Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  determinants
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
River cruising is well developed in Europe, particularly in the western, central, and some southern regions, and river tourism has expanded visibly during the current decade. A number of highly attractive tourist destinations are located upon rivers, the prime rivers used for cruises being the Danube, Rhine, Maine, Elbe, Loire, and Seine. The topic of this paper is an analysis of European river cruising and the determinants affecting this tourist product. In particular, the paper analyses the current state of river cruising in Poland, as well as the threats and opportunities that act as drivers for such cruising activity. This paper aims to identify and rank the main problems facing river cruising in Poland compared with prime destinations in Europe. River cruising has great potential, but it requires the removal of barriers and the addition of primary infrastructure.
PL
Cel publikacji obejmuje opis i eksplanację zasadniczych problemów dotyczących utrzymania i doskonalenia zdolności obronnych Polski w aspekcie nowych wyzwań i zagrożeń. Współcześnie działania w tym zakresie realizuje się w ramach jej systemu bezpieczeństwa narodowego. Zasadnym było przyjęcie założenia, że efektywność tych działań może być ograniczona, niezależnie od adekwatnej identyfikacji zagrożeń i wyzwań, jak również podjęcia celowych działań organizacyjnych. Determinantami powyższego są, zarówno zidentyfikowane w artykule słabe strony rozwiązań organizacyjnych w Polsce, jak i czynniki zewnętrzne, w szczególności wynikające ze zmian sytuacji międzynarodowej. Dodatkową wartość dodaną uzyskano stosując szerokie podejście do badań podjętej problematyki – w szczególności poprzez analizę obejmującą zarówno piśmiennictwo, jak i dokumentów strategicznych w zakresie bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa narodowego oraz obronności, a ponadto uwzględniając, wraz z czynnikami o charakterze polityczno-militarnym, także różnorodne czynniki i konteksty: ochronne, gospodarcze i społeczne.
EN
The purpose of the publication includes the description and exploration of fundamental problems in the scope of maintaining and improving Poland's defense capabilities in the aspect of new challenges and threats. Nowadays, activities in this area are implemented as part of its national security system. It was reasonable to assume that the effectiveness of these activities may be limited, regardless of the adequate identification of threats and challenges, as well as the taking of purposeful organizational measures. The determinants of the above are both the weaknesses of organizational solutions in Poland identified in the article, as well as external factors, in particular those resulting from changes in the international situation. Additional added value was obtained by using a broad approach to researching the issues taken up - in particular by analysing both literature and strategic documents in the field of national security, national security and defense, and also taking into account various protective, economic and social factors and contexts - together with factors of a political and military nature.
PL
Celem artykułu jest analiza logistyki organizacji praktyk zawodowych i studenckich w przedsiębiorstwie przemysłu obronnego. Artykuł uwypukla uwarunkowania ich realizacji w specyficznym środowisku prawnym wytwarzania sprzętu wojskowego i usług z nim związanych. W artykule przedstawiono ujęcie modelowe organizacji praktyk w Wojskowej Akademii Technicznej i praktyczną ich realizację w przedsiębiorstwie przemysłu obronnego na przykładzie Wojskowych Zakładach Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu.
EN
The aim of the article is to analyze the logistics of organization of professional and student internships in a defense industry enterprise. The article highlights the conditions for their implementation in a specific legal environment for the production of military equipment and related services. The article presents a model view of the organization of internships at the Wojskowa Akademia Techniczna and their practical implementation in a defense industry enterprise on the example of Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. in Grudziądz.
PL
Głównym celem artykułu jest próba zbadania zależności miedzy tradycyjnymi determinantami innowacyjności, jakimi są wielkość i wiek przedsiębiorstw a wykorzystaniem koncepcji „user driven innovation” (UDI) w procesach B+R przedsiębiorstw. Hipoteza badawcza brzmi następująco: zarówno wielkość, jak i wiek przedsiębiorstwa, jako uwarunkowania tradycyjne innowacyjności przedsiębiorstw, mają wpływ na skłonność przedsiębiorstw do wykorzystania koncepcji UDI w działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw. Badania empiryczne objęły grupę 57 przedsiębiorstw prowadzących działalność badawczo-rozwojową oraz współpracujących aktywnie z użytkownikami w tym procesie w latach 2015-2017.
EN
The main goal of the article is to examine the relationship between traditional determinants of innovation, which are the size and age of enterprises and the use of the concept of „user driven innovation” (UDI) in corporate R&D processes.The research hypothesis is as follows: both the size and age of the enterprise, as the conditions of traditional innovativeness of enterprises, have an impact on the willingness of enterprises to use the concept of UDI in the research and development of enterprises. Empirical research covered a group of 57 enterprises conducting research and development activities and actively cooperating with users in this process in the years 2015-2017.
PL
W artykule podjęto próbę określenia determinant konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MSP w branży piekarniczo-cukierniczej. W tym celu przeprowadzono badania wśród 70 małych i średnich firm zlokalizowanych w województwie wielkopolskim. Z badań wynika, że jedynie co piąte przedsiębiorstwo analizuje swoją pozycję rynkową. Zdaniem ankietowanych, w otoczeniu biznesowym największy wpływ na konkurencyjność ma polityka fiskalna państwa. W przypadku potencjału produkcyjnego badani wskazują na jakość urządzeń i nowoczesne technologie, zaś w sferach sprzedaży i dystrybucji ważne są wizerunek przedsiębiorstwa i relacje z klientami. W grupie czynników o charakterze produktowym kluczową rolę odgrywa jakość. Zatem wobec rosnących wymagań konsumentów konieczna jest dbałość o jakość produktu i wizerunek firmy, a także utrzymywanie dobrych relacji z klientami.
EN
A trial to define the most important determinants of competitiveness of SMEs operating in bakery and confectionary industry was undertaken in the paper. Therefore, the survey on 70 SMEs located in the wielkopolskie voivodship was conducted. The research proves that only every fifth enterprise analysed their market position. According to the inquired, fiscal policy of the state is the most important in the business environment. In case of production potential, the investigated indicated quality of equipment and modern technologies, whereas in selling and distribution sphere, company’s image and relations with clients were the most important. In product field, the key role was played by the quality. Regarding to growing consumer requirements, it is necessary to care of product quality and company’s image as well as maintaining good relations with customers.
EN
Logistics is the concept of materials, goods and information flow management, both within the firm, as well as the entire supply chain or even supply network. Nowadays, logistics is perceived as the determinant of achieving the expected market and economic outcomes by the firm, which are the symptoms of firm success and the basis for building a sustained, long-term competitive advantage. The article refers to the research conducted in recent years within the Chair of Logistics and Marketing at the University of Opole, Poland, including in particular research carried out by the Opole Logistics Research Team, concerning the relations between logistics and business management. Apart from the broad reference to the results of research carried out in the past, further directions of research on logistics and business management, planned in the near future, are also briefly presented in the article.
PL
Logistyka stanowi koncepcję zarządzania przepływami materiałów, towarów i informacji, zarówno w skali przedsiębiorstwa, jak i całego łańcucha, a nawet całej sieci dostaw. Współcześnie, logistyka jest postrzegana jako determinanta osiągania oczekiwanych efektów rynkowych i ekonomicznych przez przedsiębiorstwo, będących wyznacznikami jego sukcesu oraz podstawą budowania trwałej, długofalowej przewagi konkurencyjnej. W artykule nawiązano do badań prowadzonych w ostatnich latach w Zakładzie Logistyki i Marketingu Uniwersytetu Opolskiego, w tym w szczególności badań zrealizowanych przez Opole Logistics Research Team, związanych z relacjami występującymi pomiędzy logistyką a zarządzaniem przedsiębiorstwem. Poza szerokim odniesieniem się do wyników badań przeprowadzonych w przeszłości, w artykule przedstawiono również krótko dalsze kierunki badań dotyczących logistyki i zarządzania przedsiębiorstwem, planowanych w najbliższej przyszłości.
7
Content available Conditions of the decision-making process
EN
In the article it has been emphasized, without analyzing the problematic situation, that making decision is becoming an increasingly complex process. This is influenced by many factors, mainly the dynamism of changes taking place and the significant impact of the environment. Information is essential to take correct and effective decisions. It is not always certain (reliable). Uncertainty and risk accompany decision makers and the point is that the decisions are adequate to the ensuing situation and create realistic determinants for achieving objectives – the implementation of the planned tasks. Interdisciplinary knowledge and high competences of persons making resolutions of complex decision problems are indispensable.
PL
Polski rynek zoologiczny jest w pełni zdominowany przez prywatne podmioty gospodarcze, które oferują Polakom wiele atrakcyjnych miejsc pracy. Rynek ten bardzo dynamiczny się rozwija, co powoduje, iż sektor zoologiczny w coraz zwiększymy stopniu pozytywnie wpływa na rozwój gospodarczy kraju. Przedmiotem naukowego zainteresowania jest wieloaspektowa analiza uwarunkowań determinujących rozwój współczesnych przedsiębiorstw na dynamicznie ewoluującym rynku zoologicznym. W artykule przeanalizowano zarówno czynniki zewnętrzne jak i wewnętrzne, mające znaczący wpływ na prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstw. Skupiono się przede wszystkim na makro- i mikrootoczeniu oraz na rynku docelowym, jak również pokazano ich związek z danym podmiotem gospodarczym. Przedstawiono także istotę strategii zarządzania przedsiębiorstwem, w obliczu zwiększającej się liczby konkurentów oraz dynamicznych zmian na rynku. Reasumując. W artykule zostały przedstawione wszystkie najistotniejsze czynniki mające wpływ na działalność mniejszych i większych firm na rynku zoologicznym. Przedstawiono tym samym model przedsiębiorstwa, które ma szanse na dynamiczny rozwój w obecnych warunkach panujących na analizowanych rynkach. Przedstawione rozwiązania stanowią również podstawę do projektowania racjonalnych zmian w ujęciu perspektywicznym.
EN
Polish zoological market is fully dominated by private economic operators which offer many attractive jobs to the Poles. Currently, this market is showing a very dynamic growth, which means that the zoological sector in the future may very positively affect the economic development of the country. The subject of scientific interest is the multi aspect analysis of circumstances determining the development of modern enterprises on the evolving zoological market. The article analyses both external and internal factors that have a significant impact on the proper functioning of enterprises. The main focus was on macro- and micro-environment and on the target market, as well as their relationship with a given economic operator. The essence of business management strategy was also presented, in the face of the growing number of competitors on the market. Summing up, the article presents all the most important factors affecting the activities of smaller and larger companies on the zoological market. At the same time, the company's model was presented of an operator which has a chance for dynamic development under the current circumstances prevailing on the analyzed market.
EN
This paper aims to identify the economic, financial, management and marketing factors that influence of foreign direct investment (FDI) in sultanate of Oman over the ten years from the period 2005 to 2014. This study used two models to test the hypotheses by using Pearson correlation and a linear regression test. Model one used six varibles of economic and financial, and the results shows there is a statistical significant relationship and impact of GDP - annual growth, (%), fiscal balance as % of GDP, investment expenditure as % of GDP, income velocity of broad money and trade balance as % of GDP in different levels of significant at 1% and 5%. But low significant on bank deposits to GDP (%) on foreign direct investment at 10% significant level. Model two used five varibles of management and marketing and the results shows there is a statistical significant relationship and impact of number of shares traded and MSM 30 share price index on foreign direct investment at 5%, 1% respectively. The researcher recommends to enhancing management and investment policies that directly contribute to added value of FDI. Encourage local labor force to adopt the interaction and harmony policy with foreign market to have a positive cooperation and share expertise and skills of some industries to development the local market investments.
PL
Niniejszy artykuł ma na celu zidentyfikowanie czynników ekonomicznych, finansowych oraz zarządzania i marketingu, które wpływały na bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) w Omanie przez dziesięć lat w okresie 2005 do 2014. W badaniu zastosowano dwa modele do przetestowania hipotez za pomocą korelacji Pearsona i testu regresji liniowej. W modelu pierwszym wykorzystano sześć zmiennych ekonomicznych i finansowych, a wyniki wskazują, że istnieje statystyczny istotny związek i wpływ PKB – rocznego tempa wzrostu (%), równowagi fiskalnej jako % PKB, nakładów inwestycyjnych jako % PKB, szybkości obiegu szerokiego pieniądza i bilansu handlowego jako% PKB w różnym stopniu istotności na poziomie 1% i 5%, ale niskie znaczenie depozytów bankowych do PKB (%) w sprawie bezpośrednich inwestycji zagranicznych na 10% znaczącym poziomie. W modelu drugim wykorzystano pięć zmiennych zarządzania i marketingu a wyniki wskazują, że istnieje statystyczny istotny związek i wpływ liczby akcji znajdujących się w obrocie i indeksie cen akcji MSM 30 na zagraniczne inwestycje bezpośrednie odpowiednio w wysokości 5% i 1%. Zaleca się poprawę zarządzania i strategii inwestycyjnych, które bezpośrednio przyczyniają się do wartości dodanej BIZ. Zachęca się lokalną siłę roboczą do przyjęcia polityki interakcji i harmonii z rynkiem zagranicznym, aby cieszyć się pozytywną współpracą i dzielić się specjalistyczną wiedzą i umiejętnościami niektórych branż dla rozwoju lokalnych inwestycji rynkowych.
PL
Celem niniejszego artykułu było przedstawienie determinant wyceny krajobrazu rolniczego w ocenie mieszkańców wiejsko-miejskiej gminy Góra Kalwaria. Wyceny krajobrazu dokonano z zastosowaniem Contingent Valuation Method (CVM), a wykorzystując metodę drzew klasyfikacyjnych i regresyjnych CART wskazano determinanty wyceny.
EN
Because that the agricultural landscape is a public good it does not have a market price. However, there are methods available for estimating the value of non-market goods. Using one of the methods of valuation which is the Contingent Valuation Method (CVM) the survey research among 120 residents of rural-urban commune of Góra Kalwaria was conducted, in reference to the rural landscape valuation. Using the CART method, the following determinants of valuation of the landscape were identified: age, visiting rural areas, type of residence, length of residence in a given place and personal income. The main determinant of the landscape value in this study group was age of respondents, which is reflected in the studies of other authors. However, those studies show a dependency which is opposite to the one found in literature, specifically that people younger than 25,5 years are willing to pay higher amount of money to support the rural landscape than people older than 25,5 years.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
676--686, CD 1
PL
Szacowanie przepustowości oraz ocena warunków ruchu stanowią podstawowy element procesu projektowania i eksploatacji skrzyżowań drogowych. Na skrzyżowaniach z pierwszeństwem przejazdu regulowanym znakami drogowymi proces akceptacji luk w potoku nadrzędnym wiąże się z podejmowaniem decyzji przez uczestników ruchu. Od formalnego opisu tego procesu oraz uwzględnianych w analizie czynników determinujących zależy dokładność oszacowań. Metody, amerykańska HCM-2010 oraz polska MOP-SBS-04 wywodzą się z teorii akceptacji luk w potoku nadrzędnym. Różnią się jednak istotnie co do sposobu ujmowania różnych wpływów. Porównanie pokazuje stopień zróżnicowania metod oraz wskazuje na niższe wartości przepustowości szacowanej metodą HCM-2010 przy uwzględnieniu poszczególnych czynników wpływu. Pierwotną przyczynę stanowią niższe wartości przepustowości wyjściowej oraz większy wpływ dławienia. Przykład obliczeniowy dowodzi, że stosowanie w obliczeniach typowych wartości parametrów w obu metodach daje bardzo różniące się oceny funkcjonowania tego samego obiektu. Kalibracja metody HCM-2010 mogłaby przynieść znaczne zbliżenie wyników.
EN
Capacity estimation and traffic performance assessment constitute an essential part of the process of intersection design and its exploitation. The gap acceptance process at sign-controlled intersections with priority is associated with decision-making by the drivers. The accuracy of estimation depends on the formal description of this process and inclusion of determinants in the analysis. The American HCM-2010 and the Polish MOP-SBS-04 methods are both derived from the gap acceptance theory. Yet, they differ significantly as to the treatment of different impacts. The comparison shows the extent of the difference between the methods and reveals lower capacity values returned by HCM-2010, given individual impacting factors. The primary cause is lower original capacity and a stronger impact of impeding effects. Sample calculation proves that the utilisation of typical parameters in both these methods results in very different performance assessments for the same object. Calibration of the HCM-2010 method could result in a significant convergence of the results.
PL
W artykule przedstawiono przewidywanie uwarunkowań trendów transformacji w polskiej przestrzeni gospodarczej I połowy XXI wieku, z uwzględnieniem problematyki zarządzania turystyką. Kompatybilną cechę postępu cywilizacyjnego stanowi zarządzanie gospodarką, wykazane w pracy na przykładzie gospodarki turystycznej. Zarządzanie w gospodarce turystycznej to między innymi kompleksowe działania obejmujące politykę turystyczną, prognozowanie i planowanie w turystyce, systemy informacji turystycznej, elementy marketingu. Nadrzędnym celem zarządzania jest poprawa struktury i jakości świadczonych usług, konkurencyjności, innowacyjności oraz minimalizacja kosztów. Zakres problemowy obejmuje aspekt futurologiczny z akcentem na: • wyzwania kierunkowe dla polskiej gospodarki, z uwzględnieniem regionalnych czynników determinujących przemiany; • zarządzanie kompleksowe w gospodarce turystycznej ze wskazaniem na planowanie, organizowanie, decydowanie, motywowanie i kontrolowanie.
EN
This article aims to anticipate and seek trends of transformation of Polish economic space in the first half of the 21st century. Management of the economy is a compatible feature of the progress of civilization, as shown in the article on the example of the tourism economy. Economic management of tourism means comprehensive activities including tourism policy, forecasting and planning in tourism, tourist information systems and the elements of marketing. The aim is to improve the structure and quality of services and to minimize costs. The range of discussed issues includes the future aspects, mainly: • directional challenges for Polish economy, including regional determinants of changes; • strategic management in the tourism economy with an indication of planning, organizing, deciding, motivating and controlling
PL
Transport jest ważną gałęzią gospodarki, która rączy ze sobą wszystkie pozostałe sektory gospodarki i umożliwia ich sprawne i efektywne funkcjonowanie. W Polsce podstawową gałęzi transportu jest transport drogowy z ponad 80% udziałem w przewozie ładunków ogółem. Mimo ważnej roli jaką transport odgrywa w gospodarce, jest on tytko częścią większego systemu, jakim jest logistyka. W opracowaniu przedstawiono charakterystykę polskiego transportu samochodowego oraz podjęto próbę wskazania czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój tej gałęzi transportu ze szczególnym uwzględnienie uwarunkowań logistycznych.
EN
Transport is an important sector of the economy, that connects all the other sectors of the economy and makes possible them effective and efficient functioning. Road transport with over 80% share of the total freight transport is the primary mode of transport. Despite the important role in the economy transport is only a part of a larger system, which is logistics. The article presents the characteristics of the Polish road transport. The factors determining the functioning and development of this mode of transport were identified, especially in the context of logistic system.
EN
Demand reaction criteria for transport services presented in this article are characterized by rapid response and flexibility to adapt to the optimum (cost - level of service). The circumstances that occur inside a transport company are conducive to optimal use of resources. Potential transport companies in northern Poland are examples of a modern and a wide range of outsourcing services.
EN
The article discusses the main issues concerning threats for forces’ security resulting from the possibility to use improvised explosive devices (IEDs), problems how to define IEDs, their construction typology, as well as directions of possible changes in the Polish Armed Forces in order to counteract IEDs so as to ensure the forces’ security and safety. These changes should include such areas as doctrines, training and education, structures and equipment, procedures and tactics of command bodies’ and subunits’ functioning and an appropriate information campaign.
16
Content available remote The determinants of the three-band block matrices
EN
In the paper the method of calculating of the determinants of block matrices is presented. The three-band matrices are considered, both in the particular case (3D) as well as in the general case.
17
EN
In this article, the author attempts to show the role played by effective teams in creating and expanding effectiveness of military organization. The author presents not only the changes that should be implemented in an organization in order to establish conditions conducive to the creation of organizational effectiveness, but also influence of various factors on building an effective team. The critical elements in the ability to build an effective team are organizational context, leaderships, group processes, and team culture. In a time of military personnel downsizing the necessity of building the effective teams is important in the concept of organizational effectiveness. Additionally, a military organization is largely conservative in its hierarchy and shows little inclination to change in general. However, building effective teams as an element of effectiveness, in view of the character of this organization, is neither an easy nor a short-lasting process.
18
Content available remote Factors determining the profitability of enterprises - influence assessment
EN
The purpose of the paper is to demonstrate existence and intensity of correlation between determining factors and a state of profitability of Polish enterprises. The scope of the paper includes identifying the factors that determine enterprises profitability, creating an econometric model and conducting analysis of influence of determining factors and their intensity have on profitability of studied population of enterprises in Poland.
20
Content available Twórczość architektoniczna - jako niezwykłość
PL
Niespodzianka jest ważnym, oczywistym, ale mało zbadanym czynnikiem oddziaływania architektury i urbanistyki. Ze względu na atrakcyjność tego zjawiska, jest ona istotnym efektem którego poszukuje architekt w toku projektowania - świadomie lub podświadomie. Niespodzianka wynika z innowacyjnego potraktowania projektu, wymaga od autora nowatorskiego podejścia twórczego. W historii kreowania architektury od zarania do chwili obecnej, niespodzianka była obok ciągłości i tradycji, drugim - przeciwstawnym, ryzykownym i niepokojącym składnikiem estetyki architektury. Czynnik niespodzianki decyduje o przemianach estetyki architektonicznej. Często bywają one wynikiem szerokich uwarunkowań pozaartystycznych. Jednak ostatecznie wyrażają się niespodziewaną formą przestrzenną. Ona z kolei, dzięki wrażeniom które sprawia, staje się - mechanizmem kolejnych przemian w kulturze i może współgenerować kolejne uwarunkowania ogólne.
EN
Surprise is an important, obvious, yet little investigated factor of the impact of architecture and urban planning. Due to the attractive nature of that phenomenon, surprise is an essential effect, searched for by an architect in the course of designing. Surprise results from an innovative handling of the design, and requires a creative approach on the part of the author. In the history of creating of the architecture since the dawn of time until the present moment, surprise was - in addition to the continuity and the tradition - an opposing, risky and disturbing component of the aesthetics of architecture. It is the factor of surprise that decides about transformations of the architectural aesthetics. Often those transformations were results of non-artistic determinants. Yet, finally, they found their expression in an unexpected spatial form. That form, in turn, thanks to the impressions it makes, becomes a mechanism of subsequent transformations in culture.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.