Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  diagnostic model
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Changing selected engine structure parameters, especially fuel system parameters, affects the emission of harmful compounds in the exhaust gas. Changes in harmful compound emission are frequently ambiguous, as they highly depend on parameters controlling the combustion process. An additional problem is that simple interactions are frequently accompanied with mutual influence of these parameters. Therefore, we can say about different sensitivity of diagnostic parameters to the same excitations coming from the engine structure but executed at different loading states. When the set of diagnostic parameters is numerous and the values of these parameters are similar, there is a real problem with their correct classification, frequently based on subjective assessment by the analyst. In the article, the authors propose a methodology to classify the recorded diagnostic parameters. In earlier works by the authors [4,6,7], the information capacity index method (the Hellwig method) was proposed as the measure of diagnostic parameter sensitivity. Based on this method, a rankling of diagnostic parameters can be created which divides the set of diagnostic variables into stimulators and destimulators. Novel authors’ approach to the presented problem consists in including nominants, i.e. variables with the most favourable value for the analysed aspect of the research, in the set of diagnostic variables. This normalisation of the set is believed to be helpful for making a diagnostic decision free from analyst’s arbitrariness. The zero unitarization method can also be helpful in creating diagnostic tests.
PL
W artykule scharakteryzowano kluczowe obszary organizacji sektora TSL (transport – spedycja – logistyka) podlegające diagnozowaniu w celu określenia stopnia gotowości do wdrożenia systemu zarządzania transportem. Sformułowano model diagnostyczny dla wybranych kryteriów oceny oraz algorytm pozwalający ustalić zakres niezbędnych zmian procesowych, organizacyjnych i technologicznych przed implementacją systemu, co w efekcie umożliwia wyznaczenie kolejności wdrożeń.
EN
This article characterizes the key areas in the organization that usually require change management prior to Transport Management System (TMS) deployment. Proposed diagnostic process enables assessment of organization's level of readiness to implement new system. Based on the selected assessment criteria diagnostic model was formulated allowing scope evaluation for mandatory process, organizational and technological changes. By applying an algorithm to all diagnosed areas across multiple organizations it is possible to prioritize these that are most prepared and need minimum process, structure or infrastructure changes. End result will allow more efficient TMS implementation on a global scale.
EN
This paper presents possible use of results of exhaust gas composition testing of self - ignition engine for technical state assessment of its charge exchange system under assumption that there is strong correlation between considered structure parameters and output signals in the form of concentration of toxic compounds (ZT) as well as unambiguous character of their changes. Concentration of the analyzed ZT may be hence considered to be symptoms of engine technical state. At given values of the signals and their estimates it is also possible to determine values of residues which may indicate a type of failure. Available tool programs aimed at analysis of experimental data commonly make use of multiple regression model which allows to investigate effects and interaction between model input quantities and one output variable. Application of multi-equation models provides great freedom during analysis of measurement data as it makes it possible to simultaneously analyze effects and interaction of many output variables. It may be also implemented as a tool for preparation of experimental material for other advanced diagnostic tools such as neural networks which , in contrast to multi-equation models, make it possible to recognize a state at multistate classification and - in consequence – to do diagnostic inference. Here , these authors present merits of application of the above mentioned analytical tools on the example of tests conducted on an experimental engine test stand.
EN
The article presents an analysis of the technical condition of the two blades with different technical conditions (for medium and low wear). It is shown that the evaluation of the blades basis only on the endoscopic research does not provide full information about the technical condition (known only the external condition of the blades). Proposed supplement endoscopic examinations of is the use of two parametric methods (the blades are tested during operation of rotating machine) based on the auto and cross power spectral density functions for the signal measured as displacement of the rotor blade tip y(t). As result of these methods is the portrait of the blades was obtained (in the form of clear colour images providing a degree of a wear), which also includes the internal condition of the blades. The additional complement to parametric methods may be nonparametric method. Auto and cross power spectral density functions (obtained from measurement of the blade tip movement) is a basis to determine the characteristics (abstract step and impulse responses) of each blade. Both parametric methods which nonparametric method clearly confirmed that the technical condition of first considered blade (no. 2) differs from the technical condition of the second blade (no. 22).
EN
This paper shows an application of multi-layer statement networks to condition monitoring of the sealless magnetic drive pump. In this case, statement networks are computed based on the use of Bayesian probabilities. Moreover, the tool called REx which allows implementing such networks is described. An example of created four-layer network as well as final results of the performed tests shows also.
EN
Damping of mechanical vibrations is often realized by viscous dampers with nonlinear characteristic. The progressive wear them leads to a deterioration of working conditions of machinery and vehicles. Bad technical condition of the damper also adversely affects the occupants of the means of transport. In many cases, there are no effective methods for determining their condition. The aim of the study was to develop a computational model of the viscous damper takes account of the characteristics such as nonlinearity and asymmetry and its dependence on the parameters of extortion. Taking into account the impact of these factors on the instantaneous value of the force generated by the element enables the use of computational model to determine the technical condition.
PL
Tłumienie drgań mechanicznych jest często realizowane przez tłumiki wiskotyczne o nieliniowych charakterystykach. Stopniowe ich zużywanie się prowadzi do pogorszenia warunków pracy maszyn i pojazdów. Zły stan techniczny tłumika drgań wpływa również niekorzystnie na osoby przebywające w środkach transportu. W wielu przypadkach brak jest skutecznych metod określania ich stanu technicznego. Celem badań było opracowanie modelu obliczeniowego wiskotycznego tłumika drgań uwzględniającego jego cechy takie jak nieliniowość i niesymetryczność charakterystyki oraz jej zależność od parametrów wymuszenia. Uwzględnienie wpływu wymienionych czynników na chwilowe wartości siły generowanej przez taki element umożliwia wykorzystanie modelu obliczeniowego do wyznaczania miar stanu technicznego.
PL
Problemem niezwykle istotnym, związanym z transportem jest ocena jego oddziaływania na środowisko w związku z emisją i dyspersją zanieczyszczeń powstających w wyniku spalania paliw w silnikach. Modelowanie dyspersji zanieczyszczeń wiąże się z szeregiem zagadnień, spośród których podstawowym wymaganiem jest znajomość pola prędkości. W pracy przedstawiono wyniki analiz numerycznych, pokazujących wpływ wartości parametrów definiujących sposób interpolacji danych pomiarowych w celu wyznaczania początkowego pola prędkości powietrza, na dopasowane już, spełniające równanie ciągłości pole powietrza w modelu diagnostycznym. Zastosowano metodę odwrotnej odległości (średniej wagowej), szczególnie zalecanej w przypadku siatki dyskretyzacyjnej o nierównomiernie rozłożonych węzłach. Przeprowadzono symulacje dla przykładowego obszaru ze wzniesieniem usytuowanym centralnie oraz dla określonych warunków meteorologicznych. Do analizy wyników posłużono się wskaźnikami statystycznymi.
EN
Nowadays, the influence of transport on environment caused by dispersion of exhaust pollutants emitted from engines is one of the crucial problem. The dispersion modelling is a complex task in which one of the basic steps concerns modeling of air velocity field. In this paper the results of test computations are presented showing the influence of values of parameters which define the way in which measurement data are interpolated in order to determine the initial air velocity field on an already adjusted air field by satisfying the continuity equation in a diagnostic model. The inverted distance method (weighted mean) is used, one which is especially recommendable in the case of a discretisation net with non-equidistant nodes. Simulations are carried out for a sample area with a centrally situated prominence and for specific meteorological conditions. Statistic indicators are used to analyse the results.
EN
Mechanical defects of a vehicle driving system can be dangerous on the road. Diagnostic systems, which monitor operations of electric and electronic elements and devices of vehicles, are continuously developed and improved, while defects of mechanical systems are still not managed properly. This article proposes supplementing existing on-board diagnostics with a system of diagnosing selected defects to minimize their impact. It presents a method of diagnosing mechanical defects of the engine, gearbox and other elements of the driving system on the basis of a model of the vibration signal obtained adaptively. This method is suitable for engine valves, engine head gasket, main gearbox, joints, etc.
EN
The aim of the performed research was to develop of a diagnostic method of the flow section of a marine turbine combustion engine based on the level of delamination of its energy characteristics. The here adopted diagnostic model provides for a formulation of the evaluation of the technical conditions based on the measurements of the parameters of the thermodynamic medium in the characteristic control cross-sections of the flow section of the engine during a steady engine operation at nominal load. Based on the energy balancing of the individual impeller sets calculations were performed of their parameters in the form of a distribution of the stream of enthalpy along the flow section. This constituted the basis for the diagnostic conclusions on the overall technical condition of the engine at the same time enabling the identification of the spots of greatest energy losses.
PL
Istotą przeprowadzonych badań było opracowanie metody diagnozowania części przepływowej okrętowego turbinowego silnika spalinowego na podstawie stopnia rozwarstwienia jej charakterystyki energetycznej. Przyjęty w artykule model diagnozowania przewiduje sformułowanie oceny stanu technicznego na podstawie pomiaru parametrów stanu czynnika termodynamicznego w charakterystycznych przekrojach kontrolnych części przepływowej podczas ustalonej pracy silnika na obciążeniu nominalnym. Na podstawie bilansowania energetycznego poszczególnych zespołów wirnikowych przeprowadza się obliczenia ich parametrów podstawowych przedstawianych w postaci rozkładu strumienia entalpii na długości części przepływowej. Stanowi on podstawę wnioskowania diagnostycznego o ogólnym stanie technicznym silnika, umożliwiając jednocześnie lokalizację miejsc powstawania największych strat energetycznych.
EN
A method of diagnostics of the automobile gearbox wearing out is presented in this paper. The procedure can be automatically realised during driving. To be able to perform such diagnostics the reference model of the vibration signal on the basis of the synchronously averaged signal was created for a new gearbox (in a good technical condition). In order to realize the procedure on-board this model must be easily identifiable. A complicated structural model was given up for the simpler model of the abstract vibrations signal. Three ways of modelling were presented: harmonic series, parametric ARMA (Auto Regressive Moving Average) model, and the wavelet model. The current vibration signal is recorded at the determined moment of driving and then compared with the reference model. After each overhaul or exchange of drive system elements the reference model should be identified again. Diagnostics is being done by comparing measures for the reference model and the currently measured - adequately processed - signal. The method was verified in the active experiment performed on the Fiat Punto automobile with a 5-speed gearbox. The described method can constitute the supplementation of on-board automobile system by the mechanical failures of the drive system. This procedure can be broadened by defects of the main gear, differential gear, articulated joints, bearing, engine exhaust valves, and engine head gasket.
PL
W artykule przedstawiono metodę diagnozowania zużycia samochodowej skrzyni biegów. Procedura realizowana może być automatycznie podczas jazdy samochodu. W tym celu dla nowej skrzyni (w dobrym stanie technicznym) tworzony jest model referencyjny sygnału drgań, na bazie sygnału uśrednionego synchronicznie. Aby procedura mogła być realizowana on-board, model musi być łatwo identyfikowalny. Zrezygnowano ze skomplikowanego modelu strukturalnego obiektu na rzecz prostszego modelu abstrakcyjnego sygnału drgań. Przedstawiono trzy sposoby modelowania: ciąg harmonicznych, model parametryczny ARMA i model falkowy. Bieżący sygnał drgań jest rejestrowany w określonym momencie jazdy, a następnie porównywany z modelem referencyjnym. Po każdym re-moncie lub wymianie elementów zespołu napędowego model referencyjny powinien być identyfikowany od nowa. Diagnozowanie następuje przez porównanie miar dla modelu bazowego i sygnału mierzonego na bieżąco oraz odpowiednio przetworzonego. Metoda została zweryfikowana w eksperymencie czynnym przeprowadzonym na samochodzie Fiat Punto z 5-biegową skrzynią biegów. Opisana metoda może stanowić uzupełnienie istniejących systemów pokładowych w samochodach o uszkodzenia mechaniczne zespołu napędowego pojazdu. Procedura może zostać rozszerzona o uszkodzenia przekładni głównej, mechanizmu różnicowego, przegubów, łożysk oraz uszkodzenia zaworów wylotowych silnika i uszczelki głowicy silnika.
EN
Diagnostic model of pumping unit reducer is designed for the construction and analysis of algorithms by diagnosing formalized methods. The using of the diagnostic model allows us to ease and formalize decisions on the diagnostic problem. For the synthesis of algorithm for diagnosing the functional-logical model has been selected, which allows to consider the links between individual elements and assemblies of the reducer by simple means and consider the impact of these items on measuring diagnostic features. For a more detailed study of processes occurring in the gearbox of pumping unit, and facilitate the development of its diagnostic model, a functional diagram of reducing gear was built. Diagnostic logic model will help to establish and classify defects in development, to determine the direction of their development and cause-effect relationship with other defects.
PL
Diagnostyczny model reduktora jednostki pomp zaprojektowano w celu zbudowania i przeanalizowania algorytmów za pomocą metod formalnych. Wykorzystanie modelu diagnostycznego ułatwia i formalizuje proces decyzyjny w kwestiach diagnostyki. W celu scalenia algorytmu diagnostycznego zastosowano model funkcjonalno-logiczny umożliwiający przeanalizowanie powiązań między poszczególnymi elementami a zestawami reduktora za pomocą prostych środków oraz rozważenie wpływu tych elementów na pomiar cech diagnostycznych. W celu umożliwienia bardziej szczegółowych badań procesów występujących w skrzyni przekładniowej jednostki pomp oraz w celu opracowania modelu diagnostycznego stworzono funkcjonalny schemat przekładni redukcyjnej. Logiczny model diagnostyczny pozwoli ustalić i sklasyfikować pojawiające się uszkodzenia, określić ich kierunek rozwoju oraz mechanizmy przyczynowo-skutkowe z innymi uszkodzeniami.
12
Content available remote Model of the vibration signal of the vehicle drive system as a diagnostic tool
EN
Propositions of modelling vibrations signals of a vehicle drive system in such a way that it will become an efficient tool of diagnostic mechanical defects are presented in the paper. In order to fulfil such requirements the model must be easily identifiable. The base model and its measures are established for a new engine to which the control measurements, performed at definite time intervals of vehicle operation, are compared. This base model must be actualised after each engine overhaul and as the casual wear progresses, since the vibration characteristics are - is such cases - changing. A complicated structural model of the vehicle drive system was given up for the mathematical description at a high abstraction stage. Since diagnostics is carried out during the normal engine exploitation, the defect signals must be really 'strong'. Depending on the place of recording, the vibration signal can be either cyclostationary or transient. Three methods of modelling were proposed in the dependence of the tested element and frequency range: the harmonic series, the parametric model, and the wavelet model. These methods allow the on-board diagnostics of the gearbox, main gearbox, differential gear, and triple joints. They make possible engine fault detection, such as the exhaust valve burning-out, valve clearance change, and the head gasket defect. These defects are, in general, not detected by the diagnostic system of the modern OBD engines, since they are masked by the electronic system of the engine control. The diagnostic method was verified on the example of the vibration signals recorded for the drive system of a Fiat Punto automobile.
PL
W artykule przedstawiono propozycje modelowania sygnału drgań zespołu napędowego pojazdu w taki sposób, aby był skutecznym narzędziem diagnozowania uszkodzeń mechanicznych. Aby model spełniał takie wymagania, musi być łatwo identyfikowalny. Dla nowego silnika tworzony jest model bazowy i jego miary, do których porównywane są pomiary kontrolne przeprowadzane w określonych odstępach czasu lub przebiegu samochodu. Model bazowy musi być uaktualniany po remoncie silnika oraz w miarę zużywania się silnika z powodu zmiany charakterystyk drganiowych. Zrezygnowano ze skomplikowanego modelu strukturalnego zespołu napędowego pojazdu na rzecz opisu matematycznego na wysokim szczeblu abstrakcji. Ponieważ diagnozowanie odbywa się w czasie normalnej eksploatacji samochodu, symptomy uszkodzenia muszą być naprawdę 'silne'. W zależności od miejsca rejestracji sygnał drganiowy może być cyklostacjonarny lub przejściowy. Zaproponowano trzy sposoby modelowania w zależności od badanego elementu i zakresu częstotliwości: ciąg harmonicznych, model parametryczny oraz model falkowy. Opisane metody pozwalają na diagnozowanie on-board skrzyni biegów, przekładni głównej, mechanizmu różnicowego, przegubów trójramiennych. Umożliwiają także wykrywanie uszkodzeń silnika jak wypalenie zaworu wylotowego, zmiana luzu zaworowego, uszkodzenie uszczelki głowicy, które to uszkodzenia w zasadzie nie są wykrywane przez system diagnostyczny nowoczesnych silników OBD z powodu maskowania przez elektroniczny system sterowania silnikiem. Metodę diagnozowania zweryfikowano na przykładzie sygnału drgań zarejestrowanego dla zespołu napędowego samochodu Fiat Punto.
PL
W niniejszym referacie autorzy podjęli próbę wykorzystania nowego układu firmy ARM oraz skanera 3D do budowy układu diagnostycznego. Ze względu na posiadane laboratorium badania były wykonywane na przekładniach walcowych. Model 3D otrzymany z badań diagnostycznych porównano z wzorcem. Analiza wyników prowadzona była przy wykorzystaniu systemu Inventor oraz Catia. Ponadto podjęto próbę zastosowania metody magnetycznej pamięci materiału do oceny stanu powierzchni.
EN
The paper presents an attempt at using ARM units and 3D scanner to build a diagnostic model. The studies were performed on cylindrical gears due to the existing laboratory conditions. As shown in [1, 2, 3], possible damages which may occur during the element cooperation are fatigue crack propagation, pitting, scoring, etc. As long as the break and scoring immediately exclude the machine from further work at once, its further use will depend on the assessment of pitting. What should be taken into account is the fact that the main aim is to obtain a digital/numerical surface model of the real object as close to the original one as possible. This was achieved by scanning the product surface. The next step resulted in obtaining a discrete object representation in the form of a point cloud (Fig. 3a). By connecting the points with lines, the triangle mesh commonly referred to as a polygonal surface was obtained (Fig. 3b). The method is laden with errors resulting mainly from the measurement precision and adjustment correctness. The wheel model obtained is compared with the model generated by means of the own processor [4]. The material magnetic memory method is used as a new tool for fast diagnosis of machine elements. The method is widely used in industry, e.g. thermal-electric industry. The authors made an attempt at applying the method to determining the surface condition of the cooperating toothed wheels.
EN
This article presents tests results of monitoring technical condition of turbomachine blades. The method is based on a diagnostic model fi T12,T01 that utilizes the difference of phase shift of signals that are the result of blade operation y(t) and a signal x(t) of its environment described with appropriate distribution when the blade moves away from the sensor and when the blade tip approaches the sensor. The adopted diagnostic model indirectly takes into account present blade environment x(t) without the need to measure it [13,15]. The results of diagnosing three blades (worn out to a great extent, considerably worn out and worn out to a little extent) with the use of different distribution courses were presented. Shown results differ to a little extent from each other. However, they unequivocally specify the character of blade wear. Thus, the choice of distribution that represents non-measurable blade environment while determining parameters of a model fi T12,T01 for evaluation of technical condition of working turbomachine is optional and limited only by observation time.
15
Content available Tuning Of Belief Network-Based Diagnostic Model
EN
This paper presents a multi-stage diagnostic Belief Network Based Model (BNBM). Proposed model allows for application of acquired knowledge from data training, domain experts and domain literature. This feature is its special advantage. A general model structure, selected issues with its identification and application were shown as well. Described BNBM model consists of three stages: preliminary data processing, equalization and balance of additional variables and belief network. Tuning of BNBM model with using memetic algorithm as global optimization method with local optimization was proposed.
PL
W artykule opisano wielostopniowy model diagnostyczny bazujący na sieci przekonań. Przedstawiono ogólną strukturę modelu oraz omówiono problemy związane z jego identyfikacją oraz strojeniem. Szczególną zaletą proponowanego modelu jest to, że pozwala on na stosowanie wiedzy pozyskanej zarówno z danych uczących jak i artykułowanej bezpośrednio przez specjalistów i literaturę rozpatrywanej dziedziny. Opisany model diagnostyczny składa się ze stopnia wstępnego przetwarzania, stopnia uzgadniania oraz stopnia w postaci sieci przekonań. Dla przyjętej ogólnej postaci modelu omówiono procedurę strojenia z użyciem algorytmu genetycznego. Z uwagi na wady i zalety tego algorytmu dokonano modyfikacji procedury strojenia poprzez zastosowanie algorytmu memetycznego. Określono kierunki dalszych prac badawczych.
16
EN
The paper shows an application example of a multiaspect diagnostic model, i.e. a special kind of a model that consists of at least two submodels which are applied together but they can be identified separately most often by means of the different methods and criteria. In the presented example each submodel concerns the one in five predefined aspects (viewpoints). The example concerns a technical object which makes possible diagnostics of the continuous processes and exemplifies a physical miniaturization of an industrial installation used e.g. in chemical industry. The chosen results of diagnosis obtained from the multiaspect diagnostic model were shown and discussed.
PL
Artykuł przedstawia przykład zastosowania wieloaspektowego modelu diagnostycznego, który składa się z co najmniej dwóch stosowanych łącznie modeli składowych, przy czym modele te identyfikowane są oddzielnie najczęściej za pomocą różnych metod i kryteriów. W prezentowanym przykładzie każdy model składowy dotyczy jednego z pięciu zdefiniowanych wcześniej aspektów (punktów widzenia). Przykład dotyczy obiektu technicznego, dla którego możliwe jest diagnozowanie procesów ciągłych i stanowi fizyczną miniaturyzację instalacji przemysłowej stosowanej, np. w przemyśle chemicznym. Przedstawiono i przedyskutowano wybrane wyniki uzyskane z wieloaspektowego modelu diagnostycznego.
PL
W artykule przedstawiono analizę teoretyczną oddziaływań zewnętrznych występujących w wirującym wirniku wytwornicy spalin silnika LM 2500. Rozpatrywane relacje są efektem analizy rzeczywistych niesprawności powstałych w trakcie użytkowania silników turbinowych. Proponowany opis oddziaływań służy do modelowania sił i momentów będących prawą stroną równania Lagrange'a drugiego rodzaju, przedstawiających równania ruchu niewyrównoważonego wirnika na potrzeby budowy symulacyjnego modelu numerycznego. Zaproponowany w artykule model diagnostyczny wirnika wytwornicy spalin silnika LM 2500 ma na celu określenie reakcji powstałych przy zadaniu oddziaływań charakterystycznych dla uszkodzeń układu wirnikowego okrętowych turbinowych silników spalinowych.
EN
Theoretical analyses of external interactions occurring in rotating impeller of combustion generator of engine type LM 2500 were presented. Interactions description proposed in the paper was used to simulation of forces and moments on the right side of Lagrange quadratic equations. These equations represent equations of motion of non-balanced impeller applied in numerical model. Diagnostic model proposed in the paper was created in order to determination of interactions arising during failure of impeller system of marine turbine combustion engines.
EN
Vibration signal of the reciprocating engine may be described in several ways depend on the diagnostic purpose. For detecting non-uniform cylinder operation, for instance, lower harmonics of shaft vibration are interested. Then the signal can be assumed as stationary, ergodic and harmonic and may be expressed as a Fourier series. Assuming that transients are statistically independent some vibrations can be modeled as periodic transients, for instance piston slap. Transients may overlap each other and are buried in additive noise. Then the statistical methods are useful like periodically time-varying autoregressive model. In the paper different approaches to modeling of engine vibration signal are proposed. Particular methods of signal describing are dedicated to diagnostics of different components or processes of the reciprocating engine. Described diagnostic model propositions are illustrated by examples of four stroke spark ignition engine.
PL
Sygnał drgań silnika spalinowego może być opisywany na wiele różnych sposobów w zależności od diagnozowanego podzespołu lub procesu. W celu obserwacji nierównomiernej pracy cylindrów, na przykład, monitorowanych jest kilka harmonicznych, czyli niskie częstotliwości sygnału. W takim przypadku sygnał może być opisany w postaci szeregu Fouriera. W innym przypadku, zakładając że odpowiedzi systemu na różne wymuszenia jednostkowe, jak zamykanie zaworów lub zwrot tłoka w cylindrze występują niezależnie i w ustalonej kolejności, drgania można opisać jako ciąg drgań przejściowych. Często jednak jest to sygnał zaszumiony, a drgania zachodzą na siebie. Wtedy użyteczne okazują się statystyczne modele, jak opisany w artykule model autoregresyjny ze zmiennymi w czasie współczynnikami. Wymienione wyżej metody modelowania zostały opisane w artykule w zastosowaniu do silnika czterocylindrowego o zapłonie iskrowym.
PL
Przedstawiono model diagnostyczny wiążący parametry wybranych warunków siedliskowych (głównie edaficznych) z wymaganiami uprawowymi (glebowymi, wodnymi, klimatycznymi i lokalizacyjnymi) dziewięciu rozpatrywanych roślin energetycznych. Doboru tego dokonywano spośród układów parametrów identyfikujących poszczególne kategorie przydatności w modelu kategoryzacji [Ostrowski 2008]. Taka postać modelu diagnostycznego stanowić będzie podstawę do opracowania map komputerowych przedstawiających orientacyjne rozmieszczenie obszarów preferowanych do uprawy tych roślin w skali regionalnej w oparciu o bazę danych o glebach marginalnych, funkcjonującą w IMUZ.
EN
Paper presents a diagnostic model joining the parameters of selected habitat conditions (mainly edaphic) with cultivation requirements (concerning soil, water, climate and location) for nine considered energy plants. The model in form of relational table contains diagnostic configurations identifying habitat conditions preferred for their cultivation. Such form of the model will enable to develop the digital maps showing indicatory locations of the areas preferential for cultivation of energy crops on a regional scale, as based on marginal soils data-base functioning at the Institute for Land Reclamation and Grassland Farming (IMUZ).
PL
Wyróżniono pięć kategorii przydatności gruntów do uprawy roślin energetycznych w Polsce: o warunkach glebowo-siedliskowych spełniających wymagania uprawowe roślin energetycznych, z ograniczeniem czynnika wodnego oraz celowością stosowania nawodnień, z priorytetem zachowania ochronnych funkcji terenu ograniczających warunki uprawy tych roślin, na obszarach wyrobisk lub zwałowisk oraz na glebach marginalnych zanieczyszczonych, przydatnych do uprawy tych roślin, lecz z priorytetem przeznaczenia pod uprawy rolne. Do wyznaczenia obszarów należących do tych kategorii opracowano model diagnostyczny uwzględniający najważniejsze kryteria: potencjał produkcyjny gleb określony przez typ i gatunek gleby, przydatność rolniczą gleb wyrażoną kompleksami rolniczej przydatności, zasobność wodną siedlisk sparametryzowaną średnią sumą opadów atmosferycznych, użytkowe funkcje terenu: rolnicza, ochronna i pozaprodukcyjna.
EN
Paper presented the methodological principles and rules of land classification for cultivation of energy crops in Poland as well as the diagnostic model that enables to develop the algorithms of spatial data processing and to generate the computer maps. Five categories of land usefulness were assumed: - concerning the soil-habitat conditions fulfilling cultivation requirements of the energy crops, - with limitation of the water factor and purposefulness of applying the irrigation, - with the priority to preserve the protective functions of the terrain limiting cultivation conditions of the energy crops, - on the areas of working surfaces or dumping grounds and on the polluted, marginal soils, - on the grouns usable to energy plants' cultivation, but with a priority provided for other agricultural crops. To delimit the areas included into above categories a diagnostic model was developed considering the most important criteria: - productivity potential of the grounds determined by type and kind of the soil, - agricultural usefulness of the soils expressed by cultivation usability complexes, - water abundance of the habitats parametrized by annual rainfall sum, - usable functions of the terrain: agricultural, protective, non-productive ones.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.