Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 31

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  detergenty
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Pranie jest jedną z najbardziej niewdzięcznych czynności domowych. Robiąc bowiem pranie mamy świadomość, że za jakiś czas będzie musiało być powtórzone, a potem znowu i znowu... Na szczęście mając pralki automatyczne i detergenty, nie można określić go jako uciążliwe. I to przede wszystkim odróżnia tę czynności od sposobu wykonywania jej w dawnych czasach. A ten sposób wynika wprost ze słowa„prać”, które - jak podaje słownik języka polskiego S. B. Lindego - pochodzi ono od starosłowiańskiego słowa„per”, które znaczyło bić lub uderzać. Wzięło się to stąd, że dawniej czynność prania polegała na namoczeniu bielizny w celu zmiękczenia cząstek brudu, a następnie dla ich usunięcia - uderzaniu jej np. o kamień lub kijem. Z czasem kij zastąpiony został specjalną drewnianą łopatką tzw. kijanką. Z kolei większe zabrudzenia usuwane były przez pocieranie tkaniny, co w niewprawnych rękach, podobnie jak wykręcanie, było powodem szybkiego jej niszczenia. Pranie odbywało się najczęściej nad brzegiem rzeki w pozycji klęczącej lub stojąc w wodzie. Taki spo- sób prania bielizny praktykowany był przez długi czas nie tylko na wsiach, ale także np. w Warszawie. Jeszcze w 1899 r. jedna z gazet pisała: „Uboga ludność Powiśla, wy- robnice mularskie itp. piorą bieliznę w porze letniej w rozma- itych punktach wybrzeży. Wkrótce do tego rodzaju czynności mają być wskazane miejsca, poza któremi pranie nie będzie dozwolone” [1]. W zamożniejszych domach czynność ta wy- konywana była przez służbę w wydzielonych osobnych po- mieszczeniach. Przykładem może być pałacyk twórcy ope- ry narodowej Wojciecha Bogusławskiego, wystawiony na sprzedaż w 1820 r. W jego oficynie, oprócz kuchni angielskiej, spiżarni i dwóch piwnic, znajdowała się pralnia i magiel [2]. W takich domowych pralniach nie stosowano jednak uciąż- liwego uderzania bielizny, a ręczne tarcie po jej namydle- niu. Mydło stosowane było jednak oszczędnie, ze względu na koszt, np. w Warszawie w 1822 r. funt mydła kosztował 27 gr,
PL
Dokonano porównawczych badań w zakresie zdolności do biodegradacji wybranych konwencjonalnych kationowych środków powierzchniowo czynnych (KSPC) i surfaktantów gemini. Wykorzystano trzy różne metodyki badań proponowane przez wytyczne OECD. Wykorzystując wyniki badań, dokonano próby oceny wpływu struktury badanych KSPC na przebieg procesu biodegradacji i oddziaływanie ekologiczne.
EN
Seven cationic surface-active agents and 7 gemini surfactants were studied for biodegradability in sewage sludge by 3 std. methods to det. their ecol. impact. The gemini surfactants were hardly biodegradable while the conventional ones were degraded in 26.7–72.5%.
3
Content available remote Badanie wpływu wilgoci na sypkość sody w produkcji detergentów
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu wilgoci na sypkość surowca w produkcji detergentów. Pomiarów dokonano, wykorzystując urządzenie opracowane w Katedrze Inżynierii Chemicznej i Projektowania Procesowego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono silny wpływ wilgoci na obniżenie sypkości materiału, co może być przyczyną zawieszania się sody w zbiornikach dozujących.
EN
Four samples of com. soda ash were studied for bulk d., grain size distribution and flowability at varying air humidity and moisture contents. The flowability index decreased with the increasing moisture content in the soda ash grains.
EN
Unit and integrated membrane operations were investigated for purification of a spent alkaline single-phase detergent from a CIP system in a milk production plant. The filtration experiments were performed in a concentration mode with the use of UF and NF modules differing in their configuration, MWCO, and polymer material. The performance of the modules was characterised in terms of their retention characteristics, hydraulic efficiency, and tendency to fouling. The results revealed that unit and integrated membrane processes were suitable for the recovery of spent cleaning baths containing single-phase detergents, and the permeates maintained their basic cleaning properties. Due to the greater selectivity of the NF module, integrated membrane operations resulted in a much greater modification of the composition of the single-phase detergent in comparison with unit UF processes.
EN
Effectiveness of surfactants SDS (sodium dodecyl sulfate), AOT (sodium dioctyl sulfosuccinate) and Brij 35 (polyoxyethylene lauryl ether) in removing residual oil from soils have been determined. Experimental results indicated that oil desorption efficiencies with surfactants are 7 to 18 times higher than using water alone. 0.6% Brij 35 at was the most effective surfactant to remove oil from soil, and it did not display any significant change in oil desorption with pH changes. A comparison study also showed that pore volume was a more significant parameter than soil washing flow rate to improve oil desorption.
EN
The micellar enhanced ultrafiltration of model aqueous solutions containing inorganic nitrogen and phosphorous compounds was studied. In the experiments, cellulose membranes of 5, 10 and 30 kDa molecular weight cut-off and cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) as a cationic surfactant were used. The concentration of CTAB amounted to 2 and 3CMC (critical micelle concentration). The influence of surfactant concentration, membrane cut-off and operating pressure on permeate flux, as well as on nitrate and phosphate separation was evaluated. The results showed that the presence of both nitrates and phosphates caused deterioration of the retention coefficient in comparison to separation efficiency achieved for one-component solutions.
PL
Trudno sobie wyobrazić codzienne życie bez środków myjących i czyszczących. Większość z nas, sięgając po takie produkty, nie zastanawia się jednak co kryje się w ich środku i jaki ma to wpływ na środowisko.
PL
Do handlowych produktów naftowych dodawane są dodatki uszlachetniające, poprawiające ich właściwości eksploatacyjne. Większość tych preparatów to związki powierzchniowo-czynne, takie jak: detergenty, dyspergatory, demulgatory, dodatki poprawiające smarność i inne. Niniejszy artykuł przedstawia badania wpływu dodatków detergentowo-dyspergujących i demulgujących na właściwości powierzchniowe w zakresie napięcia międzyfazowego dla układów woda/olej napędowy uszlachetniony wyżej wymienionymi dodatkami.
EN
Additives are added to petroleum products to improve their operating properties. Most of them are surfactants as detergents, dispersants, demulsifiers, lubricity improvers, etc. This paper presents the research results of the interfacial tension measurements of water/oil/surfactants systems where surfactants are dispersant-detergent additives and demulsifiers.
EN
The paper presents the results of laboratory tests on the possibilities of utilizing active carbons produced in Poland (WD-ekstra, WG-12, WG-15, AG-5 and DTO) for removing surfactant substances from water. The objective of the tests was to arrive at quantitative formulation of the adsorption process as well as to determine the effect of various factors on the process. Attempt was undertaken to cope with the tasks set in the study purpose using model experimental setups. Model solution with anionic surfactant, Aerosol OT-100, in the concentration of 5.00 mg/dm3, prepared using distilled water, was applied as adsorbate. The processes of adsorption, conducted in a batch mode, were best described by Freundlich isotherms. The adsorption capacity of the active carbons tested was calculated on the basis of the isotherms. The flow conditions were created by column filtration method. On the basis of the results obtained, the breakthrough curves, the so-called isoplanes, were prepared and served in turn to determine the adsorption capacities under flow conditions. The DTO carbon exhibited the highest values of adsorption capacities, as determined under both no flow and flow conditions. The exit curves (isoplanes) were also utilized to determine the mass penetration zone (the adsorption front height), as well as to calculate the rate of mass-exchange zone advance. The adsorption front height for the carbons tested was five times lower than the adsorption bed height, thus confirming a high effectiveness of active carbons in detergent removing.
10
Content available remote Tripolifosforan sodu: rozwiązanie dla środków czystości
PL
Tripolifosforan sodu (TPFS) stosowany jest w środkach czystości jako wypelniacz aktywny. TPFS spełnia wiele istotnych funkcji w procesach prania i czyszczenia. Używanie TPFS w środkach czystości zostało powiązane z przeżyźnieniem wód i bezpośrednio wynikającym z tego procesem zakwitu glonów. W pracy przedstawiono właściwości użytkowe tripolifosforanu sodu oraz opisano proces eutrofizacji.
EN
Sodium tripolyphosphate (STPP) is used in laundry detergent as a detergent "builder". STPP performs several useful functions in the process of washing and cleaning. The use of STPP has been associated with the enviroumental problem of the increase of nutrient levels in water, which can lead to the formation of large masses of algae. This paper reviews properties of the sodium tripolyphosphate and theory of eutrophication.
12
EN
The objective of the study was to investigate the influence of surfactant in model dye solutions on the ultrafiltration efficiency. The anionic detergent (sodium dodecyl sulphate (SDS)) and cationic detergent (hexadecyltrimethylammonium bromide (CTAB)) were added to the dye solutions. Three anionic organic dyes of molecular weights ranging from 327 to 1060 Da were applied. Intersep Nadir membranes made of polyethersulfone and regenerated cellulose were used in the experiments. The operation pressure varied from 0.1 to 0.20 MPa. The concentration of dyes in model solutions was equal to 100 g/m3, whereas surfactant dosage amounted to 0.1, 0.6 and 1.0 CMC (critical micelle concentration). The experiments revealed dye retention by surfactant present in experimental solutions was strongly affected by the nature of detergent, membrane material and membrane cut-off value. It was also found that the presence of an anionic surfactant brought about the worsening of separation factor, whereas the cationic surfactant improved dye rejection.
PL
Przedstawiono możliwości zastosowania procesu koagulacji do usuwania wybranych zanieczyszczeń organicznych z roztworów wodnych, takich jak: substancje humusowe, detergenty, pestycydy, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne oraz zanieczyszczenia ropopochodne. Oceniono również skuteczność procesu koagulacji stosowanego w oczyszczaniu wody i ścieków.
EN
The paper presents possibility of use the coagulation process in removal of chosen organic pollutions such as: humic substances, detergents, pesticides, polycyclic aromatic hydrocarbons and oil contaminants from aqueous solutions. Estimate also the effectiveness of the coagulation process used in water treatment and waste-water treatment.
PL
Utrzymanie odpowiedniej czystości i higieny ma fundamentalne znaczenie również w wielu branżach przemysłowych, a przy produkcji i obrocie żywnością stanowi podstawowy warunek zapewniania jej odpowiedniej jakości zdrowotnej. Względy higieniczne oraz wymagana wysoka jakość żywności są głównymi przyczynami dużego zużycia wody w przemyśle spożywczym i stosunkowo ograniczonych, w porównaniu z innymi gałęziami przemysłu, możliwości jej recyrkulacji.
15
Content available remote Ultrafiltration concentration of model detergent solutions
EN
The efficiency of ultrafiltration allowing model detergent solutions to be purified and concentrated was evaluated. The tests were performed with the use of flat-sheet polyethersulfone and polysulfone membranes (with a cut-off of 5, 10 and 30 kDa) and flat Pellicon module with poiyethersulfone membranes (with a cut-off of 5 kDa). The lowest separation of anionic surfactant and total organic carbon was achieved at surfactant concentration below the critical micelle concentration (CMC). Around and above the CMC value the membrane selectivity and hydraulic performance slightly increased in comparison to the lowest concentration. The retention coefficient of anionic surfactant for all the membranes tested was stable during concentration processes and ranged from 75% (PS30) to 90% (PES5 and PS5). Also concentration tests on Pellicon ultrafiltration module enabled efficient removal of anionic surfactant (about 90%) from model solutions.
PL
Zbadano efektywność ultrafillracyjnego oczyszczania i zatężania modelowych roztworów detergentów. W badaniach wykorzystano płaskie membrany ultrafiltracyjne o granicznej rozdzielczość (cut-off) wynoszącej 5, 10 i 30 kDa oraz moduł Pellicon z płaskimi membranami wykonanymi z polieterosulfonu (5 kDa). Stwierdzono, że separacja anionowa substancji powierzchniowo czynnej oraz ogólnego węgla organicznego była najmniej efektywna dla roztworów poniżej krytycznego stężenia micel (CMC). Po zwiększeniu stężenia substancji powierzchniowo czynnej w roztworze powyżej wartości CMC w niewielkim stopniu wzrastała selektywność i hydrauliczna wydajność membran. Proces ultrafiltracji umożliwiał zatężanie roztworów ze stałą i wysoką skutecznością separacji. Uzyskiwane współczynniki retencji mieściły się w zakresie od 75% (na membranie PS30) do 90% (na membranach PES5 i PS5). Zatężanie prowadzone w układzie przepływu krzyżowego w module płaskim z membranami polietersulfonowymi (5 kDa) gwarantowało usunięcie anionowej substancji powierzchniowo czynnej na poziomie 90%.
EN
The aim of this research was to determine the efficiency of the treatment of sewage containing different doses of the most frequently used in Poland surface anion active substances (ASPC) by using aerobic biological methods. The introductory and basic research was carried out on three test-stands that constituted a model set of activated sludge as well as model sets of biofilters: trickling and rotating, and a model of activated sludge chambers. In each of those research series that involved gradually increasing doses of surfactant added to sewage irrespectively of the load and the choice of utilization system used, the efficiency of utilization diminished remarkably. The above occurred with a dose of 120 mg o dm-3 for biofilters and 30 mg o dm-3 for activated sludge, which also causes foaming and suddenly worsens the purification effect for all the cases under discussion. At the same time, it has been noted that, with the same dose of surfactant, the best purification effect is achieved with the lowest load, which effect is worsened proportionally to load increase. Furthermore, it seems that rotating biofilters are more effective in the process of wastewater utilization (for the detergents selected here) than the trickling ones.
PL
Celem badań było określenie efektywności oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych, zawierających różne dawki wybranej, najczęściej stosowanej w Polsce, anionowej substancji powierzchniowo czynnej, biologicznymi metodami tlenowymi. Wstępne i zasadnicze badania przeprowadzono na 3 stanowiskach badawczych, które stanowiły modele złóż biologicznych: zraszanych i obrotowych oraz model komór osadu czynnego. W każdej serii badawczej, w której dawkowano coraz większe ilości środka powierzchniowo czynnego, niezależnie od obciążenia i stosowanego układu, zaobserwowano wyraźny spadek efektu usuwania detergentu. Nastąpił on w przypadku złóż biologicznych przy dawce około 120 mg o dni--3, zaś w przypadku osadu czynnego przy dawce około 30 mg o dm-3. Wtedy to następuje spienienie zawartości komór osadu czynnego i gwałtowny spadek efektu oczyszczania dla wszystkich analizowanych przypadków. Jednocześnie zauważono, że przy tej samej dawce substancji aktywnej, najwyższy stopień usunięcia detergentu osiągany jest przy najniższym obciążeniu i wraz z jego wzrostem efekt ten maleje. Można również stwierdzić, iż złoże obrotowe daje lepszy efekt oczyszczania wybranego detergentu niż złote zraszane.
17
Content available remote Rozkład stężonej mieszaniny detergentów pod działaniem odczynnika Fentona
PL
Silnie stężone ścieki zawierające znaczne ilości detergentów są trudne do oczyszczania klasycznymi sposobami, zwłaszcza metodami biologicznymi. Wśród procesów mogących pomóc w rozwiązaniu tego problemu znajduje się utlenianie z wykorzystaniem odczynnika Fentona, w skład którego wchodzi nadtlenek wodoru i jony żelaza dwuwartościowego. Mieszaninę detergentów komercyjnych: Empilanu, Empicolu i Trilonu o sumarycznym stężeniu 3,75% wag. poddano utlenianiu odczynnikiem Fentona uzyskując redukcje chemicznego zapotrzebowania na tlen (ChZT) powyżej 90%. Następował także wzrost podatności ścieku na biodegradację. Zbadano wpływ stężenia soli żelaza(II) oraz nadtlenku wodoru, czasu i sposobu prowadzenia procesu oraz rodzaju soli – FeSO4 i FeCl2.
EN
FeSO4·7H2O was dissolved in a 3.75% model wastewater contg. (1.25% of each) coconut oil fatty acids diethanolamide R-CON-(CH2CH2OH)2 (R = C12-C18), ethoxylated lauryl (alkyl) Na sulfate CH3-(CH2)n-(O-CH2-CH2)p-OSO3-Na (n = 9-15, p = 2), and tetrasodium versenate. The mixt. was adjusted with HCl to pH 2, treated with 30% H2O2, with NaOH to pH 12, decanted in 24 hrs., and filtered. Optimum sulfate and peroxide amts. were 230 cm3 and 130 g per 0.5 l. wastewater. COD, 35300 mg O2/l., was reduced in 92%. The treatment made wastewater more apt. to biodegrade, BOD/COD ~0.6 vs. the original 0.2. Anionics fell below 2% of the original amt., chlorides rose by a factor of 2.5. The resulting Fe(OH)3 sorbed original contaminants and their oxidates. Organics desorbed easily and were as biodegradable as the starting wastewater.
18
Content available remote Fotoutlenianie niejonowych detergentów w roztworach wodnych
PL
Przedstawiono możliwości zastosowania fotokatalitycznego utleniania z udziałem TiO2 do rozkładu detergentów w roztworach wodnych. Proces ten obejmuje adsorpcję detergentu na powierzchni fotokatalizatora, fotokatalityczne utlenianie oraz bezpośrednią reakcję fotorozkładu poprzez fotolizę. Przebieg reakcji śledzono metodą spektrofotometryczną oraz przez pomiar chemicznego zapotrzebowania na tlen (ChZT). Stosowano również metodę chromatografii cieczowej, pozwalającą dokonywać analizy poszczególnych izomerów, głównie w badaniach mechanizu pierwszych stadiów utleniania Tritonów.
EN
Aq. polyoxyethylene (av. 9.5) isooctylphenyl ether (Triton X100) solns., 30, 120 or 200 mg/l., were photooxidized 5 hrs./ 20°C with 10 l. O2/hr. at UV 4, 8, 15, or 150 W. Decompn. of X100 as followed by spectrophotometry and COD, proceeded on photolysis and on photooxidn., 20% in O2-free (Ar-satd.) and 75% in O2-bubbled solns. In 5-hr.-long photooxidn., at 8 and 150 W, ChOD fell by 12 and 35%, resp. Photooxidn. decompd. the X-100 mols., rather than shortened the oxyethylenic chain. Peroxide radicals formed and the benzene ring was ruptured.
EN
The concentrations of surfactants occurring in textile wastewater generated in washing processes reach from tens to several thousands of mg/dm3. A separate problem are the surfactants which remain on the walls of used packages. These remnants are eluted with water, and the concentration of detergents in sewage formed in this way is even higher than in washing baths, and can reach thousands of mg/dm3. The purpose of the study was to determine the degradability of selected detergents in highly concentrated water solutions exposed to Fenton’s reagent. Experiments were made on 8 solutions of selected detergents and their mixtures. The authors investigated the effects of optimising Fenton’s process, taking the Empicol and Slovafol solutions as examples. It was found that Fenton’s process could be successfully used in concentrated water solutions of detergents. The degrees of reduction obtained are high, reaching 97% even at very high initial COD values (~ 35,000 mg O2/dm3).
PL
Substancje powierzchniowo-czynne (SPC) występują w ściekach włókienniczych pochodzących z procesów prania w stężeniach od kilkudziesięciu do nawet kilku tysięcy mg/dm3. Osobny problem stanowią pozostałości substancji powierzchniowo-czynnych na ścianach zużytych opakowań. Pozostałości te wypłukiwane są wodą, a stężenie detergentów w powstających w ten sposób ściekach jest jeszcze wyższe niż w kąpielach piorących i może sięgać kilkunastu tysięcy mg/dm3. Celem badań było określenie efektywności rozkładu wybranych detergentów w stężonych roztworach wodnych, przy zastosowaniu odczynnika Fentona. Badania przeprowadzono na 8 roztworach wybranych detergentów i ich mieszaninach. Na roztworach Empicolu i Slovafolu przeprowadzono badania nad optymalizacją procesu Fentona. Stwierdzono, że proces Fentona jest bardzo skuteczny przy usuwaniu detergentów. Osiągano bardzo wysokie stopnie ich redukcji (powyżej 97%) przy bardzo wysokich wartościach wyjściowych ChZT (rzędu 35 000 mgO2/dm3).
20
Content available remote Synthesis of alkylpolyglucosides
EN
The synthesis of alkylpolyglucosides as nonionic surface active agents was the subject of this work. The alternative methods of preparation of mentioned above surfactants and their physico-chemical properties, their abilities to use in different fields were discussed. The range of this work was the synthesis of octylglucoside in the presence of different catalysts and their mixtures. It allowed to characterize the catalysts influence on reaction efficiency. In order to compare the physicochemical properties of these products the research were carried out.
PL
Tematem niniejszego artykułu jest synteza alkilopoliglukozydów jako niejonowych środków powierzchniowo czynnych. Przedstawiono alternatywne metody otrzymywania wyżej wymienionych surfaktantów, a także ich fizykochemiczne właściwości oraz możliwości ich wykorzystania w różnych dziedzinach. Zakres prowadzonych prac obejmował syntezę oktyloglukozydu w obecności różnych katalizatorów oraz ich mieszanek. Pozwoliło to określić wpływ katalizatora na przebieg reakcji. W celu porównania właściwości powierzchniowych otrzymanych produktów poddano je badaniom fizyko-chemicznym.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.