trained neural network allows to significantly accelerate the diagnostic process compared to the traditional methods based on the Fast Fourier Transform as well as it does not require stationary operating conditions. To assess the effectiveness of the applied CNN-based detectors, the tests were carried out for variable load conditions and different values of the supply voltage frequency. Experimental results of the proposed induction motor fault detection system are presented and discussed.
PL
W referacie przedstawiono klasyfikację i konstrukcję rozjazdów kolejowych dużych prędkości eksploatowanych na europejskich liniach kolejowych. Przeanalizowano występujące programy komputerowe wspomagające diagnostykę rozjazdów kolejowych dużych prędkości wraz z najczęściej występującymi przyczynami powstawania awarii pochodzących od elementów infrastruktury. Autorzy wskazują na konieczność integracji rozjazdów dużych prędkości jako jednego systemu zawierającego nowoczesne układy przestawiania zwrotnicy i ruchomego dzioba krzyżownicy wraz z indukcyjnym ogrzewaniem ruchomych elementów rozjazdu. Zwrócono również uwagę na konieczność stosowania odpowiednich środków transportu dedykowanych dla rozjazdów kolejowych w celu podniesienia jakości początkowej wyrobu.
EN
This paper presents the classification and construction of high-speed railway turnouts operated on European railway lines. The existing computer programs supporting the diagnostics of high-speed railroad turnouts with the most common causes of failures originating from infrastructure elements were analyzed. The authors point to the need for integration of high-speed turnouts as a single system containing modern point machine control of switch area and swing nose crossing area with induction heating of moving turnout elements. Attention was also paid to the need to use appropriate means of transport dedicated for railway turnouts in order to improve the initial quality of the product.
PL
Przedmiotem artykułu jest wieża antenowa o wysokości 60 m zaprojektowana w konstrukcji żelbetowej prefabrykowanej, składająca się z 5 segmentów rurowych wykonanych w technologii betonu wirowanego. Połączenia segmentów zaprojektowano w postaci specjalnych łączników, składających się z płyt stalowych skręcanych na śruby. W trakcie eksploatacji żelbetowy trzon wieży uległ zarysowaniom i spękaniom o różnym charakterze, co stanowiło bezpośredni asumpt do zbadania przyczyn ich powstania oraz określenia sposobu naprawy. Celowi temu służyły przeprowadzone badania diagnostyczne oraz obliczenia statyczno-wytrzymałościowe konstrukcji wieży, z uwzględnieniem oddziaływania wiatru według Eurokodu 1 oraz nieliniowości fizycznej betonu i stali zbrojeniowej. Na podstawie otrzymanych wyników określono stan techniczny wieży oraz podano sposoby wyeliminowania występujących uszkodzeń i nieprawidłowości.
EN
The subject of this paper is a reinforced concrete (RC) antenna tower 60 m high consisted of 5 tubular segments made of spun concrete. The connections between segments were designed in the form of special joints consisted of steel plates fixed by screws. The reason for undertaking this issue was the occurrence of cracks on the external surface of the tower shaft. For this purpose the relevant investigations and static analysis of the tower structure have been performed in accordance with Eurocode 1 and by taking into account the physical nonlinearity of concrete and reinforcing steel. Based on the obtained results the diagnosis of tower structure and recommendations for its repair and protection were made.
PL
Zastosowanie lin stalowych w budownictwie obejmuje między innymi cięgna i stężenia w konstrukcjach stalowych. Diagnostyka lin stalowych to głównie nieniszczące badania defektoskopowe zorientowane na wykrycie pęknięć drutów, deformacji, starć oraz korozji. Jako metody badań stosowane są najczęściej różnego rodzaju metody magnetyczne (aktywne i coraz częściej pasywne) oraz wizualne. W artykule przedstawiono charakterystykę stosowanych metod oraz wyniki diagnostyki lin stalowych na przykładzie wybranych realizacji. Omówiono sposób regulacji sił naciągu stężeń linowych konstrukcji zabytkowego hangaru oraz przebieg i wyniki kompleksowych badań stanu technicznego lin konstrukcji wsporczej gazociągu i odciągów linowych masztu radiowo-telewizyjnego.
EN
The use of steel ropes in construction includes, among others, tension members and bracing in steel structures. Steel rope diagnostics are mainly non-destructive flaw detection tests focused on detecting wire cracks, deformations, abrasions and corrosion. As research methods, various magnetic (active and increasingly passive) and visual methods are most often used. The article presents the characteristics of the methods used and the results of wire rope diagnostics on the example of selected implementations. The method of adjusting the tension forces of rope bracing of the historic hangar structure, as well as the course and results of comprehensive tests of the technical condition of ropes of the gas pipeline supporting structure and radio mast haul-offs are discussed.
19
EN
Presently used magnetic methods for testing wire ropes leave an untested rope section located in the direct vicinity of a tapered socket. However, the aforesaid area may contain damage resulting from existing stresses and wear processes. The article discusses results of a study concerned with diagnostic equipment enabling the assessment of the above-named area in terms of its technical condition as well as presents results of the FEM-based numerical analysis of a magnetisation system and laboratory test results concerning a rope containing simulated damage.
PL
Stosowana obecnie metoda magnetyczna badania lin stalowych pozostawia nie przebadany odcinek liny w bezpośrednim otoczeniu uchwytu stożkowego. W obszarze tym mogą jednak wystąpić uszkodzenia związane z istniejącym tu stanem naprężeń oraz procesami zużyciowymi. W artykule opisano wyniki prac nad aparaturą umożliwiającą ocenę stanu technicznego liny w tym obszarze. Przedstawiono wyniki analiz numerycznych projektowanego magnetowodu oraz badań laboratoryjnych liny z zamodelowanymi uszkodzeniami.
EN
In hydraulic pump system various states can occur caused by mechanical and physical phenomena. To detect them, the Short Time Fourier Transform (STFT) is applied. This paper will consider an application of STFT to monitor and evaluate hydraulic pump system operation in different states of operation. For measurements of pressure and flow changes in pump, hydraulic tester and Data AcQuisition (DAQ) card was used for evaluation of qualitative and quantitative changes in the system. Results of hydraulic pump’s operation will be shown on Fast Fourier Transform (FFT) charts and STFT spectrograms plots.
first rewind previous Strona / 66 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.