Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  device diagnostics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Diagnostyka urządzeń sterowania ruchem kolejowym
PL
Sterowanie ruchem kolejowym jest realizowane przez człowieka przy wykorzystaniu określonych środków technicznych. Postęp techniczny, a także bogata funkcjonalność systemów sterowania ruchem kolejowym powoduje, że mamy do czynienia z wieloma rodzajami urządzeń wykonanych w różnych technologiach. Dlatego też utrzymanie urządzeń i systemów w stanie zdatności technicznej jest dużym wyzwaniem dla zarządców infrastruktury kolejowej i musi być wspierane przez diagnostykę techniczną. Potrzeba diagnostyki urządzeń sterowania ruchem kolejowym wynika z procesu ich destrukcji, który jest związany z czasem istnienia urządzeń, intensywnością ich użytkowania, jakością obsługi technicznej, czy poziomem jakości eksploatacyjnej. Uzyskiwane w wyniku diagnostyki informacje o zmianach stanu technicznego urządzeń umożliwiają efektywne przywracanie stanu ich zdatności uzyskiwanego w wyniku odnowy. Dlatego też prowadzone są badania naukowe oraz podejmowane są działania związane z wdrażaniem nowych metod diagnostycznych w obszarze automatyki kolejowej. W artykule przedstawiono wybrane systemy diagnostyczne urządzeń sterowania ruchem kolejowym.
EN
Railway traffic control is performed by the man with the use of specific technical means. Technical development and wide functionality of railway traffic control systems contribute to the fact that one deals with many types of devices, created with the help of various technologies. That is why the maintenance of the devices and systems presents a big challenge for railway infrastructure administrators, and it needs to be supported by technical diagnostics. The need for diagnostics of railway traffic control devices results from their destruction process which is related to their lifespan, use intensity, technical service quality or operation quality level. Gathered in the diagnostics process information concerning changes of the technical condition of the devices allow effective restoring to their original state thanks to regeneration. That is why academic research is being carried out and actions connected to implementing new diagnostic methods in the railway traffic control area are taken. The article presents chosen railway traffic control devices diagnostic systems.
EN
This paper describes the use of harmonic analysis in the analysis of a longwall conveyor chain. Correct and stable operation of the chain is connected both with the safety of the work and the economic performance of the transportation process. The aim of the study was to show the ability to detect changes in conveyor work related to damage or improperly conducted procedure of chain length changing. Observation of the conveyor chain work was to monitor the power consumption of the three motors driving the conveyor. The analysis included nearly 26 000 startups have been reported within 20 months of the conveyor work. This paper describes the initial stage of raw measurement data analysis, and analysis of data transformed by the Fourier transform. As a result of the data analysis, diagnostic procedures allowing to signal deviations from the conveyor normal conditions were proposed.
PL
Artykuł opisuje zastosowanie analizy harmonicznej do analizy stanu łańcucha przenośnika ścianowego. Poprawna i stabilna praca łańcucha wiąże się zarówno z bezpieczeństwem prowadzenia prac jak i ekonomiczną wydajnością procesu. Celem przeprowadzonych badań było wskazanie możliwości wykrywania zmian pracy przenośnika związanych z uszkodzeniem bądź przeprowadzoną w sposób nieprawidłowy procedurą zmiany długości łańcucha. Obserwacja pracy łańcucha przenośnika polegała na monitorowaniu poboru prądu przez trzy silniki napędzające przenośnik. Analizie poddano blisko 26 000 uruchomień, jakie odnotowano w okresie 20 miesięcy pracy przenośnika. W pracy opisano etap wstępnej analizy surowych danych pomiarowych, a także analizy danych przekształcony transformacją Fouriera. W rezultacie analizy danych zaproponowano procedury diagnostyczne pozwalające sygnalizować odstępstwa od normalnych warunków pracy przenośnika.
3
Content available remote Telemetria urządzeń srk z wykorzystaniem technologii GSM/GPRS
PL
W artykule przedstawiono koncepcję wykorzystania dla celów telemetrii urządzeń srk modułów telemetrycznych z transmisją GSM/GPRS. Wykorzystanie tej technologii pozwoli na prowadzenie diagnostyki urządzeń znajdujących się w znacznej odległości od centrum diagnostycznego. Równocześnie zawarty w artykule rachunek kosztów wskazuje na akceptowalny poziom kosztów eksploatacyjnych takiego rozwiązania.
EN
In the article there is presented a conception of using telemetric modules with GSM/GPRS transmission for railway control devices telemetry. Usage of this technology will allow to diagnose devices, which are located on a large distance from a diagnostic centre. The article contains also a simple cost calculation, which shows the acceptable level of operational costs for such solution.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.