Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 44

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  development trends
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Zdefiniowano tendencje rozwojowe mostownictwa w ostatnich dwóch dekadach. Przedstawiono, scharakteryzowano i zilustrowano rekordowe w skali świata oraz Polski rozpiętości przęseł w zależności od rodzaju i podstawowego materiału konstrukcji (betonu lub stali). Wskazano na wysoki poziom czołowych osiągnięć krajowego mostownictwa i jego zbieżność ze światowymi tendencjami rozwojowymi. Inne osiągnięcia inżynierii mostowej będą przedmiotem artykułu w następnym numerze czasopisma.
EN
The recent development trends of bridge engineering are defined. The world and Polish records of span lengths depending on the bridge structural system and its basic structural material (concrete or steel) are listed, characterized and exemplified. The world level of the top Polish achievements in bridge engineering as well as their accordance with the world development trends are emphasized. Other top the bridge engineering will be presented in the paper published in the next issue of the journal.
PL
W artykule przedstawiony został stan aktualny w zakresie struktury produkcji zakładów wzbogacania węgla kamiennego w Polsce z uwzględnieniem wydajności, zakresu ziarnowego wzbogacanego urobku oraz typu zastosowanych urządzeń. Zebrane dane zostały przedstawione w układzie tabelarycznym dla każdej funkcjonującej na rynku polskim spółki węglowej. Zaprezentowany został również uproszczony blokowy schemat technologiczny zakładów wzbogacania węgla energetycznego i koksowego. W oparciu o przedstawione dane opisane zostały planowane potrzeby i trendy w zakresie zwiększenia efektywności produkcji, minimalizacji zużycia wody oraz bezpieczeństwa pracy. Przedstawiona została również lista niezbędnych do podjęcia prac badawczo-rozwojowych w tym zakresie oraz wykaz głównych czynników determinujących rozwój technologiczny zakładów wzbogacania węgla kamiennego
EN
The article presents current state of the structure of hard coal enrichment plants in Poland, taking the capacity, the range of grain enrichment and the type of equipment used into account. This data were presented in a tabular format for each Polish Coal Company operating on the Polish market. The article was also present simplified: flow sheet of the steam and coking coal enrichment system. Based on the presented data, the planned needs and trends were described in terms of increasing production efficiency, minimizing water consumption and safety of work. A list of research and development works which must be undertaken were also presented as well as factors determining the technological development of the processing plants
3
Content available remote Współczesne trendy rozwojowe w obróbce skrawaniem
PL
Artykuł przedstawia skrótowo najnowsze trendy rozwojowe dotyczące obróbki skrawaniem. Koncentruje się głównie na trendach wg autora najistotniejszych. Na początku krótko omówiono trendy rozwojowe, jakie miały miejsce pod koniec XX wieku, a następnie pokazano obecną sytuację. Każdy z trendów scharakteryzowano, podając tylko podstawowe informacje. W podsumowaniu zasygnalizowano wpływ Przemysłu 4.0 na całą branżę budowy i eksploatacji maszyn, jaki będzie miał miejsce w najbliższych latach.
EN
The article briefly presents the latest development trends in machining. The author focuses mainly on the most important trends. First, the development trends prevailing in machining at the end of the 20th century are discussed and then the current situation is shown. Each of the trends was characterized by providing only basic information. In the summary, the potential influence of Industry 4.0 on the entire mechanical engineering in the coming years is signaled.
4
Content available remote Biofiltration of Contaminated Air – Current Status, Development Trends
EN
The study presents a description of both the main problems of biofiltration as well as the new research directions. Discussion of the first subject covered the area of biofiltration applied in purification of exhaust gases. The method traditionally used for the purification of waste gases from biological processes is also suitable for the treatment of hot and dry air, contaminated with substances of high toxic concentrations. According to the literature reports, hydrocarbons belonging to all groups: compounds containing oxygen in the molecule such as aldehydes, ketones and esters, compounds containing nitrogen and sulphur in the molecule like amines, thiols or organic sulphides can all be filtered out. Chlorinated hydrocarbons and some inorganic compounds like ammonia and hydrogen sulphide can also be removed. All these substances can be present individually or in multicomponent mixtures. The biofilters have been divided into conventional ones provided with a wet bed and the ones fitted with a biotrickling bed. A set of information on the materials used to compose a bed with a division into natural and synthetic has been given. The division of natural beds has been described as biodegradable, like peat, compost, wood chips and non-biodegradable as volcanic rocks. Among the synthetic beds mention are the ones made of mineral types of expanded clay aggregates and other minerals, as well as synthetic organic plastics, for example polyurethane foams. Factors influencing the biofiltration process, such as gas flow rate, concentration of pollutants, their type and properties, temperature, humidity of gases and sediments, structure a bed, oxygen availability, salinity and pH of the bed, as well as the availability of nutrients not found in treated gases, were presented in the paper. An extensive chapter was devoted to the microorganisms colonizing the bed of biofilter, which are responsible for the decomposition of filtered out pollutants. They can be introduced to the biofilter as microorganisms that naturally inhabit given building material or placed on a bed in the form of a vaccine. A consortium of microorganisms, formed during the start-up of a biofilter (adaptation), composed of bacteria and fungi, undergoes constant changes caused by the influx of new microorganisms along with purified air and the influence of environmental factors. These changes can be both quantitative and qualitative, manifested by the occurrence of genetic mutations. The microorganisms that colonize the bed belong to many species, such as Pseudomonas, Pseudoxanthomonas, Xanthomonadales, Ralstonia, Mycobacterium, Exophiala i Candidia. They metabolize environmental pollutants. This most often takes place during the catabolic process initiated by enzyme-assisted oxygen attack per molecule. As a result, appropriate alcohols are first formed, which than undergo successive transformations to aldehydes, fatty acids and further down to water and CO2. The chapter devoted to additives improving the bioavailability of pollutants such as methanol, silicone oils and surfactants, was included in the paper. New products in the field of construction solutions and hybrid systems were explained. Solutions such as rotary biofilters and cylindrical beds aim to reduce problems with even gas flow and excessive flow resistance. Among the hybrid systems, pre-filter solutions with active carbon and a UV pre-treatment module were presented. The idea of a biofilter combining the removal of pollutants with the generation of electric current in microbial fuel cells is also presented.
PL
W opracowaniu przedstawiono opis zarówno podstawowych zagadnień biofiltracji jak i nowych kierunków badawczych. Omawiając pierwsze z zagadnień zakreślono obszar zastosowań biofiltracji w oczyszczaniu gazów odlotowych. Metoda tradycyjnie przydatna do oczyszczania gazów odlotowych z procesów biologicznych nadaje się również do obróbki powietrza gorącego i suchego oraz zanieczyszczonego substancjami o wysokich toksycznych stężeniach. Zgodnie z doniesieniami literaturowymi odfiltrowywane mogą być węglowodory przynależne do wszystkich grup, związki zawierające tlen w cząsteczce jak aldehydy, ketony i estry, związki zawierające azot i siarkę w cząsteczce jak aminy, tiole czy siarczki organiczne. Usuwane są także chlorowcopochodne węglowodorów oraz niektóre związki nieorganiczne jak amoniak i siarkowodór. Wszystkie wymienione substancje mogą występować pojedynczo oraz w wieloskładnikowych mieszaninach. Podzielono biofiltry na klasyczne zaopatrzone w złoże utrzymywane w stanie wilgotnym oraz te ze złożem przepłukiwanym. Podano zbiór informacji o materiałach wykorzystywanych do komponowania złóż z podziałem na naturalne i syntetyczne. Podział naturalnych uściślono na biodegradowalne jak torf, komposty, zrębki drewna i naturalne nie biodegradowalne jak skały wulkaniczne. Wśród syntetycznych wymieniono mineralne typu poryzowane glinki i inne minerały oraz syntetyczne organiczne jak tworzywa sztuczne, przykładowo pianki poliuretanowe. Zaprezentowano czynniki wpływające na bieg biofiltracji takie jak natężenie przepływu gazów, stężenie zanieczyszczeń, ich rodzaj i właściwości, temperatura, wilgotność gazów i złoża, tekstura złoża, dostępność tlenu, zasolenie i pH złoża, a także dostępność składników pokarmowych nie występujących w oczyszczanych gazach. Obszerny rozdział poświęcono mikroorganizmom zasiedlającym złoża biofiltrów odpowiedzialnym za rozkład odfiltrowywanych zanieczyszczeń. Mogą być one wprowadzane do biofiltra jako mikroorganizmy naturalnie zasiedlające dany materiał budulcowy złoża lub wprowadzane na złoże w formie szczepionki. Uformowane w okresie rozruchu biofiltra (adaptacji) konsorcjum mikroorganizmów złożone z bakterii i grzybów ulega nieustannym zmianom wywoływanym napływem nowych mikroorganizmów wraz z oczyszczanym powietrzem oraz wpływem czynników środowiskowych. Zmiany te mogą mieć charakter zarówno ilościowy jak i jakościowy przejawiający się występowaniem mutacji genetycznych. Mikroorganizmy zasiedlające złoża należą do wielu gatunków takich jak np. Pseudomonas, Pseudoxanthomonas, Xanthomonadales, Ralstonia, Mycobacterium, Exophiala i Candidia. Metabolizują one zanieczyszczenia środowiska. Najczęściej ma to miejsce w procesie katabolicznym zapoczątkowanym wspomaganym enzymami atakiem tlenu na cząsteczkę. W efekcie najpierw powstają odpowiednie alkohole ulegające kolejno zachodzącym przemianom do aldehydów, kwasów tłuszczowych i dalej aż do wody i CO2. Zawarto dział poświęcony dodatkom poprawiającym biodostępność zanieczyszczeń takim jak metanol, oleje silikonowe czy surfaktanty. Omówiono nowości w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych oraz układy hybrydowe. Rozwiązania takie jak biofiltry obrotowe i ze złożem cylindrycznym mają ograniczać problemy z równomiernym przepływem gazów i nadmiernymi oporami przepływu. Wśród układów hybrydowych zaprezentowano rozwiązania z przedfiltrem z węglem aktywnym oraz modułem wstępnej obróbki promieniami UV. Przedstawiono też ideę biofiltra łączącego usuwanie zanieczyszczeń z generacją prądu elektrycznego w mikrobiologicznych ogniwach paliwowych.
PL
Tytuł „International Bus and Coach of the Year” to najbardziej prestiżowa nagroda przyznawana konstrukcjom autobusowym od 1989 r. Konkurs organizowany jest co roku, w ramach którego wybierany jest naprzemiennie najlepszy autobus miejski i najlepszy autokar turystyczny. Przyznanie nagrody poprzedza kilkudniowy test pojazdów zgłoszonych do nagrody. W artykule przedstawiono porównanie parametrów technicznych i walorów użytkowych 5 autobusów turystycznych klasy kombi, business i klasy premium zgłoszonych do nagrody.
EN
The title „International Bus and Coach of the Year” is the most prestigious award granted to bus and coach constructions since 1989. The competition is organized every year. In odd years the prize is awarded to the best coach, and in even years to the best city bus. The article presents a comparison of technical parameters of the latest coaches and development trends in this sector.
PL
W artykule omówiono aktualne rozwiązania w układach regulacji napięcia węzłów wytwórczych. Przedstawiono zmianę sposobów regulacji na przestrzeni ostatnich 40 lat w miarę rozwoju techniki i w związku ze zmianą w organizacji Krajowego Systemu Energetycznego. Przedstawiono uproszczony algorytm pracy układu ARNE oraz pracę w układzie ARNE transformatorów blokowych z przełącznikami zaczepów z możliwością zmiany zaczepów pod obciążeniem. Zaprezentowano wkład Energotestu w obszarze regulacji napięcia generatorów oraz doskonalenia układu ARNE. Omówiono również wykorzystanie przesuwników fazowych do regulacji napięcia w układach ARNE oraz do sterowania przepływami mocy czynnej i biernej, jak również bilansowania mocy do celów rozliczeniowych.
EN
The article discusses current solutions in voltage control systems of generation nodes. Change in the ways of regulation over the last 40 years is presented as technology evolves and in connection with a change in the organization of National Energy System. Simplified algorithm for ARNE operation system and system of block transformers with tap changers and with the possibility of changing hooks under load are presented along with the Energy Test of generators voltage control and perfecting of the ARNE system. There is also discussed the use of phase shifters to control voltage in the ARNE systems and for controlling the active and reactive power flows as well as balancing power for billing purposes.
PL
Celem artykułu jest wskazania głównych kierunków Wspólnej Polityki Transportowej Unii Europejskiej w kontekście zrównoważonego rozwoju. W artykule omówiono ramy prawne Wspólnej Polityki Transportowej Unii Europejskiej jako kompetencji dzielonej oraz scharakteryzowano koncepcję zrównoważonego rozwoju z perspektywy prawa pierwotnego UE. Następnie wskazano aktualne wyzwania jakie stawia przed zrównoważonym transportem odpowiednio technologia, ochrona środowiska i społeczeństwo oraz poddano je krytycznej analizie z punktu widzenia ich wpływu na dalsze działania Unii Europejskiej w omawianym obszarze.
EN
The aim of the article is to indicate the main directions of the European Union's Common Transport Policy in the con-text of sustainable development. The article discusses the legal framework of the Common Transport Policy of the European Union as shared competence and characterizes the concept of sustainable development from the perspective of primary EU law. Further, the critical analysis of current challenges imposed on the sustainable transport is conducted from the perspective of technology, environmental protection and societal issues, focusing on their impact on the further actions of the European Union in this area.
EN
This article presents the development trends of gear running systems of rail vehicles. 11ANc rolling bogie of passenger wagons, which is intended for 250 km/h with possibility of modernization to 300 km/h, is selected as an example and as well as the driving and rolling bogies of 118 N tram with low floor. The individual subassemblies of gear running systems are analysed, taking into consideration their functional role and degree of innovation. The regulations of the UIC, PN-EN and TSI are presented, which must be met by the modern gear running systems.
PL
W artykule przedstawiono tendencje rozwojowe układów biegowych pojazdów szynowych. Jako przykład do analiz wybrano wózek toczny wagonów osobowych 11ANc, który jest przeznaczony do prędkości 250 km/h z możliwością modernizacji do 300 km/h oraz wózki napędne i toczne tramwaju z obniżoną podłogą 118 N. Przeanalizowano poszczególne podzespoły układów biegowych, zwracając na ich rolę funkcjonalną oraz stopień innowacji. Przedstawiono przepisy UIC, PN-EN oraz TSI, które muszą spełniać nowoczesne układy biegowe.
EN
This article presents the development trends of gear running systems of rail vehicles. 11ANc rolling bogie of passenger wagons, which is intended for 250 km/h with possibility of modernization to 300 km/h, is selected as an example and as well as the driving and rolling bogies of 118 N tram with low floor. The individual subassemblies of gear running systems are analysed, taking into consideration their functional role and degree of innovation. The regulations of the UIC, PN-EN and TSI are presented, which must be met by the modern gear running systems.
PL
W artykule przedstawiono tendencje rozwojowe układów biegowych pojazdów szynowych. Jako przykład do analiz wybrano wózek toczny wagonów osobowych 11ANc, który jest przeznaczony do prędkości 250 km/h z możliwością modernizacji do 300 km/h oraz wózki napędne i toczne tramwaju z obniżoną podłogą 118 N. Przeanalizowano poszczególne podzespoły układów biegowych, zwracając na ich rolę funkcjonalną oraz stopień innowacji. Przedstawiono przepisy UIC, PN-EN oraz TSI, które muszą spełniać nowoczesne układy biegowe.
EN
The purpose of the article is to study the structure and capacity of the Ukrainian logistics market. Based on the use of statistical methods, mathematical modeling, forecasting, the main development trends of the market of logistics services in Ukraine are determined. The research results can be used both in scientific sphere and for making investment decisions in the practice of players of the Ukrainian market.
PL
W artykule przedstawiony zostanie stan aktualny w zakresie struktury produkcji zakładów wzbogacania węgla kamiennego w Polsce z uwzględnieniem wydajności, zakresu ziarnowego wzbogacanego urobku oraz typu zastosowanych urządzeń. Dane te zostaną podane w układzie tabelarycznym dla każdej funkcjonującej na rynku polskim spółki węglowej. Zaprezentowane zostaną również uproszczone blokowe schematy technologiczne zakładów: wzbogacania węgla energetycznego o uziarnieniu powyżej 20 (10) mm, wzbogacania węgla energetycznego o uziarnieniu powyżej 0,1 (0,5) mm, wzbogacania węgla energetycznego w pełnym zakresie uziarnienia oraz wzbogacania węgli koksowych. W oparciu przedstawione dane opi-sane zostaną planowane potrzeby i trendy w zakresie zwiększenia efektywności produkcji, minimalizacji zużycia wody oraz bezpieczeństwa pracy.
EN
The article presents the current status in the scope of the production structure of hard coal enrichment plants in Poland, taking into account the efficiency, grain size of enriched run-of-mine and the type of equipment used. These data will be presented in a tabular format for each Polish Coal Company operating on the Polish market. Simplified technological schemes of coal preparation plants will also be presented: enrichment of steam coal with a grain size above 20 (10) mm, enrichment of steam coal with a grain size above 0.1 (0.5) mm, enrichment of steam coal in the full graining range and enrichment of coking coals in the full graining range. Based on the presented data, the planned needs and trends in the scope of increasing production efficiency, minimizing water consumption and work safety will be described.
PL
W Polsce jest już również widoczna architektura ekologiczna, której rozwój na świecie przyśpieszają globalny kryzys energetyczny i rosnące zanieczyszczenie środowiska. Z badań wynika, że rozwój naszego budownictwa w miastach jest obecnie ukierunkowany na ekologiczną modernizację zdegradowanych obszarów miejskich, związanych przede wszystkim z wielkokubaturowym budownictwem usługowym, a nie z zabudową mieszkaniową. Idąc za przykładem innych krajów z Europy i świata, nadszedł już czas do uruchamiania w naszych miastach, wspartych unijnymi środkami, zrównoważonych programów społecznego budownictwa mieszkaniowego.
EN
In Poland it is also evident ecological architecture, which accelerate the development of the world's global energy crisis and growing environmental pollution. The research shows that the development of our housing in cities is currently focused on ecological modernization of degraded urban areas, mostly related to large-size public buildings rather than residential development. Following the example of other countries in Europe and the world, it is time to start in our cities, supported by EU funds, sustainable social housing programs.
PL
Na podstawie danych GUS i szacunków własnych dokonano analizy zmian stanu liczbowego parku kopaczek i kombajnów do zbioru ziemniaków w rolnictwie polskim w latach 1950–2010 z uwzględnieniem udziału poszczególnych sektorów w zasobach tego parku. W 1950 r. 89,8% ciągnikowych kopaczek do ziemniaków znajdowało się w gospodarstwach państwowych, a 10,2% - w państwowych ośrodkach maszynowych. W 2010 r. 99,9% kopaczek i 99,5% kombajnów ziemniaczanych było we władaniu gospodarstw indywidualnych. W 1970 r. 98,0% krajowego parku kombajnów ziemniaczanych posiadały gospodarstwa państwowe, a pozostałe 2,0% - rolnicze spółdzielnie produkcyjne. W gospodarstwach indywidualnych aż do 1990 r. w strukturze parku kopaczek do ziemniaków przeważały maszyny konne, których liczba zwiększała się do 1975 r., osiągając poziom ponad pięciokrotnie wyższy niż w 1950 r. Maszyny konne do 1965 r. były notowane także w gospodarstwach państwowych, a do 1959 r. stanowiły nawet ponad połowę ogółu kopaczek do ziemniaków w tym sektorze rolnictwa. Z obszarem gospodarstw indywidualnych dodatnio skorelowany był udział maszyn ciągnikowych w strukturze rodzajowej kopaczek do ziemniaków oraz udział kopaczek przenośnikowych w strukturze kopaczek ciągnikowych.
EN
Basing on Central Statistical Office data and own estimations, the analysis of changes in potato diggers and harvesters stock in Polish agriculture 1950-2010 has been carried on, taking into account the share of particular agriculture sectors in resources of above-mentioned machines. In 1950 state farms owned 89.8% of tractor-drawn potato diggers and state machinery centers - the remainder 10.2%. In 2010 99.9% of tractordrawn potato diggers and 99.5% potato harvesters were on private farms. In 1970 on state farms was 98.0% of potato harvesters and on cooperative farms - remainder 2.0%. Horse-drawn machines prevailed until 1990 in the structure of total stock of potato diggers on private farms. Their number increased till 1975, achieving at that time the level fivefold higher than in 1950. Horse-drawn machines occurred until 1965 also on state farms, and till 1959 amounted even more than a half of total potato diggers in this agriculture sector. The share of tractor-drawn in the structure of potato diggers as well as elevator diggers in the structure of tractor-drawn potato diggers on private farms are positively correlated with the size of farms.
PL
Praca ma charakter analityczny i poświęcona jest samochodom ciężarowym o ładowności do 7 ton, użytkowanym przez Wojsko Polskie w warunkach terenowych, po drogach i bezdrożach. W pracy określono struktury wiekowe użytkowanych w Siłach Zbrojnych RP samochodów. Szczegółowo zobrazowano struktury wiekowe nie perspektywicznych podwozi pojazdów (marki takie jak ZiŁ 157, URAL 375, Star 660), które są nośnikami wielu zabudów specjalistycznych, potrzebnych w latach minionych dla wielu rodzajów wojsk i służb w polskiej armii w strukturze Układu Warszawskiego. Przedstawiono zużycie resursu eksploatacyjnego w Wojsku Polskim przez samochody wysokiej mobilności z grupy 2 oraz grupy 3. Przedstawiono także rys generacyjny samochodów wysokiej mobilności. Uwypuklono w nim wysiłek polskich inżynierów do opracowania nowej konstrukcji, następcy legendarnego w WP samochodu marki Star 266. Przedstawiono wysiłki strony wojskowej w próbach podejmowanych w celu odtworzenia zapasu resursu eksploatacyjnego.
EN
This paper presents results of analysis specified age structures used in the Polish Armed Forces cars. Illustrated in detail the structure of age no perspective vehicle chassis (brands like ZIL-157, URAL 375, Star 660), which are the carriers of a number of specialized truck bodies needed in the past for many types of troops and services in the Polish army in the structure of the Warsaw Pact. Presented target standard consumption operating in the Polish Army by cars of high mobility group 2 and group 3. Shows also feature generation cars high mobility. It highlighted the effort of Polish engineers to develop a new design , the successor to the legendary car Star 266 brand in the Polish Army. It shows the efforts of the military in attempts undertaken to restore the operating reserve life time of military equipment
PL
W artykule przedstawiono przegląd najnowocześniejszych rozwiązań konstrukcyjnych spotykanych w produkowanych obecnie ciągnikach rolniczych. Przeglądu dokonano głównie w zakresie układów napędowych ciągników średnich mocy, ze względu na największą liczbę sprzedaży tych maszyn w Polsce. W dalszej części pracy przedstawiono analizę sprzedaży nowych ciągników rolniczych na rynku polskim w latach 2013 i 2014. Dokonano klasyfikacji sprzedanych ciągników w zależności od rodzaju skrzyni biegów, sposobu realizacji kierunku jazdy do tyłu oraz całkowitej liczby przełożeń jazdy do przodu. Końcowym etapem opracowania jest wyszczególnienie grupy parametrów technicznych układu napędowego ciągników, które charakteryzują się największą liczbą sprzedaży na rynku polskim.
EN
This article presents an overview of the latest design solutions encountered in agricultural tractors produced today. The review has been made mainly for the drive systems of medium power tractors, because these type of machines are most often sold in Poland. The following part of this paper shows new tractors sales on the Polish market in 2013 and 2014. The classification was made based on the type of transmission, on how the reverse direction is implemented and on the total number of forward gears. The final part of the article aims to specify the technical parameters in tractors drive system, which are characterized by the highest sales figures in the Polish market.
PL
Niniejszy artykuł ma na celu zaprezentowanie autorskiej metody określania jakości wielozadaniowych samolotów myśliwskich (WSM), polegającej na wyznaczeniu współczynnika ogólnego jakości WSM w oparciu o wybrane kluczowe parametry WSM z uwzględnieniem wag tych parametrów. Wykorzystując wyżej wymieniony współczynnik ogólny WSM, dokonano porównania jego wartości dla wybranych WSM. Przedstawiono również, w oparciu o obliczone współczynniki ogólne wybranych WSM, trendy prognostyczne rozwoju WSM do roku 2020. Ponadto poruszono kwestię etapów powstawania statku powietrznego oraz problemy jego rozwoju. Na zakończenie sformułowano wnioski.
EN
The article presents an original method to calculate the quality of multirole combat aircrafts (MRCA) that consists in defining a quality comprehensive ratio of MRCAs based on their selected key parameters that consider different technical merit marks. The author compares a quality comprehensive ratio between selected MRCAs and based on this analysis she attempts to predict development trends of MRCAs to 2020. Moreover, the paper describes construction stages of a MRCA and problem with aircraft’s development.
Logistyka
|
2014
|
nr 6
14740--14743, CD 6
PL
Poszukiwanie oszczędności w transporcie drogowym jest ważnym aspektem tej działalności. Jednym z najbardziej znaczących składników pozycji koszty jest zużycie paliwa, który stanowi aż 30%. Na zużycie paliwa bardzo duży wpływ mają kwestie techniczne. Artykuł prezentuje kierunki rozwoju w aspekcie technicznym w okresie ostatnich 5 lat.
EN
Search for savings in road transport is an important aspect of this activity. One of the most significant components of items is the cost of fuel consumption, which constitutes up to 30%. Fuel consumption is greatly influenced technical issues . The paper presents the developments in the technical aspect in the last 5 years.
PL
W artykule omówiono obecne trendy rozwojowe elektroenergetyki amerykańskiej w rozbiciu na poszczególne obszary uznane za kluczowe. Określono na podstawie źródeł literaturowych ich potencjalny wpływ na przyszłość sektora elektroenergetycznego. Stwierdzono także, że nowe uwarunkowania technologiczne, zmiana zachowań rynkowych, częstsze anomalie klimatyczne oraz nowe regulacje i polityki kształtują już dziś przyszłość systemów elektroenergetycznych. Zwrócono uwagę, że prawidłowość taka zachodzi w skali globalnej, zarówno w krajach rozwiniętych jak i rozwijających się. Autor potwierdził pogląd, że wiele elementów polityki, regulacji, rynków energii oraz koszt i osiągi nowych i istniejących technologii utrudnia traktowanie zachodzących procesów w systemach elektroenergetycznych i samej energii elektrycznej w kategoriach towaru. Potwierdził też niezbędność identyfikowania kluczowych czynników sprawczych, nawet przy świadomości ułomności dokonywanych dziś ocen i analiz.
EN
Discussed are here the current development trends in the American power industry in disaggregation for several fields regarded as the key ones. Determined is, on a basis of literature sources, their potential influence on the energy sector future. Ascertained is also that new technical conditions, changes in the market behaviour, more frequent climatic anomalies and new regulations and policies are the factors shaping today the future of energy systems. Attention is called to the fact that this dependency can be observed on a global scale, both in developed and emerging countries. The author confirms the opinion that many elements of policy, regulations and energy markets as well as the costs and achievements of the existing and new technologies make it difficult to consider processes occurring in energy systems and the electric energy itself as a commodity. He also regards as indispensable the need to identify the main causative factors even when you are aware of imperfection of the performed analyses and estimations.
PL
W artykule zostanie przedstawiony stan faktyczny oraz najważniejsze kierunki prac rozwojowych prowadzących do obniżania zużycia paliwa przez pojazdy użytkowe, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań rynkowych. Dokonano również przeglądu najważniejszych rozwiązań technicznych prowadzących do obniżenia zużycia paliwa w pojazdach użytkowych. Naszkicowano pewne problemy związane z obniżaniem zużycia paliwa w silnikach samochodów ciężarowych segmentu ciężkiego, spełniających wymagania normy Euro VI.
EN
The paper presents facts and main development trends leading to improvements in fuel efficiency in commercial vehicles, with special attention paid to the market requirements. A brief review of main solutions leading to lower fuel consumption in trucks was also made. The paper highlights also some problems related to the fuel efficiency of Euro VI heavy commercial vehicles.
PL
W pracy podjęto próbę identyfikacji potencjału badawczego i technologicznego-produkcyjnego producentów wyrobów medycznych. Mając na względzie te grupę firm, przeprowadzono analizę SWOT, która była podstawą do oszacowania poziomu innowacyjności producentów wyrobów medycznych w Polsce. W tej analizie szczególną uwagę zwrócono na firmy z obszaru zaawansowanych technologii w dziedzinie inżynierii medycznej. Jako rezultat dokonanych analiz wskazano istotne bariery rozwoju innowacyjności w sektorze produkcji wyrobów medycznych. Określone zostały również uwarunkowania i perspektywy rozwojowe tego sektora w ciągu najbliższych lat.
EN
The presented work is an attempt to identify research and technological potential of Polish producers, active on market of medical products, especially specializing in the medical devices. The SWOT analysis was performed in order to estimate the innovation level in this sector. The special emphasis was placed on advanced technologies in the field of Biomedical Engineering. The limitations of the innovation development, were pointed out, along with perspectives and conditions for further expansion in the nearest future.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.