Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 58

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  diagnosing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Zdatność zadaniowa systemu komunikacji w ujęciu potencjałowym
PL
W artykule przedstawiono potencjałowe ujęcie procesu eksploatacji systemu komunikacji w komputerowej sieci przemysłowej. Sieć przemysłowa łączy stacje procesowe i operatorskie przemysłowego systemu sterowania. Pomiędzy stacjami systemu przesyłane są wartości zmiennych procesowych. Podano potencjałowe kryteria zdatności systemu. Pokazano wpływ wyboru modelu wymian komunikatów na wielkość rezerwy potencjałowej.
EN
The article presents potential approach to the process of operation of a communication system in a industrial computer network. Industrial network connects the stations of the industrial process control system: operator and process stations. Between the stations of the system process variables are transmitted. Potential system’s fitness criteria are given. The impact of the selection model message exchanges to increasing potential reserve is shown.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję zwiększenia poziomu bezpieczeństwa obiektu dzięki zastosowaniu identyfikacji biometrycznej. Opracowana metoda to autorska implementacja liniowej analizy dyskryminacyjnej (ang. LDA) na potrzeby identyfikacji tożsamości w oparciu o obraz twarzy. Zaprezentowane w referacie badania zastosowania metody, zostały przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych zbliżonych do warunków rzeczywistych.
EN
This paper presents a method for increasing the level of technical object security through biometric identification. The developed method is an original implementation of Linear Discriminant Analysis (LDA) for identity identification based on facial image. Presented in the pages of the article method has been tested in laboratory conditions similar to those real ones.
3
Content available remote Diagnozowanie bezpieczeństwa przesyłu danych w przemysłowym systemie sterowania
PL
Rozpatruje się dwa przypadki komunikacji w przemysłowym rozproszonym systemie sterowania. W pierwszym wariancie testuje się zabezpieczenie komunikacji pomiędzy sterownikami przemysłowymi. W drugim wariancie – diagnozuje się bezpieczeństwo komunikacji pomiędzy stacją procesową i stacją operatorską. Komunikacja w systemach testowych oparta jest na standardzie Ethernet. W rozpatrywanych konfiguracjach rozproszonego systemu sterowania komunikacja odbywa się na poziomie procesowym, łączącym stacje procesowe i stacje operatorskie przy pomocy protokołu z rodziny TCP/IP. W referacie przedstawiono eksperymenty diagnozowania zagrożeń bezpieczeństwa komunikacji.
EN
Two cases of the communication in an industrial distributed control system are considered. In the first variant communication security between industrial controllers is tested. In the second option - vulnerability between process station and operator station is tested. The communication in the test systems is based on Ethernet standard. In the analyzed configurations of distributed control system, communication takes place at the process level connecting process stations and operator station using TCP/IP family protocol.
PL
Biorąc pod uwagę relacje kosztów wdrożenia systemu diagnozowania maszyn i kosztów związanych z niekontrolowaną awarią, udział monitorowania i diagnostyki jako narzędzi wspomagających zarządzanie eksploatacją maszyn odgrywa ogromne znaczenie i może przynieść duże oszczędności.
5
Content available remote Diagnozowanie zagrożeń komunikacji w przemysłowym systemie sterowania
PL
W rozpatrywanym, rozproszonym systemie sterowania komunikacja odbywa się na dwóch poziomach: procesowym - łączącym stacje procesowe przy pomocy protokołu TCP/IP (Ethernet) oraz obiektowym - łączącym stację procesową z rozproszonymi modułami wejść/wyjść, wykorzystującym magistralę CAN. W referacie przedstawiono kilka eksperymentów diagnozowania zagrożeń bezpieczeństwa komunikacji dotyczących poziomu procesowego i obiektowego.
EN
In the discussed distributed control system communication carried out at two levels: process level - linking process stations using TCP/IP (Ethernet), and object level - connecting the process station with distributed I/O modules, using the CAN bus. This paper presents some experiments diagnosing the security threats of communications concerning the process level and object (sensor) level.
EN
The paper has been intended to discuss non-destructive testing methods and to present capabilities of applying them to diagnose objectively changes in the microstructure of a turbine blade with computer software engaged to assist with the analyses. The following techniques are discussed: a visual method, based on the processing of images of the material surface in visible light, active thermography, based on the detection of infrared radiation, and the X-ray computed tomography. All these are new non-destructive methods of assessing technical condition of structural components of machines. They have been intensively developed at research centers worldwide, and in Poland. The computer-aided visual method of analyzing images enables diagnosis of the condition of turbine blades, without the necessity of dismantling of the turbine. On the other hand, the active thermography and the X-ray computed tomography, although more sensitive and more reliable, can both be used with the blades dismounted from the turbine. If applied in a complex way, the non-destructive methods presented in this paper, are expected to increase significantly probability of detecting changes in the blade’s condition, which in turn would be advantageous to reliability and safety of gas turbine service.
7
Content available remote Ultrasonografia w Polsce
PL
Ultrasonografia jest obecnie najczęściej stosowaną i najłatwiej dostępną diagnostyczną techniką obrazowania narządów człowieka. Jest szczególnie istotna w procesie badań przeglądowych mających na celu szybkie wykrywanie zagrożeń we wstępnym okresie rozwoju choroby, a nie tylko w procesie diagnostyki postępów choroby i jej leczenia. Po niespełna czterdziestu latach od pierwszych nieśmiałych zastosowań ultrasonografii wartość sprzedaży aparatury ultrasonograficznej w Europie wyniosła ponad 35% całkowitej wartości sprzedanej aparatury obrazowej. Badania globalnego rynku, prowadzone przez tak renomowane firmy jak BCC Market Research and Forecasting, In Medica-IMS Medical czy Global Industry Analysts Inc., przewidują dalszą ekspansję rynku sprzętu ultradźwiękowego z dzisiejszych 6-7 miliardów dolarów do nawet 27 miliardów dolarów w 2016 roku. To potężne i wymagające światowe przedsięwzięcie. Jego sukces lub porażka bezpośrednio dotyka każdego z nas – pacjentów oczekujących obiektywnej oceny stanu narządów wewnętrznych.
8
Content available remote Pozycjonowanie w mammografii
PL
W pracy przedstawiono techniki pozycjonowania w badaniu mammograficznym. Omówiono przygotowanie do badania oraz jego realizację w projekcjach podstawowych oraz dodatkowych, diagnostycznych. Zwrócono uwagę na procedury oraz błędy, których należy unikać.
EN
The techniques of positioning in mammography, were presented in the article. The preparation for examination and as its realization in views considered as a gold standard as well as additional diagnostic views, were discussed.
PL
W niniejszym opracowaniu podjęto próbę przedstawienia skutecznego sposobu oceny stanu technicznego maszyn i urządzeń górniczych. Głównym celem jest przedstawienie skutecznych metod pomiarów temperatury oraz drgań i wibracji generowanych podczas pracy przekładni urządzeń i maszyn górniczych. Urządzenia mierzące temperaturę bez kontaktu z danym obiektem, zbudowane są w oparciu o różnego typu detektory promieniowania podczerwonego lub matryce takich detektorów. Urządzenia termowizyjne obrazują rozkład temperatury na całej powierzchni w przeciwieństwie do pirometrów mierzących temperaturę punktowo. Natomiast drgania i wibracje generowanych podczas pracy przekładni urządzeń i maszyn, prowadzono przy pomocy pióra wibrometrycznego, oraz testera stanu maszyny, a uzyskane pomiary wykorzystano do diagnozowania stanu zużycia poszczególnych elementów tych maszyn. Taką ocenę stanu zużycia poszczególnych elementów maszyn w warunkach produkcyjnych, stosuje się w Zakładzie Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Jankowice” w Rybniku, w Dziale Energomechanicznym.
EN
This paper attempts to present an effective way of assessment of technical condition of mining machinery and equipment. The main objective is to present effective methods of measuring the temperature and vibrations generated during the operation of transmission of mining machinery and equipment. Devices that measure the temperature without a contact with the object are based on different types of infrared detectors and swage of such detectors. Thermal imaging devices illustrate the temperature distribution over the entire surface as opposed to pyrometers which measure the temperature pointwise. However, shock and vibration generated during the operation of transmission equipment and machinery, carried out using a vibrating pen and a tester of the status of the machine, and obtained measurements were used to diagnose the usage status of the individual components of these machines. Such an evaluation of the state of the usage of various machinery parts in production is used in the Department of the Coal Company KWK "Jankowice" SA in Rybnik.
PL
Artykuł dotyczy sposobu diagnozowania zabytkowych budynków pod kątem ich adaptacji do współczesnych wymagań konstrukcyjno-użytkowych oraz zmiany ich funkcji. Poszczególne elementy konstrukcyjne układu nośnego mogą cechować się różnymi zdolnościami adaptacyjnymi, co może wpływać na cały proces rewitalizacyjny budynku – dobór odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych, technologicznych. Zdolność adaptacyjną elementu konstrukcyjnego można określić jako zespół cech i właściwości określających łatwość jego adaptacji do nowych warunków konstrukcyjnych lub użytkowych. W artykule zamieszczono podstawowe schematy diagnostyczne dotyczące adaptacji budynku zabytkowego.
EN
The overheating of the material is among major reasons for failures/damages to gas turbine blades throughout the entire process of operating aircraft turbine engines. The essential method of diagnosing condition of the blades is metallographic examination being however a destructive technique. The paper has been intended to discuss one of non-destructive testing (NDT) methods, i.e. the X-ray computed tomography (CT), and capabilities of applying it to diagnose changes in condition of gas turbine blades. ‘Tomography’ is a comprehensive term to define a set of diagnostic techniques to produce three-dimensional images that present cross-sections through detail items under scrutiny. The CT is a transmission diagnostic technique that allows layered models (images) of details to be acquired. Most commonly, it is used in research laboratories and throughout the process of the product quality inspection. The paper delivers findings of the preliminary investigation into the assessment of health/maintenance status of gas turbine blades by means of the X-ray computed tomography. The results gained have been successfully verified using the metallographic examination techniques. It has been found that the radiographic imaging method enables recognition of types, sizes, and locations of internal faults in the blades while generating three-dimensional images thereof. Presented are capabilities of the high-resolution X-ray inspection machine with computed tomography (CT), V/tome/x, furnished with a 300 kV tube, and the CT data processing capabilities of the VG Studio Max software solution, high-performance CT reconstruction included (using an optional module). At the same time work is under way with the X-ray tube for nanotomography with the 0.5 􀁐m resolution to examine, in particular, modern composite materials.
12
Content available remote Wytyczne wykonywania radioterapii u dzieci : doniesienie wstępne
PL
Wczesna diagnoza choroby nowotworowej jest najtrudniejsza w przypadku dzieci. Proces chorobowy przebiega skrycie lub daje niespecyficzne objawy, jak w przypadku guzów mózgowia. Z tego powodu dzieci często trafiają do specjalistów z zaawansowanym procesem rozrostowym. Ponadto są one bardzo wrażliwe na negatywne działanie promieniowania jonizującego. Duże ryzyko stosowania promieniowania jonizującego wiąże się z występowaniem nowotworów wtórnych.
13
PL
W artykule przedstawiono wybrane aspekty implementacji modułu syntezy diagnozy chwilowej i przedziałowej w przypadku progowego układu diagnostycznego w przemysłowym systemie sterowania. System informowania (alarmowania) o osiągnięciu przez funkcję symptomową wartości wskazującej na stan zdatności warunkowej lub stan niezdatności wykonano w języku bloków funkcyjnych FBD. Przeprowadzono testy zachowania się układu. Podano wyniki przeprowadzonych eksperymentów funkcjonowania przemysłowego, progowego systemu diagnostycznego z zaimplementowanym modułem syntezy diagnozy.
EN
The paper presents selected aspects of implementation of the synthesis diagnosis (functional and interval) module in case of threshold diagnostic system in the industrial control system. Information system (alarming) of reaching by the symptom function a value indicating the unstable fitness state or the state of unfitness made using FBD language. Tests of the behaviour of the system were performed. The final results of the experiments on operation of the industrial threshold diagnostic system with the implemented module of synthesis diagnosis are presented.
EN
Structural components of gas turbines, particularly the blades, sustain a variety of damages during the operation process. The most frequent cause of these damages are the overheating and thermal fatigue of the material. A primary technique to assess condition of the blades is the metallographic examination. In spite of the fact that metallographic analysis delivers much more information on the structure of examined blade material, it is a type of destructive test resulting in the destruction of the blade which makes further utilization of the item impossible. The paper has been intended to discuss non-destructive testing methods and to present capabilities of applying them to diagnose objectively changes in the microstructure of a turbine blade with computer software engaged to assist with the analyses. The following techniques are discussed: a visual method, based on the processing of images of the material surface in visible light, active thermography, based on the detection of infrared radiation, and the X-ray computed tomography. All these are new non-destructive methods of assessing technical condition of structural components of machines. They have been intensively developed at research centers worldwide, and in Poland. The computer-aided visual method of analyzing images enables diagnosis of the condition of turbine blades, without the necessity of dismantling of the turbine. On the other hand, the active thermography and the X-ray computed tomography, although more sensitive and more reliable, can both be used with the blades dismounted from the turbine. If applied in a complex way, the non-destructive methods presented in this paper, are expected to increase significantly probability of detecting changes in the blade’s condition, which in turn would be advantageous to reliability and safety of gas turbine service.
PL
W pracy przedstawiono studium przypadku uszkodzenia węzła przekładni śrubowej tocznej pracującej w małogabarytowej maszynie roboczej. Skutkiem utraty przez ten mechanizm właściwości umożliwiających poprawną pracę była poważna awaria całego obiektu. W celu określenia przyczyn wystąpienia uszkodzenia zrealizowano szczegółowe badania materiałowe oraz podjęto próbę odtworzenia charakteru przebiegu pracy podzespołu. W wyniku przeprowadzonych analiz struktury materiałowej oraz rozkładu twardości na przekroju elementów tocznych zidentyfikowano przegrzanie przekładni jako przyczynę zaistniałego uszkodzenia. Było ono wynikiem błędnego oszacowania intensywności zjawisk cieplnych w przekładni.
EN
The paper presents a case study of a failure of a ball screw, operating in a small working machine. The result of the decrease of its operational properties was a major break-down of the entire structure. In order to determine the causes of the failure, detailed material tests were carried out. The attempt to reconstruct the character of the course of the work of this component was done as well. The analyses of material structure and hardness distribution in the cross-section of the rolling elements enabled an identification of the occurred failure. The cause was an overheating of the transmission. It was the result of an underestimation of the intensity of thermal effects in the mechanism.
EN
The energy balance is a quantitative configuration of all types of energy which take part in energetic processes in particular machines or devices. Elaborating the energetic balance of the engine allows to conduct an analyze of energetic processes which occur inside. Results of the analyses may be used due to improving the economy of the engine work what is equal with the increase of its effective efficiency. The method of determining the energetic balance of naval power unit with the naval gas turbine is presented in the essay. The laboratory station with the gas turbine was used in introductory researches. Preliminary researches were aimed at measuring physical quantities of the considered object during working under the particular load. Those quantities were indispensable in determining the energy balance in entire range of load changing.
PL
Bilans energii jest ilościowym zestawieniem wszystkich rodzajów energii biorących udział w procesach energetycznych odbywających się w rozpatrywanych maszynach lub urządzeniach. Opracowanie bilansu energetycznego silnika (układu napędowego) pozwala na analizę zachodzących w nim procesów energetycznych. Wyniki tych analiz mogą służyć do poprawienia ekonomiczności pracy silnika, a więc podwyższenia jego sprawności efektywnej. W referacie przedstawiono metodę wyznaczania bilansu energetycznego okrętowego układu napędowego z turbinowym silnikiem spalinowym. Do badań wstępnych wykorzystano stanowisko laboratoryjne z turbinowym silnikiem spalinowym. Badania wstępne miały na celu pomiar wielkości fizycznych, podczas pracy na obciążeniach ustalonych rozpatrywanego obiektu badań, niezbędnych do wyznaczenia jego bilansu energetycznego w całym zakresie zmienności jego obciążeń.
EN
The results of the analysis of the engine vibration acceleration signal measured for the original and for the damaged engine head gaskets are presented in the paper. Examinations were performed in the Fiat Punto car with a four-cylinder SI engine. Vibration and synchronizing signals were recorded during the car driving at a constant speed since it has an essential influence on characteristics of the engine vibration signal. The spectral analysis of the vibration signal indicated amplitude increases within the broad frequency band: 5-25 kHz, with a maximum at 8 kHz. However, the spectrum can only serve as an indicator that a certain leakage or damage appears in the engine. More precise information can be found on the basis of the time frequency analysis. The wavelet analysis was performed by means of the Morlet wavelet. It turned out that such filtration allows for a distinct separation of vibration responses corresponding to the gasket leakage. Then the filtered signal envelope was determined and its average values for the engine with the original and with the damaged head gasket were estimated. It is clearly seen, that this measure increases twice when the damaged gasket is checked and thus that allows to formulate the diagnosis.
PL
W referacie przedstawiono wyniki analizy sygnału przyspieszenia drgań silnika pomierzonego dla nowej i uszkodzonej uszczelki głowicy silnika. Badania przeprowadzono na samochodzie Fiat Punto z silnikiem czterocylindrowym o zapłonie iskrowym. Rejestrowano sygnał drgań głowicy silnika i sygnały synchronizujące w czasie jazdy samochodem ze stałą prędkością, ponieważ ma ona istotny wpływ na charakterystyki sygnału drgań silnika. Przeprowadzona analiza widmowa sygnału drgań wykazała wzrost amplitud w szerokim paśmie częstotliwości 5-25 kHz, z maksimum dla 8 kHz. Jednak widmo może być tylko indykatorem, na jego podstawie można jedynie stwierdzić, że w silniku występuje nieszczelność lub uszkodzenie. Dokładniejszych informacji może dostarczyć analiza czasowo-częstotliwościowa. Wykonano analizę falkową przy użyciu falki Morleta. Okazało się, że przeprowadzenie takiej filtracji pozwala na wyraźne wyseparowanie odpowiedzi drganiowych związanych z nieszczelnością uszczelki. Następnie wyznaczono obwiednię sygnału przefiltrowanego i wyznaczono jego wartość średnią dla silnika z nową i uszkodzoną uszczelką głowicy. Widać wyraźnie, że miara ta wzrasta dwukrotnie przy badanym uszkodzeniu, co pozwala na sformułowanie diagnozy.
18
Content available remote Reliability of comparative-threshold diagnostic processes
EN
Scientific works carried out in the years 2006-2011 by the team of Professor Lesław Będkowski come down to the following two main topics: - reliability of diagnoses based on uncertain state symptoms; - diagnostic and supervising methods and procedures resistant to disturbance. The considerations, analyses and studies carried out resulted in publications, which may be grouped in a few subject-correlated themes: - diagnostics with multi-level comparison of uncertain symptoms and syndromes of the object state; - uncertainty in the diagnostic and supervising processes; - threshold measuring in diagnostic systems; - research of the characteristics of comparative-threshold supervision method in the aspect of adaptation to the nature of the diagnostic signal; - comparative-threshold diagnostics in the information transmission systems. The basic elements of the above issues and the research results conclusions are the subject of this paper.
PL
Prace naukowe realizowane w latach 2006-2011 w zespole prof. Lesława Będkowskiego można sprowadzić do następujących dwu wiodących zagadnień: - niezawodność diagnoz opartych na niepewnych symptomach stanu; - metody i procedury diagnozowania i dozorowania odporne na zakłócenia. Efektem przeprowadzonych rozważań i analiz oraz zrealizowanych badań są opracowania, które można zgrupować w kilka merytorycznie skorelowanych wątków: - diagnozowanie z wielopoziomową komparacją niepewnych symptomów i syndromów stanu obiektu; - niepewność w procesach diagnozowania i dozorowania; - progowe układy pomiarowe w systemach diagnostycznych; - badania właściwości progowo-komparacyjnej metody dozorowania w aspekcie adaptacji do charakteru sygnału diagnostycznego; - progowo-komparacyjne diagnozowanie w systemach transmisji informacji. Podstawowe elementy powyższych zagadnień i wnioski wynikające z uzyskanych efektów badań są treścią niniejszego opracowania.
19
Content available remote Koncepcja diagnozowania stanowiska pracy operatora ASR
PL
W pracy przedstawiono koncepcję analizy obciążenia pracą operatora ASR (automatycznego systemu rozrządzania) oraz wyniki przykładowej jej realizacji. W badaniach wykorzystano symulację staczania wagonów z górki rozrządowej.
EN
A concept of analysing workloads of an AMS operator and results of its sample implementation are presented. A simulation of carnage rolling down from a hump is employed in the research.
EN
In the present time the technical progress, make us use more and more complicated machines in our everyday life. The application of turbine engines as the main propulsion engines of a vessel impels, according to requirements, operation procedures. It alters considerably the usage of gas turbine engines in the navy from the ones in aviation. The relatively low load is characteristic to the operation of the marine engine. In the case of the technology used at sea, the necessity of highly specialized service is especially evident. In the paper, we present the diagnostic systems elaborated to support the exploitation of the vessel power plant with gas turbines. Application of computer simulation for diagnosing a technical state of gas turbines rotor sets should be applied during calculation and project process. During engine assembly, the rotating components are mounted with great care with the main objective of minimizing shaft unbalance. However, even with the best of care, such factors as machining imperfection, differential thermal expansion etc cause a small residual unbalance of gas turbine rotor. The dynamic problems of Marine Gas Turbine Engines are connected with such basic elements: rotors, bearings, struts of bearings, engine body and type of substructure. The proposed diagnostics method makes it possible to determine the limiting value of vibration symptoms .
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.